2 Corinthians 5

Polda sanga apmea gatanimik kakngae apbakngake natayukut.

Sike natane gupmae natapa sel you gwendu binga singgak. Toikngata yotna siknga kunangge natakengu ita sel yot gwen waike takuwik binga nata akungwake gupmasan teke kuwawa aminda gupmasan taku kwaining. Siwan na. Nata yotna siknga Anututa ina enandang tasingaman kekeknga asinggan yuak gwene koke yuwit. Sike ngana na keu ayuamang komune yuke nata you enandang yuak gwende natake butaya wamu yanggat. Sike you wa gwenu gupma kayuk take yuwitde natake butaya wamu yanggat. Unzing aminda tauu bumi teke ita kwaga yutnangge bitake tauu kayuk gom tasiwik binga nata gupma kayuk tanangge take siknga nataat. Sike nata gupma kepda tumukut san take yusika gupma kayukge natake nata butaya wamu asinggan yanggat. Sike butaya wamu nata yanggau wa nata gupma kepda tumukut san tenangge dua yanggat. Aho. Nata kayuk yusika gupma kayuk tanangge nataat. Gupma kayuk tapa sanga akumnanga akngane Anututa na sandewan nata dua kungwake kayuu asinggan yutnangge natake wamu waaknga yanggat. Siwan Anututa ina na gupma kayuk tapitde natake na tandakngakut. Tandakngake ita inane Waung Kapa nae naman take yusika masande ita gupma kayuu atnamik ngang nataat.

Sike ita sanga waaknga nae namikge apbakngake natayuat. Sike na atnataat. Na gupma kepda tumukut san take kayuk yusika nata sanga kainata akaat takngae dua natanggamatake sukunggat. Aho. Nata sanga kainata kananga dua akngae natanggamatake sukunggat. Sukuke enandang keu Buyambam tapaninda yuak komune kunanga dua. Wena. Ngana nata kayuk yuke puya tasiwitde apbakngake ie musipmaatangu meya dua nataat. Sike ngana natane gupma kepda tumukut san teke undang kunangge take siknga nataat. Sike nata keu ninda ayuamang komune yuwit ba ie kukengu undanga. Asinggan nata kekeknga siknga sanga ita take nataak kaknga tawake tasinangge natanggamatanggat. 10 Ninu kuupbam Kraisdane nomnane paku nipmamban ninu wamnin yanim. Yana sanga kuupbam ninda gupminu kepda tumukut san pake yuke tasikumang kaknga ita usanziwik. Usanzike natapan sanga waiaknga siwanu ita ninu kuupbam inandek inandek pasiwan mainim ba sanga takeaknga siwanu ita ninde inandek inandek take pasiwan yutnim.

Anutuat musipminu takngatukan natapnim.

11 Siwan ita nin usanzike tasiwikge natake nata ie akgwaukgat. Unzingge nata aminu buyambamdane musia pangenawa ie kuningge tasinggat. Tasiwa natdetdeu natane musipmaatangu nata nataat takngata anggaman siwan Anututa atnataak. Siwan gikaya kuut natdetdeu wa nata natake puya tasinggat taknga anggaman natapningge take nataat. 12 Sike wamu nata yanggau wa nata ninae umana yatangenawa ginda nae natapa aminu umana kayaapa siwikge dua natake yanggat. Aho. Aminu kunduta inane natake aminda ninde apbakngakaing ngang natake inane umana yapangenakaing. Sike ngana wa aminda moo siknga inane umanae bakngake nae sapdukngamuwawanu ginda yake anzing yaninong. Ginu unzingu ma yawam. Ita Anutue gwauke puya kekeknga tasike aminu buyambamdane musia pangenawan Anutue kuningge tasinggak ngang yake yaninong. 13 Ngan. Nae natake wa aminda yake ita atdatdaptake tasinggak ngang yake sapdukngamanu ginda yake ita Anutue natanggamatake tasinggak ngang yaninong. Sike ginda nae natapa aminu natdetdetna nomana sikngaapa siwanu ita nin gatanimunangge tasinggak ngang natapnong. 14 Dasingge? Kraisda ninde butaya natanimunggak kakngata na tanomanuwan tasinggat. Ngan. Ita ninde butaya natanimuke ita aminu tapatukan ngana ninu kuupbamde tangge kungwanimukut. Unzingge sanga ninde wa kumbut takngata yutake apu aminu kuupbam panggak ngang nataat. 15 Siwan aminu kundu pake wa aminu waiaknganae toknga pananga akngane sandewan kayuk yutnanga aknga pake yutningu wa aminda sanga inane akngaekan dua natanggamatake sukuningge natake ita kungwanimukut. Wa aminda inane sanga akngae dua natake aminu wa nin gatanimunangge kungwake gatuna akumbut katangga enakutdane sanga akngae natanggamatake sukuningge natake ita ninde kungwanimukut.

16 Unzingge nata aminu tapatu usanzitnangge natakengu nata kainatakan kake dua usanziwit. Sike tapdukbamu asinggan nata unzingu dua tasiwit. Tupa nata Krais usanzike kainata kake usanzike natapa aminu moo apa sikut. Siwan ngana apmanu nata musipma tapa tekwamban unzingu ie dua nataat. 17 Siakan. Aminu tapatuta Kraisde kuwan iat musia takngatukan natapzanu Anututa waapa tasiwan natdetdeu kayuk kaknga pake aminu inata kundu dakngawik. Dakngawan natdetdeu wai tupa natapbut taknga Anututa kaiwan kungaman natdetdeu kayuk kaknga musiaatang tamuban yuwik.

18 Sike Anutu sanga waaknga kuupbamdane yapii. Tupa na itane iwana dakngake yukum ngana ita Krais initewan apuke kepi tasiniman ninda tana tekwamban Anutue kunimde tasikut. Unzingge nata ie kuwa iat musipmiu takngatukan nataamak. Siwan ita puya nae naman tasike nata aminu ie masa imukaingge kuke gatayama wa aminda musia tapa tekwamban ie kuke iat musia takngatukan natapning. 19 Sike puya waaknga tasike wamu nata yanikapmanggau wa anzing. Aminu kuupbamda Anutue masa imuke itane iwana dakngake yuaing. Ngana Anututa ina banipda siwan aminu kuupbamda sanga ie iwana dakngake tasikaing kaknga teke iat musia takngatukan natake yutningge take natapbut. Natake Krais initewan apuke ie iwanu wa dakngake yuking kaknga tanguwan kupikge puya tasikut. Tasiwan Anututa waiaknga kuupbamu wa aminda tasiking kaknga asandeyamukut. Sandeyamuke ita na take nanitewan kunggat. Kuke nata yanikapmake ninu aminu kuupbamdane waiaknganinu Anututa sandetnimuke ninda Anutue iwan dakngakumang kaknga teke itane notna dakngake iat gatake yutnimde kepi tasinimukut takngae yanikapmanggat. 20 Ngan. Nata Kraisde wam take yanikapmanggau wa nata Anututa tasinggak binga tasike aminu kuupbamde yayawanggat. Yayawake nata anzing yaninggat. Ginda sanga Anutue iwana dakngake tasikaing kaknga teke ie kunong. Kuke iat musipza takngatukan natake yutnong ngang yake yayawanggat. 21 Siwan Jesu waiakngana wena. Ita kepi nomana siknga akngane sukuwawan kake Anututa ninde natake ita Jesu tewan ita waiaknganin pake ninde tangge kungwanimik kapa dakngakut. Dakngake nin gataniman ninda ie kuke iat gatake yuke Anutue nomune amin noman dakngake yutnim.

Copyright information for `WNC