2 Corinthians 6

Puya pasike meyata apa kakut.

Siwan nata Anutuat musipmiu takngatukan natake puya tasikamak. Tasike nata ginde musipmaatangu butaya siknga natake daninggat. Anututa ginde musip kwikwik natandamuke sanga tasindamukut. Siwan ginda sanga waakngae natapa sanga moo binga dua siwan. Aho. Ginda Jesue katak tagwautnong. Tagwauke yuwawa nata wamu Anututa anzing yakut takngae daniwa natapnong.

“Tapduknga nata tekum gwene gata nae apu naniwi natapbum.
Tapduknga aminu kuupbam gatayamuke waiakngane sandetnanga gwene nata ga gatagamukum,”
ngang yakut. Siwan ginu natapnong. Tapduknga ita nin gatanimunangge tekut gwenu gwa apunggak. Unzingge apmanu tapduu ayuamang komune ginda ie kunong. Kuwa ita gin gatandamuke ginda waiaknga tasikaingune ginu sandewik.

Siwan nata natake aminda Anututane puya nata tasinggat takngae sapdutnang ngang natake nata kepi nomana akngane sukunggat. Sukuke aminu kuupbamda nae natapa take siwikge tasinggat. Ngan. Aminda nae natapa Anututane puya amina siwikge tasinggat. Tasiwa meya takngatu takngatu iwanata enake nama ngana akekekake puya dua tekum. Siakan. Aminda enake na kayata ipmapa nuking. Gatu na kaautde napmaking. Gatu aminbamda naat amnangge natake nae apuke naninggamataking. Siwan nata puya kekeknga siknga tasikum. Gatu zikaane ngana amin gatayamunangge natake dapuna dua peke kayukum. Gatu nata puya toma buyak tasike yukum. Gatu natdetdeu takngatukan natake tasikum. Gatu natdetdetna anggaman natake yanikapbum. Gatu meya buyambam nae nama pake ngana puya tasinangge semna dua natapbum. Aho. Akekekake tasikum. Gatu aminu kuupbamde butaya natake gatayamukum. Ngan. Anututane Waung Kapata natane musipma tangenawan nata musipmaatangu takngaaya dua natake aminde butaya siknga natayamukum. Natayamuke siakan wamban yanikapbum. Siakan. Anututa na gatangaman nata itane kekeknga akngane yuke tasikum. Siwan amak aminda amakge sanga kwaapzang pake amakaing binga nata sanga wa nomana aknga kwaapzang tasinggat. Sike aminda natane umana yatangenakaing ba nae wam sapduke ayaitapaakusikaing. Undanga. Nata puya atasinggat. Gatu aminda nae natapa kem amin tapa singgak ngana yake siakan wamban yanikapmagat. Gatu aminda na nanduke zaneka nanaapa ngang nataaing ngana aminu buyambamda natane umana atnataaing. Gatu aminda nae natapa aminu akumnanga apa singgak ngana nata kayuk yuat. Ngan. Aminda meya buyambamu nae nama pake ngana na dua kumbum. 10 Gatu aminda nae natapa aminu musia meya natake yuak kapa singgak ngana nata apbakngake yuat. Gatu aminda nae natapa aminu sangaapana wenaapa singgak ngana nata aminu buyambam gatayamunggat. Ngan. Nae natapa aminu sangae dapmagat tapa singgak ngana sanga Anututa tanomanuke nae tengamunggakge natake sangae dapmagat ngangu nata dua natake yuat.

11 O ginu Korin yot gapmane nana amin! Nata wamu wa ginde daninggau nata musip gwaang siknga natandamuke wamu natane musipmaatang nataat taknga danikapmanggat. 12 Nata ginde musip gwaang natandamunggat ngana ginda nae baniu kekeknga dua sikaing. 13 Siwan ngana nata ginde natapa ginu natane waaknga yapana binga siwan nata ginde daninggat. Ginda yake nae musip gwaang natangamunong.

Anututane yot takwan gwen binga dakngake yuamang.

14 Ngan. Nae musip gwaang natangamuke ginda aminu Anutue masa imukaing amikat gatake ma sukuke tasiwam. Asikaya aminu nomana siknga akngane sukunggak kapaat gatu kepi gutonga akngane sukunggak kapaatda unekan gatake sukusan ba dasing? Wena. Ba asikaya kakaa akngaat gatu zikaa akngaatda unekan gatake yutzan ba dasing? 15 Asikaya Kraisda musia takngatukanu Setenkat atnatapzan ba dasing? Ba asikaya aminu Anutue masa imunggak kapata musia takngatukanu ginu Anutue gepbiatang yuaing amikat atnatapning ba dasing? 16 Ba asikaya Anututane yot takwan gwene ninda anutu pupukngatane weena take penim ba dasing? Ginu atnataaing. Anutu kayuu asinggan yuak kapatane yot takwan gwen binga ninda dakngake yuamang. Unzing wamu takngatu tupa Anututa yakut binga dakngake yuamang. Sike wamu waaknga anzing,

“Nata wa amikat gatake yuke wa aminde banakan sukuwit.
Siwan wa aminda natane aminabam dakngake nae natake nindane Anutunin ngang yaning,”
ngang yakut.
17 Yake Buyambaminu waapata wamu takngatuat anzing yakut,

“Ginda wa aminde banakan enake wa aminu peke ginda paku
keu komdune kuke gisatakan yutnong.
Yuke ginda sanga waiakngae masa imuke yuwanu
nata ginde natapa take siwik.”
18 “Siwan nata gin toike gindane nanza binga dakngawa
ginda natane waaknga yapana binga dakngake yutning,”
ngang Buyambam tapaninda yakut.

Copyright information for `WNC