2 Corinthians 7

Wamu wa Anututa yawan kekekakuu wa ita ninde natake yakut. Unzingge ninda ie natake sanga nin pasiwan aminu wai amin daknganim takngae apbitateke yutnim. Yuke ninda Anutue akgwauke kepi nomana siknga akngane sukunangge tasinim.

Musia tapa tekwamban bakngakut.

Siwan ginda nae musipza kekeknga natapnong. Nata aminu tapatu dua tasiwa maikut. Ngan. Nata aminu tapatutane natdetdetna dua tasiwa maikut. Sike nata aminu tapatu kemu dua tanzike itane sangaapana kaiwa kuking. Wena siknga. Sike wamu nata yanggau wa ginde dua yamangusipa yanggat. Aho. Wamu tupa nata ginde danikum taknga ginu atnataaing. Nata ginde musip gwaang natandamunggat. Natandamuke nata tapdukbamu asinggan gikat gatake yutnangge take siknga nataat. Sike yusika gin banakan kupanu take siwik ngang nataat. Natake nata ginde anggaman siknga daninggat. Sike nata gindane umanza asiknga yapangenakgat. Ngan. Ginda natane wama gwaamuke tasikaing kakngata natane musipma tapan kekekanggat. Siwan iwanata enake nae meya buyambamu asinggan namuwawa ngana natane musipmaatangu nata kumzang siknga baknganggat.

Ngan. Tupa nata Masedonia kep komune apundoke ngana ugwak saakaya meya takngatu takngatu nata kakum. Kake musipma kwikwikngata yutnanga dua sikut. Aho. Meya takngatu takngatu nae apbing. Aminda na tasiwa maiwitde kekeknga tasiking. Tasiwa nata puya gwauya buyak tasike yukum. Siwan ngana Anutu aminu meya buyak yuke nangaakan nataaing amin gatayamuke musia papan kekekakaing kapata natane musipma tapan kekekakum. Ngan. Taitasda gikat gatake yusika gin dapmake apan kake nata ie apbakngakum. Ita apuke wamu ginda itane musia tapa kekekakut takngae na nanikut. Nanike ginu na nandupnangge musipzaatangu toknga siknga nataaing. Gatu ginu musipza tapa tekwamban waiakngasae meya siknga natake yuaing. Gatu ginu nae musipza kekeknga nataaing ngangu wamu waaknga nae nanikut. Naniwan natake nata ginde asiknga bakngakum.

Sike na atnataat. Pas sanu nata tupa ginde matandamukumu wa kendeke ginda musipza meya natapbing. Siwan ginda meya natapbing kakngae natake nata ginde butaya natandamukum. Ngana ginda musipza meya natake zetgaman musipza tapa tekwamban takekan sukukaing ngang Taitasda naniwan natake butaya wa nata natapbum taknga wena sikut. Wena siwan nata natake pas wasanu take matandamukum ngang natake apbaknganggat. Sike nata apbaknganggau wa ginda meya natapbing kakngae dua natake yanggat. Aho. Ginda musipza tapa tekwamban takekan sukukaing kakngae natake apbaknganggat. Ngan. Ginda waiakngasae natake musipza takngatukan Anutuat natapbing. Natake ginda musipza meya siknga waiakngasa tasikingge natake yuking. Unzingge pas wa nata matandamukum sanda ginu dua pasiwan maiking. Aho. Ita gin gatandamukutde natake nata apbaknganggat.

10 Sike na atnataat. Aminu tapatuta Anutuat musia takngatukan natake ita musia meya siknga sanga waiakngana tasikutde natapiu waapata musia tapan tekwamban Anututa gatangamuke aminu waapa sanga toknga waiaknganae papik kakngane sandewik. Sandewan asikaya aminu tapatuta ie meya natapik ba dasing? Wena. Siwan ngana aminu Anutue masa imunggak kapata sanga tapatue musia meya natake ngana ita musia dua tapan tekwambik. Dua tapan tekwambanu meya waakngata aminu waapa tasiwan maike ita undang akupik. 11 Siwan ginu atnataaing. Gindane musipza meya natapbingu waakngata gin daniyapiban ginda enake waiakngasa wa ginda tasiking kakngae natake zetgaman bitateking. Ngan. Ginu wamza yatapa takawikge asenake tasiking. Asenake tasike ginu sanga wai waakngae semna siknga natapbing. Natake Anutue gwauke wai waakngata wena siwikge musipzaatangu toknga siknga natapbing. Natake ginda aminu wai waaknga tasikut tapatane natdetdetna tapa nomatawikge akekekaking. Akekekake tasiwa nomatawan ginu gutongasa wena ngangu anggaman gwa singgak. 12 Siwan siakan. Tupa nata pas wasanu ginde matandamukum ngana nata aminu wai wa tasikut tapaekan natake dua matakum. Siwan aminu sanga waiaknga tasike ita aminu tapatue meya imukut. Sike aminu ita meya wa imukut tapaekan natake dua matakum. Aho. Nata gikat kuutde natake matakum. Ngan. Sanga ginda nae musipza kekeknga siknga nataaing kakngata anggaman siwik. Anggaman siwan sanga wa Anututa ie atnataak kakngae natake yutningge matakum. 13 Siwan ginda sanga waakngae natake apbakngakaing kakngata natane musipma tasiwan kwikwikngata yuat.

Sike Taitasda gikat gatake yuwawa ginda itane musia tasiwa kwikwikngata yukut. Siwan sanga ginda unzingu wa tasiking kakngata natane musipma tapan kekekake kumzang baknganggat.
14 Ngan. Tupa nata ginde natake Taitas inike gindane umanza yapangenakum. Sike wamu wa nata ginde musip gwaang natandamuke yakum taknga kem dua sikut. Unzing wamu kuupbamu nata gin danikumu wa siakan wamban yakum binga nata ginde natake wamu Taitas inikumu wa siakan siknga sikut. 15 Siwan tupa nata Taitas waapa initewa kuke ita ginde kundopan kake ginda take siknga yotzane takopbing. Takoke natane wama gwaamuke sanga waie asiknga gwauking. Siwan Taitasda sanga ginda unzing tasiking kakngae natanggamatake ita ginde musip gwaang natandaman buyambam singgak. 16 Siwan na. Nata ginde nangaakan dua nataat. Aho. Ginda sanga take akngakan asinggan tasining ngang natapa kekekawan na asiknga bakngake yuat.

Copyright information for `WNC