2 Corinthians 8

Notna Jesuat nana gatayamunangge.

Siwan mate notnabam. Sanga Anututa tasikut takngae natake nata gin daniwa natapnong. Ita musip kwikwiu inane aminabamu Masedonia kep komune nanae natayamuke gatayamukut. Siwan tupa wa amindane iwanata enake meya takngatu takngatu yamuking. Yamuwawa wa aminda sangaapana wena amin dakngake gatukande upeeke yuwawa ngana Anututa musia pangenawan asiknga bakngake yuking. Bakngake yusika wa aminda notna gatayamunangge natake sangana dua siknga kotnaking. Aho. Wa aminda inane mani usanzike buyambam muke upeetnam ngang dua natake mani kwaapzang peke tasiwa kakum. Ngan. Wa aminda ina banipda siwan notna Jesuat nana amin gatayamunangge take siknga natake na naniking. Nanike nata mani gwa pekingu pakuke Anutue aminabamde yamitde kekeknga naniking. Sike sanga wa aminda tasikingu wa nata tupa wa aminde natake mani mateknga ba pening ngang natapbum taknga binga dua tasiking. Aho. Tupanu wa aminda Buyambam tapaninde kuke ie gepbiatang koke gitna siknga yuking. Yuwawa Anututa wa amindane musia pangenawan puya waaknga tasinangge nanike nata natdetdetna panomanuwitde yaking. Unzingge nata Taitas aminu puya take waaknga gin banakan koke tuwanguke tasikut tapae kekeknga inike ita ginde gatuna kuke tasiwan puyuwikge yakum. Na atnataat. Ginu Anutue natapa kekeknga siknga siwan ginda wamu take siknga yanikapmakaing. Gatu ginu natdetdetza buyambam siknga. Sike puya take takngatu takngatu tasinangge take siknga nataaing. Gatu ginu nae musip gwaangu kumzang natangamukaing. Siwan apmanu ginda puya wa notza gatayamunanga aknga kuut tasinangge mani dua kotnake buyambam peningge nataat.

Wamu wa nata daninggau nata mama wam binga dua daninggat. Aho. Aminu kunduta puya waaknga tasinangge asiknga enakaing aminda natake nata gin pasiwa singgak. Siwan ginde natake ginu aminde butaya natapa buya asaawik ba dasing ngang natake daninggat. Ginu atnataaing. Buyambam tapaninu Jesu Kraisda ginde musip kwikwik natandamuke tasikut. Ita sangabamdane toiknga ngana ginde butaya natake nisa gup dakngakut. Dakngake aminu sangana wena apa binga dakngake ninde banakan yukut. Sike ita gin pasiwan ginda Anututane sanga kekeknga asinggan yuwik kaknga kwaapzang pake yuaing.

10 Siwan nata puya waakngae natake na anzing nataat. Ginu puya wa nakanu gwa kakumang gwene tasinangge natake ginda tuwanguke tasiking. Sike apmaau ginu take puya waaknga tasiwa puyuyok. 11 Ginda tupan tuwanguke tasinangge take siknga natapbing. Ina unzakan ginda puya waaknga tasiwa puyuwikge take siknga natapnong. Tasike mani ginda gwa pakingu wa usanzike aminu mani buyambam pakuu waapata buyambam muban gatu matekngakan pakuu waapata mani mateknga take mumsok. 12 Ngan. Aminu tapatuta musip gwaang natake mani kundu mutnangge take siknga natake ngana mani matekngakan pakut. Sike ita wa pakuunin usanzike kautdu Anutue imanu buyambam dua siwik. Undanga. Anututa atnataak. Mutnangge take siknga natapbut ngana mani buyambam dua pakut ngang natake Anututa aminu waapae take natapik.

13 Siwan nata wamu wa yanggau aminu kunduta isangepuke mateknga muwawa ngana ginda isakoke buyambam mutningge natake dua yanggat. 14 Aho. Ginu tapduu aomune gindane sangaapasa kwaapzang pake yuaing. Unzingge ginda aminu sangae dapmakaingu take gatayamunong. Siwan masande ginu sangae dapanu aminu wa ginda gatayamukaing aminda sangaapana buyambam pake asikaya ginu dua gatandamuning ba dasing? Aho. Akgatandamuning. Unzing tasiwanu aminu sangae dapmakaingu kuupbam asinggan gatayamuwawa aminu kuupbamda takekan yutning. 15 Ngan. Sanga waakngae natake wamu takngatu ayanikapsa aminu tapatuta Anututane wapatang anzing matakut, “Aminu nanamu kwaapzang pakuu waapata napan musia gitnawan nanamu wena sikut. Siwan aminu nanamu matekngakan pakuu waapata nanamde dua dapbut,” ngang matakut.

Polda notna yanipewan Korin yot gapmane kuningge natake yakut.

16 Siwan Anututa notna Taitasdane musia tangenawan ita gin gatandamunangge nataak. Unzing nata gin gatandamunangge nataat binga ita take siknga nataak. Unzingge nata Anutue asiknga inimbaknganggat. 17 Ngan. Nata inike ita ginde kuwikge yawa natake ita kunangge take siknga natapbut. Ita take siknga kunangge natapan kake nata ie anzing natapbum. Waapata ina banipda siwan kunangge natake yuwawan nata masande initewa kuwikge inikum. 18 Siwan puya amin notna tapatuta Anututane wamu takeaknga asinggan yanikapmake tasitakuwawan Anututane amina kepna kepna nana aminu kuupbamda itane umana yatangenakaing. Sike nata aminu waapaat Taitaskat ngang yanipewa ginde kusan. 19 Siwan aminu waapatane umana Anututane aminabamda yatangenake ita naat gatake sukusimde yaking. Yawa niu mani ginda notza gatayamunangge pekingu wa pake kayutzimde yaking. Siwan nitda puya waaknga tasita Buyambam tapanindane umana yatangenake aminu kuupbamda nitde natake nin gatanimunangge natake tasikamayak ngang anggaman natapning.

20 Siwan nata ninae tagwauke mani buyambamu ginda peningu wa kayuke tasiwawa aminu tapatuta puya waakngae sapdut wamu takngatusimu yananga dua siwikge natake nata nomana siknga tasinggat. 21 Ngan. Nata puya nomana siknga Buyambam tapaninde kaine tasinangge nataat. Natake gatu amindaaya kuut puya waaknga tasiwa nandupa take siwikge nataat.

22 Nata unzing natake puya amin notna tapatu initewa ita aminu wa yanggat tapaakat gatake ginde kuning. Aminu waapata naat gatake puya tasiwatda nata sipdu sipdune i tasiwa siwan ita puya tasinangge akekekawan kakum. Siwan ita apmanu ginde natake ginda puya wa notza gatayamunanga aknga tasinangge dua tuyukakaing ngang natapan kekeknga singgak. Siwan ita ginde kuke puya waaknga tasinangge take siknga nataak. 23 Siwan ginu atnataaing. Taitas waapa natane puya amin notna dakngake iat naat unekan gatake puya tasikamak kapanin. Siwan aminu tapaaya iat gatake ginde kuningge yanggau waapaau Anututane aminabamda paut tasike umana yake ginde yanipewa kuningge yaking. Sike aminu waapaatda tasiwat umana Kraisdane akngata buyambam singgak. 24 Siwan wa aminda ginde kundopanu ginda musip gwaang natayamuke tasinong. Ginda unzing tasiwa aminu Anututane amina dakngake yuaingu kepna kepna nana aminu kuupbamda ginde natake ginda puya aminu waakwakge musip gwaang natayamukaing kaknga anggaman siwan kaning. Natake wamu nata ginde apbakngake gindane umanza yapangenake yakum taknga siakan singgak ngang natapning.

Copyright information for `WNC