2 Peter 2

Wamu kem panzike yanindamuking.

Siakan ngana tupa siknga aminu kunduta Isrel nana aminde banakan enaking. Enake Anututane siakan wam taknga teke kem wam taknga yanindamuking. Ina unzakan aminu kunduta ginde banakan enake gikaya kuut kem wam taknga danindamutnangge tasining. Buyambam tapaninda wa amindane waiakngana gwa sandewan yangga aminu gwa dakngaking ngana tapa tekwamban wa aminda akusopuke kem wamu inata inata gindane natdetdetza pasiwan mainanga aknga tangenatning. Tangenake Buyambam tapaninde masa asimuke kem wam taknga danindamutning. Wa aminu masande Anututa pasiwan zetgaman wai sining. Siwan ngana aminu kwaapzangga sanga wai musia enayaaknga aminu waakwakga tangenaking kakngae bakngake tawake tasining. Tasiwawa kake aminu kunduta botake yangga amin ngana sanga gawaknga tasikaing ngang natake siakan wamde kepi sapduke danining. Siwan kem wamu gin danindamutning aminu waakwakga puya tasike mani buyambam panangge natapning. Natake kem wamu kwaapzang danindamuke gindane sangaapasa kaiwa kundamuningge tasining. Wa aminde Anututa tupa siknga toknga aknga yamunangge gwa yawan yukut. Ngan. Ita wa yawan yukutde natake dapuna dua pekgak. Aho. Ita kayuke wa aminde toknga yamunangge kayuak.

Ginu atnataaing. Tupa siknga angela kunduta waiaknga tasiking. Tasiwa kake Anututa angela waakwau kakgan dua sikut. Aho. Ita angela waakwau ayanikwasipewan kuku keu katau asinggan isinggak komune kuking. Kuke zikaa wai siknga dakaatang yuaing. Yuwawa kuku tapduknga Anututa aminu kuupbam usanziwik gwenda apik. Gatu aminu tupa siknga yuke masa Anutue imuke waiakngane sukukingu wa Anututa dua kapewan tasiking. Aho. Ita tasiwan yangga buyambamda apaptake wa aminu kuupbam zipa puyukut. Zipa puyuwan ngana Anututa aminu tapatu umana Noa ngang iniking. Ita wamu kepi nomana aknga tawake tasiningge natake aminu kuupbam yanikapbut. Yanikapmake tasiwawan Anututa i gatangaman yanggaatangu dua kumbut. Iat gatu aminu katau kuut musa kautdu tapaaya ngang gatayaman yanggaatang dua kumbing.

Gatu Anututa you gapmaaya umana Sodom gatu Gomora ngang yaniking gapmaaune nana aminu kuupbamdane wam usanzike natapan wai siknga sikut. Siwan ita tasiwan you wa gapmaau katapda yasikut. Yasike aminu you wa gapmaaune nana kuupbam yasiwan kumbing. Yasiwan kupa ngana aminu tapatu umana Lot ngang iniking. Ita aminu nomanaapa. Sike ita kawawan wa aminda sanga yasewa aknga kumzang tasiwawa kake ie musiaatang meya siknga natapbut. Natapan Anututa Lot waapa gatangaman katapda dua isiwan kumbut. Ngana aminu wa katapda yasiwan kumbingu masande aminu masa Anutue imuningga wa aminde natake akgwautning. Ninda toknga ina unzakan panam ngang natake waiakngana bitateningge natake Anututa tasiwan you wa gapmaau katapda yasikut. Siwan ngana Lot. Aminu nomana waapata wa aminde banakan yukut. Yuke tapduk bamu asinggan kawawan wa aminda wamu wai siknga yake gatu sanga waiaknga kwaapzang pasiwawa kakut. Kake ita musia toknga siknga wa aminde natayamuke yukut. Siwan ginda wamu waaknga natake ginu atnataaing. Buyambam tapaninda aminu sanga takeakngane sukukaingu take gatayamuke sanga apasiwa sinanga akngata wa aminde apik kaknganae asandewik. Ita wa aminu take sandewik ngana wai aminde natake ita toknga yamunanga aknga teyamunggak. Teyamuwawan kuku tapduknga aminu kuupbam usanziwik gwenda apik. 10 Ngan. Wai aminde toknga akngata ayuyamunggak. Siwan aminu sanga wai musia enayaaknga tawake yasewa aknga tasike gatu aminu tupan tapaapatane wamde semna nataaing aminde natake Anututa toknga siknga yamunanga aknga teyaman wa aminde yuyamunggak. Siwan aminu wa kem wam taknga danindamukaing aminda yamandet sike inane sanga akngaekan natanggamatakaing. Natanggamatake aminu umana kaya apaapa yanisapdutnangge dua gwaukaing. 11 Sike angelata aminu waakwau asiknga yapbike yuaing ngana wa aminde wam temapa yanangge angelata Buyambam tapaninde nomune kuke dua sapdukngamukaing. Wena.

12 Siwan ninda kaap zongge natapna sanga ayamnanga singgak. Siwan aminu kem wamu gin danindamukaing aminda kaap zongu dua yapbiking. Aho. Wa aminda sanga musia enayaakngakan tawake natdetdeu takngatu takngatu natake ngana yapii katak dua natake asapdukaing. Siwan sanga wai wa tasikaing kakngata wa aminu apasiwan maining.

13 Ngan. Sanga wai takngatu takngatu wa aminda pasikingge natake Anututa wa amin pasiwan wai sining. Aminu waakwau gawaknga siknga. Sanga musia enayaaknga maakngana kaya ngana wa aminda asiknga bakngake aminbamde kaine tasikaing. Sike wa aminda gikat gatake yuke nanamu nakaing. Nake ginu kem panzitnangge apbakngake tasikaing. Tasike sanga take ginda tasinanga aknga tasiwa mainggak. 14 Sike wa aminda maya gikat nana kundue geenguke yasewa asinggan tasinangge natanggamatakaing. Gatu aminu kepi nomana akngane sukunangge kekeknga dua nataaingu wa aminda ayanindatdaukaing. Ngan. Kepi kem panzike amindane sangaapana kaiwan kuyamuning kakngae katak siknga natdeke tasikaing. Siwan wa aminu Anututa apasiwan maining. 15 Dasingge? Kepi nomana akngane sukuking ngana wa aminda gwa teke botasukukaing. Botasukuke aminu tapatu umana Belam ngang iniking. Ita Beotane waaknga. Sanga waapata tasikut taknga wa aminda tawake tasikaing. Siwan Belamu waapa Anututane wam yanikapsa aminu tapatu ngana ita mani panangge take siknga natapbut. Natake yuwawan aminu tapatuta mani imuke gata sanga wai takngatu anzing tasiyo ngang inikut. Iniwan natake waapata mani wa imukuunin pake sanga wai waaknga tasinangge kukut. 16 Tasinangge kuwawan itane dongki gwenu amindane wamna yananga dua ngana Anututa tasiwan dongki wagwenda wamu ninda yakamang kakngane yakut. Yake sanga wai waaknga Belamda botasukuke tasinangge natapbut taknga ayandakngakut.

17 Siwan aminu kem wamu gin danindamukaingga kepi aminu waapata tawake tasikut takngakan tawake tasikaing. Puya pasiwa ngana buya dua aawik. Nata wa aminde natapa yangga tangopnangge natake yangga apane kuke kawa ngana gwa zakngakut binga singgak. Ngan. Nata kem aminu waakwakge natapa sopa tawikge natayuwawa ngana gou buyambamda minga dakandaka puyatawamban kuwawa sopa dua tanggak binga singgak. Siwan siakan wamu takngatu wa aminda nininingge natayutna mainggak. Unzingge Anututa keu zikaa daka wa aminde gwa tandakngatekut. Sike keu wa komune kuke zikaa akngane yuwawa buyambam siknga siwik. 18 Dasingge? Wa aminda inane wai akngae apbakngake inane umana moo siknga yapangenakaing. Siwan aminu kunduta apmaatzim sanga wai katum aminda tasikaing kakngae bitateke yuaing. Bitateke yuwawa ngana aminu wai waakwakga sanga musia enawan yasewa pasinanga akngae yanindatdaukaing. Yanindatdauke kaipakuwa aminu sanga waiaknga teke datakukaingga tapa tekwamban kuku yawaningge yanikaing. 19 Yanike ginda aminu tapatue gepbiatang dua yuwam ngang yakaing. Ginda sanga musia enaya akngaekan natake tasinong ngang yakaing. Yake ngana wa aminda inane waiaknganae gepbiatang yuwawa wai waakngata gitna siknga panggaganuwan yuaing. Ginu atnataaing. Aminu tapatu sanga takngatuta yapbike tasiwan pimapanu aminu waapata sanga waakngae gepbiatang yuwik.

20 Siakan. Buyambam tapaninu Jesu Kraisda nin gatanimuke nindane waiaknganinu gwa sandetnimukut. Siwan aminu sanga Jesuta gatanimukuu waakngae natdeke gitna pakengu wa aminda sanga nin pasiwan mainanga akngae apbitateke tasining. Tasiwawa ngana sanga wai waakngata gatu panggaganuke wa amin pasiwan pimapa kakengu wa aminde natake anzing yanim. Tupa wa aminda sanga wai akngaatang yuke dua bitateking. Dua bitateke wa aminda wai yuking. Ngana apmanu gatu panggaganuke pasiwan pimake wa aminda wai siknga yuaing ngang yanim. 21 Ninda Anututane mama wam taknga yanikapna wa aminda gwa natapbing. Natake ngana gatu tapa tekwamban ie masa imukaing ngang kakengu wai siknga yuaing ngang yanim. Asingu wa aminda natdetdeu kepi nomana siknga akngane sukunanga akngae dua natapbing ngang yanim. 22 Yake wa aminda tapa tekwamban gatuna pimapa kakengu wamu asinggan yakamang kaknga buya unin aakgak ngang yanim. Yake sanga wa gatuna pimaking kakngae natake, “Kamunda akngwatuke gatuna kuke nanggak binga tasikaing,” ngang tuwanguke yanim. Gatu ina unzakan wamu takngatuat anzing yanim, “Toikngata ikwawana yangga gwa saukngaman ngana enake kaik kanzang gwegwekatang kwaidotdongukgak binga tasikaing,” ngang tuwanguke yanim.

Copyright information for `WNC