2 Peter 3

Buyambam tapaninda asapik.

Sike mate notnabam. Nata musip gwaangu ginde natandamuke pas asan matandama saaya daknganggak. Sike nata gindane natdetdetza nomana aknga papa kekekawa ginda natdetdeu nomana siknga pake yutningge natake nata pas sandu tupa ginde matandamukum. Sike apmanu nata gatuna natdetdetza papa nomataningge natake nata pas asanu ginde matandamunggat. Ngan. Wamu tupa siknga Anututane wam yanikapbing aminda yakuu waakngae ginda gatusa natdetningge natake matanggat. Gatu mama wamu Buyambam tapaninu nindane waiaknganin sandetnimuke gatanimukut tapata yakut takngae natake daninggat. Wamu waaknga ita nin papan itane kwiiknga dakngakumangge niman pake aminu nikat nana kunduta ginde kuke danikapbing. Sike mama wamu wa danikapbingu ginda gatusa natdetningge natake nata ginde matandamunggat.

Sike wamu tupan taknga anzing. Tapduknga masanu asandewik gwene yamandet aminu kunduta enake sanga musia enaya akngakan tawake sapdut wam yaning. Yake wa aminda anzing yaning, “Ita gatuna apikge yakut taknga buya dua aawan kaamang,” ngang yaning. Yake, “Nindane naninda wamu ita yakut takngae natapa kekekawan yusika gwa kumbing ngana sanga kuupbam tapduknga Anututa tasike tekut gwenuneta apu apman apan sanga kuupbamu ayuking kakngakan apman kaya ayuaing,” ngang yaning. Yake ngana wa aminda sanga Anututa tupa siknga tasikutde natapnangge apbitake wamu waaknga yaning. Siakan. Tupa siknga Anututa genata yawan sanga ena kakaa banakan komune yuaingga aake yuaing. Gatu keu yangga banakan enake yangga banakan yukut. Yuwawan ngana Anututa genata yawan yangga buyambamda apaptake aminu undang yukingu kuupbam zipa kumbing. Ngan. Wa aminu atzipa kumbing ngana wamu Anututa gwa yawan yukut takngane sanga ena kakaa banakan komune yuaikat gatu sanga kepdakane yuaikat ngangu masande katapda ayasiwan wena sining. Sanga wa kuupbamda ayutningge natake Anututa yake tasiwawan kuku tapduknga ita wai aminu kuupbamdane wam usanziwik gwenda apik. Apana ita wa aminde toknga yamuke pasiwan maining.

Siwan mate notna. Nata ginde musip gwaang natandamuke daniwa natapnong. Ginda ma botawam. Buyambam tapaninda tapduu gwendue natapan nakanu buyambam siknga 1,000 binga singgak. Siwan ita nakanu 1,000-de natapan tapduu gwendu binga singgak. Siwan wamu waaknga ginda ma botawam. Siakan. Aminu kunduta Anutue natake wamu ita yawan yukut taknga buya apmea aawik ngang yake ita zet dua tasiwik ngang yakaing. Yawa ngana ita wamu wa yakut taknga atasinanggenggak. Atasinangge nataak ngana ginu kuupbamda musipza tapa tekwamban waiakngasa apbitateningge natayuak. Aminu tapatu inane waiaknganae toknga imuke tasiwan maiwikge bitake yuak. Yuke ita ginde wepda siknga tasindamunggak.

Tapduknga Jesuta gatuna apik gwen.

10 Siwan ngana Buyambam tapaninda zetgaman asapik. Tapduknga ninda ie dua natapnim gwene apan kake asatnanim. Aminu tapatuta kukae panangge apan kake satnakamang binga ita apan satnanim. Sike tapduu wagwene sanga ena kakaa banakan komune yuaingga gakngau kapzang siknga yake tapmake wena sining. Siwan katapda sanga kuupbam yasiwa sopuning. Ngan. Kepdaka kuut gatu sanga kuupbapat amikat kuut ayasiwan puyuwik. 11 Sanga wa kuupbam asopuning ngang natake ginda kepi dasing kakngane sukunangge natapning? Ginda Anutue natanggamatake ie gepbiatang koke kepi nomana siknga akngane sukunong. 12 Ngan. Tapduknga Anututa tasiwan sanga ena kakaa banakan komune yuaingu katapda yasiwan asopuning gwende kayuke ginda sanga takekan tasinong. Tasike Anututa sanga waaknga zet tasiwikge puya ginda kekeknga tasinong. 13 Siakan. Ninda tapduu wagwenda apikge kayuamang ngana Anututa wamu ita ena kakaa banakan kom gatu kepdaka ngangu kayuk tasinangge gwa yakut. Siwan wamu wa yakut taknga buya aawana aminu kuupbamu undang yutningga kepi nomana aknganekan sukuning. Siwan ninda sanga waakngata asaawikge apbakngake natayuamang. Ninda musip kwikwiu Anututa ninde natanimunggak kakngane yutnimde natake yakut.

14 Siwan mate notnabam. Nata musip gwaangu ginde natandamuke daninggat. Ginda tapduu wagwenda apikge kayuke puya kekeknga siknga tasike kepi nomana siknga aknga tawake tasinong. Tasiwawa tapduk wagwenda apan Anututa gin dandupan take siwan ginde musip kwikwik natandamikge tasinong. 15 Tasike ginda Buyambam tapaninde natake ita ginde wepda tasindamunggakge natapnong. Ita ninde natake ninda ie kuna ita waiakngane ninu sandewikge natake wepda tasinimunggak ngang natapnong. Siwan natdetdeu nomana waaknga notnin siknga Polde Anututa iman take ita kuut wamu wa bingakan ginde matandamukut. 16 Ngan. Pas kuupbam ita matakut katangu wamu nata a matanggat takngaekan natake apmatakut. Siwan wamu kundu ita pas sasane matakuu wa anggaman siknga dua. Siwan aminu kundutane natdetdetna dapaknga siwan Anutue kekeknga dua nataaingga wamu wa Polda anggaman dua matakut taknga papa gutokawan yawa kem singgak. Siwan Anututane wamu tupa mataking kaknga kuupbamu kuut wa aminda yapii anggaman dua natake papa gutokawan yawa kem singgak. Siwan kem wamu wa yakaing kakngata wa aminu apasiwan maining.

17 Siwan mate notnabam. Nata ginde musip gwaang natandamuke daninggat. Ginda kepi wai wa aminda tawake tasikaing kakngae tupa atnatapbing. Unzingge ginda gisae katak siknga tagwautnong. Ginda siakan wamde kekeknga yuaing ngana wai aminu waakwakga nin kaipakuwa wai waakngane pimanam ngang natake wa aminde akagwautnong. 18 Ngan. Buyambam tapaninu Jesu Kraisda ninde musip kwikwik natanimukut. Natanimuke nin gatanimuke nindane waiaknganin sandetnimukut. Siwan ginda ie asinggan natanggamatake sanga ita gin gatandamukut taknga gitna siknga tapa kekeknga siknga siyok. Siwan itane umana akngata apmanu buyambam siwan enane siknga asinggan asinggan yuwik. Siakan.

Copyright information for `WNC