2 Thessalonians 2

Wai aminda masande apuke tasiwik.

Siwan mate notnabam. Ninda wamu takngatuat Buyambam tapaninu Jesu Kraisda gatuna epu ninu yaniwamban ninda ie kuke iat unekan gatake yutnimde wam danina natapnong. Ginda tapduknga Buyambam tapaninda gatuna epik gwenu gwa singgakge wam natake zetgaman ma satnatamaba kuwan. Aminu tapatuta ba enake Waungga wamu waaknga atnaniwan natapbum ngang gin daniwan natapbing. Ba aminu kunduta enake Polda wamu waaknga tupa niniwan natapbumang ngang daniwa natapbing. Ba Polda pas sandu unzingu ninde matakut ngang daniking. Ba sanga dasingga siwan wamu waakngae natake nangaakan natayuaing kaknga tenong. Aminu tapatuta tanzike wamu waaknga ba kem wamu dasing kakngae natake gin daniwanu ginda siakan ngangu ma natapam. Dasingge? Buyambam tapata moo dua apik. Wena. Tupanu aminu Anututane daman gwekatang yuaing aminu kwaapzangga yamandet sike Anutue masa imuning. Masa ima aminu wai aminu tapatu masande Anututa gatukande tasiwan maiwan wai asinggan asinggan yuwik kapata enake anggaman apik. Apuke sanga kuupbamu aminda yanidatakaing kaknga anutu pupuknga ba Anutu siknga yuak kapae iwana dakngawik. Iwana dakngake sanga wa kuupbam yapbitnangge waakwakgane umana natake yaipapaakusike Anututane yot takwan gwene kopik. You wagwene koke pukwike nata nina siknga Anutu ngang yawan kekekawik. Siwan sanga waakngata aawana Buyambam tapaninda une apik.

Tupa na gikat yuke nata ie gwa danikum. Asikaya ginu gwa ba botaking ba dasing? Siwan ginda sanga aminu wai waapata tapduknga Anututa yawan yukut gwenekan asapikge kekekngana kayaapata apmanu waapatane kepi umukgak kakngae atnataaing. Siwan apmanu sanga gutonga waakngata akusopuke pasiyuak. Ita akusopuke pasiyuwawan aminu wa itane kepina umukgak kapata asisakuwana aminu wa waiapata anggaman siwik. Anggaman siwana Buyambam tapaninu Jesuta wamu takngatu genaneta yawan wamu waakngata aminu waapa tanguwan akupik. Sike Jesuta apuke inane umana enane siknga yuak kakngane kakaa buyambam takngana buyak apuke aminu waapa yapbike asiknga tasiwan maiwan wena siwik. Siwan ngana tupanu tapduknga aminu wai waapa anggaman apiu kekeknga Setendane akngane apik. Kekeknga siknga akngane apuke ita aminu kuupbam panzitnangge duya takngatu takngatu pasiwik. 10 Pasiwawan aminu Jesuta waiaknganinu asandetnimikge pasiwawan ngana asiknga bitakaing aminda kepi apmainanga akngane aminu wa apanzikgak kapata sanga wai siknga kemu takngatu takngatu waaminde pasiyaman kaning. 11 Pasiyamuke yuwawan siakan wamde apbitakaing kakngae natake Anututa waaminu kem takngae gepbiatang yutningge pasiyaman kemu aminu wa panzikgak kapata yaniwik kakngae natapa siakan siwik. 12 Siwan kem wamu waakngae natapa siakan singgak kakngae natake Anututa aminu wa siakan wamde baniu dua sike sanga waiakngakan tasinangge apbaknganing amin usanzike yawan toknga pananga aknga waaminde yuyamik.

Waiakngasae gepbiatang dua yutning.

13 Siwan ngana mate notnabam. Buyambam tapaninu Jesuta ginde musip gwaang natandamunggak. Siwan ninda ginde natake asinggan Anutue dua inimbakngakamang gamu noman dua siwan. Unzingge ninda asinggan inimbakngakamang. Siwan Anututa ginu tupa waiakngasae gepbiatang tupa yuking kaknga sandetdamunangge natapbut. Natapan Waung Kapata ginde musipatang pukuke pasiwan ginda siakan wamu Jesue danikumang kakngae natapa siakan sikut. Ginda natapa siakan siwan aminu dudumna amin daknganingge natake Anututa tupa siknga tapduknga kepat yekapat dua tasike tekut gwene ita yawan yuaing. Ita unzing yakut takngae natake ninda asinggan Anutue inimbakngakamang. 14 Siwan Anututa ginde natake ginda aminu dudumna amin dakngake Buyambam tapaninu Jesu Kraiskat unekan gatake asinggan asinggan yutningge natake gindane umanza yake yandawanggut. Ginde yandawake tasiwan ninda wamu takeaknga yanisukuke gikat kuut danikapbumang. 15 Unzingge mate notna. Ginda kekekake Anututane wamu kuupbam ninda gentangan ba pas tangan ngang danidamukumangu ginda gitna pake yutnong.

16 Siwan Nanin Anututa ninde butaya natake take siknga gatanimuke ninu musipmin pangenake papan kekekawan ninda iat unekan gatake asinggan asinggan yutnim takngae kayuamang. Siwan Buyambam tapaninu Jesu Kraiskat Nanin Anutuatda musipza pangenake gin gatandamat puya takekan tasike ba wamu noman gan yake yutnangge dua bitaningge nataamang.

Copyright information for `WNC