2 Thessalonians 3

Tumuk wam iniwa nin gatanimuyok.

Siwan mate notnabam. Ninu wamu takngatuat ayuakge wamu waaknga danina natapnong. Wamu waaknga anzing. Ginda ninde natake Anutue tumuk wam ininong. Iniwa ita nin gataniman puyana tasina wam takngana kepna kepna yatakuwawa wamdane kepi umukaing kaknga kuupbam yapbike keu kuupbam tawamban sandewan aminbamda natake apbaknganong. Unzing ginda tupa natake bakngaking binga. Siwan ginda Anutue tumuk wam iniwa ita ninu wai aminde katakngine sandewikge wam ininong. Ginu atnataaing. Aminu kwaapzangga Anutue masa imuke aminu wai amin dakngake pasikainggen.

Siwan ngana aminu kem wamu dua yake siakan gan asinggan tasinggak kapa Buyambam tapaninu Jesu unin. Sike ita gin papan kekekawan gin toiban Setenda ginu dua kaipakuwik. Siwan Buyambam tapaninu Jesuta nindane banipmin pangenawan ninda ginde natake ginda aminu semna semna amin dakngake dua yuke wamu apman matandamukamangu akgwaamukaing ngang natapna siakan singgak. Siwan ginde genu asinggan gwaamuke yutning ngang banipmikatang natapna kekeknga singgak. Siwan ninda ginde natake Buyambam tapaninu Jesuta gindane natdetdetza papan nomatawan Anututa ginde musip gwaang natandamunggak kakngaat gatu Kraisda meya takngatu takngatu kake ngana akekekake yuke undang dua pimakut takngaat ngangge ginda natanggamataningge nataamang.

Siwan mate notnabam. Ninda wamu takngatu umana Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane akngae ginde danina natapnong. Notza tapatu aminu Jesuat nana amin dakngake ngana wamu wa ninda gwa damukumang kaknga dua gwaamuke kamun dakngake moo siknga yuwan kakengu ginda aminu waapae akagwauke iat ma gatake sukuwam. Ginu atnataaing. Tupa ninu gikat unekan gatake yuke ninda kamun dua dakngake yukumang kaknga tawake tasinanga akngaen. Ngana aminu gikat nana kunduta unzingu dua tawake tasikaing ngang natake iat ma gatake sukuwam ngang danikamang. Ginu atnataaing. Ninda nanamu kundu gindane moo dua pakumang. Aho. Ninda asusikumang. Ninda gupminde puya kwatan siknga kwakngaom gatu zikaane ngang pasike nanamu manita usike ginda gatanimuningge dua danikumang. Unzing ninda gin danina ginda gatanimuningge take gwa sikut ngana ninda kepi takeaknga yeutdamuna kake tawake tasiningge natake unzingu dua danikumang. 10 Sike ninu gikat gatake yukumang gwene ninda kepi waaknga yeutdamuyuk mama wamu takngatu anzing danikumang. Aminu tapatuta puya pasinangge apbitakengu nanamu dua napan ngang danina gwa kekekakut.

11 Siwan wamu takngatu ninde asinggan apuwawan nataamang kaknga anzing. Aminu kundu gikat nana aminda kamunde yuke sanga yapiina wena aknga asinggan tasike puya takngatusimu dua tasikaing ngang niniwawa nataamang. Natake ginu aminu unzing tasikaing aminde akagwautningge wam pas asane gwa matandamumang. 12 Sike aminu kamunde yuke tasikaing aminda wikake yuke puyana pasiwa buya aawa nanamna naningge natake mama wamu Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane umana akngae yakamang.

13 Siwan ngana mate notnabam. Ginu kepi noman taknga tawake tasinangge semna ma natapam. 14 Sike aminu tapatuta wamu kuupbam ninda pas asakatang matakamang kaknga tawanangge apbitawanu ginda aminu waapata waiaknganae maakawikge tasike wai amin tapa ngang kake iat ma gatake sukuwam. 15 Dua gatake sukuke ngana ie natapa iwanza ma dakngawan. Aho. Ginda ie natapa notza dakngawan ginda gwaut wam ininong.

Wamu wenga aknga anin.

16 Siwan musip kwikwikgane yapii Buyambam tapaninu Jesu unin. Sike ginu sanga kuupbam ginde apning kaknga kawa ngana ita musip kwikwiu ginde tapdukbamu asinggan tendamikge nataamang. Siwan Buyambam tapaninu Jesuta ginu kuupbapat gatake yuke gatandamuyok.

17 Siwan na Pol. Nata nina siknga gaak wamu aaknga ginde katakngata matandamunggat. Sike nata unzingu wa matanggat taknga natake pas kuupbamdane tuwangu unin. Nata ina unzakan asinggan matanggaunin.

18 Banip kwikwiu Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane aknga ginu kuupbamde gatake yutdamuyok. Unukan.

Copyright information for `WNC