2 Timothy 3

Tapduknga asandewik gwende.

Siakan ngana gata anzing natapso. Tapduknga Jesuta gatu apnangge dapaknga siwik gwene meya wai siknga takngatu takngatuta apning. Apuwawa aminda inaekan natanggamataning. Sike mani buyambam panangge take siknga natapning. Sike yamandet sisukuke inane umana yapangenake sapdut wamu asinggan yaning. Sike nana mingae wam sandetning. Sike aminu akgatayamuning aminde dua yanimbaknganing. Sike sanga takeaknga ayaitapaakusining. Sike aminda notnae semna natayamuke kaanga yasukuning. Sike sapdut wam yake gatu sanga musia enayaaknga tawake tasike amin zong daknganing. Sike sanga takeaknga kuupbamda semna siknga natayutning. Sike notna iwande kataune yamuning. Sike natdetdeu anggaman dua natake waiakngana zetgaman tasining. Sike inae natapa aminu buyambam takwak siwik. Sike gupdane sanga aknga tasike apbakngakaing kaknga tasinangge iaknga siknga natapning. Sike Anutue take dua natapning. Aho. Anututane kekeknga akngae masa imuke ngana umana yangga amin ngang yanikaing kakngakan take yutning. Gata aminu wa bingae akagwaumso.

Sike maya kunduta inane waiaknganae natake ie toknga panam ngang natake meya buyak yutning. Yuwawa ngana aminu Anutue masa imukingu nata wa ganinggat aminda wepda kuke maya waakwau panzike yanindamutning. Yanindamuba natake mayata wa amindane pandetna daknganing. Dakngawa wa aminda natdetdetna kaipakuwawa maya waakwakga undang kuyawaning. Kuyawake wamu waakngata apba gatanimik ngang natake maak gwaang pake siakan wam natapnangge tasining ngana kem wamban yanindamuba natapning. Natake natdetdetna nomana dua siwan musia enayaaknga tawake sukuning. Sike aminu maya waakwak panzike yanindamukaingu wa amindane natdetdetna wai siwan siakan wam takngae apbotakaing. Unzing tupa siknga aminu tapaaya umana Janis gatu Jambris ngang yaniking kapaatda Mosesde iwana dakngake yapbitnangge tasikumayak binga wa aminda siakan wamde apbitake yandakngake kem wam yanikaing. Ngana sanga wa tasikaing kakngata buyambamu sinanga dua. Aho. Aminu kuupbamda wa amin kawa aminu kem panzikaing amin siwik. Unzing tupa sanga aminu wa tapaatda Mosesde iwana dakngake kem panzike tasikumayak kaknga buya dua aakut. Ina unzakan. Wa aminda atasiwa ngana buyambam dua siwik.

Siakan wamu gitna tanggaganuwikge.

10 Siwan ngana ga. Gata wamu nata asinggan yanikapmanggat taknga atnataayak. Sike gata kepi nata asinggan tawake tasinggat taknga atnataayak. Siwan gatu natane natdetdeu musipmaatang natake tasinggat taknga kuut atnataayak. Sike nata Anutue kekeknga yuat taknga atnataayak. Ngan. Nata aminde wikake butaya natayamuke meya takngatu takngatu nae nama pake ngana nata musipma tapa kekekawan pasinggatde atnataayak. 11 Sike sanga kuupbamu aminu you Antiok gatu Aikoniam gatu Listra ngang yanikaingune nana aminda meya nae namuking kakngae gata atnataayak. Meya wa asinggan namuwawa pake nata akekekake yuwawa Buyambam tapaninda meya waakngane na sandekut. 12 Ngan. Aminu Jesu Kraiskat gatake yuke Anututa na gatangaman nata itane banip tawake tasiwit ngang yawa kekekawiu wa aminu iwanata enake wai pasiyamuning. 13 Wai pasiyamuke wa aminu kem panzike yanindamutning kakngata buyambam siknga siwik.

14 Siwan ngana ga. Gata wamu tupa natdeke ie natapi siakan siknga sikut taknga kekeknga tapso. Dasingge? Aminu wamu waaknga ga ganindamukumangge gata atnataayak. 15 Sike tupa gata waatdaka yuke natapbuyak komuneta asinggan Anututane wamu ayanikapsa aminda tupa siknga mataking kaknga nataayak. Sike wamu waakngata gatane natdetdetda tapan nomatawan gata sanga Jesu Kraisda ninde tasinimukut takngae natapi kekekawan Anututa waiakngane ga sandewikge atnataayak. 16 Siwan wamu Anututane wam yanikapbing aminda matakingu wa kuupbam Waung Kapata wa amindane musia pangenawan yanikapbing. Sike wamu waakngata take siknga ninu ninindamuke ninde waiaknganin yeutnimuke nindane musipmin papan nomatanim. Sike kepi nomana akngae ninindamuban natdetnim. 17 Natdeke ninu Anututane amina dakngake yuamang aminda puya take siknga tasinim. Wamu waakngata nin gatanimuke pasiwan natdetdetninu nomana siknga pake puya tasinim.

Copyright information for `WNC