Acts 10

Angelata apu Konilias inikut.

Aminu tapatu umana Konilias ngang iniking. Ita Sisaria yot gapmane yukut. Ita amak aminu Itali kep komune nana 100-dane tupan tapa dakngake yukut. Yuke Anutue natapan kekekawan maatnaat waatdakanaat kuutda Anutue akgwauke yuking. Yuke aminu sangaapana wena yukingu mani buyambam yamuke gatayamuyuk tumuk wamu asinggan asinggan Anutue inikut. Siwan tapduu gwendune bangee 3 kilokge waomune mia kawawan Anutue angelana tapatuta yotnaatang koke inike, “Konilias,” ngang iniwan natake katasiyuk gwauya siknga natake anzing inikut, “Buyambam tapa! Mina,” ngang iniwan angelata anzing inikut, “Tumuk wamu yayuk aminu atdapmakaingu gatayamuke tasiwawi Anututa gandupan take singgakge ganinggat. Apmanu aminu kundu yanipewi Jopa yot gapmane kunong. Kuku aminu tapatu umana Saimon ngang inikaing. Ie tawanong. Umana takngatu Pita ngang inikaing. Ge waapa yatawambi apsok. Aminu waapata tangetane yotnane yuak. Yot toiu waapa sangana ikwawa gamandane gupnata pasinggaunin. Itane yotna yanggabamde kwaim tapane yuak,” ngang inikut.

Unzing iniwan puyuwan initeke kuwana Koniliasda puya amina tapaaya gatu amak aminu asinggan iat gatake pasingamukikat nana tapatu Anutue natapan kekekanggak kapa ngang yayawamban apbing. Apa wa mia kakut taknga katak siknga ngang yanikut. Yaniwan puyuwan yanipewan Jopa yot gapmane kuking.

Pitata mia kakut.

Siwan kusika kusika kepine peking. Pekinga tembana enake kundusipat kuwawa you Jopa gapma inengan sikut. Inengan unzing siwan kuwawa kepmaom Pitata you engatangan gwene tumuk wam yanangge kopbut. 10 Koke yake ngana tomna natake yuwawan yoakatangu nanamu apandakngawawa Pitata mia takngatu kakut.

11 Kawawan enandang kakaa siwan undangga tauu buyambamu sandu takopan nomna dakandaka peyaneta tatawawan epbut. 12 Tauu wasanu epan Pitata kawawan banakan katangu kaau kundumamanda yuking. Gomokat kwaikat kuut yuwawa kakut. 13 Kawawan wamdakan anzing inikut, “Pita! Gata enake kaau wa zipmake sake nang,” ngang inikut.

14 Iniwan natake ngana Pitata yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Dua siknga napit. Tupata sanga Mosesde mama wapatang yandakngakuu nata bitake dua napa sikut,” ngang iniwan ngana 15 gatu wamdakan sipduat anzing inikut, “Sanga Anututa gandutewan tasiwiyak kakngae ma bitawim,” ngang inikut.

16 Inike unzakanu sipmaat sipduat iniwan puyuwan enandang zetgaman tauu wa sanu gatuna kaiwan kowawan kakut.

17 Kake Pitata nangaakan natake anzing yakut, “Mia wa kaatdane yapii dasing siknga,” ngang natake yuwawana aminu Koniliasda yanipewan kukingu kundopbing. Kundoke yanikwaitake kusika Saimonde yot gwen kake paku gwabokgakane dandamake 18 yuke anzing yaking, “Aminu maata apan gaat gatake yuamayak kapa Saimon umana takngatu Pita ngang inikaing kapa undang?”

19 Ngang yawawa Pitata mia taknga kakutde natanggamatawawan Waung Takwanda anzing inikut, “Natapso! Aminu tapaat tapatuatda gae gawakaing. 20 Ge enake pukuwi gaat kunong. Nangaakan ma natapim. Nata nina yanipewa apuing,” ngang inikut.

21 Iniwan natake Pitata enake aminu waakwakge pukukut. Pukuke kake anzing yanikut, “Aminu ginda tawakaing kapa na. Sike ginu dasingge apuing,” ngang yanikwaikut.

22 Yanikwaiwan yake anzing iniking, “Ninu Konilias amak aminu 100-dane tupan tapa yuakga ninipewan apumang. Konilias waapa aminu noman tapa. Anutue akgwaukgaunin. Aminu Judia nana kuupbamda ie noman tapa ngang yakaingunin. Sike Anutue angela tapatuta yanggawamban kuku wamu kundu yawi natapikge iniwan ninipewan apumang,” ngang iniking. 23 Iniwa natake Pitata yoan pakopbut. Pakoke zikaa wagwenu ita toiban peking. Ngang tembana enake aminu wa pekikat unekan gatake kuking. Kunangge tasiwawa you wanggapmane nana Jesue notna dakngaking amin kunduat iat gatake kuking.

Pitata Koniliasdane yotnane kukut.

24 Siwan kusika pewa kwakawan tembana enake kuke Sisaria yot gapmane kundopbing. Siwan Koniliasda Pitata apikge natayuke yapautyut notna yayawamban pakapu inae yotnanekan koke Pitae kayuking. 25 Kayuwawa Pitata kuku yoan kopnangge tasiwan Koniliasda epuke muna puke kaine pimake Pitae umana Anututane binga yatangenakut. 26 Yatangenawan ngana Pitata inike, “Enat! Nakaya kepdakane nanaapa ga bingakan,” ngang inikut.

27 Inike wamu asiniwawa yoakatang kopbumayak. Siwan iat gatake apbing amikatda kopbing. Koke ngana aminu buyambamda pakapu unekan gwa yukinga kake 28 anzing yanikut, “Gisa atnataaing. Pasap wamu kekeknga siknga yuwakgen. Ninu Judia nana tapatuat aminu dongu inata nanaat unekan gatake dua yutnimden ngana Anututa nanike nata aminu tapatue dua bitake semna dua natangamitde nanikut. 29 Unzingge na yanawambi natake dua sandeke zetgaman aput. Ge danikwaiwit. Dasingge nae yanawakuyak,” ngang inikwaikut. Inikwaiwan Koniliasda yake anzing inikut, 30 “Tapduu anzing komune binga sanga takngatu nae singaman kawa tapduu gweaat gwenduat gwa kuk. Waomune bangee 3 klou yotnaatang tumuk wam yake yuwawa aminu tapatuta pakapu noma saak yukut. Wa pakapu yukut tapa tauknga waenga siknga ziwan yuke anzing nanikut, 31 ‘Konilias! Anututa tumuk wamba gwa natanggamuk. Natanggamuke sangabamu atdapmakaingge yamunggayak kakngae atnataak. 32 Ge aminu kundu yanipewi Jopa yot gapmane kuku aminu tapatu umana Saimon ngang inikaing. Umana takngatu Pita ngang inikaingu waapae yatawamso. Waapa you Saimon ngang tapatu inikainggane yotnane yuak. Yot toiu waapa sangana ikwawa gamande gupda pasinggaunin. Pasike yanggabamde kwaim tapane yuak,’ ngang nanikut. 33 Naniwan zaatgaman aminu gae yanipewa kuke ganiwa gata take siknga apuyak. Ge ninu Buyambam tapaninda wamu nin niniwiyakge ganikuunin niniwi natapnimde ninu pakapu yuamang,” ngang Pita inikut.

Pitata Koniliasde yotnane yuke wam yakut.

34 Siwan yawana Pitata yake anzing inikut, “Siakan siknga apmanu gwa kaat. Anututa aminu kundue take nataak kaknga aminu kundue dua yapbikgak. Wena! 35 Aminu tapatu keu zakneka nana tapatuta Anutue akgwauke nomana takngakan tasike yuwikge take natangamunggak. 36 Ginu atnataaing. Anututa ninu Isrel nanae wamu takngatu Jesu Kraisda tasiniman Anutue notna gatu dakngake yutnimde wam taknga ninde tewan apbut. Ita aminbamdane Buyambam tapa. 37 Tupa Jonda wamu yangga sautningge yaniwan puyuwawan wamu waaknga Galili kep komune aake Judia kep komu kuut takut. 38 Wamu waaknga anzing, ‘Anututa Jesu Nasaret nana kateke Waung Takwakat kekeknga aknganaat kuut asimukut. Asiman yotna yotna kuke aminbam gatayamukut. Anutuat iat gatake yuke aminu Setenda pasiwan maikinga pasiwat takaking.’

39 “Ge ninda nisae keu Judia kep kopatang gatu Jerusalem yot gapmaatang sangabamu pasikut taknga kaininda kakumang. Kawatna aminu waapa amin saamdakane tanguwa kumbut. 40 Tanguwa kumbut ngana tapduu gweaat gwenduat yuke Anututa akumbut katangga tangenake yeutniman anggaman kakumang. 41 Kana ngana Anututa dua kapewan aminbamu Judia nana aminda kaking. Wena. Ninu gatuna gweake yukut komune iat gatake yuke nanam nake tangopbumang aminu ninu Anututa papan ita gatuna gweakut takngae yanikamang. Nindekan yeutniman ninda waaknga kakumang. 42 Kake aminbam yanike wamu noman siknga anzing yanikamang. Anututa ina aminu kayuk yuaing amikat gatu akumbing amikat ngang usanziwikge aminu awia waapakan tekut. 43 Aminu waapa tekutde Anutue wamu tupa siknga ngang yakapbing aminda anzing yaking, ‘Aminu waapae natake Anututa tapan pasinggak kapanin ngang natapa siakan siwiu waikngana Anututa asandeyamik,’ ngang mataking,” ngangu Pitata yanikut.

Aminu keu komduine nanae baniaatang Waung Kapata pukukut.

44 Siwan Pitata wamu waaknga ayaniwawan Waung Takwanda aminbamu wamu waaknga natapbinggane baniaatang pukuke papan kaking. 45 Kawawa Waungga bania pangenawan aminu kuupbam keu komdune nana ngana wamna inata inata yaking. Yayuk Anutue umana yatengawawa kaking. Kake aminu Judia nana Jesue natapa kekekakut takwau Pitaat gatake apbingga kasatnake anzing yaking, “Anututa Waunga musip gwaangge Judia nanaekan nimunggak ngang natapbumang ngana kawatna aminu keu komdune nanae kuut yaman kaamang,” ngang yaking.

Yawa Pitata anzing yakut,
47 “Ninde tupanu Waung Takwanu atnimukut ngana ina unzakan aminu aakwakge yaman kake mamin tapata ninindakngawan yangga dua sauyamunim? Wena,” ngang yake 48 yaniwan Jesu Kraisde umande yangga sauyamuking. Siwan aminu waakwakga Pitata iat gatake tapduu kundusim yutningge iniking.

Copyright information for `WNC