Acts 12

Herotda Pita kaautde tekut.

Siwan tapduu waopatang tupan tapa Herotda Jesuat nana aminu kundu pasiwan maiking. Pasiwan maiwa ita amak amina yanipewan paipna take Jonda paana Jems tanguwa kumbut. Tanguwa kupan kake Judia nana aminda Herotde apbakngaking. Bakngawa kake ita Pita atanggaganukut. Judia nana aminda yuwatakak tapduk mamaya kake poyak sawa dua paptawan nake tasikaking tapduk gwene banakan kopatang Pita tanggaganuke kaautde tekut. Tewan yuwan amak aminu 16-da kayutningge pekut. Pewan usanzike dongu takngaat takngaat dakngake kayuking. Dongu takngatuatangu aminu tapaat tapaat ngang yuwa takngatuatangu tapaat tapaat ngang yuking. Unzing yuke kayuwawa Herotda anzing natapbut. Yuwatakak tapduu Pasova ngang yakaing gwenu kawa sandewana masande wamu yawikge Pita take aminbamde kaine epu takuwa akupikge yawa kekekawan akupikge natapbut.

Natake Pita tewan kaaut yot katanggan kayuking. Kayuwawa nganu Jesuat nana aminda Anututa gatangamikge tumuk wamu kekeknga siknga ngang yaking.

Pita kaaut youneta initake epu kukut.

Siwan zikaane Herotda Pita wam yawikge dua take takukut komune Pita senu takngaata wamake tewa kaaut yot katang amak aminu tapaae banakan gan dapuna pekut. Pewawan amak aminu kunduta gwabok bam gwaune yuke kayuking. Kayuwawa Buyambam tapae angelanata apan kakaa kaaut yot katang sikut. Siwan angelata Pita tanguke anzing inikut, “Zet enat,” ngang iniwan senu kuut takngaat awamangamuking kakngaatda waipimakumayak.

Waipimambat anzing inikut, “Simbuka wamake kepi taukga pasing,” ngang iniwan unzing tasikut. Tasiwan, “Got taukga tasike na nawamso,” ngang iniwan tasike you wagwenu ateke angela apa tawamban epu kepman kukumayak. Angelata siakande Pita epu take kuwan ngana Pitata dua natdekut. Dua natdeke mia ba kaat ngang natapbut. 10 Natake epu kuke amak amin tupan tapa ayapbike masan tapa kuut ayapbikumayak. Yapbike kuku ain gwabok gakane kundopbumayak. Wandaka tekengu kepman epu yot gapmane akukaingunin. Kuwawat gwabou wandaka ina ziyamukut. Ziyaman epu kepman kuke kuku initake kepi mateknga kundusim kukenga angelata Pita teke zetgaman kuwana 11 Pita natdetdetna anggaman sikut. Siwana anzing yakut, “Apmanu gwan siknga nataat. Buyambam tapata angelana initewan apu na Herotde kataknganeta gatu Judia nana aminda na nutnangge natangamukaing kaknganeta sandetakapunggak.”

12 Unzing natakenga Jonu umana takngatu Mak ngang iniking kapatane minga Mariatane yotnane kukut. Aminbamu pakapu tumuk wamu you wagwekatang yaking. 13 Yawawa Pitata kuku gwabok gwaune kepman yuke gakngat tasiwan maya tapatu umana Roda ngang iniking. Ita gakngat natake gwabok zitnangge apbut. 14 Apu Pitae guyakngi natake bakngake zikngamunangge botake teke isapmake kuku iat gatake yuking aminu anzing yanikut, “Pitata kepman katang yuak,” ngang yaniwan 15 yake, “Ga datdap wam yanggayak,” ngang iniwa ngana kekeknga anzing yakut, “Aho! Siakan siknga amunzing yuak,” ngang yawan ngana inike, “Wa wenata apuke tasiwan yanggayak,” ngang iniking.

16 Siwan ngana Pitata asinggan gakngat tasiyuwawan gwabok zike akasatnaking. 17 Akasatnawa ngana Pitata katakngita gena umutningge tuwangu tasikenga Buyambam tapata kaaut yot katangga initake epukuut takngae wam yanikut. Yanikenga anzing yanikut, “Gindaya Jems gatu Jesuat nana kuupbam atdaninggat taknga ngang yaninong,” ngang yanike kepman epukuke gatu keu komdune kukut.

18 Siwan tembana gunzitda akopan amak aminda Pita wena kake kumzang asatnake yuking. 19 Yuwawa Herotda Pitae yatawamban maiwan amak aminu wamu buyambam yanikwaiwan maiwan amak aminu atzipmapapan kumningge yakut. Yake ita Judia kep kom teke pakepu you Sisaria yot gapmane yukut.

Herotda akumbut.

20 Siwan Herotda bania zikaa kumzang siknga aminu yot Taia gatu Saidon gapmaaune nana aminde natapbut. Natapan you wanggapmaaune nana aminda unekan gatake Herotde kuking. Kuke puya aminu tapatu umana Blastas ngang iniking. Ita you Herotda dapuna pekgak gwende kayukut tapanin. Iat wam yatapan takawana Herotda bania zikaya natayamunggak kakngae yawa kupikge yaking. Sike aminu une nana aminda nanamu buyambamu keu Herotda kayuak gakane kuke usike nakaking kakngae natake wamu waaknga ngang yaking.

21 Siwan tasitawanggawa Herotda tapduknga ayakut gwene tauknga gwaam siknga tupan tapaapata pasikaing gogom pasike wam yawan kekekanggak komune pukwike wamu takngatu aminu wa apbingge yanikut. 22 Yaniwan natake aminbamda kemu anzing iniking, “Moo aminu tapatuta binga dua nininggak. Anutu tapatuta nininggak,” ngang yaking. 23 Yawa Herotda apbakngake Anutue tangge yutnangge dua bitake inane umana aknga tangenawawan waomzimune Anutue angela tapatuta apu Herot tanguwan kanikanimda isinggawa akumbut.

24 Siwan Buyambam tapanindane wamu yotna yotna yatakuwawa aminbamda natapbing. 25 Siwan Banabaskat Solkatda mani pake Jerusalem kuke yamat puyuwan aminu tapatu umana Jon gatu umana takngatu Mak ngang iniking. Unin tapat Antiok yot gapma ateke apbumayak gapmane gatu kuking.

Copyright information for `WNC