Acts 13

Banabaskat Solkat puya yamuking.

Siwan Jesuat nana aminu Antiok yot gapmane yukikat nana kundu Anutue wam yanindamumsa amin dakngake yuke aminbam yanikapbing. Wa amindane umana Banabas siwan Simion umana takngatu Zikaa apa siwan aminu tapatu Sairini kep komune nana umana Lusias siwan tapatu Herot tupan tapata yukut tapatane yotnane yuke takakut tapa umana Maneyen siwan tapatu Sol ngangu waakwakga yuking. Siwan Jesuat nana aminu waakwakga unekan gatake yuke Buyambam tapaninde gwetake tumuk wam yayuk nanam teke dua naking. Dua nake yuwawana Waung Takwanda anzing yanikut, “Nata Banabaskat Solkat papa puya takngatu pasisande natake ginda kapewa kuku pasisan,” ngang yanikut. Yaniwan nanam teke dua nake yuke tumuk wamu yakenga puya waaknga yama pasisande katakngi gwapakngane wasike yanipewan kukumayak.

Saipras nana amin yanikumayak.

Siwan wa kukumayau Waung Takwanda yanipewan kukumayak. Kunangge tasiwawat aminu tapatu umana Jon ngang iniking. Umana takngatu Mak ngang iniking. Ita gatayamikge iat gatake kuking. Kuke pukuke Selusia yot gapmane kundopbing. Kundoke sip tangan Saipras keu yangga banakan yuak komune kuking. Undang kuke Salamis yot gapmane kuking. Kuke notna Judia nana paku you wanggapmane yukinggane miti yot gwene koke Anututane wamu yanikapbing.

Siwan Saipras keu wa yangga banakan yuak kom tawamba sandewan Pefos yot gapmane kundopbing. Kundopa ngana aminu tapatu Judia kep komune nana umana Ba-Jisas ngang iniking. Ita gaamu awamayuk iak pasikakut tapanin. Ita kem yake, “Anututane wam yakapsaapa na,” ngang yanike tasikakut.

Siwan wa tasikakut tapaat gatu aminu keu wakomde tupan tapaatda notna dakngake yukumayak. Aminu wa kayuak kapa umana Sesias Polas ngang iniking. Ita natdetdetna bamban tapa. Ge Anutue wam natapnangge Banabaskat Solkat yayawakut. Yayawamban apu iniwawat ngana gaam gatu iak ngang pasinggak kakngae natake natdetdetna kayaapa ngang natake umana takngatu Grik wam tangan Elimas ngang iniking. Ita tupan tapata baniu dua siwikge inindakngakut. Inindakngake tasiwawan Sol umana takngatu Pol ngang kuut iniking. Itane baniaatang Waung Takwanda pukuke tapan wa inindaknganggak kapa kanggamatake anzing inikut, 10 “Ga Setendane kwiikngaapa. Ga sanga takeakngae iwana daknganggayak kapa. Ga kem wam yake asinggan asinggan tanzikgayak. Anutu Buyambam tapata sanga noman tasinggak kaknga gata asinggan zipbukgayak kaknga dua tenangge nataaunin. 11 Ge natapso. Apmanu Buyambam tapaninda gutnanggenggak. Guwan kaikata zikaawan kepi kunanga dua. Siwan komdusim yusika gatu take siwik,” ngang Polda unzing iniwan zetgaman kai kuut gweaat zikaakumayak. Kaina zikaawat apmaatde binga amin papan kaitake tukuningge wasiyawanggut. 12 Unzing siwan tupan tapata kake musia enakut. Buyambam tapatane wam taknga yayuk duya waaknga tasiwan kasatnake Jesue banip sikut.

Pisidia kep komune kuke you Antiok gapmane pasikumayak.

13 Siwan Polkat aminu iat sukukikatda Pefos yot gapma teke uneta sip tangan Pamfilia kep komune kuke you gapmandu umana Pega ngang inikaing. You wanggapmane kundopbing. Kundoke ngana Jonu peke gatu Jerusalem kukut. 14 Ita kuwawan Pega yot gapma teke kepidupi kusika Antiok yot gapma Pisidia kep komune yuak gapmane kundopbumayak. Kundoke notna Judia nana aminda paku you wa gapmane yukinggane miti yotnane koke pukwikumayak. Miti kaning gwenunin. 15 Pukwike yuwawat miti yot wagwene pasinggak kapata miti wamu takngatu kendewan puyuwana aminu tapatu initewan kuke anzing yanikut, “Notna. Gitda wamu takngatu ninde musip papa kekekananga wamu kaya kakengu take ninison,” ngang yanikut.

16 Yaniwan Polda enake katakngita tuwanga tasiyuk anzing yanikut, 17 “Anutu ninu Isrel amindane baminu tupa siknga papan aminu buyambam siknga dakngaking kakngae yawa natapnim. Ginu keu ayuamang komune nana Anutue gwaukaing amin gatu Isrel nana pakapu andang yuaing amin daniwa natapnong. Baminda Isip kep komune kuke pakapuyut amin dakngake yuking. Unzing yuwawa Anututa papan aminu buyambam siknga dakngaking. Dakngake yuwawa Anututa kekeknga akngata sandepewan keu wakom teke 18 keu amina wena komune kuking. Undang kuke yuwawa Anututa toiwawan nakanu 40 ngang sikut. 19 Siwana pakapu Anututa gatayaman Kenan kep komune kuke keu wa komune yuking aminu dongu katau kuut musa kautdu takngaaya zipa kumbing. Zipa kupa Anututa keu wandaka baminde yaman paking. Yaman pake kep toik dakngake nakanu 450 ngangu une yuking. 20 Yuwawa wam yawa kupsa aminu kundu Anututa yaman Isrel nana amin kayuking. Tasitake kayuwawa kuku tapduu ayakapsa aminu Samuelda aakut gwen katang apbut.

21 “Siwan Samuel waapata kayuke tasiwawan iat nana tapatu tupan tapa keu komduine nana binga dakngake kayuwikge yawa kekekakut. Yawa kekekawana Anututa yake aminu tapatu umana Kis ngang inikinggane waaknga tapatu umana Sol ngang iniking kapa yaman tupan tapa dakngawan wam yawa kupsa aminda tasiking kaknga waomune wena sikut. Siwan ita wa aminde tangge yukut. Sol waapa Benjamindane dongune aakut tapatu. Yaman ita tupan tapa dakngake Isrel nana nakanu 40-kan kayukut. 22 Kayuwawan ngana Anututa gatu sandeke Devit yamukut. Yamuke Devitde anzing yanikut, ‘Jesitane waakngaapa Devit kawa ita nata sanga take nataat takngakan tawambik ngang kake ie take nataat,’ ngang yanikut.

23 “Sike ita tupa atasinangge yakut taknga gwa tasikut. Tasike aminu Deviu waapatane dongune aawiu tapatu nin gatanimik. Sike ninde wa nimunangge yakut taknga buya gwa aakut. Wa nimunangge yakut tapa umana Jesu ngang inikamang kapa unin. 24 Siwan tupanu Jesuta puyana dua tangenakut gwene Jonda Isrel nana aminu musia papa tekwamban yangga sautningge yanikapbut. 25 Jonu waapa puyana pasiwan puyuwikge dapaknga siwan kake anzing yanikut, ‘Ginda nae natapa aminu Anututa niman ninde apik kapae yutawakamang kapanin ngang nataaing ngana nata aminu wa yutawakaing kapanin dua. Aminu waapata masande puyana tangenawik. Siwan ita umana kayaapa dakngawan nata gatangamunangge natake kepi taukga sandekgama ngang ininangge maakanggat,’ ngangu Jonda yanikapbut.

26 “Siwan ninu kuupbam notna Ebrahamdane donga ba gatu dongu inata nana Anutue akgwaukamang amin. Ninde siknga natake gatanimunangge tasikut takngae Anututa wamu ninde tewan apbut. 27 Siwan aminu Jerusalem nana moo amikat take amikat ngangga Jesu kake ngana waapa gatanimuya apanin ngangu dua natapbing. Wa aminda Anutue wamu tupa siknga ngang yakapbing aminda matatekingu yuwatakak tapduk gwene asinggan kendeke tawake ngana yapii dua nataaing. Yapii dua natake Jesu tanguwa kupikge wam yawa kekekawan wamu wa ayakapsa aminda tupa siknga matateking kaknga buya unin aakut. 28 Wai takngatu ita dua tasiwan kake ngana moo siknga tanguwa kupikge Pailatde yanggamatake iniking. 29 Iniwa kapewan tupa siknga Anutue wam yakapbingga unzing tasiningge tematekingu tasiwa puyuwana notnata amin saamdakaneta sandeke takepu supgapbat dakatuatang teking. 30 Unzing teking ngana Anututa gatu tangenakut. 31 Tangenawan aminu iat sukuke Galili kep komuneta Jerusalem kopbing aminbamda tapduk sipdu sipdu asinggan kaking. Kake Judia aminde ie wamu yanikapmake tasikaing.

32 “Siwan nitda wamu takeaknga ginu anzing danikamak. Sanga tapatu tupa Anututa gatanimunangge natake bamin yaniwan kekekakut taknga gwa tasinimukut. Tasinimuke Jesu tangenawan gatanimuyaapa dakngake apbut ngang yanikut. 33 Kap taikamangge buk gopatang kau namba 2-aknga taikamangga anzing yanggak,

‘Apmanu nata ga tangenawa
Kayuyaapa dakngake yuayak.’
34 Siwan Anututa Jesu akumbut katangga tangenawan kekeknga asinggan asinggan yusika dua bukatawik ngang daninggat taknga natake wamu takngatu Anututa yakutde natake yawa natapnim. Anututa anzing yakut,

‘Nata Devit inike sanga take siknga tasinangge yawa kekekakut taknga atasindamit,’
ngang yakut.
35 Siwan ina unzakan kau takngatuat taikamangga anzing yanggak,

‘Gata aminu gatane puya asinggan pasinggak kapa dua katewi gapmaatang bukatawik,’
ngang kau waaknga taikamang.

36 “Ge atnataamang. Wamu waaknga Devitde dua natake yakutden. Devitda puya Anutue bania take tasiwikge natapbut taknga tawake tasiwan puyuwana akumbut. Akupan keu bapunabam kwaiking katang kwaiwa iaya undanggan bukatakut. 37 Apbukatakut ngana aminu wa Anututa akumbut katangga tangenakut tapa dua bukatakut. 38 Unzingge notnabam. Daniwa katak natapnong. Jesu waapata ginu wai tasikaing kakngasa asandetdamuyaapa dakngake yuak. 39 Ge ginda Mosesde mama wam tawamba Anututa danduke ngana waiakngasa sandetdamunangge dua natapik. Siwan ngana mamin amindaka Jesue natapa Anututa initewan gatanimuyaapa dakngake apbut ngang natapa kekekawik amin Anututa kake waiakngana asandeyamik. 40 Unzingge katak gwautnong. Sike tupa siknga Anutue wamu yakapsa aminda matakut taknga ginde apsak. Siwan anzing matakut,

41 ‘Daniwa natapnong. Ginu sapdut wam yakaing aminu ayuaing komune yuke
nata sanga tapatu atasiwit.
Atasiwa kake ginda nangaakan natake ngana banipzaatang siakan ngangu dua natapning.
Aminu tapatuta yeutdamanu baniu dua sining.
Baniu dua sike undang kumnong,’
ngang matakut.”

42 Siwan unzing yaniwan puyuwan Polkat Banabaskatda kepman epu kunangge tasiwawat aminbamda anzing yaniking, “Gitda yuwatakak gatu ateengan gwene wamu waaknga gatu ninison,” ngang yaniking. 43 Yaniwan miti yot gwenu teke kuupbam epu kukenga aminbam Judia nana gatu aminu kepman nana Judia nana amindane miti wamde banip siking amikat Polkat Banabaskat unekan gatake kuking. Siwan Polkat Banabaskatda yanike Anututa puya butaya natake tasinimukut takngae banip gwaang natayutningge yanikumayak.

44 Siwan yuwatakak tapduu ateengan gwene aminu buyambamu you wanggapmane nana kuupbamu unekan Anutue wam natapnangge apbing. 45 Apa ngana Judia nana aminda kawawa maya wawi kwaapzang sikngata apu yuwawa kaking. Kake musia ie siknga maiking. Maiwa wamu Polda yanikut taknga zipbuke kaitakepu teke inisapduke yaking.

46 Unzing yawa kake Polkat Banabaskatda kekeknga yuke anzing yanikumayak, “Siakan siknga Anututa ninipewan apu itane wamu Judia nana ginde gamok damukumak ngana ginda dua tawake tasikaing. Unzing tasike kayuk gatukande asinggan yutnanga aknga dua taning kakngata anggaman siwan kaamang. Siwan nitda ginu dapmake aminu kepman nanae kusimde Buyambam tapaninda wamu takngatu tupa siknga ngang yakapsa aminda matakut taknga anzing nimukut,

47 ‘Nata ga tapa kepman yuaing amin gatayami kakaa akngane yutning.
Nata ga tapa gata keu komduine nana gatayami kayuk asinggan yutning kaknga taning,’
ngang wamu waaknga ngang ninikut.”

48 Wamu waaknga ngang yaniwan aminu kepman nana aminda natake bania iaknga natake Anutue wamde apbakngaking. Bakngake Anututa kayuk asinggan asinggan yutningge yakut takwau banip siking.

49 Siwan Take apae wamu keu waopatang gwatdu kukut. 50 Kuwawan ngana Judia nana aminda yanikamayau kepman nana ngana Anutue akgwauking amin gatu wawi umana kaya aminu you wanggapmane nana musia pangenawa Polkat Banabaskat pasimaiking. Pasimaike keu waomune ayanikwasiking. 51 Yanikwasiwa kunangge tasike yemi kaiknga zipat pimapa Antiok peke uneta Aikoniam yot gapmane kukumayak. 52 Kuwawat Jesue pandetna Antiok yukinggane musiaatang Anututane Waung Kapata pukuke papan wa aminda asiknga bakngake yuking.

Copyright information for `WNC