Acts 14

Aikoniam yot gapmane pasikumayak.

Siwan Polkat Banabaskatda yot Aikoniam gapmane kundopat sanga Antiok yot gapmaatang sikut takngakan undang sikut. Judia nana amindane miti yoakatang koke wamu take siknga yaniwat aminbamu Judia nana ba gatu Grik nana ngangu natapa siakan sikut. Siakan siwan ngana aminu Judia nana kundu banip dua sikingga kepman nana musia pangenawa musia Jesuat nana aminde toknga natayamuking. Toknga unzing natapa ngana Polkat Banabaskatda kekeknga yuke Aikoniamu mamaya yukumayak. Yuke wamu kekeknga siknga yanike Buyambam tapaninda butaya natanimuke tasikut takngae yawawat Buyambam tapaninda musia papa kekekawan Anutue kekeknga aknganata duya takngatu takngatu pasikumayak. Unzing papa kekekayaman tasiwatda kake Anutue wamu ayanikumayak kakngae natapa siakan sikut. Siwan ngana maya wawi you wanggapmane nana aminda waitdeke dongu takngaaya dakngaking. Dakngake dongu takngatu Polkat Banabaskat gatayamuwawan takngatu Judia nana amin gatayamuwawan ngang tasiking. Tasike masande kepman nana amikat gatu Judia amin gatu takena ngangga enake Polkat Banabaskat supda zipan kumzande natapbing. Unzing natapa kake Polkat Banabaskatda peke yot gapmanggapma Likionia kep komune yuaing gapma gapmane kukumayak. You gapmandu umana Listra gatu gapmandu Debi ngang yanikaing. You wa gapmaaunekan dua kukumayak. Yot mateu yot bamu wanggamaatde yukgwasikaingge kuut akukumayak. Yotna yotna wa sukuke Anututane wamu take aknga ngang yaniyuk tasikumayak.

Listra yot gapmane pasikumayak.

Siwan aminu tapatu kepita maikutde Listra yot gapmane pukwike yukut. Tupa mingae musipganang yuke unzing kepi maiwana tangaikut. Tangaikuuneta kepi dua siknga kuwan sikut. Siwan kepi maikuu waapata natawawan Polda wamu aminbam yaniwan natapbut. Natawawan yake Polda kepi maikuu waapa kanggamatakut. Kanggamatake kawan aminu waapata natake baniu gwa sikutna kake wa nataak kakngata meyana asandekngamunanga ngang natapbut.

10 Natake Polda anzing inikut, “Enake dandam tangan kekeknga yuyo,” ngang inikut. Iniwan pupzang gaman enake kepi asukukut.

11 Asukuwawan maya wawi kwaapzangga kawawa Polda sanga waaknga tasiwan kake Likionia wam tangan yanggamatake anzing yaking, “Aminu aapaau Anutu ngana amin siknga dakngake ninde epbumayak,” ngang yaking. 12 Yake Banabas kake anutu pupuknga tapatu umana Sus ngang iniking. Ita apunggak ngang natake umana Sus ngang iniking. Inike Polde wam yanggak kapa ngang kake anutu pupuknga tapatu umana Hemis ngang iniking. Ita apunggak ngang natake umana Hemis ngang iniking. 13 Siwan Susdane yot takwan gwenu yot wanggapma wesim yukut. Ge you wagwen kayuak kapata kake apbakngake kuku ikwawa gamanu wawi kundu gatu palawana take siknga guyakngane bungatayamunangge pake yot gapmatane gwabok bamune pakapbut. Itakan dua sike maya wawi kuupbamda apuke Banabaskat Polkatde upat tasinangge tasiking.

14 Siwan ngana Banabas gatu Pol ngangga sanga waakngae bania meya siknga natake tauknga awesiwat epan dewan isapmake paku aminbamde banakan yuke anzing yakumayak, 15 “Ginu unzingu ma tasiwam. Nikaya kepdakane nana amin siknga gin bingakan. Ge nitda apu wamu takeaknga danike ginda upau wai wa tasikaing kaknga teke musipza tapa tekwamban Anutu kayuk asinggan yuak kapaekan natapningge danikamak. Anutu waapata yekap ba kep ba gatu yanggabam gwen ba gatu sanga bamu yekapatang kepatang ba gatu yanggabapatang yuaing ngangu pasike pekut tapanin. 16 Ita tupa siknga kakgan siwan kepna kepna nana aminda ina banipda siwan sukuking. 17 Ngana gatukandekan dua kusopukut. Aho. Ninu aminu asinggan toikgak. Enane yuke sopa ninde pewan epukaing. Epu tasiwan nanamu nomanu kwaapzangu aakaing. Aawa ginu natapa take siwan musipza takawan yuaing,” ngangu yanikumayak. 18 Wamu unzing yanike yandaknganangge natake kwatanbam yaninggawat wikawan aminbamda yamuyamuk tasinangge natapbing kaknga ateking.

Pol supda tanguking.

19 Siwan tasiwawat ngana Judia nana Antiok gapmane yukikat nana kundu gatu Aikoniam nana ngangga apuke aminbamde musia papa tekwaba sup pake muke Pol tanguking. Tanguke ita gwa kungwak ngang natake gupna kaitake epu yot gapma teke kuku kepman teking. 20 Teke kuwawa aminu Jesue pandetna dakngaking aminda apu tapan kopbut. Tapa kopan Polda gatu enake gatu yot gapmaatang kopbut. Koke yuwawan kwakawana Banabaskat Debi yot gapmane kukumayak.

21 Siwan Debi kuku aminu you wanggapmane nana miti yaniwat kwaapzangga Jesue pandetna dakngaking. Dakngawana gatu masande Listra kuke gatu Aikoniam gatu Antiok ngangu kukumayak. 22 Kuku Jesuat nana dakngaking aminu une nana yaninggamatake musia papat kekekawan anzing yanikumayak, “Ginda Jesue natapa siakan sikut taknga kekeknga take yutnong. Anutue gepbiatang kopnanggekamang ngana tupanu dua koyuk kepi meyana kaya tapane gamok kunim,” ngang yanikumayak. 23 Yanike Jesuat nana aminu you gapmanduine nana kayuya amina kundu yake peyamukumayak. Yapeyamuke Anutuekan natanggamatanangge natake nanam teke dua nayuk tumuk wam yakumayak. Yake aminu wa Jesuat nana dakngaking aminda Buyambam tapaninde gwa natapa kekekakutde tumuk wamu Jesue pengamat toimbikge yakumayak.

Antiok gatu kukumayak.

24 Siwan Banabaskat Polkat Pisidia kep komune sukusika kuku Pamfilia kep komune kundopbumayak. 25 Kundoke Pega yot gapmane kuke wam takngana une nana amin yanikumayak. Yanike teke uneta Atelia yot gapmane pukuke 26 uneta Antiok yot gapmane gatu kunangge sip tangan kukumayak. Tupa Jesuat nana Antiok you wanggapmane yuking aminda tumuk wam yake Anututa butaya natayamuke Banabaskat Polkat katak toimbikge yake puya waaknga tasisande yanipewa kukumayak. Sike puya waaknga pasiwat puyuwan gatu apbumayak. 27 Antiok apuke Jesuat nana you wanggapmane yuking amin yayawakumayak. Yayawambat apa Anututa gatayaman kuku puya tasikumayakge yanikumayak. Yanike Anututa gwabok ziyaman maya wawi kepman nana aminda Jesue natake gatanimuya apanin ngang gwa natapbing ngang yanikumayak. 28 Yaniwat puyuwan une Jesuat nana amikat gatake yuke mamaya yuking.

Copyright information for `WNC