Acts 17

Polkat Sailaskat zipnangge tasiking.

Siwan Filipai yot gapma teke kusika Amfipolis yot gapma yapbike kuku Apolonia yot gapmaaya ayapbike Tesalonaika yot gapmane kundopbumayak. You wa Tesalonaika gapmaatangu miti you Judia nana amindane gwendu kaya. Ge Polda atasinggak kaknga tawake tasike miti you wagwekatang tapdukngane kopbut. Koke yuwatakak tapduu gweaat gwenduat ngang katangu ita yanike Anututane wamda anzing yanggak ngang yanikut. Yanike Anututa aminu tapatu tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apik kapata kungwake enawikge yakapsa aminda tupa siknga mataking ngang yeuyamuke yanikut. Yanike, “Aminu wa Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apik kapa daninggau Jesu unin,” ngang yaniwan natapbing! Yaniwan natake aminu maya wawi kundu Judia nana aminda siakan ngang natapa kekekawan kuke Polkat Sailaskat gatapa tasiking. Siwan aminu Grik nana Anutue akgwaukingu kundu gatu maya buyambamu umana kayaakwau kuutda siakan ngang natake Polkat Sailaskat gatapa tasiking.

Gatapa tasiwawa ngana Judia nana aminu banip dua siking aminda kake semna natayamuking. Natayamuke aminu waiaknga tasikaing amin patakuke yapapa aminu kwaapzang sikut. Siwan you wanggapmane nana kuupbamdane musia enawan kuku Polkat Sailaskat yawake tasike Jesonde yot gwenu atapa basikut. Tapa basiwan koko Polkat Sailaskat kaipakepuke zipnangge koko ngana yawamba maiking. Yawamba maiwan peke yotoiu Jeson gatu Jesuat nana kundu ngang unekan pake you wanggapmatane tupan tapae kaipake kuking. Kuke wamu temapa anzing iniking, “Aminu kepna kepna kuke waiaknga tasitakukaing aminda pakapu you ayuamang gapmane apundopa Jesonda yotnane pakopbut. Siwan Sisa tupan tapanindane wamu dua gwaamuke atzipbukaingunin. Atzipbuke Sisa tupan tapanin awia tapatukan yuak ngana aminu tupan amin tapatuat umana Jesu ngang inikaing. Ita ayuak ngang yakaing,” ngang iniking. Iniwa yot kayuak kapaat gatu aminbamu kuutda meya siknga natake asatnaking. Asatnake yot kayuak kapata usanzike baiim opis tasikenga epukuning ngang yaniwan Jesonkat notnaatda manita opis usike epu kuking.

Beria yot gapmane pasikumayak.

10 Siwan zikaa wagwenekan notna Jesuat nana aminda Polkat Sailaskat yanipewa Beria yot gapmane kukumayak. Kuku kundoke Judia nana amindane miti yot katang tapdukngane kopbumayak. 11 Siwan Judia nana aminu une yuaingu Tesalonaika nana aminda mayaknga umuke tasiking kaknga binga dua tasiking. Aho. Beria nana aminda maaknga pake yuking. Maak pake yuwawa miti wamu yaniwat natake takesiknga natapbing. Natake Anutue wamu tupa siknga ngang yakapsa aminda mataking kaknga gunzitbam asinggan asinggan siakan yakamayak ngang yakengu asinggan kendeking. 12 Unzing natake kendeke natapa siakan sikut. Judia nana aminu buyambam gatu aminu Grik nana umana kayaakwak mayaat wawiat ngangga siakan ngang natapa kekekawan aminu kwaapzang sikut.

13 Unzing siwawa Judia nana Tesalonaika yot gapmane yukingga natapa Polda kuku Beria yot gapmane Jesue wam yaninggak ngang natapbing. Natake Tesalonaika teke Beria kuking. Kuke aminu unenana yaniwa bania enawa Pol tangutnangge tasiking. 14 Tangutnangge tasiwawa ngana notna Jesuat nana aminda Pol zetgaman initewa yanggabamde kwaim tapane pukukut. Pukuwawan ngana Sailaskat Timotiatda Beria yot gapmane yukumayak. 15 Yuwawat aminu Pol take kukingu take Atens yot gapmane taku teking. Taku teke gatu Beria kunangge tasiwa Polda yake, “Ginu kuku Sailaskat Timotiat yanipewa nae zetgaman apzon,” ngang yaniwan teke kuking.

Puyana Atens yot gapmane pasikut.

16 Siwan Polda Sailaskat Timotiatde you Atens gapmane yuke kawawan anutu pupuknga kwaapzang siknga tasikinga kake musia maikut. 17 Musia maiwan miti yot katang koke wamu Judia nanaat gatu aminu kepman nana Anutue muna puke inindatakaikat ngangu yaniwan ngana ie asapdukngamuking. Sike kwep apman paut tasikaing kokomune aminu une apuke yuaingu wa amikaya kuut yanikut. 18 Siwan aminu dongu takngaaya umana Epikurian taknga gatu Stoik taknga ngang yaniking takngaau natdetdet inata aknga tawake tasiking. Sike sipdune dongu wa takngaakat nana kunduta apu Polde sapdukngamuke anzing yaking, “Aminu wa tapdukbam asinggan yanggak kapata wamu dasing kaknga yanangge yanggak,” ngang yaking. Yawawa gatu kunduta anzing yaking, “Asikaya anutu kundu you gapmanduine nanatane wam ba yanggak,” ngang yaking.

Sike Polda wamu Jesue yanike ita akungwake gatuna gweakutde yanikut takngae natake unzingge anutu yot gapmanduine nanatane wam takngae natake yanggak ngang yaking.
19 Yasika Pol take kaunsilde take kuking. Kuke anzing inikwaiking, “Ninu wamu dangem siknga dua nataamangu gata yanggayak kaknga natapnim. 20 Wamu gata yanggayak kaknga natapna inata kundu siwan asatnakamang. Satnake siwan wamu waakngatane yapii siknga natapnangge nataamang,” ngang iniking. 21 Sike aminu Atens nana gatu maata pakapu Atens yuakingu sanga takngatu tangatu dua tasikaking. Tapduk bamu yuakingu yuke wamu kayukgan yake gatu kayukgan natake yuakingunin. Unzingge natapa siwan wamu Polda yakut takngae yapii siknga natapnangge inikwaiking.

22 Inikwaiwa Polda wa aminde kaunsilnae kaine anzing yakut, “Ginu Atens nana dandupa sanga kuupbam gitza siknga tasiwa kaat. 23 You ginda ayuaing gapma tapa sopuban keu muna puke yanindatakaing kokomu gwa kakum. Kake komdune sek gomduta yutnanga komune anzing matakinga kakum. Upau anutu umana dua nataamangu tapatue andang imunangge ngang mataking. Sike ginda dua natake moo siknga ngang inindatakaingu nata apmanu ie wamu daniwa nataaing,” ngang yanikut.

24 “Anutu waapata kepdaka tasike teke sanga kuupbam kepdakane yuaing kaya itakan tasikut. Kepat enane yuaikatdane toiknga Anutu buyambamu waapakan. Sike Anutu waapa yot takwanu amindakan mitakaing gwekatangu dua yuak. 25 Sangae dua dapmanggak. Dua dapan kake aminu tapatuta katakngata gatangamunanga dua. Anututa kayuk yutnimde gatanimuke Waung Kakngana ba sanga kuupbam ngangu aminbamde yamunggak. 26 Sike ita tasiwan aminbamu bapuna tapatutanetakan zakngi aake dongu inata inata siwan usanzike keu anggwene pewan kundekut. Unzing pewan kundewa tapduknga anzing siknga ayutnim komde yawan yuamang. Sike keu ayutnim komde tuwanga kuut yawan yuamangu wa tupata natapan yukut. 27 Unzing yuke Anutue tawaningge ina tupakande yawan yukut. Tawamba noman siwanu tatawataku Anutu akaning. Tatawatakuke kanim ngana Anututa maa dua yuak. Ninde wesim siknga yuak. 28 Unzing yuakge ninu kayuk yuke sukuke yuamang. Unzing natdetdetna bambanu gikatnana kunduta anzing gwa yaking, ‘Nikaya itane waaknga siknga dakngake yuamang.’

29 “Siakan! Ninu Anutue waatdakana. Ge Anutue natapa aminu datdetdetna bamganda sek tasinangge natake katapgom pake pasike ba gol ba silwa pake sake pasike ba supgwen pake temanggasitakoopa sek dakngakaing unin kake Anutu anin ngang ma natapam. 30 Tupa aminu katak dua natake sekge yanindatawanu Anututa kake kakgan sikut. Kakgan sikut ngana apmanu aminu kuupbam yotna yotna yuaingu anzing yaninggak, ‘Ginu musipza tapa tekngwamsok,’ ngang yaninggak. 31 Tapduu gwendu gwa yawan yukut gwene apme epu aminbamu noman gan usanziwik. Wa usanziwiu aminu tapatu Anututa tapan tapduu gwa tekut gwene aminu wa takut tapata usanziwik kakngae natapna siakan siwikge natake aminu wa usanziwiu akumbut katangga gatu tangenakut,” ngangu Polda yanikut.

32 Yaniwan natake aminu tapatuta akungwake enakut ngang yanikut takngae kupsaapa dasing enawik ngang yake sapdut yaking. Yawawa ngana kunduta yake, “Sipdune wamba gatu yawi natapnim,” ngang iniking. 33 Iniwa ngana Polda paut tasikaing amin peke akukut. 34 Kuwawan ngana aminu kundu Pol tawake Jesue natake gatanimuya apanin ngang natapa kekekakut. Unzing natapa kekekakuu tapatu kaunsil amikat nana umana Daionisias ngang iniking. Sike tapatu maya tapa umana Damaris ngang iniking. Tapaayakan dua sike aminu kunduatda unzingu baniu siking.

Copyright information for `WNC