Acts 18

Puya Korin yot gapmane pasikut.

Siwan Polda Atens yot gapma teke uneta Korin yot gapmane kukut. Kuku aminu Judia nanaapa Pontas kep komune nana tapatu umana Akwila ngang iniking. Sike maatna Prisilaat Itali kep kom teke uneta apbumayak. Wa apbumayau aminu tupan tapa Klodiasda yake, “Ginu Judia nana ane Rom yot gapmane ma yuwam,” ngang yake yanikwasiwan teke apbumayak. Apuke yuwatna kuke Polda kanangge kukut. Puya amin notna ge kuwan unekan gatake yuke puya pasiking. Mani kaitnangge seldaka matake bupbing. Siwan yotnane takopat unekan gatake yuke unzing pasiking. Pasike yuyuk yuwatakak tapduk gwene Polda Judia nana amindane miti yot katang asinggan kopbut. Koke yanike notna Judia nana gatu Grik nana aminda siakan ngang natapnanga akngae pasike yaniwan musia enatning ngang yake yukut.

Siwan unzing yuwawa masande Sailaskat Timotiatda Masedonia kep kom teke uneta epbumayak. Epuke kawawat Polda notna Judia nana yaninangge take siknga natake Jesu Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake puyana tasikutde kwep apman yaniwawan kakumayak. Unzing yaniwan ngana yake wamu wa asapdukngama yemi kaiknga atzipan pimambana anzing yanikut, “Ginu waiakngasae toknga pakengu gisae sanga. Nae sanga dua. Ge na apmanu aminu kepman nanae kuwit,” ngang yanikut.

Yanike aminu wa peke aminu kepman nana tapatuta yotnaatang takopan undang yanike yukut. Sike aminu waapa umana Tisias Jastas ngang iniking. Ita Anutue inindatanggaunin. Itane yotna Judia nana amindane miti yot gwene wesim siknga yuak. Siwan miti you wagwende kayuya aminu umana Krispas ngang iniking. Iat ina paakatda Jesu Buyambam tapaninde natake akgatanimuya apanin ngang natapa kekekakut. Siwawan aminu Korin yot gapmane nana aminu kwaapzangga Polde wam natake siakan ngang natapa kekekawan yangga sauyamuking.

Siwan zikaa gwendune Polda mia takngatu kakut. Kawawan Buyambam tapaninda anzing inikut, “Ma siknga gwaumbim. Dua gwauke genda ma umumbim. Sike wama asinggan yanikapso. 10 Na gaat yutzim. Yuwatda aminu tapatuta enake ga tasiwan mainanga dua. Aminu buyambamu you anggapmaatangu papa nae aminabam daknganing,” ngang inikut. 11 Iniwan mia waaknga kake you wanggapmane nakanu gwendu gatu kautdu ngang yuke aminu unenana Anutue wam yanindamukut.

12 Siwan yanindamuwawan waopatang aminu tapatu umana Galio ngang iniking. Ita Akaia kep Polda yukut komune nana aminde tupan tapa dakngakut. Dakngawana Judia nana aminu kunduta enake Polde iwana dakngaking. Dakngake Polda wam yawikge take tupan tapae takuking. 13 Takuke anzing iniking, “Aminu aapata ninu Anutue inindatake nindane pasap wam sandetnimde ninindatdaukgak,” ngang iniking.

14 Iniwa Polda Galio asininangge tasiwan ngana Galiota Judia nana amin anzing yanikut, “Aminu aapata wai takngatu tasikut gamu wamza atnatapam. 15 Sike apu sanga mitiakngasae yanganuke yakaingu nata dua usanziwit. Gisa tapa takayok,” ngang yanikut.

16 Yanike ayanikwasiwan kuwawa you wanggapmane nana aminda Judia nana amindane miti yot gwende kayuya aminu umana Sostenis ngang iniking. Aminu waapa tanggaganupa wesipa wam usanzikgakomune tanguking. Wesipa tanguwa Galiota kake ngana kakgan sike yukut.

Polda Antiok gapmane gatu kukut.

18 Siwan Polda Korin yot gapmane mamayasim yukut. Yusika notna Jesuat nana aminu gaak wam yanike sip gwendu Siria kep komune kunangge tasikut gwene koke kukut. Inatakan dua kukut. Sike Prisila gatu apna Akwila ngangga unekan gatake kuking. Siwan dua kuking komune Senkria yot gapmane yuke Polda sanga tapatu Judia nana aminda miti aknganane asinggan tasikaking kaknga tawake wamu takngatu yawan kekekawana kusia kwaipuya pasikut. 19 Pasikenga teke kuking. Kusika Efesas yot gapmane kundopbing. Kundoke Polda tapdukngane Judia nana amindane miti yot katang koke wamu yanikut. 20 Yaniwan paut tasike yusika Judia nana aminda une mamaya yuwikge iniking. Iniwa ngana wa aminde ie wamu dua tawake 21 kunangge tasike gaak wam yanike anzing yakut, “Anututa gatuna asaapitde yawana nata ginde apit,” ngang yanipeke sip gwene koke Efesas yot gapma teke kuwawan Prisilaat apna Akwilaatda undang yukumayak. 22 Yuwawat kusika paku sip gwenu Sisaria yot gapmane kundoke une yukut. Yuwawan Polda epuke koko Jesue aminabamu Jerusalem yot gapmane yuking aminu yanimbakngakut. Yanimbakngapeke Antiok yot gapmane pukukut.

23 Siwan pakepu Antiok yot gapmane mamayasim yukenga teke kukut. Teke kepdakane keu komaya Galesia kep gatu Frisia kep komune ngang kukut. Undang sukuke notna Jesuat nana aminu kake musia papan kekekaking.

24 Siwan Judia nana aminu tapatu Aleksandria yot gapmane aakuu tapatu pakapu Efesas yot gapmane yukut. Umana Apolos ngang iniking. Ita Anutue wamu yakapsa aminda tupa siknga mataking kaknga katak siknga nataakut. Sike wamu noman gan yakakut. 25 Aminu kunduta noman inindamuba musia enawan aminbamu yanindamunangge take siknga natake yanikut. Yanike aminbamu sanga Jesuta tasikutde noman siknga ngang yanikakut. Yanike ngana Jonda yangga sauyamukut takngaekan atnataakut. 26 Sike ita dua gwauke Judia nana aminde miti yot katang koke wamu yanikut. Yaniwan Prisilaat apna Akwilaatda natake Apolos take yotnane takoke Anututane kepi noman siknga aknga yeukngamukumayak.

27 Yeukngamat puyuwana ita Akaia keu komune yatupmake kunangge yakut. Kunangge yawan notna Jesuat nana aminu Efesas yukingga kuke musia tapa kekekawan pas sandu notna Jesuat nana aminu Akaia kep komune yuaingge Apolosda apanu katak toitnong ngang mataking. Siwan teke uneta yanggabam yatupmake Akaia kep komune kundopbut. Kundoke aminu unenana Anututa butaya natake gatayaman Jesue natake akgatanimuya apanin ngang natapa kekekakut takwak kake Apolosda katak siknga gatayamukut. 28 Gatayamuwawan Judia nana aminda sapdut wamu takngatu takngatu yaking. Yawa ngana Apolosda kekeknga siknga wamu gutong gutongang yakingu aminde kaine atzipmapapaakusikut. Anutue wamu tupa siknga ngang yakapsata mataking kaknga kendeke getanganggan yanike Jesu Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake pasikut tapa unin ngang yeuyamukut.

Copyright information for `WNC