Acts 21

Polda sip tangan kopbut.

Siwan ninu meya siknga natake sandetnangge bitake ngana puya kaya siwan gaak wam yanike aminu waakwau peke kukumang. Kuke sip tangan kuke tupakande Kos kep yangga banakan yuak dakane kundoke uneta akuwatna zikaake kwakawan kusika Ros kep yangga banakan yuak dakane kuut kundoke uneta kusika Patara yot gapmane kukumang. Undang kundoke siu gwendu kawatna Finisia kep komune kunangge tasikut. Tasiwan wagwene kopna pake kukut. Kuwawan Saipras keu yangga banakan yuak dakane wesim kuke kawatna kwana saak yuwawan kuyapbikumang. Kuyapbike kusika Siria kep komune kukumang. Siria kuku yapbike paku sip undang kuke yot Taia gapmane kundoke sip sangaapa pakuunin penangge yukut. Yuke peawa ninu epuuku aminu Jesuat nana dakngaking aminu you wanggapmane yukingu kana unekan gatake yuke tapduu katak kuut musa kautdune gweaat ngang yukumang. Yuwatna Waung Takwanda aminu yot toikge musia pangenawan tangutnang ngang natake Pol Jerusalemu dua kuwikge asinimbitaking. Asinimbitawa ngana sangaapa pewa puyuwan gatu kunangge tasiwan ninu notnin peke akukumang. Kunangge tasina aminu wa maya wawi waatdakana buyakga ninu yanggabam gwene ninipake pukuking. Pukuwa kwaim tapane muna puke tumuk wam yakumang. Yakenga gaak wam yanike ninu sip tangan kopbumang. Kopna i ninipeke yotnae gatu kuking.

Jerusalem dua kopikge inibitakut.

Kuwawa ninda sip tangan kopna Taia tupakande kuke you wanggapma teke kusika kuku Tolemes yot gapmane kundopbumang. Undang kundoke notninu Jesuat nana aminu unenana kana tapduu gwendu unekan gatake yukumang. Yukumanga enake you wanggapma teke kuku Sisaria yot gapmane kundopbumang. Kundoke aminu tapatu umana Filip ngang iniking kapata Jesue wam yanikapmakakut. Sike Jerusalem yot gapmaatangu aminu nanamde dapbing amin kayutningge natake aminu katau kuut musa kautdune tapaaya nganggane umana yakikat nana tapatu. Ita ninu yotnane pakopan iat gatake yukumang. Siwan itane yapana tapaat tapaatda apnae dua kukingga Anutue wam yakapbing unin. Siwan iat gatake yuke Sisaria yot gapmane tapduu mamayasim yukumang.

10 Yuwatna Anutue wam yakapsa aminu tapatu umana Anggabas ngang iniking. Ita Judia kep komuneta ninde apbut. 11 Apuke Poldane simbu taknga take inane kepina kataknga kuut wambut. Wamakenga anzing yakut, “Anututane Waung Kapata anzing yanggak, ‘Simbu toik kapata Jerusalem kopanu Judia nana aminda tanggaganupa anzing wamake aminu kepman nana aminde yamuning,’ ngang naniwan natapbum,” ngang yakapbut.

12 Unzing yakapan natake nikat gatu yot toikatda Pol Jerusalemu dua kopikge kwanam siyuk asiinimbitakumang. 13 Inimbitana ngana anzing ninikut, “Ginu dasingge kwanamu sitnawake natane natdetdetna tasiwa mainggak. Na kaautde yutnangge dua gwaukgat. Sike Jerusalem kopa ninu Jesuat nana amindane iwaninda atnuwan kupitde dua gwaunggat,” ngang ninikut. 14 Niniwan kekekawan kake ninda inimbitana maiwan undang tekumang. Teke, “Buyambam tapanindane banipda siwanu apme tasiwik,” ngang yakumang.

Polda Jesue take amin yanikut.

15 Siwan tapduk mamayasim you wanggapmane yuwatna sandewana sangaapa tandakngake Jerusalemu kopbumang. 16 Kopnangge tasina Jesuat nana aminu you wanggapmane nana kunduta gatapa kopbumang. Kopna ninu ninipake kundoke aminu tapatu umana Neson ngang iniking. Ita yotnane ninu pakopan yutnim gwende ninipakuwa undang kundopbumang. Neson waapa Saipras kepdakane nanaapa. Ita Jesuat nana aminu tupa dakngakut tapa. 17 Siwan ninu Jerusalem kundopna notnin Jesuat nana aminda ninduke apbakngake paking. 18 Papa pekumanga enake Jemsde kunangge tasina Pol kaya kuut nikat gatapan kukumang. Jems waapa take amin notnaat unekan gatake yuwawa kukumang. 19 Kuna Polda gaak wam yanikenga kepman nana kepna kepna ayuaing komune kuke puya pasiwawan Anututane kekeknga aknganata gatangaman pasikutde wam katak siknga ngang yaniwan natapbing.

Polda yot takwan gwene kopbut.

20 Yaniwan natake Anutue umana yatangenaking. Yatangenake anzing iniking, “Notnin tapasim. Gika atnataayak. Judia nana aminbamda Jesue banip sike yuainggen. Sike aminu waakwau Mosesde mama wam tawananggengu kekeknga siknga nataaingunin. 21 Unzing natapa ngana kunduta gae anzing yaniking, ‘Polda kuke Judia nana aminu paku kepman nanae banakan yuaingu Mosesde mama wamu ateningge yaninggaunin. Yanike sanga tupa yawake tasikaking kaknga teke waatdakana gupna dua matake sanga tapatu tapatu dua yawaningge yaninggaunin,’ ngang yaniking. 22 Sike gata gwa apbuyak ngang atnatapningge dasing tasina gae semna dua natandamuning ngang natake 23 sanga ninda ganinanggekamang taknga tasiyo. Nikat nana aminu tapaat tapaat ngangga sanga tapatu Anutue tasinangge natake wamu gwan yawa kekekak.

24 “Siwan gata ninu Mosesdane miti akngae kepi tawake Anutue kaine aminu dudumna sinimde tasikamang kaknga tawake aminu aakwakat unekan gatake yuwi tasinong. Tasike gata gatayamunangge mani Anutue peyami kusia kwaapuya pasiwa aminbamda danduke kepi waaknga tawake gwa tasiwa puyukutde natake atdanimbaknganing. Danimbakngake wamu gae ganiking kakngae kawa kem wam siwik. Unetaya Mosesde mama wamu tawanggayak geaya kake natdetning. 25 Sike aminu kepman nana Jesue banip sike yuaingu wamu nisa yana kekekakut takngae pas gwan yamukumang. Yamuke kaau kep tapae yamunangge zipningu dua nake gatu dak ba dua nake ba gatu kaap guyakngane wapa kumningu dua nake yasewa dua tasike yutningge gwan yanikumang,” ngang iniking.

26 Iniwa Polda aminu wa tapaat tapaat ngang papan pekinga enake aminu waakwakat unekan gatake yuke kepi waaknga tawake tasiking. Unzing tasike Anutue yot takwan gwene kopbut. Koke you wagwendane take aminu anzing yanikut, “Tapduu katau kuut musa kautdune gweaat kana sandewana kepi atawake tasikamang kaknga tasina puyuwana sanga Anutue peyamit,” ngang yanikut.

Pol tanggaganuking.

27 Siwan tapduu katau kuut musa kautdune gweaya ngangu kawa sandetnangge siwawana aminu Judia nana aminu paku Esia kep komune yuke uneta apbing aminda kawawa Polda Anututane yot takwan gwene yuwan kaking. Kake aminbam yanindatdaukgawa musia enawa Pol tanggaganuking. 28 Tanggaganuke apaa anzing yanggamataking, “Ae! Apu gatanimunong! Aminu aapa kepna kepna sukuke aminbam yanike ninu Isrel aminde asapdutnimuke Mosesde mama wam gatu Anutue yot takwanu anggwen ngangge sapdut wam yanggak. Unzing sapduke kundumaman tasinggaunin. Tasike aminu kepman nana amin pake Anutue yot takwan gwene apakonggaunin. Pakoke yot takwan gwendane pasap wamu atzipbukut,” ngang yaking. 29 Sike aminu tapatu Efesas nanaapa umana Trofimas ngang iniking. Iat Polkatda unekan gatake yot kekep tapaatang sukuwat kaking. Kake yot takwan gwene apba initake kopbut ngang natake yot takwan gwendane pasap wamu atzipbukut ngang yaking.

30 Unzingu apaa siknga yanggamatamapa kuwan unenana aminda natake unekan apbing. Apu yuke Pol yot takwan gwene yukuu tanggaganupa kepman take puke yot gwendane gwabou kuupbam yapukusiking.

Tupan tapata Pol tanggaganukut.

31 Gwabou yapukusikenga Pol wesipa tanguwawa wamu Rom nana amak amindane tupan tapae wamu anzing yatewan kukut, “Jerusalem nanata aminu tapatu undang wesipa tangukaing,” ngang yatewan kukut. 32 Yatewan kuwan natake amina kundu papan isapmake pukuking. Isapmake pukuwawa kake Pol tangukingu undang teke unin kayuking.

33 Kayuwawa amak aminu waapata kuku Pol tanggaganukut. Tanggaganuke amina yaniwan senu takngaata wamatekenga aminbamu anzing yanikwaikut, “Aminu aapa mamin? Ita wai dasing kaknga tasikut?” 34 Ngang yanikwaiwan aminu pakapu yupbasikingga wamu takngatukan dua yaking. Sike kundu wamu takngatu yawawa kundu wamu takngatu yawawa ngang tasike gakngatbam tasimapa kukut. Tasiwawa yapii siknga natapnanga dua sikut. Siwan amak aminda amina yaniwan Pol take yotnaatang initake kopningge yanikut. 35 Yaniwan initake yaikop dakane kundopa ngana aminbamda yawake Pol tangutningge kekeknga siknga yaking. Yanggamatake, “Tangutna! Tangutna,” ngangu apaa yanggamatamapa kuwan amak aminda, “Tangutnang,” ngang yake akgwaamutake yotnaatang takopbing.

Polda Judia aminu inae yanikut.

37 Amak aminda Pol take yotnaatang takopnangge gwaamutake kowawa Polda tupan tapa Grik wam tangan anzing inikwaikut, “Wamu takngatu take ba ganiwit,” ngang iniwan yake anzing inikut, “Grik wamu atnataayak? 38 Nata gae natake Isip nana tapatuta tupa amnangge natake aminu buyambam yaniwan musia enawan aminu 4,000-da amakgane sanga pake keu amina wena komune kuke ninu Rom nana amin nipbitnangge tandakngaking unin ba ngang gae natat,” ngang inikut.

39 Iniwan Polda anzing inikut, “Na Judia nana tapatu. Na you Tasas gapma Silisia kep komune yuak gapmane aakum. Sike you wanggapma umana kaya. Ge aminbamde wamu takngatu yamunangge nataat,” ngang inikut. 40 Iniwan katewan Polda yaikopdakane yainggangganuke yuke wamu yaninangge tasiwan kake maak paking. Maak pawawa Hibru wam tangan anzing yanikut,

Copyright information for `WNC