Acts 22

“Mate notna! Wamu nae temapa yakaing kaknga daniwa natapnong,” ngang yanike Hibru wamu Judia nana amindane wam tangan yanikut.

Yaniwan natake wamu takngatusim paya dua siknga ngang yake kuma siknga yuking. Yuwawa anzing yanikut, “Na Judia nanaapa. Mingata paku you Tasas gapma Silisia kep komune yuak gapmane yuke tangaikut. Ngana uneta pakapu you Jerusalem anggapma yuamangune na toiban takakum. Takake Gamelielda pandetna dakngake Mosesde mama wam baminda tawake tasikaking kaknga katak siknga ngang nanindamukut. Ita unzing nanindamukutde Anutue kepi waaknga tawanangge iaknga siknga natapbum. Sike nata dandupa gikaya ina unzakan tawanangge iaknga siknga nataaing ngang danduat. Sike nata unzing tawake aminu kepi wa apmanu nata tawake tasinggat taknga tawaking aminu kupsae zipnangge natapbum. Natake maya wawi kwaapzang panggaganuke kaautde paku pekum. Kem dua. Aminu yot takwan gwende puya pasiya amindane tupan tapa gatu sios kaunsil aminu kuutda atnataaing. Siakan yanggak ngangu ayaning. Sike aminu waakwakga ina pas kundu aminu Judia nana aminu paku Damaskas yot gapmane yuaingunin papitde mataking. Matake nama nata take kepi waapa tawake yuaing aminu senda wamake pakapnangge kukum. Kuke Jerusalem pakapu toknga yamunangge unzing tasikum.”

Polda Jesuat nana tapatu dakngakutde yanikut.

“Siwan nata kepiapane kusika kusika Damaskas yot gapma wesimu kuwawa gunziu banakan yuwawan kukum. Kuwawa enandangga zetgaman kakaa takngatu gunzi waengga binga nae apan undang pimakum. Pimake aminu tapatu dua kawawa ngana wamdakan anzing nanikut, ‘Sol! Sol! Na dasingge tasiwi mainanggenggat,’ ngang nanikut. Naniwan yake anzing inikum, ‘Takeapa! Ga mamin,’ ngang iniwa yake anzing nanikut, ‘Na Jesu Nasaret nanaapa. Na gata tasiwi mainanggenggat,’ ngang nanikut. Unzing naniwan natawawa ngana aminu naat kukumangga wamu wa atnanikut taknga dua natake waenga wa sikut takngakan akaking.

10 “Siwan anzing inikum, ‘Buyambamtapa! Na apmanu mina tasiwitde nataayak,’ ngang inikwaiwa ita anzing nanikut, ‘Enake you Damaskas gapmane kuyo. Kuwina you wanggapmane nana tapatuta puya nata gae yawa yukutde ganiwik,’ ngang nanikut. 11 Ngang naniwan waenga wa sikut takngata kaina gwan tasiwan maikutde kake kunanga dua siwan notna akukumangga napmatake Damaskas take kuking.

12 “Take kopnana aminu tapatu umana Ananaias ngang iniking. Ita Mosesde mama wamu katak siknga tawakakuunin. Ge Judia nana aminu paku Damaskas yot gapmane yuaingga kakengu amin noman tapa ngang yakakingunin. 13 Ita nae apuke anzing nanikut, ‘Notna Sol! Kaika kawi sanong,’ ngang yawan zetgaman kawasawa atnanikuu waapa kakum.

14 “Kawawa anzing nanikut, ‘Anutu baminbamda inindatakaking tapata ga tapan ina banipda nataak kakngae katak natdewiyakge takut. Sike aminu Nomantapa kepiapane kaikata kawawi wamu genaneta siknga yawan natapiyakge ga takut. 15 Unzing kake wamna natake aminbam yanike sanga wa akake gatu wamu wa atnatapbuyak kaknga ngang yanikapiyakge takut. 16 Ge mamaya siknga ma yuwim. Tumuk wam yake Jesuta gatanggamuke waiakngaka sandekgamikge iniwina yangga saukgamit,’ ngang naniwan waaknga tasikum.”

Anututa Pol kepman nana aminde initewan kukut takngae yanikut.

17 “Siwan masande na Damaskasda Jerusalemu gatu apbum. Apuke tumuk wamu Anutue yot takwan gwene yakum. Yasika mia takngatu kakum. 18 Kawawa Buyambam tapaninda anzing nanikut, ‘Zetgaman Jerusalemu teke kung. Sike ane yuke wamu natane yawinu maak dua pake dua natapning,’ ngang naniwan 19 yake anzing inikum, ‘Buyambam tapa! Tupa nata aminu gae banip sikingu koko miti yot katang koke pake wesipa zipmake kaautde pekumde atnataing. 20 Unukan dua sike aminu tapatu umana Stiven ngang iniking. Ita gae wamba yanikapbut tapa tanguwawa na inengan yuke apbakngake atangukinggane got tauk gogomna kayuwawa tangutapa kumbut,’ ngang inikum. 21 Iniwa ngana ita yake, ‘Kuyo,’ ngang nanike, ‘Nata ga maa siknga kuwiyakge ganitewa aminu kepman nana aminde kuwiyak,’ ngang nanikut.”

Tupan tapa Rom nanaapata Pol kayukut.

22 Siwan wamu waaknga Polda yaninggawan yaninggawan kepman nana aminde kuwikge yawan natake apaa yanggamatamapa kuwan Pol tangutapa kupan. Aminu aapa, “Kayuk yutnanga dua,” ngang yanggamataking.

23 Ngang yake got tauknga sandeke pake ipmawesike yanggamatake bania toknga siknga natake muyup muyup kwaipa pake enandang muking. 24 Muke tasiwawa amak aminde tupan tapata amina yaniwan Pol take yotnaatang take kopbing. Take kopa awesipa tangupa wamdane yapiie inikwaitningge yanikut. 25 Aminbamda unzing yanggamatakingge yapiie natapnangge Pol tupakande wamateke ipmapa tangutnangge tasiwawa ngana Polda kawawan aminu amak amin kayuau tapatuta undang yuwawan kake anzing inikut, “Gata aminu Rom nana tapatu dua takopan wamna dua yawanu moo siknga ipmapa tanguwi take siwik? Unzingu moo siknga wesipa nuke ninu Rom nana amindane mama wam zipbuya,” ngang inikut.

26 Iniwan natake kuku amak aminde tupan tapa anzing inikut, “Aminu waapa Rom nana amin ngana wesipa tanguwitde naniyak,” ngang inikut.

27 Iniwan apu Pol anzing inikwaikut, “Ga Rom nana amin tapa,” ngang inikwaiwan Polda, “Ngan,” ngang inikut.

28 Iniwan yake anzing inikut, “Na keu komdune nanaapa ngana maningu kwaapzang siknga mukenga Rom nana amin tapa dakngakum,” ngang inikut. Iniwan anzing inikut, “Na mingata Rom tangaitnapmakutde na Rom nana amin tapa,” 29 ngang iniwan aminu Pol inikwaike wesipa tangutnangge tasiking aminda akgwauke zetzet i teke kuking. Siwan aminu wa amak aminde tupan tapata natapan ita Rom nana aminu tapatu ngana nata wamateningge yanit ngang natake iaya akgwaukut.

30 Sike ita natapan Judia nana aminda yake Pol tangutenangge yaking kakngae yapiie katak natapnangge natapbut. Natake pewan kwakawan enake Pol senda wambingge waiteningge yakenga aminu Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu notnabam sios kaunsil amikat kuupbam ngangge paut tasiningge yayawakut. Yayawamban apa Pol takepu nomnane banakan tekut.

Copyright information for `WNC