Acts 23

Polda sios kaunsil yanikapbut.

Takepu tewan Polda sios kaunsil aminu kanggamatake anzing yanikut, “Mate notna! Na Anutue kaine noman sukunggawa apu apman apan musipmaatang take siknga nataat. Sike natapa sanga tapatu gutonga dua sik,” ngang yaniwan aminu Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapa umana Ananaias ngang iniking. Ita aminu Polde wesim yukingga Pol genane tangutningge yanikut. Unzing yaniwan natake Polda anzing inikut, “Gata mama wamu tawanangge tasike wamu nata yawit taknga usanzike yuayak ngana gika mama wamu zipbuke nutningge yaninggayakge Anututa akguwik,” ngang inikut.

Iniwan aminu Polde wesim yukingga anzing iniking, “Asikaya ga Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapae inisapdukgayak,” ngang iniking.

Iniwa ita yake anzing yanikut, “Mate notna. Na atnataat. Anutue wapatang yakapsa aminda anzing matakut, ‘Aminu tupan tapae ma inisapduwim,’ ngang matakutden. Siwan aminu waapae natake Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapa ngang dua natake wamu waaknga yat,” ngang yanikut.

Unzing yanikenga ita kawawan aminu wa paut tasiking aminu dongu takngaata yuking. Aminu kundu Sadyusi sike aminu kundu Ferisi ngang kake apaa anzing yanikut, “Mate notna! Na Ferisi amikat nanaapa. Na Ferisi aminu tapatutane waak. Ge na aminu akungwake gatu gweatning kakngae banip singgatde na takuwa wam yawitde tasinawakaing,” ngang yanggamatawan aminu Ferisiat nana amikat gatu Sadyusiat amikatda yanganuke paut gwenu tasikingune usanzike dongu takngaaya yuking. Sike dongu Sadyusiat nana aminda yake aminu kungwakengu dua enakaing ngang yake angela ba Waung ba ngangu wena ngang yakakingunin. Siwan dongu Ferisiat nana aminda yake sanga wa kuupbam kaya ngang yakaking unin.

Unzing nataakingge tasike usanzike yake apaa yanggamatamapa kuwan aminu Ferisiat nana kundu mama wamu yanindamumsa aminda kekeknga siknga yuke anzing yaking, “Aminu aapatane gutonga takngatusim tawana siknga mainggak. Asikaya waungu tapatuta ba angela tapatuta ba wamu inikut,” ngang yaking. 10 Unzing yawawa kumzang yanganuke tasiwawa amak amindane tupan tapata kayuke aminu paut tasikingga Pol katakngine take kaukautda kaiwa kaiwa tasiwan dakngayak ngang natagwauke amina yanipewan puku Pol kaiwa kuwan take taku yotnaatang takopbing.

11 Takoke kayuwawa kwakawan gatu zikaane Buyambam tapaninda Polde wesim pakapu yuke anzing inikut, “Pol! Musipba gitnata yuyo. Ane Jerusalemu nae wamu kekeknga siknga yakapmayak. Ge kuku Rom yot gapmane kuke ina unzakan yanikapso,” ngang inikut.

Pol tangutapa kupikge yasopuking.

12 Siwan kwakawan Judia nana aminda pakapu unekan yuke Pol tangutnangge yasopuking. Yasopuke Pol asiknga tangutana kupik ngang yawa kekekakut. Sike dua tangukengu nanamu dua nake yangga dua tangopnim. Tangukenga nanamu nake tangoke yutnim ngang yawa kekekakut. 13 Siwan aminu wa yakingu tapaakan dua. Aho! 40-neta enagwak ngang aminu unzing takwakga wamu waaknga yasopuking. 14 Yasopuke kuke Anutue yot takwan gwende puya pasiya amindane tupan takwakat aminu akeakwakat anzing yaniking, “Ninu, ‘Pol zetgaman tangutena kupan kakenga nanamu nanim,’ ngang yana kekeknga siknga sikut. 15 Ge gikat sios kaunsilkatda tanzike wamu takngatu amak amindane tupan tapae tewa kuwan ita Pol initake epan wamu itane katak siknga natapningge wamu tewa kopsok. Tewa kowawan ninu tupakande kepine tandakngake yuwatna epu ane ginde dua apuawan tangutena kupik,” ngang yaniking.

16 Siwan wamu Pol tangutnangge unzingu wa yasopuking kakngae Poldane taana tapasimda kakapbut. Kakapmake kuku amak amindane yotnaatang koko oknga Pol, “Ga gutnangge unzing yawa natat,” ngang inikut.

17 Iniwan natake okngata amak aminu akayuau tapatu yatawamban apan anzing inikut, “Taana aapasimu take tupan tapakae take kuyo. Wamu takngatu unin ininangge nataak,” ngang inikut. 18 Iniwan taana take tupan tapae take kuke anzing inikut, “Waatdaka aapasimu wamu gae takngatusimu kaya siwan kaaut aminu Polda yanawamban kuwa gae takapitde naniwan initakapunggat,” ngang inikut.

19 Iniwan natake waatdaka waapasimu katakngane tapan paku inatakan komdune yukumayak. Yuke anzing inikwaikut, “Wamu dasing kaknga ngang naninangge yawi ganitakapuing,” ngang inikut.

20 Iniwan yake anzing inikut, “Judia nana amindane takeakwakga wamu gwan yatapa nomatak. Nomatawan ga ganiwa Pol take sios kaunsilde kwep take pukuwiyakge yaing. Wa aminda kem yake Pol takepan wamu ita yanggakge yapiie inikwaitna yawan natapnim ngang yaing. 21 Unzing yaing ngana yawa ita yaning kaknga gata ma tawambim. Aminu takwakgu 40-neta enagwak aminu unzing takwakga Pol tangutnangge kepiapane gwa umukusike yuaing. Gata Pol initewi pukuwikge take ngang yawi natakenga paku kepine usiyutningge gwa yandeking. Aminu waakwakga nanamu dua siknga nake gatu yanggaaya dua siknga tangoke yusika Pol tangutapa kupan kakenga nanam nake yangga tangopnangge yaing,” ngang Polde taana apasimda inikut.

22 Iniwan natake yake anzing inikut, “Aminu tapatu wamu aaknga ngang naniyakge ma siknga ngang iniwim,” ngang inike initewan epu kukut.

Pol Filiksde kukut.

23 Initewan epu kunangge tasiwan amak aminu tapaaya yayawamban apbumayak. Apat anzing yanikut, “Gitda amak aminu buyambamu zikaane tapduu paut tasiya komune Sisaria yot gapmane kuningge kapeson. Amak aminu 200 gatu amak aminu 70-ta ikwawa gamande maseapane yuke kukaing amin gatu aminu 200-da gwawaya pake yuaing amin ngangu kapewat tandakngake yutnong. 24 Sike Pol kaya akuwikge ikwawa gamanu kundu iatde kapeson. Sike noman siknga taku Pol keu akomde tupan amin yuke kayuak kapa umana Filiks ngang inikamang. Waapae katakngane tenong,” ngang yanikut.

25 Yaniwan puyuwana ita pas sandu anzing matakut, 26 “Na Klodias Lisias.

“Nata Filiks umana kayaapa keu akomde gavmanu tupan tapa yuke ninduyuak kapaninde matanggat.

27 “Notna. Aminu aapa Judia nana aminda tanggaganuke atangutapa kupikge tasiking. Tasiwawa ngana nata ie Rom nana amin tapatu ngang natake naat amak aminaatda kuku tangutnangge tasiwawa banakan kaitna kukut. 28 Sike masande ita tasiwan tangutnangge tasiking kakngae yake yapii siknga natapnangge take sios kaunsilnae takukum. 29 Takuke kawanu sanga wai takngatu wena sikut. Sike mama wamu inane siknga takngatue natapa siwan tangutnangge tasikinga sikut. Ge tangutnanga dua ba kaautde ba tenanga dua. 30 Sike nae wamu takngatu apmanu anzing apan natat. Judia nana aminda wamu takngatu aminu aapa tangutnangge undang yasopuking. Unzing yasopuking kakngae kakapmake nata zetgaman gae tewa apunggak. Apuawan aminu buya atangutnangge yaking aminda apu buya unzing siknga tasiwan tangutnangge yakumang ngang ganiningge yanikum. Ge apu ganiwa gika natapso,” ngang pas sandu unzing matakut.

31 Unzing matake yaman wam gwaamuke amak aminda Pol take zikaanekan taku Antipatris yot gapmane teking. 32 Teke yuwawa kwakawan amak aminda Pol une teke yotna ateke apbingune gatu kuking. Kuwawa amak aminu ikwawa gamande maseapane yuke kukinggakan Pol initake Sisaria yot gapmane kuking. 33 Kuke taku pas Klodias Lisiasda matakut sanu Filiksde imuking. Imuke Pol kaya iniwa pakapu kaine yukut. 34 Yuwawan pas sanu kendekenga Pol anzing inikwaikut, “Ga zapdakane siknga nanaapa,” ngang inikwaiwan yake, “Na Silisia kepdakane nanaapa,” ngang inikut. 35 Iniwan yake anzing inikut, “Ga ane yuwawi aminu akgutnangge yakingga apana wamu yawi usanziwit,” ngang inike yawan Pol taku Herot keu wakomde tupan amin tapa yuke kayukut tapatane yotnaatang kaautde teke kayuking.

Copyright information for `WNC