Acts 24

Judia nana aminda Filiks iniking.

Siwan gunziu katak kuut musa kawa sandewana aminu Anutue yot takwan gwene puya pasiya amindane tupan tapa umana Ananaias ngang iniking. Iat aminu Judia nana amindane take akwakat gatu aminu tapatu umana Tetalas ngang iniking. Ita wam temapa yanggau waapaat kuut epbing. Epuke gavmanu tupan amin yuke kayuak kapa Filiks inike unzingge siknga Pol tangutnangge tasikumang ngang iniking. Iniwa ita Pol yatawamban apbut. Apana Tetalasda yapii siknga yanangge tasikut. Tasike anzing inikut, “Umanda kayaapa keu akomde tupan amin yuke kayuayak kapanin. Gata ninu nomana siknga ninduyuawi amau wena siwan yotna yotnane sanga buyambamda tupa waisikingu anzing papa takanong ngangu ninikuyakge apmanu katak yuke ie apbakngakamang. Bakngake gae musip gwaang nataamang. Siwan unzing ngana yawawa mamaya siwan kwatan siwik. Ge maak pake yuwawi ninda natake apumang kakngae ganiwa natapso.

“Aminu aapa ninda kana wai takngatu takngatu asinggan siknga tasinggaunin. Tasike yotna yotna sukuke ninu Judia nana aminu paku kepna kepna ayuamang komune kuke tasimapan kuwan musia enawan song amakaingunin. Ge ita aminu Nasaret nana apatane pandetna dakngake nin nindumbitakaing amindane tupan tapana dakngake yuak. Ge sipdu yot takwanindane pasap zipbutnangge tasiwan ngana kake atanggaganukumang. (Tanggaganuke nindane mama wamu atzipbukutna kake atangutnangge tasikumang. Tasiwatna ngana amak aminde tupan tapa Lisiasda apu kumzang kekekake kaiwan kukut. Kaiwan kuwan takenga aminu buya tangutnangge tasikingu gae kaikane apningge yakut.) Ge aminu aapa gika inikwaiwi ina genaneta ninda wamu temapa inikamang kakngae yawan natapso.” Ngangu Tetalasda wamu unzing inikut.

Unzing iniyuwawan Judia nana amindaaya temangusipa Poldekan wamu waaknga ngang ganinggau siakan gan ngang yaking.

Polda wamna Filiks inikut.

10 Siwan Poldekan temangusipa yawa puyuwana Filiksda Polde tuwangakan tasiwan enake wamu anzing inikut, “Gata keu ayuamang komde tupan amin yuke ninduyuwawi nakanu buyambam gwa singgakge natake nanikwaiwi wama ganinangge musipmaatang take siknga nataat. 11 Ngana atemangusipa yakaingunin yanikwaiwi gamu anzing ganiwam. Nae i Jerusalemu koke Anutue gwetake inindatake tasinangge kopbum. Kopa yuwatna kuku gunziu katau kuut musaat kepine gweaat ngangu gwa nipbik ngang ganining. 12 Sike naat Judia nana tapatuatda dua siknga yanganuwatda yot takwan gwene nindupbing. Wena. Unekan dua sike paut tasikaing komune ba yot gapmane ba ngang zimpaya dua siknga wai takngatu tasiwa bania enaking. Wainata wena siknga. 13 Ge wamu nae atemangusipa yakaing kakngae yapii wena. Yawa maiwik.

14 “Ge wamu takngatu anzing danikapnangge nataat. Nata Anutu bamindane tapaekan gwetake inindatanggat takngae aminu aakwau natake nata Jesu Buyambam tapana ngang yake tasiwa nanduke wai tasinggayak ngang nanisapdukaing. Kepi waaknga tawake tasike Mosesdane mama wam gatu Anutue wamu tupa siknga ngang yakapbing aminda mataking kakngae banip asinggat. 15 Banip sike Anututa kupsa amin nomanu akupsa amikat gatu wai amikat kuut ngang akumbing katangga pangenawikge banip sike ie natayuat. Siwan aminu aakwau ina unzakan iekan natayuaing. 16 Unzing natayuke nata Anutue kaine gatu aminde kaine noman amin siknga dakngake yutnangge kwep apman musipma tapa kekekawawan yuat.

17 “Siwan na kepma teke keu komdune paku nakanu kundu undang kakenga gatu ane notnae apbum. Notna manie dapmake yuaing aminde mani pakapuke yamuke gatu sangana Anutue imunangge apbum. 18 Apuke uneta tasike kepi takngatu Anututa nindupan dudumna sinimde tawake asinggan tasikamang kaknga tawake tasikum. Tawake tasike yot takwan gwene yuwawa nandupbing. Wa nandupbingu aminu kunduat dua yuke gakngau dua siknga tasikana nindupbing. Wena. 19 Sike ninatakan kuma siknga yuwawa ngana aminu Judia nana kundu paku Esia kep komune yusika uneta apu nandupbing. Nanduke na tanggaganukingga zikaa nae kaya kakengu ane gae nombane apuke, ‘A! Unzingge siknga tanggaganukumang,’ ngangu ganinggawam. 20 Sike wena siwanu aminu akganinangge apuingga nutnangge tasike taku sios kaunsiltane nomune napmake gutonga natane kundu akakinga kakengu apme ganining. 21 Asikaya yapii takngatukan. Tupa nata ninatakan sios kaunsil aminde banakan enake anzing yakum, ‘Na banip Anututa aminu akumbingunin pangenawikge singgat takngae natake na tanggaganuke nutnangge tasikaing,’ ngang yakum. Ge apmanu wama ganiwa nataayak,” ngang tupan tapa Filiksde Polda unzing inikut.

22 Siwan Filiksda kepi wa Polda tawake tasinggak kakngae katak siknga natake Judia aminu yanike, “Tenong! Apmea,” ngang yanikut. “Amak aminde tupan tapa Lisiasda epana wamza tapa takandamik,” ngang yanikut. 23 Yanike aminu Pol kayukut tapa kaautde teke kayuwikge inikut. Kekeknga siknga dua yapukusingamikge inikut. Sike teyuke tewan kwikwiknga yuwawan gatu notnata ba sanga imunangge tasiwanu take tewan imuningge inikut.

Filiksda Pol kaautde tekut.

24 Siwan tapduk kundu kawa sandewana Filikskat maatna umana Drusila ngang iniking. Ita Judia nanaapa. Ge iat gatake apuke Filiksda Polde apuke wamna kundu iniwan natapikge yatawakut. Yatawamban apuke wamu yake Jesu Anututa tapan Krais akgatanimuyaapa unin ngang natapan siakan siwikge iniwan natapbut. 25 Inike kep noman tawake tasiwikge inikut. Inike inae katak siknga tagwaumbikge inikut. Gatu masande Anututa waiaknganin usanzike toknga ngang yake atnimikge inikut. Iniwan natake Filiksda akgwauke, “Kungga,” ngang inikut. “Sike masande tapduu kaya siwana yanggawamba apso,” ngang inikut. 26 Inike Polda mani kundu apme ba namanu sandetewa kuwik ngang natake teyukut. Unzing natake sipdu sipdune asinggan Polde yatawamban apu wamu takngatu takngatu iniwan natapbut ngana mani dua siknga imukut.

27 Siwan unzing tasike yuawan nakanu gweaya kawa sandewana aminu tapatu umana Posias Festas ngang iniking. Ita Filiksde tangge yukut. Ie tangge yutnangge tasiwan Filiksda Judia nana aminu yanindatdautnangge natake Pol dua sandetewan kaayutde ayukut.

Copyright information for `WNC