Acts 25

Polda Sisata natapikge yakut.

Siwan Festasda keu waomune apu tupan tapa dakngake yuwan tapduu gweaat gwenduat kawan sandewana Sisaria yot gapma teke uneta Jerusalem kopbut. Kopan kake Anutue yot takwan gwene puya pasiya aminde tupan takwakat gatu aminu Judia kep komde take amina ngangga apu Polde temapa yake kekeknga siknga Festas iniking. Pol kepiapane umuyuke tangutapa kupikge yasopuke anzing iniking, “Gata nin gatanimuyo. Gatanimuke Pol tewi Jerusalem apsok,” ngang iniking. Iniwa yake Festasda anzing yanikut, “Polda kaautde Sisaria yot gapmane yuak. Ge nata kundusim yusika une kuwit. Kuwawa take aminzaat take naat gatake sukunim. Pukuke aminu Pol waapatane gutonga kundu kaya kakengu gutonga akngana anin siknga nangu kainane naninong,” ngang yanikut.

Siwan yanike une tapduu une katak kuut musa gatu kautdune gweaat gwenduat ba katau kuut musaat ngang unzing yukenga Sisaria gatu pukukut. Pukuke pewan kwakawan paku keu wamu usanzikgak komune pukwikut. Pukwike Pol takapningge yaniwan takapana Judia nana aminu Jerusalemda epbing takwakga pakapu Polde wesimban yuking. Yuke wamu meyakan Polde temapa yaking. Temapa yawawa ngana Festasda natapan yapii wena sikut.

Siwan Polda yake anzing yakut, “Ninu Judia nana amindane mama wamu takngatu nata dua zipbukum. Sike Anutue yot takwande pasau takngatu dua zipbukum. Sike gutonga takngatusimu Sisa tupan tapaninde dua tasiwa maikut. Wena siknga,” ngang yakut.

Ngang yawan Festas tasiwan Judia nana aminda ie apbaknganingge Pol anzing inikut, “Asikaya ga Jerusalemu apba kopnangge nataayak. Unzing kakengu wamba taku Jerusalem yawi natapit,” ngang inikut.

10 Iniwan yake anzing inikut, “Undang kopnangge dua nataat. Gavmanu tupan amin yuke nin ninduyuak kapata ga tapan wam usanziya amin dakngake yuwawi wamu nae wa temapa yakaing kaknga gika usanziwiyakge nataat. Sike gika atnataayak. Na gutonga takngatu notna Judia nana aminde dua tasikumden. 11 Sike gutonga takngatu atasikum gamu take nuwa kupam. Sike wamu nae atemapa yakaingu wa siakan dua siwanu na nutningge Judia nana aminde katakngane yamunanga dua. Unzingge tupan amin yuke nin ninduyuak kapa Rom yot gapmane yuak kapata wama natapikge nataat,” ngang inikut. 12 Ngang iniwan Festasda natake Pol teke aminu iat gatake keu waomune kayuaing aminu yayawamban apa paut tasiking. Tasike yatapa nomatawana Festasda Pol anzing inikut, “Ayok. Wamba yawi gavmanu tupan tapaninu Rom yot gapmane yuak kapata natapikge yayakge take kuku yawi itaya natapsok,” ngang inikut.

Festasda Agripa Polde inikut

13 Siwan masande tupan aminu tapatu umana Agripa ngang iniking. Iat samina umana Benaisia ngang iniking. Iat Festas kanangge Sisaria yot gapmane apbumayak. 14 Apuke pakapu tapduu mamaya yukumayak. Yuwawat Festasda Polde natake Agripa anzing inikut, “Aminu tapatu andang yuak. Tupa Filiksda kaautde tewan yuak. 15 Waapae na tupa Jerusalem kuke yuwawa aminu yot takwan gwene pasiya amindane tupan takwakat gatu aminu Judia nana aminde take amikatda wamu ie temapa yaking. Yake nata toknga takngatu imitde naniking.

16 “Naniwa yake anzing yanikum, ‘Ninu Rom nana aminda toknga takngatu aminu tapatue moo siknga dua imukamang. Wamu wa ie temapa yakaing aminde kaine dua yuke wamna yake dua yawanu ninda usanzike toknga takngatu imunanga dua,’ ngang yanikum. 17 Unzing yanike peke gatuna apbum. Apuke yuwawa aminu waakwakga apana dua yuwa takakut. Sike enake paku nata wam yakaingge yot gwene yuke aminu waapa takapningge yakum. 18 Yawa takapa aminu buya temapa yakingga nanike wamu aminu waapae temapa yaking. Temapa yake ngana ita wai takngatu anzing ba tasikut ngang ninae moo natapbum takngae dua yaking. Wena. 19 Wamu yake inane miti akngae gutonga tasikutde yaking. Yake aminu tapatu umana Jesu ngang inikaing. Ita gwa kumbut ngana Polda yake ita kayuk yuak ngang yawan kekekawan yanganuke wamu ie temapa yawa kakum. 20 Yawa kake na apbotake kepi dasing kaknga tasiwa yapii anggaman siwan kake noman gan usanziwit ngang natapbum. Unzing botake Pol anzing inikwaikum, ‘Gata dasing nataayak. Wamba atemapa yakaingu taku Jerusalem wamba yawi natapitde nataayak,’ ngang inikum. 21 Iniwa Polda yake, ‘Na nanduyuke nanitewi kuwa tupan tapa Rom yot gapmane yuak kapaninda wama yatapa takangamik,’ ngang nanikut. Naniwan natake kaautde yuwikge yakum. Yake masandea aminu tupan siknga aminu waapaninde tewa kuwikge yakum.”

22 Ngang Festasda Agripa iniwan yake anzing inikut, “Nata nina wamu aminu waapatane wamna natapnangge nataat,” ngang iniwan, “Ayok, kwepna natapso,” ngang inikut.

23 Siwan pewa kwakawana Agripaat Benaisiaatda inane umana tangenatnangge tauknga gwaam siknga tupan tapaapata pasikaingunin pasike paut tasikaking gwene amak aminde take amin takwakat gatu aminu umana kaya you wanggapmane nana amikat ngangga kopbing. Kopa kake Festasda amina yaniwan takapbing. 24 Takapa Festasda anzing yakut, “Agripa tupan aminu yuke ninduyuayak kapanin. Gatu notninu nikat gatake ayuamangga aminu aapa akaamang. Aminu Judia nana aminda Jerusalemu nae naniking. Nanike gatuna ane apuke ie wamu atemapa yaking. Temapa yake apaa yanggamatake tangutapa kupikge yaking. 25 Yawawa ngana gutonga akumnanga takngatu wena siwan kakum. Siwan ina yake aminu nindane tupan aminu Rom yot gapmane yuke nin ninduak kapata wamna yawan natapikge yakut. Yawan akuwikge gwan natapa yukut. 26 Natapa yuwan ngana wamu takngatu ie temapa yakaing kakngae siakan dua siwan natake takenin tapae pas sandu matake tewa kunanga dua singgak. Unzingge nata aminu aapa gae takapa aminu nikat gatake yuamangga akaamang. Takapuke wamna usanzike ita kaautde yuakge yapii anggaman siwan kanim. Kake wamu waaknga pas sakatangu matawit. Unzingge Agripa take apanin. Kaikane takapa gika usanzike yawi natapnim. 27 Sike ita kaautde yuwikgane yapii anggaman temapa yawa tekum ngangu dua matake tewa iat dua kuwan natapanu take dua siwik,” ngang yakut.

Copyright information for `WNC