Acts 26

Pol wamna Agripa iniwan natapbut.

Siwan Agripata Pol anzing inikut, “Wamba take yaya,” ngang iniwan katakngata tuwang tasiyuk wamna anzing yakut, “Take apana. Wama nombane yanangge natapa take siknga singgak. Ge wamu notna Judia nana aminda nae temapa yaking kakngae yake yananggenggat. Gika atnataayak. Ninu Judia nana aminda kepi takngatu takngatu tawake tasike wamu takngatu takngatu yake yanganuke tasikamanggen. Sike nata wama ganiwa natapiyakge take siknga nataat. Ge wama ganiwa natake semna ma natapim. Wikake yuwawi ganiwit,” ngang inikut.

“Aminu Judia nana aminda atnataaing. Tupata na waatdakaneta daak kep komune yuke gatu pakapu Jerusalem yot gapmane yuke kepi tawake tasike apmanu yutakapunggatden. Sike nata Ferisiat nana amin dakngake nindane mitie kepi tupata noman siknga tawakumde ngangu tupata atnataaing. Asikaya wamu wa nataaing kaknga apme ba yakapning. Siwan wamu takngatu Anututa yake ninu Judia nana aminu gatanimunangge baminde yaniwan kekekakut. Wamu wa yaniwan kekekakut taknga buyana asaawikge natayuatde wamu nae temapa yakaing. Sike notna Judia nana kuupbamda zikaane gatu kwakngaom ngang kwepapman Anutuekan natake inindatake sanga Anututa tupa yawan yukut takngata buya aawikge natayuaing. Unzing natayuwawa na kaya kuut unzakan natayuat ngana notna Judia nana aminda wamu waakngae temapa yakaing. Ginu Judia nana amin ngana dasingge ginda natake Anututa aminu akupsa pangenakgak kakngae natapa siakan dua singgak,” ngang yanikut.

“Tupa nata sanga takngatu takngatu tasike Jesu Nasaret nana apatane umana tasiwa maiwikge natapa kekekakut. 10 Unzing natake Jerusalem yot gapmane yuke umana tasiwa maikut. Tasiwa maiwan aminu Anutue yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakga nandutewa aminu Jesuat nana amin dakngake yuaingu panggaganuke kaautde pewa yuking. Yuwawa taketa zipa kumningge yawa natake apbakngake take zipnong ngang yakum. 11 Sike you gapmanduine kuke miti yot gwene Jesue amina dakngaking aminu kundu undang yuwa kake asinggan asinggan tasiwa maiking. Unzing tasike Jesue inisapdutningge kwatanbam tasike musipma toknga siknga siwan zipmake pasiwa mainingge pasike you nisane kep komune yuaing gapma gapmane gatu you keu komduine yuaing gapma gapmane kuut kuke zipmake yukum.”

Bania tapan tekwanggutde yanikut.

12 “Siwan musipma toknga unzing natake aminu Anutue yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakga nanitewa Damaskas yot gapmane kukum. 13 Kuke kepiapane kuwawa gunziu banakan gan yuwawan kusika kawawa enandangga kakaa takngatu waenga siknga gunzit binga dua siwan kake naat aminu kundu papa kukumangga apmaakakumang. 14 Maakake kepdakane pimake nata aminu tapatu dua kawawa ngana wamdakan Hibru wam tangan anzing nanikut, ‘Sol! Sol! Na dasingge tasiwi mainanggenggat? Nata tanomanukgawamba ngana dasingge bitake kekekake gika tasiwi mainggak,’ ngang nanikut.

15 “Ngang naniwan, ‘Takeapa! Ga mamin,’ ngang iniwa, ‘Na Jesu,’ ngang nanike, ‘Gata na tasiwi mainggatapanin. Sike unzing tasinggayak ngana enake dandamake yuyo. Nata apmanu ga tapa puya amina dakngawiyakge apunggat. 16 Ge puyana takngatu gama apmanu wa na nanduayak kaknga gatu masande sanga tapatu tapatu yeukgamit taknga aminbamde yanikapso. 17 Nata ganitewa kuke notda Judia nana aminde kuke yanikapmake tasiwawi gatu ganitewa kuke aminu dongu keu komduine nana aminde yanikapmake tasiwawi katakngane apme sandewit. 18 Na ganitewa kuku aminu kepman nana zikaa atang yuke pasikaing aminu yanikapi natake zikaa aknga teke kakaa akngane apning. Apuke Anutuekan yuke Setendane kekeknga akngae apbotake tening. Teke nae natapa kekeknga siwan kake Anututa waiakngana apme sandeyamik. Sandeyaman aminu tupa Anututa papan aminabam dakngake yuaing amikat unekan gatake yutning,’ ngang unzing nanikut.”

Puya pasikut takngae Agripa inikut.

19 “Siwan wamu waaknga enandangga nanikut takngakan atasikum. 20 Waakngakan tasike tupan siknga tuwanguke Damaskas you gwan kukum gapmane yuke aminu unenana gamok yanikum. Yanike uneta Jerusalem yot gapmane kuke aminu unenana amin yanikum. Jerusalemu nana yanikenga uneta you Judia kep komune yuaing gapma gapmane kuke gatu aminu kepman nana amin keu komduine nanaaya yanisukukum. Yanisukuke wamu anzing yanikum, ‘Ginu musipza tapa tekwamban waiaknga tawake tasikaing kakngae masa imuke Anutuekan kuwa puyuyok. Kuwa puyuwan kepi kayuk tawake Anutue gwa kuwa puyukut takngata anggaman siwikge tasinong,’ ngang yanisukukum.

21 “Nata nina unzing siknga tasiwawa notna Judia nana aminda nae semna siknga natake na yot takwan gwene tanggaganupa atnutapa kupitde tasiking. 22 Tasiwawa ngana Anututa ina gatangaman yuwawa apu apman apunggak. Apan pakapu kaisane yuke wama take aminde kaine gatu moo aminde kaine ngangu yawa nataamang. Sike aminu tupa siknga Anutue wam yakapbing amikat gatu Moses ngangga yake sanga tapatu apmea anzing apik ngang yaking kakngaekan natake yanggat. 23 Aminu tupa yakingga anzing yaking, ‘Aminu Anututa tapan Krais gatanimuya apanin dakngake apik kapa aminda tangutapa toknga pake kungwake gatuna enake aminu moita kungwake unzakan enatningge kepi kayuk kapa tasiwik. Tasike ninu aminu kuupbam Judia nana amikat gatu kepman nana amikatda kakaa akngane yutnimde kepi yeutniman kanim,’ ngang yaking kakngaekan natake yanisukukum,” ngang inikut.

Agripata musia enawan siakan ngang natapikge inikut.

24 Siwan Polda unzing yake yuwawan Festasda apaa Pol anzing inikut, “Pol! Ga akatuptake yasukunggayak. Asikaya ga natdetdeu kwaapzang pake pasike botake unzingu yanggayak,” ngang inikut.

25 Iniwan yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Na dua katuptat. Wena siknga! Na wamu siakan siknga yanggat,” ngang Festas inikenga ita Agripa anzing inikut, 26 “Takeapana! Sanga waakngae ganinangge dua gwaukgat. Gata sanga wa kuupbamu atnataayak. Sanga wa ganinggat taknga anggaman aakinggen. Sike ganinangge dua maakat. 27 Siwan asikaya ga wamu tupa siknga Anutue wam yakapbing aminda yaking kakngae natapi siakan ba singgak? Gata atnatapi siakan singgaknga atnataat,” ngang inikut.

28 Iniwan yake anzing inikut, “Gata nanindatdauwi zetgaman Jesuat nana amin dakngawitde yanggayak,” ngang inikut. Iniwan yake anzing inikut, 29 “Zetgaman ba wepda ngang gata gika banipda siwan dakngawiyakge apbaknganggat. Ngana Anutue tumuk wamu anzing yanggat. Na ga gatu aminu wam yawa nataing ngangu kuupbamda nina binga daknganingge nataat. Natake senu a na wamateing kakngakan gikat yutningge dua nataat,” ngang yakut.

30 Yake bitawan tupan amin takwau Agripa gatu Festas gatu Benaisi gatu amin mooi kundu une yuking kuut siknga enake epu kuking. 31 Epu kuke taku inatakan anzing yaking, “Aminu waapa wai akumnanga ba kaautde yutnanga ba takngatu tasikut dua,” ngang yake 32 Agripata Festas anzing inikut, “Aminu waapa aminu tupan tapaninu Rom yot gapmane yuke ninduyuak kapata wamna natapikge dua yakut gamu take tewi kuwan,” ngang inikut.

Copyright information for `WNC