Acts 28

Polda Molta kepdakane yukut.

Siwan kopna keu wandakasimune nana aminda keu andaka Molta ngang inikamang ngang niniking. Siwan sopa tawan kep gwenu got siknga sikut. Unzing siwan aminu keu wandakane nanata ninu katak siknga toiking. Sopa tawan katap sake ninipaku une nipmaba aikumang. Ninipake paku nipmaba Polda enake katap saanu kundu butuke katapatang sakut. Sawan gomou takngatu amiyasik takngata katap saan takwak katang yukutna katapda isitawamban epuke epu Polde katakngine isike ataawasikut. Taawasiwan aminbamu keu wandakane nanata kaking. Kake anzing yaking, “Asikaya aminu aapa aminu kundu atzipbut. Zipbut ngana yangga gwene dua kumbut. Ngana sanga wai tasikut takngae kupikge gomokga isinggak,” ngang yaking. Yawawa ngana Polda meya dua sike gomok taknga makaitamamban katapatang puku isikut. Isiwan kake katakngi apba paptawik ba zetgaman apba kupik ngang natake kayuwawa ngana noman gan yukut. Dua kungwake ba meya takngatu dua papan kaking. Kake musia tapatekwamban yake aminu aapa kep kwatanu tapatu ba ngang yaking.

Siwan keu ayukumang komune keu komdu wesim yuak. Sike keu wa Molta ngang iniking dakane nana aminde take apana umana Pablias ngang iniking. Ita keu wa komdane toiknga unin. Ge aminu waapata ninipaku yotnane nipmamban tapduu gweaat gwenduat ngangu iat gatake yukumang. Yuke ninu katak siknga toikut. Siwan aminu wa yukumang kapatane nanata maitna kokok siyuk gupna toknga sikut. Siwan natake Polda kuku Anutue tumuk wam yayuk katakngata tangene wasiwan maitna wena sikut. Unzing tasiwan kake keu wandakasimune nana aminu mait sikingga iekan apbing. Apa maitna sandeyaman wena siking. 10 Siwan Polda unzing tasiwawan kake apbakngake sanga kwaapzang pakapu tematamunimuking. Siwan keu wandakane yuwatna yekau gweaat gwenduat gwa nipbiban ninda peke kunangge tasina sanga paku nanimde gatu sanga kundu yanggabam gwene kusika dapnang ngang natake atnimuking.

Polda Rom gapmane kundopbut.

11 Siwan teke kunangge natake kawatna siu gwendu Aleksandria yot gapmane nana amindane gwenu gotbamda puyake bitawana wagwenu akunangge tasiwan kakumang. Kake wagwene kopna pake kukut. Siwan anutu pupuknga tapatu umana Sus ngang inikakinggane waaknga bokngan aakumayak ngang yanikaking. Ge waaknga waapaatdane weena sip wagwende nomnandakane pasike tasiking. 12 Sike sip wagwene kopna pake kuwan kuku Sairakyus yot gapmane kundoke une tapduu gweaat gwenduat ngang yukumang. 13 Yukumanga you wanggapma teke uneta kuku Risiam yot gapmane kundopbumang. Kundoke yuwatna kwakawan gotda sipgwende maseatangga puyapbut. Puyatawamban kuwatna tapduu gweaya nipbibana Pyutiopai yot gapmane kundopbumang. 14 Kundoke sip gwenu teke epuke notninu Jesuat nana aminu kundu kakumang. Kana ninu sande gwendu iat gatake yutnimde nininggakake ninu yotnane pakopa yukumang. Yusika you wanggapma teke uneta kepindupi Rom yot gapmane kukumang. 15 Kuwatna notninu Jesuat nana aminu Rom yot gapmane yukingga ninde unzing apukaing ngang natake kepine nindupa kunimde apu kunduta yot gapmandu umana Apias Maket ngang inikaing gapmane nindupbing. Gatu kunduta you gapmandu umana Usiwamu You Gweaat Gwenduat ngang inikaing gapmane ako nindupbing. Nindupa Polda kake bakngake Anutu inimbakngakenga musia pewan wikawan natapbut. 16 Natapan kuku Rom yot gapmane kundopna aminu tupan tapata katewan Polda you gwendune inatakan yuwan amak aminu tapatuta kayukut.

Rom yot gapmane nana amin yanikut.

17 Kayuwawan tapduu gweaat gwenduat kawan puyuwana Polda yake Judia nana aminda paku you wanggapmane yuaing aminde takeakwau yayawakut. Yayawamban unekan apana ita anzing yanikut, “Mate notna! Na sanga ninu Judia nana amindane umanin tasiwa maiwikge takngatu dua tasikum sike kepi baminda tasikaking kaknga atawake tasikamangu zipbutnangge dua tasikum. Unzing dua tasiwa ngana Jerusalemu moo siknga na tanggaganuke Rom nana aminde katakngane yamuking. 18 Yama napmaba wama Rom nana aminde kaine yawa gutonga takngatu wena sikut. Siwan moo siknga kupsae nutnangge dua natapbing. Natake napmaba epu akuwitde tasiking. 19 Tasiwa ngana Judia nana aminda asapduking. Sapduwa na kepina wena siknga sikut. Kepi wena unzing siwan teke gatu wama yawa Sisata natapikge yanikum. Sike ninae notnae wamu takngatu dua temapa dua yanangge yakum. 20 Ge wamu aaknga yandawamba apa danduke daniwitde yandawat. Ge ninu Isrel nana aminda natake aminu akgatanimuya apata apik kapae atnatayutawakamang. Ge aminu waapaekan natake yanisukukum takngae natake Judia nana aminda yawa kekekawan kataknga senu aakngata wambing,” ngang yanikut.

21 Yaniwan natake yake anzing iniking, “Aminu Judia nana tapatuta gae wamu dua temapa yake pas sandu gae dua matake nimukut. Gatu aminu tapatu Judia kep komune teke uneta apbikat nana tapatuta apu gae wamu wai takngatu dua niniwan natapbumang. 22 Ngana apmanu ga natdetdetdaatang dasing nataayak ge unin gendaneta siknga ngang niniwi natapnimde natamang. Sike nisa atnataamang. Kepi wa gata tawake tasinggayak kakngae aminbamda atemna wam yakainggen,” ngang iniking.

23 Inike sipdune pautde you Polda yukut gwene apnangge yandamuking. Yandamukinga tapduu ayaking gwenda apan aminbamda apu yuking. Tembana apbing ngana yuwawa yuwawa kuku gunziu apukukut. Wa yuking bamu yuke Polda wamde yapii katak siknga yaniwan natapbing. Yanike Anututa itane kekeknga aknganata wamanipmamban ie gepbiatang yutnimde yanikwaapzawan kukut. Yanike musia papan tekwamban Jesue natake Anututa tapan Krais akgatanimuya apanin ngang natapa siakan siwikge tasike Mosesda mama wamna matakut takngae yanike gatu tupa Anutue wam yakapbing aminda mataking kakngaat pakapu unekan peke yanikut. 24 Yaniwan natake kunduta natapa siakan sikut. Siawa kunduta asapduking. 25 Sapduwa yanganuke tasitake kuking. Siwan dua kunangge tasike ngana kuwawa Polda wamu takngatuat anzing yanikut, “Anututane Waung Kapata wamu siakan siknga ngang iniwan natake wamu yakapsa aminu Aisaiata genaneta baminu anzing yanikut,

26 ‘Kuku aminu gikat nana aminu anzing yaniyo,
“Ginu kwep apman asinggan wamu natake ngana yapii dua siknga natdetning.
Dua natdeke gatu sanga takngatu takngatu katasike ngana yapii dua siknga kaning.
27 Sike aminu waakwakgane natdetdetna dapaknga siknga.
Maaknga ina gwan yamakusiking.
Yamakusike kaina gwan wamakusiking.
Sike unzing dua tasiking gamu natake kake gwan natdewam.
Natdeke apa waiakngana sandeyamuke maitna sandeyamam,”
ngangu Aisaiata ngang Anututane wamu takngatu unzing matakut,’
ngang yanikut.

28 “Ge daniwa natapnong. Ginda unzing sapduwawa wamu wa matakut taknga buya unin aakgakge wamu wa Anututa ninu gatanimuke waiaknganin sandetnimik kaknga aminu kepman nana aminde Anututa gwan tewan kukutna apme natapning,” ngang yanikut. 29 (Yanike bitawan Judia nana aminda teke kuke taku ina kumzang yanganuke kuking.)

30 Siwan Polda nakanu gweaya you ina manita usikut gwene yukut. Yuawan aminu unin kanangge apbingu apa yotnane pakopbut. 31 Pakoke yuke Anutue wam natake ie Anututa itane kekeknga aknganata usikwatanipmamban gepbiatang yutningge yanike gatu Takeapa Jesu Anututa tapan Krais gatanimuya apanindane wamu kuut tawake yanindamukut. Unzing yake yanindamuke tasiwawan ngana aminu tapatuta puya waaknga tewikge dua siknga ngang inimbitakut.

Copyright information for `WNC