Acts 3

Kepi wai sikut tapa tasingaman take sikut.

Siwan gunzitbamu asinggan asinggan gunziu dandam enawan Judia nana aminda tumuk wam yanangge Anutue yot takwan gwene koke asinggan kosangayuk tasiking. Siwan tapduu gwendune Pitaat Jonkatda undang kopnangge tasiwat, aminu tapatuta gwabok gwakge kwaipatang yukut. Siwan gwabou wagwakgane umana gwabou take siknga gwak ngang iniking. Siwan tapduknga aminu waapata asaakut gwene kepita tapa tekwamban kepi kunangge apmeptakut. Kepi kunangge apmeptawawan asinggan kosangayuk notnata gwaamutakapuke gwabok gwau kwaimune tewa yukut. Yuke kawawan aminu kunduta Anutue you wagwene kopnangge tasiwawa kake mani mateknga nae namukenga kopnong ngang yaninggakakut. Siwan aminu waapata kawawan Pitaat Jonkatda kopnangge tasiwat kake nae namuson ngang yaninggakake tasiwan kake waapaatda kanggamatake Pitata, “Nindupso,” ngang inikut. Iniwan waapata kake, “Asikaya sanga nae apba namusan,” ngang natake baniaatang apbakngakut.

Apbakngawan ngana Pitata anzing inikut, “Manina wena ngana gatanggamunanga take. Jesu Krais Nasaret nana apatane kekeknga akngane ganinggat. Ga enake kepi kung,” ngang inikut. Inikenga kataknga siyaapane take tangenawan zetgaman kepinaat ketapunaatda take sikut. Take siwan waapata kekeknga enake dandam tangan yukut. Yuke waapaakat unekan gatake yot takwanu wagwene kopbing. Koke apaayuk Anutu asiknga ngang inimbakngakut. Inimbakngake kusika wamu take siknga wam yawawan aminbamda kaking. 10 Kake O! Aminu aapa tupa sanga nae namunong namunong ngang nininggakakut tapanin. Ita gwabou take siknga gwaune kwaipatang pukwike yuwawan kaamang kapanin ngang yaking. Yake ita take gwa singgak ngang natake asatnake nangaakan natapbing.

Pitata Anutue yot takwan gwene yuke yanikut.

11 Natapa aminu waapata Pitaat Jonkat gatake yusika yot takwandane gapaapae umana Solomondane gapaapa ngang yaking. Une yuking. Yuwawa aminbamda asatnake unekan isapmake kuking. 12 Isapmake kuke unekan yuwa kake Pitata anzing yanikut, “Notna. Isrel nana amin! Aminu waapata take siwan kake ginda dasingge nangaakan natake satnakaing? Ginda dasingge nindunggamatakaing? Ginu dasing nataaing? Nisae kekeknga akngata tasita aminu aapa take singgak? Ba niu aminu dudumna siknga amin yuamakge tasita aminu waapata take sike kunggak? Ba ginu dasing nataaing?

13 “Nata ginde daniwa natapnong! Anututa Ebrahapat Aisakat Jekopat ngangge kuyana yukut. Anutu wa baminde kuyana yakut tapata aminu puya amina dakngake yukut tapa umana Jesu ngang inikamang. Itane umana akngana tangenawan umana buyambam siknga sikut. Umana buyambam sikut ngana ginda waapa kaitakopa wamna yawikge teking. Kaitakoke tewa Pailatda Jesu tewan kuwikge musiaatang natayuwawan ngana ginda masa imuking. 14 Ginda masa aminu dudumna siknga yukut tapae imuke aminu buya amin tanguwan kumbut tapa kaaut yot gwene yukut. Wa amin tanguwan kumbut tapata yotna gatu kuwikge ginda Pailat iniking. Pailatda zikngaman epu kepman kuwikge iniking. 15 Inike gisae genda aminu kayuk yutnanga akngae toikngaapa tanguwa kumbut. Ngana Anututa akumbut katangga gatu tangenawan nitda kainitda kake niu sanga waakngae yanikamak.

16 “Siwan nitda Jesue natapda kekeknga singgakge Jesuta aminu aapa tasingaman kepina take siwan kaamang. Ginda aminu waapa gwa kawa yuakut. Siwan nitda Jesue natapda kekekawan aminu waapata take gwa siwan kaaing.

17 “Siakan notnabam! Gikat gatu aminu take akwakzaatda Jesu tanguwa kumbut ngana ginda aminu waapae dua natake apbotake tasiking ngang kakum. 18 Siwan tupa siknga tapduknga gwa nipbikut gwene Anututa yaniwan Anutue wam yanikapbing aminda natake aminu Anututa tapan Krais akgatanimuyaapa dakngake kepdakane epuke toknga papik ngang yaniking. Siwan Anututa tasiwan wamu wa yaking kaknga buya aawan Jesuta apuke toknga unzing papan kakumang. 19 Unzingge ginu musipza tapa tekwamsok. Tapa tekwamban Anutuekan natanggamatawanu Anututa waiakngasa asandetdamik.

20 “Siwan apmau Anututa baniaatang kwikwiknga natanimikge kepi gwa tasinimukut. Tasinimuke kepi waaknga yeutnimuke gataniman ninu yuwatakak tapduk binga yuke banipmikatang tatanga siknga natapnim. Siwan tupa siknga Anututa aminu tapatuta apik ngang yakut taknga buya aawan Krais akgatanimuyaapa dakngake apan umana Jesu ngang inikamang. 21 Ita enandang gatu koke yuwawan Anutue wam yanikapbing aminu tupa siknga ngang yake sanga apmea sining ngang yaking kakngata aawik.

22 “Dasingge? Tupa siknga Mosesda Isrel nana aminu anzing yanikut, ‘Nata Anutue wam danikapitde Anututa natane umana yake nanitewan apbum. Ngang unzambinga apmea aminu tapatu Anutue wam danikapikge Anututa gin banakan yuwikge apa umana yake initewan apik. Apuke wamu takngatu takngatu zakngisae yaniwan natapning. 23 Siwan aminu wa yanikapik kapata wamu takngatu yaniwan natake tapatuta yamandet siwanu Anututa waapa tanguwan kupik,’ ngang unzing Mosesda yanikut.

24 “Siakan! Aminu tapatu Anutue wam yakapsa aminu tapatu tupa apbut tapatane umana Samuel ngang iniking. Waapata yanikapmake tasiwawan aminu tapatuta ie tangge enake waapata yanikapbut. Aminu kuutda ina unzakan yatakuking. Siwan aminu ayanikapbing aminu kuutda apmaau sanga takngatu takngatu siwa kaamang kakngae natake yaking. 25 Siwan wamu wa yaking kakngata apmanu ginde gwa sindamunggak. Siwan tupa siknga tapduknga gwa nipbikut gwene Anututa wamu takngatu Ebraham iniwan kekekawan anzing inikut, ‘Apmea gatane dongune aawiu tapatuta tasiwan aminu kuupbamda take yutning,’ ngang inikut. Siwan wamu wa inikut taknga buya gwa aawan kakumang. 26 Buya aawan Anututa aminu tapatu tapan puya amina dakngawan ginda waiakngasae masa imuningge Anututa aminu waapa initewan kuke ginu Judia nana aminde gamok apbut.” Ngangu wamu waaknga Pitata aminbam yanikut.

Copyright information for `WNC