Acts 6

Aposel aminda aminu kundu paking.

Siwan tapduu wagwekatang Jesue pandetna aminu buyambam siking. Buyambam siwan pandetna kundu Judia nana amin ngana Grik kep komune yuke Grik aminde wam natake gatu apbing. Siwan ngana kunduta Grik aminde wamu dua natake inane wamban natapbing. Siwan Grik aminde wam natapbing aminda kawawa aposel aminda aminu sangae dapmakaing aminde sanga usanziyama kaking. Kake, “Ninu Grik aminde wam yakamanggane maya kombakobatde sanga katak dua yamukaing,” ngang yaking. Yawa ie yake Grik aminde wamu dua natapbing amikat ayanganuking. Ayanganuwawa aposel aminda natake Jesue pandetna yayawamba kuutda unekan apbing. Apa aposel aminu katau kuut musaat kepianganu tapaata aminu anzing yaniking, “Ninu Anutue wam yaninimde puya teke sangae dapmakaing aminde usanziyamuna take dua siwik. Siwan gin banakan yuaing aminu katau kuut musa kautdu tapaaya ngangu amin noman natdetdetna kaya Waung Takwanda kekekayamunggak ngang kake umana yanong. Yawa waakwakga sangae dapmakaing aminde usanziyamuke pasining. Pasiwawa ninu tumuk wamu Anutu inike aminbamde Anutue wam yanike pasiyuwatnim,” ngang yaniwa natapbing.

Yaniwa kuutda natapa take sikut. Take siwan amindane umana anzing yaking: Tapatu Stiven ngang iniking. Ita Jesue natapan kekeknga siknga siwan Waung Takwanda baniaatang pukuke kekekangaman yukut. Siwan tapatu Filip, tapatu Prokoras, tapatu Naikena, tapatu Taimon, tapatu Pamenas, tapatu Nikolas you Antiok gapmane nana ngana Judia nana amindane miti wam takngae baniu ita sikut. Ngangu umana unzing yaking. Yakenga aminu waakwau aposel aminde nomune pewa aposel aminda puya waaknga yama tasiyutningge katakngita gwapakngane wasiyuk Anutue tumuk wam iniking.

Siwan Anutue wam yatakuwan sandewan aminu Jerusalem nanata buyambamda Jesue pandetna dakngaking. Dakngake moo amikat Anutue puya pasiya aminu buyambapatda Jesue natapa kekekakut.

Stiven takopa wamna yakut.

Siwan Anututa Stivende musip gwaang natake kekekangaman ita duya takngatu takngatu pasiwawan kake aminu kuupbamda natake Anututa puya waaknga pasinggak ngang anggaman natapbing. Siwan tupa aminu Judia nana kundu iwanata apuke panggaganuke Sairini yot gapmaat gatu Aleksandria yot gapmaat ngang aminu une pake kuking. Siwan kundu Silisia kep gatu Esia kep komaaune pake kuking. Pake kuwa yusika waakzak sitake apunggawan sandeke yanipewan kepna gatu kuking. Kuke wa aminda inane miti yot gwene unekan kokaking. Siwan aminu waakwakga Stiven inisapduwa iat yanganuking. 10 Yanganuwawa Waung Takwanda Stivendane musia tapan kekekawan natdetdetna buyambam pake ita yake yaniwan yanganuke yake ininangge apmeptaking.

11 Ininangge apmeptake aminu kundu yake, “Ginu kewamu anzing yanong,” ngang wepdakan kusopuke yaniking. Yaniwa natake, “Stivenda Anutuat Moseskatde yanisapduwan kakumang,” ngang yatakuwa aminu kuupbamda natapbing.

12 Natake aminbampat gatu take takwakngaat gatu Mosesdane mama wam yanindamumsa amikatda enake apu Stiven tanggaganuking. Tanggaganuke sios kaunsil aminde nomune tewa yukut. 13 Tewa yuwawan aminu wa teking aminda aminu kundu pake, “Kemu anzing ginda yanong,” ngang yaniking. Yaniwa natake kewamu anzing yaking, “Aminu waapata yot takwanu anggwekat gatu Mosesdane mama wapatde sapdut wamu asinggan kosangayuk yanggak. 14 Yake Jesu Nasaret nana apata yot takwanu anggwen waitdeke wamu Mosesdane tawake pasikamang kaknga tapan tekwanggak ngang kakumang,” ngang kem yaking.

15 Wamu waaknga yawa natake sios kaunsil aminda Stiven katasiking. Katasiwawa Stivendane nomna waenga siwan kake angela tapatu binga ngang natapbing.

Copyright information for `WNC