Acts 7

Stivenda wamna yakut.

Natake yuwawa ngana aminu Anututane puya pasiya amindane takeapata yake, “Siakande yakaing ba dasing,” ngang Stiven inikwaikut.

Inikwaiwan yake wamu takngatu anzing yanikut, “Mate notna! Aminu buyambam takwaknga. Nata ginde daniwa natapnong! Tapduknga nindane baminu Ebrahamda Heran kep komune dua kukut gwene Mesopotemia kep komune yuwawan Anutu enane siknga yuak kapata ie kuke anggaman yuwan Ebrahamda kakut. Kawawan Anututa anzing inikut, ‘Gata kepba teke dongga peke kuyo. Kusika keu komdu yeukgamit komune paku yuyom,’ ngang inikut.

“Iniwan natake ita Kaldia kep komune yukut ngana teke pakapu Heran kep komune kuke yukut. Undang yuwawan itane nana apata une kumbut. Nanata kupana Anututa, ‘Undang kungga,’ ngang Ebraham inikut. Iniwan natake uneta pakapu keu ayuamang komune apundopbut. Apundopan ngana Anututa keu komdusimu dua imukut. Dua imuke ngana zaknginae yamikge iniwan kekekakut. Iniwan kekekawan ngana tapduu wagwene Ebrahamda engangu wena sikut. Siwan, ‘Ebrahamde zakngita amindane kep kopatang pakapuyutda apmea yutning,’ ngang Anututa unzing yakut. Yake, ‘Une nana aminda aminu Ebrahamdane dongune aawik aminde puya toknga yama gwaamuke ngana buyana dua pake nakanu tape mamaya siknga (400) yutning,’ ngang yakut. Yutning ngang yake ngana, ‘Nata une nana amin usanzike toknga ngang yake yamit,’ ngang yakut. Toknga yamana Ebrahamdane dongata keu wandaka teke keu ninda yuamang komune paku yuke Anutue umana yatangenatningge Anututa yakut.

“Siwan, ‘Anututa wamna naniwan kekekanggak,’ ngang Ebrahamda natanggamatawikge, ‘Gatane wawie gupnane tuwang matayo,’ ngang Anututa iniwan inane gupnane matakut. Siwan masande Ebrahamdane waaknga umana Aisak ngang inikut tapata gunziu katau kuut musa kautdu gweaat gwenduat yukenga itane gupnane tuwang matakut. Siwan masande Aisakgane waaknga umana Jekop ngang inikut tapata aakut. Siwan masande Jekopdane maatna nindane baminu katau kuut musaat kepianganu tapaat ngang pangaikut.

“Siwan Jekopdane waakngata gwa takake Josepde baniaatang zikaa natake iwanda usiningge imuke buya paking. Buya papana iwanu waakwakga Josep take Isip kep komune kuking. 10 Kuke yuwawa Anututa Josep gatangamuke iwandane katakngane sandekut. Sandeke tasiwan Isip nana amindane takeapa Fero ngang iniking. Josepda natdetdetna kaya ngang kake ie musip gwaang natapbut. Natake ita yawan Josepda Isip nana amindane takeapana dakngakut. Dakngake Ferotane aminabamde kuyana yukut.

11 “Yuwawan masande Isip kep kopat gatu Kenan kep kopatdane puyanaatangu nanamu wena siwan Ebrahamdane zakngi aaking aminda nanamde yawamba maikut. 12 Yawamba maiwan nanamu Isip kep komune kaya ngang yawa natake Jekopda waakngabam yanipewan kuking. 13 Kuwawana Josepda ina yeuyaman paanaat uyapnaatda Josep ngang anggaman kaking. Kawa Ferota Josepdane paana uyapna kakut. 14 Siwan Josepda yayawamban nana Jekopat aminabapatda ie kuking. Wa kuking aminu buyambam siknga (75) sikut. 15 Kuke yusika Jekopda keu wakomune kumbut. Kupana masande nindane baminu kuut kumbing. 16 Kupa notnata gwaamupake Sikem kep komune paku kwaiking. Tupa siknga Ebrahamda Hemotane waakngae mani yamuke keu wandaka usikut.

17 “Siwan tupa siknga Anututa inike, ‘Nata keu wandaka gatane donggae yamit,’ ngang Ebraham iniwan kekekakut takngata masan siknga siakande buya aawikge wesim sikut. Siwan Ebrahamdane dongata Isip kep komune yusika waakzak sitake sitake apunggawan aminu buyambam siking. 18 Buyambam siwana masan siknga aminu tapatuta Isip nana amindane takeapana dakngakut. Aminu waapata natake Josepda tupa siknga yuke tasikut takngae dua natapbut. 19 Dua natake nindane bamin takusopuke yapbitnangge natake engang bokngike yangga apane muban kuwa kumning ngang yaniwan kekekakut.

20 “Siwan tapduu wagwekatang Mosesda aawan Anututa kawan take siknga sikut. Siwan mingata takusopuke Moses yekau gweaat gwenduat katak toikut. 21 Toisikanga taku tewan yukut. Yuwawan Ferotane yapanata kake takut. Take minga dakngake toiban takakut. 22 Takawawan Isip nana amindane natdetdetna kuupbam inindamuba natapbut. Natake Mosesda wamu takngatu yanangge ba puya takngatu tasinangge dua gwauke kekeknga pasikut.

23 “Sike ita nakanu buyambam 40 ngang kawan sandewana notnabamu Isrel nana amin kanangge baniaatang natapbut. 24 Natake kuke kawan Isip nana tapatuta Isrel nana aminu tapatu tasiwan maiwan kakut. Kake Mosesda notna gatangamuke Isip nana waapa yake tanguwan kumbut. 25 Tunguwan kupan Mosesda baniaatang anzing natapbut. Nata aminu waapa tanguwa kupan kake notnabamda anzing ba natapning, ‘O! Anututa Moses kekekangaman ita meya ninda kaamang kaknga sandetnimunangge natake ba tasinggak,’ ngang ba natapning ngangu Mosesda ina baniaatang unzing natapbut. Natapan ngana notnabamda unzing dua natapbing. 26 Siwan tembana enake Isrel nana aminu tapaata ayanganuwat kake kwikwiknga natapzande natake Mosesda anzing yanikut, ‘Notna! Gitda notna notna yuamayak. Notna yuke minae amakamayak,’ ngang yanikwaikut.

27 “Yanikwaiwan ngana aminu notnae tupanu wai tasikut tapata Moses ikomban kuwan anzing inikwaikut, ‘Maminda ganiwan nindane kuyanin yuke nin usanziya amin dakngakuyak? 28 Kweu gata Isip nana tapatu tanguwi kumbut binga gata na nutnangge nataayak ba dasing,’ ngang yake inikwaikut. 29 Yake inikwaiwan ita datakuke Midian kep komune kuke pakapuyut dakngake yukut. Undang yusika maya une nana tapan waaknga tapaaya pangaikut.

30 “Pangaiwan Mosesda undang yuke nakanu buyambam 40 ngang kawan sandewana sipdune kupapatang tawanu dakatu umana Sainai ngang iniking. Tawanu wandakane kuwawan angela tapatuta kuku katau mateknga dakatusimune kusopuknga yuwan Mosesda kawawan katau wandaka katapda tapan kopan isiwan ngana dua puke pimapan kakut. 31 Kake baniaatang nangaakan natapbut. Natake katak siknga kanangge natake wesim kukut. Kuke kawawan Anututa anzing inikut, 32 ‘Gatane bamba Ebrahapat Aisakat Jekopatde Anutuna yuat,’ ngang inikut. Iniwan natake kanangge akgwauke dandaiyamukut. 33 Dandaiyamuban yuwawan Anututa anzing inikut, ‘Gata keu takwan komune yuayakge kepi taukga sandeke teyo. 34 Natane aminabamu Isip kep komune yusika meya siknga pake kwatan wam yawawa atnatapbum. Natake nata meya aknga akaaing kaknga sandetnangge kepdakane eput. Epu nata ganitewa gata enake Isip kep komune kuyo,’ ngang inikut.

35 “Siwan ngana baminu Isrel nana aminda Moses waapae masa imuke sapdut wamu anzing inisapduking, ‘Maminda ga ganitewan apu nindane buyambam tapanin dakngake nindane wamin usanzitnangge apbuyak,’ ngang iniking. Ngana Anututa yawan angelana tapatu katau mateknga dakasimune yuwan kakut tapata masana gatangamuke initewan kuke Isrel nana aminu waakwakgane takeapa dakngake gatayamukut. 36 Initewan kuke waapata duya takngatu takngatu Isip kep komune pasike yangga gwenu umana Gamana gwen ngang inikaing. Wagwenu kwaipatang pasike Isip kep kom teke i tupan kuwawan Isrel nana aminda masene tawaking. Tawake kupapatang nakanu buyambam siknga 40 ngang yuwawa Mosesda undang duya takngatu takngatu pasiwan kaking.

37 “Siwan Mosesda sipdune anzing yanikut, ‘Anututa naniwan itane wamna danikapmanggat tapa dakngake yuat. Siwan ina unzakan Anututa gikat nana tapatu apmea iniwan ita enake Anutue wam danikapsaapa dakngawik,’ ngang yanikut. 38 Ngan. Moses waapata Isrel nana amikat gatake keu amina wena komune yuking. Yuwawa angela tapatuta tawanu Sainai dakane iniwan natake ita Anututane wamu waaknga baminde yanikapbut. Siwan wamu waakngata yutake apu ninde apuke nin papan kekekake kayuk yutnimde natake ita Mosesde imukut.

39 “Iman ngana baminda Moses ikoba kuwan wamna gwaamutnangge bitaking. 40 Bitake Isip kep komune gatu kunangge natake Mosesdane paana umana Eron ngang iniking kapae anzing iniking, ‘Mosesda Isip kep komu teke tupan kuwawan ninda masene tawakumang ngana apmanu waapata zane kuk? Wena kamangge gata anutu pupuknga tasinimi ita tupan kuwawan ninda masene tawake Isip kep komune gatu kunim,’ ngang iniking. 41 Iniwa tapduk wagwekatang ikwawa gaman matekngge wee gwen tasiking. Tasike tumuk wam inindatanangge natake nanamu takeake pakapu unekan peke anutu pupuknga waapae saking. Sake baniaatang tatanga siknga natapbing. 42 Natapa kake Anututa masa yaman waakwakga gunzit yekap yekapdak ngangge natake nindane anutunin ngang natake yanindatakaking. Sanga wa tasikaking kakngae natake masa wamu takngatu yakapsa aminu tapatu iniwan natake ita anzing matakut,

‘O Isrel nana! Gindane bamsata keu amina wena komune yuke nakanu buyambamu 40 ngang yuking.
Yusika ikwawa gamanu gwendu nae dua saking.
43 Aho. Ikwawa gaman matekge wee gwen tasike anutu pupuknga umana Molok ngang iniking.
Itane yot takwan tasike itane wee gwenu you wagwene tewa yukut. Yuwawan yekapdaakge wee gwen tasike anutu pupuknga umana Refan ngang iniking.
Inike ie tumuk wamu waapaatde yanindatakaking.
Yanindatake tasiwawa kake Anututa yake nata gin danikawa sipewa maa siknga kuke Bebilon kep komu akuyapbike maa siknga kunong ngang daniwit.’
Ngang wamu waaknga aminu ayanikapbut tapata natake matakut.

44 “Siwan baminda keu amina wena komune yuwawa Anututa Mosesde inike, ‘Gata yot takwanu gwendu tauu kekeknga sanda anzing mitapso,’ ngang inikut. Inike yotde tuwanga yeukngaman kake unzakan mitapbut. Mitapana Anututa you wagwene koyuke bamin yanikakut. 45 Siwan Anututa bamin gatayamuke Kenan kep komune nana amin yanikwasipewan kuwa Josuata baminde takeapana dakngakut. Iat bamikatda unekan gatake amake une nana yawamba keu waomu ateke kuwawa wa aminda inae taking. Take Anutue yot takwanu wagwen waitdeke gwaamutakapbing. Gwaamutakapuke gatu mitapa yuwawan masan siknga Devitda aakut. Aake buyambam takake Isrel nana amindane takeapa dakngakut. Dakngake tasiwan Anututa kawan take siknga sikut. 46 Siwan Devitda natake nata Anutue yot takwanu gwendu tasingama Anutu Jekopdane kuyanae yukut tapata you wagwene koyuwik ngang baniaatang natapbut. Natake unzing tasiwit ba dasing ngang Anutu inikwaikut. 47 Inikwaiwan ngana aho ngang iniwan waaknga umana Solomon ngang iniking kapata Anutue yot takwan tasikut.

48 “Tasiwan ngana enane siknga yuak kapata yot aminda tasiking gwene yutnanga dua ngang natake aminu Anututane wam yanikapbut tapata wamu takngatu anzing matakut,

49 ‘Anututa anzing yawan kakum.
Nata yekaune takeapa yuke pukwike yuat.
Pukwike kepina kepdakane yainggangganukgat.
Siwan ginu yot gwen tasingamanu wagwene nata yuwatakananga dua.
50 Asikaya nata katakngata sanga kuupbam dua tasike tekum?
Ngang Anututa unzing yawan kakum,’ ngang matakut.

51 “Siwan ginu yamandet dakngake yuke katum aminde banip tawakaing. Ginu asinggan asinggan Waung Takwande masa imukaing. Unzing bamsata tasikaking kaknga binga tasikaing. 52 Tupa siknga aminu Anutue wam yanikapbing aminu kuupbam bamsata toknga yamukaking. Dudumna apata apmea apik ngang yanikapa natake ngana bamsata atzipa kumbing. Siwan aminu dudumna apa apik kapata gwa apan kake ngana ginda take wamna yawikge takuke ginda kem yawa aminda tanguwa kumbut. 53 Siwan Anututane mama wamu angelata gin danikut ngana ginda dua gwaamukaing.”

Supda Stiven tanguwa kumbut.

54 Ngang wamu waaknga Stivenda yaniwan natake aminu kuupbamda baniaatang toknga siknga natake asamnangge natake gena yasiwa tuptaking. 55 Gena yasiwa tuptawawa ngana Waung Takwanda Stivendane baniaatang pukuke kekekangaman ita kai pakusang enandang kakut. Kake Anututane kakaa aknga kake Jesuta kekekngaapa dakngake Anutue kataknga siyaapane yuwan kakut. 56 Kake anzing yakut, “Kawa enandangu kaukaut wesiwan kuwan kawa Jesu Krais aminbamdane notnaapa dakngakut tapata kekeknga akngane Anutue kataknga siyaapane yuwan kaat,” ngang yakut.

57 Yawan natake wamna natapnangge asiknga bitaking. Bitake kumzang yanggamatake maakngi umuke tangutnangge natapbing. Natake isapmake ie kuking. Kuke tanggaganuke 58 gwaamutaku sabasaba binga yotde kwaipatang mutewa kukut. Mutewa kuwan sup muke supda tanguwawa wawi mateu tapatu umana Sol ngang iniking. Ita yuke kawan sup mutnangge natake tauknga asitdoke Solde kepi kepiapane peking.

59 Pewa ita kayuwawan supda tanguking. Tanguwawa Stivenda tumuk wamu Anutue anzing yakut, “Kuyana Jesu! Na napmambi gae kopit,” ngang inikut. 60 Inike putumuke anzing yanggamatakut, “Kuyana! Aminu supda nukaingge yake toknga ma yamim,” ngang yake undang kumbut.

Copyright information for `WNC