Acts 9

Solda Jesue kwiiknga dakngakut.

(Apo 22:6-16; 26:12-18)

Siwan Solda Jesue aminabam pasiwan maiwa zipan kumningge kekeknga natake yakut. Yake kuku Anututane yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapa iniwan pas sandu sandu Judia nana amindane miti yotde take akwau you Damaskas gapmane yuaingge matayamuke imukut. Solda kuku Damaskas nana Jesu Buyambam tapaninde kepi tawake tasiya aminu kaya kakengu apanggaganuke pake Jerusalem pakuwikge matakut. Matake ie iman pake kukut. Kuku you wanggapmane kundopnangge inengan siknga kuwawan enandangga kakaa aknga waenga siknga siwan maakake kepdakane pimakut. Pimake natawawan wamdakan anzing inikut, “Sol! Sol! Dasingge tasiwi mainanggenggat,” ngang iniwan yake, “Buyambamtapa! Ga mamin,” ngang inikwaiwan, “Na Jesu. Gata tasiwi mainggat tapanin. Enake yot gapmaatang kopso. Kopina aminu tapatuta sanga gata tasiwiyakge ganiwik,” ngang inikut.

Siwan aminu Solkat sukuking aminda wam takngakan natake ngana buya yakut tapa dua kaking. Dua kake dandamake wam yanangge apbotake yuking. Unzing yuwawa Solda apimakuuneta enake kaina zike kawan ngana kaina zikaa siwat iat gatake sukuking aminda kataknganeta ipmatake Damaskas katang take kopbing. Paku une tapduu gweaat gwenduat dua kawasawan yukut. Yuke nanam ba yangga ngangu dua nake tangopbut.

10 Siwan unzing yuwawan aminu tapatu Damaskas yot gapmane nana tapatu umana Ananaias ngang iniking. Aminu wa Jesuat nana tapatuta mia kawawan Buyambam tapaninda inike, “Ananaias,” ngangu umana iniwan, “Buyambam tapa! Na an,” ngang yake iniwan anzing inikut, 11 “Enake kepi tapatu umana Noman tapa ngang inikaing kapa tawamso. Tawatake kuku aminu tapatu umana Judas ngang inikainggane yot gwene kayo. Undang aminu tapatu Tasas nana umana Sol ngang inikaing. Ita undang yuke tumuk wam yake yuak. 12 Ita mia kake ganduwawan gata koke katakga tangene kainata akawan saningge wasiwi gandupbut,” ngang inikut.

13 Iniwan Ananaiasda yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Aminu waapata gatane aminda Jerusalem yuaingge tokngabam yamukutde aminbamda gwa naniwa natapbum. 14 Aminu yot takwan gwene pasiya amindane take akwakga gwa yawa kekekawan ninu gatane amindabam panggaganutnangge apuk,” ngang iniwan 15 yake anzing inikut, “A! Kuyo. Nata nae pasiwikge gwa tapa nomatawan pasike nae wama yanikapan dongu inata takngatu takngatune nana aminda natapning. Ita yanikapan aminu take akwakaya atnatapning. Isrel nana kuut natapningge yanikapik. 16 Nata ninae puya pasike meya takngatu takngatu papikge apmea yeukngamit,” ngang inikut.

17 Siwan mia waaknga kake Ananaiasda enake kuku you wa inikut gwene koke katakngita tangene wasiyuk anzing inikut, “Notna Sol. Jesu Buyambam tapata gika kepi kukuyak kapane tasiwan gwa kakuyak kapata na kaika akawi sawan Waung Takwanda kekekanggaman yuwiyakge nanitewan apunggat,” ngang inikut. 18 Iniwan Solde kaiatangga pisdane zaangata binga zetgaman pimapa gatu kakut. Kake enawan Jesue umana akngae natake yangga saukngamukut. 19 Yangga saukngamana nanam nake kekekngana gatu pakut.

Solda Damaskas nana Jesue yanikut.

Siwan Solda tapduu kundu you Damaskas gapmane Jesue aminabapat yuking.
20 Une yuyuk zetgaman Judia amindane miti yot gwegwene koke Jesue yanike Jesu Anutue waak ngang yanikut. 21 Yaniwan natapbingga asatnake ina anzing yakwaiking, “Aminu aapata dua Jerusalem gapmane aminu Jesue amin dakngakingu zipan kumbing? Zipmake apu panggaganuke amin Anutue yot takwan gwene pasiya aminde tupan yuaingge dua pake kunangge apuk,” ngang yakwaike asatnaking. 22 Siwan unzing yawawa ngana Solda kekeknga aknga pake Jesue yaniwan Anututa tapan wa amin tapa Krais ngang ininangge ngang yaniwan kekekawan natake aminu Judia nana gatu Damaskas yot gapmane yukingga nangaakan natapbing.

23 Siwan tapdukbam Solda yuwawan notna Judia nana aminda iwana dakngake paut tasike Sol tangutapa kupikge yawa kekekakut. 24 Yawa kekekawan tangutnangge kwakngaom zikaane ngangu kuut yot gapmatane daman gwende gwabokbam gwaune kayuking. Kayuwawa Solkat inane pandetnaatda kakapbing. 25 Kakapmake natake pandetnata zikaane damanu supda wapan basikut wangane take koke kandayakbam gwekatang pukwiwan napda wamake tatawawawa kepdakane kepman pukuyaikut.

Solda Jerusalem yot gapmane yukut.

26 Pukuke uneta Jerusalem kuku Jesue aminabapat gatake yutnangge tasikut. Tasiwan ngana akagwauke ie aapa Jesuat nana ngangu dua natapbing. 27 Natapa Banabasda kake Sol take Jesue kwiiknga aposel ngang yanikamangge initake kukut. Initake kukenga ina Solda kepiapane Jesu kakutde gatu wamu inikutde ba kuku Jesue dua maakake Damaskas yot gapmane nana amin yanikutde yanikapbut. 28 Yanikapan Jerusalem gapmane Solda aposelkat unekan gatake yuke 29 dua maakake Jesue aminbam yanikapnangge dua gwaukut. Musia gitnata yuke yanikapan ngana Judia nana kundu Grik wamu yakikat nana kunduat inisapduke yanganuke atangutnangge kepie tawaking. 30 Tawawawa ngana kakapmake natake notnata Sol take you Sisaria gapmane pukuke uneta tewa yotna Tasas gapmane kukut.

31 Siwan Jesuat nana aminu Judia gatu Galili gatu Sameria kep kokomune nana aminda gwauya aknga teke nangaakan dua natapbing. Takekan natayuke Jesu Buyambam tapaninde gepbiatang yuwawa Waung Takwanda musia papan kekekaking. Papan kekekake Jesutane puya aknga take siknga tangenake tasiking. Tangenake tasiwawa aminu Jesue amin dakngakingu apunggawa apunggawa buyambam sikut.

Pitata Iniasdane maitna sandekut.

32 Siwan Pitata kepna kepna tawamban sandewan kuku you Lida gapmane pukukut. Pukukenga aminu Jesue amina dakngakingu une nana amikat gatake yuking. 33 You wanggapmane yuke aminu tapatu umana Inias ngang iniking. Waapa kwatai gatukande tuyukawan nakanu katau kuut musa kautdune gweaat gwenduat ngangu dapun gan pekut. 34 Pekgawan kake Pitata anzing inikut, “Inias! Jesu Kraisda maitda sandekgamunggakge enake a pekgayak komu usitapi takawan,” ngang inikut. Iniwan zetgaman enawan 35 aminbamu Lida nanaat Seron yot gapmaaune nanaatda kake musia tapa tekwamban Buyambam tapanindane amina dakngake yuking.

Pitata Tabita tangenakut.

36 Siwan maya Jopa yot gapmane nana tapatu Jesue amina dakngakuu umana Tabita ngang iniking siwan tana tekwamban Grik wam taknganu Dokas ngang iniking. Maya waapata aminu sangaapae dapanu asinggan asinggan gatayamukakut. 37 Gatayamusika sipdune mait sike akupan gupnasanu yanggata saukngamuke taku you engatangan gwene teking. 38 Taku teke you Jopa gapmaneta Lida yot gapmae natapa maa siknga dua sikut. Siwan Jesue aminabamu Jopa yot gapmane nana aminda natapa Pitae Lida yot gapmane yuwan natapbing. Natake notna tapaaya yanipewa kuke anzing inindatapbumayak, “Gata payunga ma yuwim! Zetgaman ninde apso,” ngang iniwat kuku yawakut.

39 Kuke kundopan take Tabitata kupan gupna wanga taku teking gwekatang initake kopbing. Kopa maya kombakobatda pakapu Pitae yupbasike kwanam siking. Kwanam siyuk Dokasda tauk gogomu maya wawie papapukuknga kayuk yuke bupbuunin yeukngamuking.

40 Yeukngama kakenga aminu kuupbam yanipewan epu kuwa muna puke tumuk wamu Anutu inikut. Inikenga tapan tekwamban akumbut tapa anzing inikut, “Tabita! Enat,” ngang iniwan maya waapata gweake kai zike Pita kake pangenak yukut. 41 Pangenak yuwan Pitata katakngane take tangenakut. Tangenake Jesuat nana amin gatu kombakobau undang yukingu ngang yayawamban apa Dokas waapa yeuyaman kayuu gwa gweakutna kaking. 42 Yeuyaman kake ie wamu Jopa yot gapmane yatakuwa sandewan aminbamda natapbing. Natake aminu buyambamda Jesue natapa kekekakut. 43 Siwan Pitata you wa gapmane tapduu kwaapzang yukut. Wa yukuu aminu tapatu umana Saimon ngang iniking kapaat yukumayak. Wa yukumayak kapata ikwawa gamandane gupda simbu ba kepi tauk pasiyuk manina kaiyuk yukut.

Copyright information for `WNC