Ephesians 2

Anututa musip kwikwik natanimukut.

Siwan ngana tupa ginda Anutue dua natake ginda wai takngatu takngatu tasike apbotasukuke yuking. Botasukuke yuwawa Anututa ginde natake ginu akupsa aminu nikat gatake dua yuamang amin binga Anututa naat gatake dua yuamang ngang natapbut. Natake yuwawan ngana ginda sanga wai aminu Anutue masa imukaingga asinggan tasikaing kaknga tawake tasiking. Tasike ginda wamu Setendane aknga tawake tasiking. Siwan Setenu wa waungu waiakwakgane tupan tapa unin. Ita aminu waiakngane sukukainggane natdetdetna kaipakunggak. Siakan. Tupa ninu kuupbamda aminu waiakwakat gatake sukukumang. Sukuke nikaya kuut sanga wai musia enaya akngakan tawake tasikumang. Ngan. Ninu kuupbamda sanga wai takngatu takngatu pasiwatna sanga Anututa toknga nimunanga akngata aminu kunduekan dua yuyamukut. Aho. Sanga toknga waakngata ninu kuutde yutnimukut.

Siakan. Ninda nisane waiaknganinu kumzang tasike yuwatna sanga wa toknga yake ninde nimunanga akngata ayutnimukut. Yutniman ngana Anututa ninde butaya siknga natanimuke ita musip kwikwik natanimukut. Siwan nindane musipminu sanga Kraisda akumbut katangga gatuna enakut takngata pangenawan ninda musipmin tana tekwamban waiaknganin bitateke Jesue kukumang. Ninda Jesue kuna ninduke Anututa nin gatanimuke sanga toknga wa ninde nimunanga akngane ninu sandekut. Sandeke ita nin pasiwan ninda iat gatake asinggan kekeknga yutnim. Ngan. Anututa ina musip kwikwiu ninde natanimuke ninu toknga pananga akngane sandekut. Sandeke ninda Kraiskat gatake yuamangge bakngake ita nin pasiwan ninda inane nomune amin noman dakngake yuamang. Siwan ita ninu toknga pananga akngane wa sandekuu ita ninde butaya siknga natanimuke sandetnimukut. Ita sanga Jesu Kraisda gatanimukut takngae natake ninde musip kwikwik natanimukut takngata buyambam siknga sikut. Siwan sanga wa ita ninde musip kwikwik natanimukut taknga aminu kuupbamu ninu apmanu tapduu ayuamang komune nana gatu apmea aatning aminu kuutda natapnimde tasikut. Ginu atnataaing. Anututa ginu wa sandekuu ita ina banipda siwan musip kwikwiu ginu Jesue natapa kekekanggak aminde natandamuke toknga ginde yutdamukut takngane ginu sandekut. Sike ita ginu wa sandekuu ginda kepi nomana sukuwa dandupan take sikutde natake dua sandekut. Aho. Sanga wa sandekut taknga Anututa ina banipda siwan ginde musip kwikwiu natandamukut. Natandamuke ita ina banipda siwan gindane musipza pangenawan ginda waiakngasa bitateke ie natapa kekekakut. Ginda ie natapa kekekawan danduke ita toknga pananga akngane ginu sandekut. Ngan. Ginda gisa banipda siwan dua Anutue natapa kekekakut. Aho. Ita ina gindane musipza pangenawan ginda ie natapa kekekawan ginu sandekut. Unzingge ginda gisane umanza yapangenatnanga dua. Wena. 10 Anututa ina nin pasiwan ninda Kraisde kuke iat gatake yuamang. Ngan. Ita nin pasiwan ninda nisane musipmin tana tekwamban Jesue kuke natdetdeu kayuk kaknga take kepi nomana akngane sukunimde natake tasinimukut. Sike tupa ita kepi nomana waakngane sukunimde natake yawan yukut.

Dongu takngatukan sikut.

11 Siwan ginu tupa katum amin dakngake yuking kakngae ma botawam. Ngan. Tupa ginda Anututane mama wamu dua natake ginda tuwangu Anututane amina bamdane aknga gisane gupzane dua mataking. Dua matawa aminu Judia nana inane gupna matake ninu Anututane aminbam dakngake yuamang ngang yaking. Yake ginde sapduke ginu gupza dua mataking aminde natake katum amin ngang daniking. 12 Sike tapduu waomune ginda Kraisde dua natake ie dua kuking. Dua kuke ginda Anututane aminabamu Isrel kep komune nana amikat gatake dua yuking. Aho. Ginu dongu takngatune nana. Siwan Anututa wamu inane aminabamu Isrel nana amin gatayamikge yawan kekekawan ngana gin gatandamikge dua yakut. Wena. Ginda kepman yuke wamu wa itane aminabam gatayamikge yakut taknga apu ginde apikge dua natake ginda ie dua bakngake natayuking. Ngan. Ginda Anutue dua siknga natake Anutu dua yuak na natapbing. 13 Natake ginda Anutue maa yuking ngana apmaau ginda ie gwa kuking. Dasingge? Jesu Kraisda ginde tangge kungwandamuke inane daknga tukngwakut. Siwan sanga wa ita gin gatandamukut takngata gindane natdetdetza kaipakuwan ginda Jesue gepbiatang kopbing. Koke ginda Anututane aminabam dakngake Anututane nomune amin noman dakngake yuaing.

14 Siwan tupanu ginda Anututane mama wamde kepman yuwawa ngana ninu Judia nana aminda mama wamu waakngae gepbiatang yukumang. Yuke gikat nikat iwan dakngake yukumang. Siwan iwan dakngakumangu waaknga damanu gwendu binga ninde banakan yukut. Yuwawan Jesuta damanu wagwen waitnangge natapbut. Waike sanga wa ninda iwan dakngakumang kaknga tanguwan kupikge natapbut. Tanguwan kupan ita ninu kuupbam gikat nikat kuut ninipakuwan Anutue kuke itane gepbiatang kopnimde natapbut. Koke gikat nikat dongu takngaaya yukumang ngana dongu takngatukan binga dakngake yutnimde natapbut. Ngan. Ita damanu wagwen waitnangge natapbut. Natake ita gikat nikat kuutde tangge amin saamdakane kungwanimukut. Kungwanimuke ita kepi kayuu Anutue nomune amin noman dakngananga aknga ninde tasinimukut. Kepi kayuu waaknga tasike ita kepi ninu Judia aminda tawake tasikumang kaknga tanguwan pimakut. Siwan kepi ita wa tanguwan pimakuu waaknga ninda mama wamu kwaapzangge gepbiatang yuke tasina Anututa nindupan take siwik ngang natapbumang kaknga unin. Kepi waaknga Jesuta ina tanguwan pimapan sanga gikat nikatda iwan dakngakumangu waaknga wena sikut. Siwan ninu kuupbamda Anutue gepbiatang koke dongu takngatukan binga dakngake gikat nikat unekan gatake takekan yuamang. Unzingge ninda natake sanga ninda Anutue nomune gitna yutnanga akngae yapii Jesu unin ngang nataamang. 17 Siwan ita apuke wamu wa Anutue nomune take yutnanga aknga ninikapbut. Ita wamu waaknga ninu Judia nana Anututane aminabam dakngakumang aminde ninikapmake gatu ginu kepman nana Anutue maa yuking amikat nana kunduaya kuut danikapbut. 18 Ngan. Ita ninu kuupbam kepman nana amikat gatu Judia nana amikat kuut gataniman Anututane Waungu awia tapatutakan nindane musipmikatang pukuke pake ninu kuupbam ninipakapan Anutue kuke itane nomune amin noman dakngake yuamang.

Anututane yotna binga dakngake yuamang.

19 Unzingge ginu kepman nana amin dakngake yukingu apmaau ginda Anututane amina dakngake gikat nikat gatake yuke itane dongu awia takngatukan dakngake yuamang. 20 Siwan nata anzing nataat. Ninda Anututane yotna binga dakngake yuamang. Dasingge? You gwendu mitapnangge natake gwak kwaike sup pamuban gitnaning. Gitnawa yotde kwatai mitakaing. Ina unzakan Anututane you wagwendane gwak papan gitnaningge yapii Jesu Krais unin. Ita ninu kuupbam papan kekekakamang. Sike aminu yot gwak pakapu kwaikaingge yanggau wa Kraisda aminu kundu papan itane kwiiknga dakngake wamu takeaknga yanikapmaawa gatu ita aminu kundu papan ayanikapsa amin dakngake puya pasikingge natake nata tuwanguke yanggat. Siwan wa aminda Anututane you wagwen tuwanguke tasiking. Siwan yotde kwatai mitakaing binga Anututa ninu kuupbam ninipakapuke nin pasiwan ninda itane aminabam dakngake yuamang. 21 Siwan yot gwenu nomana siknga mitake tasiwa puyukgak binga Jesu waapata ninu kuupbam papan kekekakamang. Papan kekekake yuwatna ita nin pasiwan ninda Anututane aminabam dakngakumang. Dakngake yuwatna Anututa apuke ninde banakan yuakge natake ninu kuupbamda itane yotna binga dakngakamang ngang nataat. Ngan. Ita gikat nikat kuut pake unekan nipmamban gikat nikat gatake you gwendu Anututa ayuak gwen binga dakngake yuamang. Ngan. Ita inane Waung Kapa initewan apuke nindane musipmikatang pukuke papan yuamang.

Copyright information for `WNC