Ephesians 3

Polda keu komduine nana aminde kuke wamu yanikapbut.

Siwan Anututa sanga waaknga ninde tasinimukutde natake nata ginu keu komduine nana aminde daninggat. Na Pol. Na Jesu Kraisda tapan na itane kwiiknga dakngake gin gatandamunangge tasiwawa aminda kaautde napmaba yuat. Yuke nata Anututa gin gatandamikge natake ie tumuk wam ininggat.

Ginu atnataaing. Anututa na tapan itane kwiiknga dakngakum. Dakngawa ita na nanitewan kuke nata ginu Anutue dua natapbing aminde kuke itane wamna ginde danikapitde nanikut. Sike tupa ita natdetdeu takngatu inane musiaatang natake tekut ngana ita natdetdeu waaknga nae nanikapan natapbum. Natapbumde nata natdetdeu waakngae natake pas asane wamu dapaknga gwa matat. Sike wamu dapaknga nata wa matau ginda kendeke Jesuta natdetdeu wa nae nanikapan natapbum takngae anggaman natdetningge natake matat. Siwan natdetdeu wa aminu tupa yukingge Anututa dua yanikapbut. Aho. Anututa nin papan itane kwiiknga dakngana gatu ita aminu kundutane musia pangenawan itane wamna yanikapmakaing. Sike ita ninu inane puya amindekan natdetdeu wa ninikapnangge natake inane Waung Kapa initewan apuke ninde yeutnimukut. Siwan natdetdeu ita ninde wa yeutnimukut taknga anzing. Wamu Jesuta nin gatanimukut takngae natake ginu tupa Anutue dua natapbing aminda Jesu Kraisde kuke iat gatake yutning. Yuwawa wamu tupa Anututa Jesue natake ninu Judia nana inane aminabam gatanimunangge yawan yukut takngata yutake apu gikaya kuutde apik. Ngan. Kepi waaknga tawake ita gikat nikat pake unekan nipmamban dongu takngatukan binga dakngake yutnim. Sike natdetdeu ita ninde wa yeutnimukut taknga unin.

Siwan Anututa na tapan nata itane kwiiknga dakngakum. Dakngawa ita inane kekeknga aknganata tasike nata natdetdeu ita gwa nanikapbuu waaknga take yanikapitde napmanggut. Ngan. Nata aminu Anututane aminabam dakngake yuaingu kuupbamde natapa amin gwaang singgak. Siwan aminu waakwau kuupbamda na atnapbiking ngana Anututa puya nae namunangge na tapan nata itane kwiiknga dakngakum. Dakngake nata Jesue natake amin gwaang siknga apa ngang natake gatu ie akgatanimunanga apa ngang natake nata ginu Anutue dua natapbing aminde kukum. Kuke natdetdeu nata Jesue nataat takngae natake ginde danikapbum. Ngan. Anututa natake nata aminu kuupbamdane natdetdetna papa kakaatningge natake puya waaknga nae namukut. Nae naman nata tasike natdetdeu wa tupa Anutu sangabam tasike tekut tapata inane musiaatang natake tekut taknga yanikapitde puya namukut. 10 Naman yanikapmake tasiwa aminu buyambamda itane aminabam dakngake dongu takngatukan binga dakngakaing. Dakngawa kake angela enandang nana umana kaya akwakga Anututane natdetdetnae natapa buyambam siknga siwikge natake ita puya waaknga nae namukut. 11 Siwan natdetdeu waaknga tupa siknga Anututa inane musiaatang natake apmea tasinangge natake tekut. Sike natdetdeu ita wa natake tekut taknga tasinangge natake ita Buyambam tapaninu Jesu tapan ita akgatanimunangaapa Krais ngang inikamang kapa dakngake ninde epbut. 12 Siwan ninda Jesu waapae natapna kekekawan ninda Anutue kundopnangge dua gwaukamang. Aho. Jesuat gatake yuke take kundopnim. 13 Unzingge natake nata wamu kekeknga ginde daninggat. Nata gin gatandamitde kepi umukngamunangge natake iwanata enake meya takngatu takngatu nae namukaing. Sike meya wa namukaingge natake ginda ma tuyukawam. Kekeknga yutnong. Dasingge? Meya nata wa panggau nata gin gatandamunangge panggatde natake aminu buyambamda gindane umanza yapangenataning.

Kraisda ninde butaya natanimukut.

14 Siwan natdetdeu Anututa wa nae nanikapbut takngae natake nata Naninde gwetake tumuk wam ininggat. 15 Naninu waapa ninu itane aminabam dakngake yuamangu kuupbamu kepdakane yuamakat gatu enandangu iat gatake yuaikat nganggane Naninu unin. Sike ninda itane donga awia takngatukan dakngake yuamang. 16 Siwan ita kekeknga akngae yapii ngang anggaman natake nata tumuk wam iniwa ita gin gatandamunangge yawan itane Waung Kapata gindane musipza papan kekekake ginda kekeknga siknga yutning. 17 Ngan. Ginda Kraisde natapa kekekawan ita gindane musipzaatang pukuke papikge natake nata tumuk wam ininggat. Iniwa ita gindane musipzaatang pukuke papan ginda musip gwaangu Anutuat gatu notza itane aminabam dakngake yuaing amikatde natayamukaing kakngata kekeknga siknga siwik. Siwan katap muyakga katau buya daka tapan kekekawan gitna yuwik. Ina unzakan ita gin papan kekekaningge natake inindatanggat. 18 Inindatapa ita gindane natdetdetza papan kakaawan gikat gatu Anututane amina kuupbapatda natake Kraisda ninde butaya natanimukut takngae anggaman natapning. Ginda ie natapa buyambam siknga siwikge natake inindatanggat. 19 Siwan butaya ita wa natanimukut takngae natapna buyambam siknga siwan ninda kuupbam pananga dua singgak ngang nataat. Ngana ginda butaya waakngae natake yuwawa Anututa inane natdetdetna gindane musipzaatang kwaapzang pamumbikge natake inibutanggat.

20 Siwan sanga ninda ie inibutakamang kakngaat gatu sanga nindane musipmikatang natake ita gatanimikge nataamang kakngaat kuut apasiwik. Ita sanga kwaapzangu unin pasinangge dua meptawik. Aho. Ita sanga wa kuupbam pasiwan puyuwana sanga kunduat inane kekeknga aknganata nin gatanimunangge tasiwik. Siwan itane kekeknga waakngata apmanu nindane musipmin katang apasinggak. Ge itane aminabamda Jesu Kraisde apbakngake Anutu waapatane umana asiknga yatangenawa enane siknga asinggan asinggan yuwik. Siakan.

Copyright information for `WNC