Ephesians 5

Ninda kakaa akngane sukunim.

Siakan. Ginda Anututane waaknga yapana binga dakngake yuaing. Unzingge ginda sanga Anututa asinggan tasinggak kakngakan tawake tasinong. Tasike ginda aminde butaya asinggan natayamunong. Ngan. Kraisda ninde butaya siknga natanimuke ninde tangge kungwanimukut taknga ginda tawake tasike aminde butaya natayamunong. Siwan ita ninde tangge kungwanimukuu wa Anututa nindane waiaknganinde natapan wikawan toknga dua nimikge natake ita ninde tangge kungwanimukut.

Siwan ginda Anututane aminabamu gwa dakngake yuaing. Unzingge ginda sanga yasewa aknga ma tasiwam. Ngan. Sanga wai kuupbam amindane sangaapanae geenguke ba sanga inata inata wa binga ma tasiwam. Asikaya ginda Anututane aminabamu dua dakngaking ba dasing? Aho. Ginda gwa dakngake yuaing. Unzingge sanga wai kuupbamu ginda apbitapenong. Wamu yapiina wena aknga ginda moo siknga ma yawam. Wamu wa binga Anututane aminabamda yananga dua. Wena. Ginda wamu wa binga teke gindane musipzaatangu apbakngake wamu take akngakan yanong. Ginu atnataaing. Aminu tapatuta sanga yasewa aknga tasike ba wai takngatu tasiwiu waapata Kraisdane daman gwene dua yuak kapanin. Gatu aminu tapatuta amindane sangaapanae geenguwiu waapata Anutue masa imuke sanga kepdakane nana akngae gepbiatang koyuak kapanin. Aminu waapata aminu anutu pupukngae natanggamatakaing amindane dongaat nana tapatu binga dakngawik. Unzingge ninda aminu waapae natake ita Anututane daman gwene dua koke yuak ngang anggaman natapnim.

Siwan ginda dua kapewa aminda ginu kem panzike wamu yapiina wena daniwam. Ginu atnataaing. Anututa aminu itane wamde masa imuke wamu wa binga yakaingge semna siknga natayamunggak. Unzingge ginda wa aminde akagwautnong.

Siakan. Tupa ginda zikaa akngane sukuking ngana apmanu ginda Buyambam tapanindane aminabam dakngake kakaa akngane yuaing. Unzingge ginda kakaa akngane sukunong. Ginu atnataaing. Kakaa akngane sukuke tasiwa buya aawan ginda sanga takekan tasike kepi nomana siknga akngane sukuning. 10 Sike kakaa akngane sukuke ginda sanga Buyambam tapaninda take nataak kakngae natdetnangge tasinong. 11 Tasike ginda kepi aminu zikaa akngane sukukaing amikat dua gatake sukuwam. Sanga wa aminda zikaa akngane sukuke tasikaing kaknga buya dua aawik. Wena. Sike ginda wa amindane natdetdetna papa kakaawa wa aminda kepi ina sukukaing kakngae natapa wai siwik. 12 Nata wamu sanga waiaknga wa aminda kusopuke tasikaing kakngae yanangge apmaakanggat. 13 Ngana sanga tapatu kakaa akngane takapuke kaininda anggaman kaamang. Ginu atnataaing. Sanga tapatu kakaa akngane takapuke kana wai siwanu ninda sanga waapa take tanomanuke tasinim. Ina unzakan wamu wa amindane natdetdetna papan kakaatningu wamu waaknga sanga kakaa akngane nana. 14 Unzingge wamu takngatuta anzing yanggak,

“Ga aminu apmanu dapun pekgau ga asenayo!
Ngan. Ga akumbuyak katangga enawi
Kraisda gatane natdetdetda tapan kakaawik.”
15 Siwan ginda gisae katak tagwautnong. Tagwauke aminu natdetdetna wenata tasikaing kaknga ginda ma tasiwam. Aho. Ginda gisane natdetdetza anggaman natake sukunong. 16 Sukuke tapduk ayuamang komune aminda sanga wai takngatu takngatu kwaapzang pasikaing ngang anggaman natake ginda sanga takeaknga tasinangge kepi akakengu atasinong. 17 Sike aminda sanga wai kwaapzang tasikaingge natake ginda sanga aminu natdetdetna wenata tasikaing kaknga ma tasiwam. Aho. Ginda sanga Anututa take nataak kakngae natdetnangge tasinong.

18 Tasike ginda yangga toknga aknga tangoke ma datdaptawam. Dasingge? Yangga toknga aknga tangokaingu waakngata gin panggagunuke pasiwan maining. Ngana ginda katewa Waung Kapata gindane musipzaatang pukuke pake gindane natdetdetza kaipakuwik. 19 Kaipakuwawan ginda notzae yaninangge natakengu miti kapde wamu takngatu takngatue natake yaninong. Yanike Buyambam tapaninde inimbakngake ginda miti kap tainong. 20 Taike Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane umana akngae Nanin Anutue kuke ginda sanga ita gin gatandamunggau kuupbamde natake asinggan inimbaknganong.

Aminu apna maatna gwa paking.

21 Siwan ginda Kraisdane gepbiatang yuaing. Yuke ie natanggamatake gindane notzae wam gwaamutnong.

22 Siwan ginu maya. Ginda Buyambam tapanindane gepbiatang yuaing. Ina unzakan ginda apzae gen gwaamuke tasinong. 23 Ginu atnataaing. Kraisda ninu inane aminabamdane tupan tapanin. Siwan ninu itane dongata awia takngatukan binga dakngake yuamang. Yuwatna ita ninu asinggan gataniman takekan yuamang. Ina unzakan wawita inane maatnatane tupan tapa binga dakngawik. 24 Siwan ninu Kraisdane aminabamda ie gepbiatang yuamang. Ina unzakan ginu maya kuut. Asinggan ginda apzae gepbiatang koyutnong.

25 Siwan ginu wawi. Ginda kepi Kraisdane aknga tawake tasinong. Ita ninu kuupbamde butaya natanimuke ninde tangge kungwaniman ninda itane aminabam dakngake yuamang. Ina unzakan ginda gisane maatzae butaya natayamunong. 26 Ngan. Kraisda ninde tangge wa kungwanimukuu ita ninu itane aminabamdane waiaknganin sandetnimunangge natake tasikut. Nindane waiaknganin sandetniman yanggata sautnimukaing binga inane wam takngata nin papan nomatanimde natake ita ninde tangge kungwanimukut. 27 Siwan aminu tupan aminu tapatuta maatna kayuk tanangge yawan itane puya amina kunduta maya mateu tapatu take yangga saukngamuke tauknga pusaknga dua saweknga siknga pasingamuning. Pasingamuke maya mateu waapa initakuke apnae nomune tewa ita kake natapan take siknga siwik. Siwan ina unzakan Kraisda ninu inae panangge natake ita nin pasiwan ninda itane nomune amin noman daknganimde natapbut. Natake wamu ita gatanimukut takngata nin papan nomatanimde natapbut. Ninda amin noman siknga dakngake nindane waiaknganinu wenata yutnimde natapbut. Natake ita ninde tangge kungwanimukut. 28 Ina unzakan ginu wawi. Ginda gisane maatzae butaya natayamuke gatayamunong. Unzing ninda nisane gupminde akgwaukamang binga ginda maatza katak toike gatayamunong. Siwan aminu inane maatnae butaya natangaman kake nata ie natapa aminu inae musip gwaang nataak binga singgak. 29 Ginu atnataaing. Aminu kunduta gin dasipnangge tasiwanu asikaya ginda gisane gupza kotnake dua gwautning ba dasing? Akgwautning. Ngan. Ginda gisane gupza kotnake katak siknga gwaukaing. Ina unzakan Kraisda ninu inane aminabam ninduyuke katak siknga toikgak. 30 Dasingge? Ita ninde natapan ninu itane gupnatane sanga kaina ba kepi ba katakngi binga daknganggak. 31 Siwan natdetdeu waakngakan natake Anututane wamu takngatuta anzing yanggak. Wawita inane minga nana peke inane maatnaat yutzan. Yuke apna maatna ngang dakngake unekan gatake yuwat sanga tapatukan binga siwik ngang yanggak. 32 Siwan wamu waakngata natdetdeu take siknga takngatu Anututa inane musiaatang natake tekut takngae nininggak. Sike nata itane yapiie anzing nataat. Anututa Kraiskat gatu itane aminabapatde natake wamu waaknga yakut. 33 Kautdu unin. Siwan kautdu anzing nataat. Wamu waaknga natake ginu apna maatna gwa paking aminu ginda maatzae natake gisane gupzae gwaukaing binga ginda mayae butaya natayamunong. Siwan ginu mayata apzae gepbiatang koyutnong.

Copyright information for `WNC