Galatians 4

Wamu waatdaka matekge tuwangukut.

Wamu wa ginda sanga apaning ngang yanggat takngae gatu yawa yapii anggaman siwik. Waatdaka mateu tapatutane nanata akupanu kwatangi kuupbam ita papik. Ngana waatdakata mateknga yusika ita puya amin binga dakngake nanatane sanga pananga dua. Aho. Ita aminu akgatangamuke kayuaing aminde gepbiatang yuwawan tapduknga wa nanata yakut gwene kuwik. Siwan nikaya ina unzakan. Ninu Judia nana natdetdetninu wena waatdaka binga dakngake yukumang. Yusika ninda meya buyak yuke sanga kepdakane nana akngae gepbiatang yukumang. Ngana tapduknga Anututa inane waaknga initewan apik gwenu gwa siwan ita initewan apbut. Apan maya tapatuta tangaiwan ita aake Mosesdane mama wamde gepbiatang yukut. Ita ninu mama wamde gepbiatang yukumang amin gatanimuke nindane waiaknganinde akumnanga akngane ninu sandetnangge apbut. Ita ninu itane waaknga dakngake yutnimde natake aake ita mama wamde gepbiatang yukut. Sike ginu itane waaknga gwa dakngake yuaing. Unzingge Anututa Waung Kapa initewan apuke gisane musipzaatang pukuwik. Ita Anututane waaknga binga dakngake pukuke Anutue “Nan. Nan,” ngang ininggak. Unzingge Anututa gin papan ginu itane waaknga dakngake yuaing. Ginu puya amin binga gatu yutnanga dua. Aho. Ginu itane waaknga dakngake sanga ita Ebrahamde iniwan kekekakut taknga taning.

Polda nangaakan natake yakut.

Siakan. Tupa ginda Anutue dua natapbing. Dua natake ginda Anutu siknga dua ngana anutu pupukngae gepbiatang yuking. Ngana apmanu ginda Anutue atnataaing ngangu take yananga ngana Anututa ginde atnataak ngang natake nata gin daniwit. Ginda dasingge sanga tuyuknga kepdakane nana akngae gepbiatang yusika teke epu kepman kuking ngana gatu kopnangge tasikaing? 10 Kopnangge tasike ginu tapduk takwanu yuwatakak gwenu buyambam kanangge tasikaing. Tasike yekau kayuk gwen gatu sande buyambam gwen ba nuyia kanangge tasikaing. 11 Tasike Anutue nomune gitna yutnangge tasikaing. Unzingge nata ginde natagwaukgat. Puya nata ginde banakan kwatanbam tasikum taknga buya dua ba aawik ngang natake ginde nangaakan nataat.

12 O mate notnabam! Nata ginu kekeknga daniwit. Ginkat naat musipminu takngatukan natapnim. Ginu atnataaing. Nata ginde kuke ginu Mosesdane mama wamde gepbiatang dua yuaing amin binga dakngake danindamukum. Siwan ginda gutonga takngatu nae dua tasingamuking. Wena. 13 Ginu atnataaing. Tupa natane kekekngana wena siwan nata gikat gatake komdubam yusika wamu gin danikapbum. 14 Siakan. Natane kekekngana wena ngana ginda nae dua nandugwauke naat gatake yutnangge dua bitaking. Aho. Ginda nae natake angela tapatu ba Jesu Kraisda apan kake ie apbakngake taning binga ginda nae apbakngake taking. 15 Sike ginda dasingge musipza papa tekwamban nae bitakaing? Ginu atnataaing. Tupa ginda nae apbakngake nata gin danike kaisa kwagike namunong ngang danikum gamu ginda akwagike namam. 16 Sike apmanu ginu dasing nataaing? Nata wamu siakan taknga ginde danike ngana asikaya nata gindane iwanza dakngake yuat ba dasing?

17 Siakan. Aminu kunduta ginu kem danindatdauke ginda nae masa namuningge natake tasikaing. Tasike ginda nae masa namuke wa aminde apbaknganingge natake ginu danindatdaukaing. 18 Sike ginda aminu kundue apbaknganingge natake nata dua bitanggat. Aho. Wa aminda gin gatandamunangge nataaing gamu nata ginu ie kuningge dua bitawam. Siwan ngana nata gin dapmake kuwawa ginda nae apbakngaking kaknga ma tewam. 19 O waatdakana! Nata ginde meya siknga natandamuwawa tapduknga ginu Kraisdane gepbiatang koke yutning gwenda apik. 20 Ngan. Nata ginde nangaakan natake gikat gatake yutnangge take siknga nataat. Naat unekan yuamang gamu paut tasike wam yana takawan.

Hegaat gatu Seraatde yakut.

21 Ginu aminu Mosesdane mama wamde gepbiatang yutnangge nataaingu asikaya ginu Anututane wamu dua natapbing ba dasing? 22 Miti wamda Ebrahamde nininggak. Itane waaknga tapaaya. Maya inane puya amina tapatuta waaknga tapatu tangaikut. Siwan maya inane maatna sikngata waaknga tapatu tangaikut. 23 Sike engangu puya aminata tangaikuu wa Ebrahamda waak musip tangaman aakut. Ngana engangu maatna sikngata tangaikuu wa Anututa wamu Ebraham iniwan kekekakut takngane aakut.

24 Siwan engangu wa tapaau pangaikumayakge tuwanguke yawa natapnim. Ninda maya wa tapaatde tuwanguke wamu takngaaya Anututa yawan kekekakut takngaatde natapnim. Maya tapatu umana Hega ngang iniking kapa wa maya puya amin tapa. Sike itane waakngata puya toikngae gepbiatang yuking kakngae natake ninda anzing natapnim. Anututa inane mama wamna tawanu Sainai dakane epuke Mosesde imuke yawan kekekawan itane aminabamda wamu waakngae gepbiatang yuking. 25 Sike tawanu umana Sainai ngang inikamangu wa aminu Arebia kep komune nana Hegatane dongune aake yuaingga tawanu wandakatane umana Hega ngang inikaing. Siwan aminu Jerusalem yot gapmane apmanu ayuaingga mama wamde gepbiatang yuaing. Unzing aminu Hega puya amina ngana maatna dakngakut tapae dongune aakingu wa aminu puya toikga panggaganuwa wa aminde gepbiatang yuking ngang natake wa aminu mama wamda panggaganuwan ie gepbiatang yuaing ngang natapnim. 26 Ngana maya tapatu Ebrahamdane maatna siknga umana Sera ngang iniking. Itane waakngae tuwanguke ninu Jesu enandang nanatane amina dakngake yuamang aminde natapnanga. Ninu maya waapatane waakngae dongune aaking amin binga dakngake yuwatna Mosesdane mama wamda nin panggaganutnanga dua. 27 Sanga waakngae natake ayanikapsa aminu tapatuta Anutue wapatang anzing matakut,

“Ga maya. Ga engangu dua tangaike
waak songge yuayak kapata apbakngayo.
Ga toknga engang tangaitnangge dua natapbuyak kapata
apbakngake ainggamatayo.
Dasingge? Maya wa apnaat yukumayak kapata waaknga kundu pangaikut ngana
aminu maya wa waak songge yukut tapatane dongune aakingu wa buyambam siknga,”
ngang matakut.

28 Siwan mate notnabam. Wamu Anututa yawan kekekakut takngane Aisakga aakut. Ina unzakan ginda wamu Anututa ninde niniwan kekekakut takngane ginda itane waaknga dakngake yuaing. 29 Sike ninu atnataamang. Aminu wa Ebrahamda waak musip tangaman aakut tapata enake uyapna wa Anututa yawan kekekawan Waung Kapata tasiwan aakut tapa tasiwan maikut. Siwan sanga waakngata yutake apu apman apunggak. 30 Sike ngana wamu dasing kaknga Anututane wamda yakut? Ita anzing yakut, “Maya puya aminu waapaat gatu itane waakngaat yanikwasipewa kuson. Maya waapatane waakngaat gatu maya maatna sikngatane waakngaatda dua gatake yutzan. Nanata kupanu waaknga wa tapaatda kwatangi usanzike tapatu kautdu papan gatu tapatuta kautdu papan ngang tasiwanu take dua siwik.” 31 Siwan mate notna! Tuwang wamu wa yanggat takngae natake dasing natapnim? Ninda anzing natapnim. Ninu waaknga wa maya puya aminu waapata tangaikut tapatane dongune aaking amin binga dua dakngake yuamang. Aho. Ninu waaknga wa maatna sikngata tangaikut tapatane dongune aaking amin binga dakngake yuamang.

Copyright information for `WNC