Hebrews 1

Nanatane wamu ninde takapbut.

Tupa siknga Anututa inane wamu ninu inane aminabam nininangge natake sipdu sipdune ita tuwanguke aminu tapatu tapatu pake inane wamu takngatu takngatu yaniwan natake wa aminda inandek inandek enake nindane baminde yamuking. Siwan ngana apmanu tapduu ayuamang komune ita inane waaknga tapan ita sanga kuupbam gatu ninu aminu kuupbam nganggane kuyanin dakngakut. Dakngawan Anutu waapata wamu ninu tapduu masan siknga nana aminde inane waaknga waapatane genuneta ninikapbut. Tupa ita waaknga waapa iniwan enake ita sanga kuupbam tasike tekut. Sike waaknga waapata nindane natdetdetnin papan kakaawan Anututane yapii anggaman siknga siwan nataamang. Siwan waaknga waapa Anutu siknga unin. Itane wamna kekekngana kaya. Siwan wamu ita yakut takngata sanga kuupbamu enandang nana gatu kepdakane nana kuut papan kekekakaing. Papan kekekawa ita ninu aminu kuupbamdane waiaknganinde toknga panimukut. Panimuke waiaknganin sandetnimunangae kepi tasinimuke ita enandang gatuna kopbut. Koke ita Anutu enane siknga yuak kapae kataknga siyaapa saak pukwikut. Pukwiwan itane umana enane siknga yuak.

Waakngata angela yapbikgak.

Itane umana enane siknga koke angelatane umana ayapbikut. Ayapbiban angela kuupbamda itane gepbiatang koyuaing.

Siwan tupa Anututa inane angelana tapatue natake,

“Apmanu ga nata tapa aminbamdane kaine gata natake waaknga binga dakngaya,”
ngangu dua inikut. Gatu angela tapatue Anututa natake,

“Nata itane nana binga dakngake yuwit.
Siwan ita natane waaknga binga dakngake yuwik,”
ngangu dua yakut. Wena siknga. Ngana wamu waaknga ita inane waaknga asinikut.
Ngan. Tapduknga Anututane waaknga siknga tupa ayukut tapa sangabamdane yapii Anututa initewan kepdakane epikge natake ita inane angelana anzing yanikut,

“Ginu kuupbamda waapae gepbiatang koke asiknga inimbaknganong,”
ngang yanikut.
Sike ita inane angelanae natake wamu takngatu yawan natake ayanikapsa aminu tapatuta anzing matakut,

“Ita inane angelana pasiwan got taknga binga dakngake gotda puyake zet zaknganggak binga tasikaing.
Ita inane puya amina pasiwan
katap mumuyangga isisika akungwakaing binga tasikaing,”
ngang matakut.
Sike ngana wamu takngatu Anututa inane waakngae natake yakut takngae natake itane amina tapatuta anzing matakut,

“Anutu! Gata aminu kuupbam asinggan asinggan kayuke yuayak.
Kayuke gata aminu kuupbamde katak siknga pasiyamunggayak.
Gata sanga nomana akngae apbakngake sanga gutonga akngae asiknga bitanggayak.
Unzingge Anutu, gatane Anutuka yuak kapata, gatane puya amin notdatane umana yapangenakut.
Sike ngana ita ga tapan gata wa aminu kuupbam yapbike umanda buyambam siknga take asiknga baknganggayak,”
ngang matakut.
10 Gatu wamu takngatuat Anututa yakut takngae natake aminu tapatuta anzing matakut,

“Buyambam tapa! Tupa siknga gata kepdaka tasike tekuyak.
Ngan. Sanga ena kakaa banakan komune nana kuupbam gata gikane katakgata tasike tekuyak.
11 Siwan masana sanga gata wa tasike tekuyau kuupbamda wena siwa ngana ga awiapatakan asinggan yuwiyak.
Ngan. Sanga wa kuupbamda tauu bumi binga daknganing.
12 Dakngawa kake gata sanga wa kuupbam pake
aminda tauu sandu akoomuke tamumbik binga gata pasiwi wena sining.
Ngan. Gata sanga kuupbam pake aminda tauu kayuu gomdu tasinangge natake tauu tupa nana atewik binga gata pasiwi sopuning.
Siwan ngana ga! Gata kekeknga asinggan yusika sipdune wena dua siwiyak. Kekeknga gatukande yuayak,”
ngang matakut.
13 Siwan Anututa yake,

“Ga natane kataknga siyaapa saak pukwiwi gatane umanda enane siknga kopsok.
Kopan yuwawi nata gatane iwanda yapbike kaipakapa gae gepbiatang koyutning,”
ngangu angela tapatue dua inikut. Wena siknga.
14 Asikaya angelata Anututane puya amina dua dakngake yuaing ba dasing? Ngan. Angelata Anutue puya pasingamuwawa ita yanipewan kuke aminu kundu Anututa waiakngana sandeyamuke papan iat gatake kayuk asinggan yutning amin gatayamunangge angelata kuke pasikaing.

Copyright information for `WNC