Hebrews 10

Anutue kaine amin noman yuamang.

Siwan Mosesdane mama wam tawake nakanu kuupbam kaap zipa kupa dak pake pasiwan pimaking gatu sanga kuupbam wa binga tasikakingu wa tuwangakan sanga take siknga masan aatnanga pandaike tasiking. Unzingge kepi wa tasikaking kakngata aminu Anutue wesim kunangge natake sangaapana pakapuke ie imukingu wa aminu pasiwan take siknga sinanga dua. Wena. Aminu waakwau sanga waakngata apapan nomataking gamu wa aminda ina natapa kakaa siknga siwan. Ina natapa kakaa siknga siwanu wa aminda waiakngana Anututa gatuna sandeyamikge natake sangaapana nakanu kuupbam Anutue dua imam. Ngana wena. Nakanu kuupbam sangaapana Anutue imunangge sakaing. Sike sanga Anutue sakaingu wa aminda waiaknganae asinggan natake Anututa gatuna sandewikge kepi asinggan tasikaing. Dasingge? Kaap dau ikwawa gaman ba memenggane pake tuwanggan pasiwan pimakaingu waakngata aminu tapatutane waiakngana sandetnanga dua.

Unzingge tapduknga Kraisda kepdakane epbut gwene ita Anutue anzing inikut,

“Gata gae kaap sangamuningge take siknga dua nataayak.
Ngana nata kep aminde gup tapitde take siknga natake gata aminde guu wa tandakngatekuyak.
Ngan. Kaau aminda kataune gae sawa kake ngana
gata wa aminde natapi take dua singgak.
Siwan nata gae anzing ganikum, ‘Anutu! Nata ga ganiwa natapso.
Tupa aminda nae natake buk gopatang mataking binga apmanu na gatane banip tawanangge apunggat,’ ngang ganikum,”
ngangu wamu waaknga Anutue inikut.
Siwan wamu ita wa yakuu tupanu ita anzing yakut, “Aminda kaau gae saningge gata take siknga dua nataayak. Siwan kepi waaknga tawake gata wa amindane waiakngana sandeyamiyakge tasiwa kake gata natapi take siknga dua singgak,” ngang yakut. Siwan ngana wa aminda Mosesdane mama wam tawake kaau gae asakaing. Siwan masande ita anzing yakut, “Nata ga ganiwa natapso. Na gatane banip tawanangge apunggat,” ngang yakut. Sike wamu ita yakuu wa ita kepi tupa tawake tasikaking kaknga tanguwan pimapan wamu kayuk kaknga tapan kekekawikge yakut. 10 Siwan Jesu Kraisda Anutue banip tawake tasikut. Tasike ita nisa gup take amin kapewan i tanguwa kumbuu wa ita ninu kuupbamde tangge kungwanimukut. Ita awia sipdukan ninde kungwanimukut takngata nin gataniman ninda Anutue kaine amin noman sike yuamang.

Waiaknganin sandetnimikge tasikut.

11 Siwan Anutue yot takwan gwene puya pasiya aminu kuupbamda tapduk bamu asinggan pasikaking. Pasike sanga asinggan asinggan Anutue sawawa kake ngana Anututa aminu tapatutane waiakngana sanga waakngae dua sandekngamukut. Wena. 12 Ngana Kraisda awia sipdukan sanga Anututa ninu kuupbamdane waiaknganin sandetnimikge asimukut. Asiman Anututa nindane waiaknganinu wa sandetnimukuu tapduk bamu asinggan yuwik. Unzingge Krais waapatane umana buyambam siwan ita koke Anututane kataknga siyaapa saak pukwike yuak. 13 Yuke tapduknga Anututa itane iwana yapbike kaipakapuke itane gepbiatang pewan kopning gwenda apikge kayuak. 14 Ninu atnataamang. Aminu Anututa waiakngana sandeyaman itane nomune amin noman dakngake yuaing aminu kuupbam Krais waapata awia sipdukan kumbutde wa aminda takekan asinggan asinggan yutning.

15 Siwan Anututane Waungata wamu waaknga tapan kekekawikge ita anzing ninikut,

16 “Buyambam tapata anzing yakut,
‘Tapduu waomu wena siwana nata wamu takngatu wa amin gatayamunangge yawa kekekawik.’
Sike wamu wa anzing, ‘Nata ninane mama wamu kuupbam wa amindane musiane pewa natdetning,’ ngang yakut.
17 Siwan ita wamu waaknga gatu ngwakngake anzing yakut,
‘Nata wa amindane waiaknganae
gatu dua natapit,’ ngang yakut.”
18 Siwan Anututa nindane waiaknganinu kuupbam gwa sandetnimukutde puya takngatu Anututa waiaknganin sandetnimikge tasike sanga imunangge dua natapnim. Wena.

Ninda Anutue wesim kunim.

19 Siwan mate notnabam. Sanga Jesuta ninde tangge kungwanimuke daknga tukngwakut takngata nindane musipmin papan kekekakamang. Papan kekekake ninda Anututane yot takwan siknga enandang yuak gwene kopnangge dua gwautnim. Wena. 20 Dasingge? Jesuta kepi kayuu ninda Anutue wesim kunimde gwa tasinimukut. Siwan kepi ita ninde tasinimukuu waapata asinggan asinggan yuwik. Sike kepi ita wa tasinimukuu ita nisa gup take ninde tangge kungwanimuke tasinimukut. Siwan puya amindane tupan tapata tapdukngane yot takwan siknga gwene kopnangge natake ita tauu buyambam san wesiwan kuwawan kokakut. Ngana Jesuta Anututane yot takwan siknga enandang yuak gwene kopnangge natake ita aminu kundu kapewan i tanguwa kumbut. Kungwake gatuna gweake you wagwene koke ita kepi ninda kuut kopnanga aknga tasinimukut. 21 Tasinimuke ita puya Anututane akngae tupan sikngaapa binga dakngake ninu Anututane aminabamu ita atninduyuak. 22 Unzingge ninda Anutue wesimu take kunim. Ngan. Ninda nindane musipmikatangu Anutue natanggamatake ita nin gatanimik ngang natapna kekekawan ie wesimu take kunim.

Siwan Jesuta inane dakngata nindane waiaknganinu gwa sandetnimukut ngang natake ie wesimu take kunim. Kuke ninda nisa natapna natdetdetninu kakaa siknga siwan yangga dopna wenata ninu sautnimukingge ninda Anutue wesim take kunim.
23 Sike ninda wamu Anututa ninde nimukut takngata buya asaawikge apbakngake natayuamang. Natayuke wamu ita apmea nin gatanimunanga aknga atasiwik ngang yanikapmakamang. Sike wamu ninda yanikapmakamangu waaknga ninda gitna siknga take yutnim. 24 Yuke ninda notninu Jesuat nana aminde musip gwaang natayamuke gatayamunim. Unzing tasike ninda notninu waakwakgane musia pangenatna wa aminda ina unzakan tasining. 25 Siwan aminu kunduta miti kanangge bitake gikat gatake dua apukaing. Sike ginda kepi wa aminda tasikaing kakngane ma sukuwam. Aho. Ginda gindane notzatane musia papa kekekake asinggan apning. Ngan. Tapduknga Buyambam tapata apik gwenda apnangge dapaknga singgakge ginda gindane notzatane musia asiknga pangenatnong.

Anututa toknga yake asimik.

26 Dasingge? Ninda Anututane siakan wam taknga gwa natapbumang. Asikaya ninda sanga wai tupa tasikumang kaknga dua bitateke asinggan tasinim ba dasing? Ninda waiakngane sukuwatnanu maminda sanga Anutue iman kake wai waaknganinu sandetnimik? Wena siknga. 27 Ninda kumzang siknga gwauke tapduknga ninda wam yanim gwenda apikge kayutnim. Ngan. Aminu Anututane iwana dakngake yutningu kuupbam Anututa apasiwan maining. Unzing katau toknga siknga gwenda sanga kuupbam yasiwan puyukgak binga ita wa amin pasiwan mainingge akgwauke yutnim. 28 Ninu atnataamang. Aminu tapatuta Mosesdane mama wam sandewik. Sandewan kakengu aminu tapaaya ba tapaat tapatuatda wamu atemapa yaning. Yawa siakan siwan kakengu aminu waapae butaya dua natapning. Aho. Tupan tapata yawan aminu waapa atanguwa kupik. 29 Siwan aminu Anutue waakngatane umana yaitapaakusiwik kapae ginu dasing nataaing? Asikaya Anututa aminu waapae butaya natapik ba dasing? Sike Jesutane dakngata aminu waapa gatangaman waapata Anutue nomune amin noman dakngakut ngana dau waakngae natapan sanga mooi binga siwik. Siwan Waungu musip kwikwikgane yapii apae masa imuke asapdukngamanu aminu waapae Anututa butaya dua natangamik. Aho. Ita aminu waapae toknga kwaapzang asimik. 30 Ngan. Wamu takngatu anzing yuak, “Nata nina aminu wai tasikingge toknga yake yamit. Puya toknga yake yamunanga wa puya natane.” Siwan wamu unzing yakut tapae ninu atnataamang. Sike wamu takngatuat anzing yuak, “Buyambam tapata inane aminabamdane wamna usanziwik.” 31 Siakan. Anutu kayuu asinggan yuak kapata ninde toknga nimunangge natake nin panggaganuwikge ninda kumzang siknga gwautnim.

Ninda Anutue kekeknga yutnim.

32 Siwan ngana ginda tapduu Anututa gindane musipza papan kakaakut gwende natapnong. Ginda Anututane kakaa akngane take sukuking ngana tapduu waomune gindane iwanzata enake sipduine ginde meya buyambam damuking. Dama pake ngana ginda akekekake dua pimaking. 33 Ngan. Meya buyambamu aminbamde kaine ginde danisapduke toknga takngatu takngatu ginde damuking. Sike wa aminda Jesue amina kundue toknga takngatu takngatu yamuwawa ngana ginda gisae gupzae dua gwauke notza toknga pakingu waakwau gatayamuking. 34 Ngan. Ginda aminu toknga yamuke kaautde pewa yukingge butaya natapbing. Siwan sipduine gindane iwanzata enake gindane sangasa sandeke pandama ngana ginda kake ie meya dua natapbing. Aho. Ginda sanga take siknga kekeknga asinggan yutdamunggakge apbakngake wa aminu kapewa yuking.

35 Sike tapduu waomune ginda Anutue kekeknga wa natayuking kaknga ma tewam. Aho. Anutue kekeknga natayukingu waakngata ginu take siknga gatandamik. 36 Unzingge aminda toknga ginde dama pakengu ginda wikake kekeknga yutnong. Yuke ginda Anututane banip tawanong. Tawake ginda sanga tupa Anututa gin gatandamunangge yawan kekekakut taknga apaning. 37 Ngan. Anututa wamu takngatu anzing yakut,

“Aminu wa asapnanga apata tapduu mamaya dua yuwik. Aho. Tapduknga ita apik gwenu gwa dapakanggak.
38 Ngana natane amin nomana ita na nandukusike yuwik.
Sike ngana ita nae natake nitda moo kukamak ngang natake iwanae akgwaubanu
nata waapae natapa take dua siwik,”
ngang yakut.
39 Siwan ninu akgwauke Anutu dua kakusike yuaing amin binga dua dakngake yuamang. Aho. Wa aminda Anutue masa imuke waiakngaatang pimaning. Siwan ngana ninda Anutu kakusike yuwatna ita ninu akgatanimik.

Copyright information for `WNC