Hebrews 11

Sanga Anutue natayutnangatane yapii

Siwan Anutue natapa kekekawan ie natanggamatake yuaing aminda dasing tasining? Wa aminda sanga apmea aawikge bakngake sanga waakngata asaawik ngang natapa kekekawan natayutning. Ngan. Buya dua aawan kake ngana apmea asaawik ngang natapa kekekawik. Ngan. Aminu tupa siknga yukikat nana Anutue natapa kekekakuu wa aminde Anututa natapan take sikut. Siwan ninda Anutue natapna kekekawan ninda anzing nataamang. Ena kakaa banakan kopat gatu kepdakau Anututa ina yawan aake yuaing. Ngan. Sanga kuupbamu ninda kaininda kaamangu wa Anututa sanga ninda dua kaamangga pake tasikut ngang natapna kekekanggak.

Wamu Ebel gatu Inok gatu Noa ngang yaniking.

Siwan tupa siknga Ebelda Anutue natapan kekekawan ita sangana ie imukut. Iman kake Anututa ie natapan take sikut. Siwan Ken kaya kuutda sangana Anutue iman kake ngana Anututa sanga wa imukutde natapan take dua sikut. Ngan. Ebelda Anutue natapan kekekakutde Anututa ie natapan amin noman sikut. Siwan sanga wa Ebelda imukutde natapan take sikut. Siwan Ebelda yuke akumbut ngana ita Anutue natapan kekekakuu waakngata nindane musipmin pangenawan natanggamatakamang.

Siwan Inokga Anutue natapan kekekakutde ita dua kumbut. Aho. Ita kayuk yuwawan Anututa gupna buyak enandang takopbut. Takopan itane notnata gupna sande atawamba maikut. Dasingge? Anututa gupna buyak takopbut. Siwan wamu Anututane wapatangu aminu tapatuta Inokge natake anzing matakut, “Tapduknga Anututa dua takopbut komune Anututa ie natapan take sikut,” ngang matakut. Siwan aminu tapatuta Anutue dua natapan kekekawiu waapae Anututa natapan take dua siwik. Wena. Aminu tapatuta Anutue wesim kunangge natakengu waapata Anutue natake ita ayuak ngang natapan kekekayok. Ngan. Ita natake nata Anutue kunangge natanggamatake tasiwawa ita na akgatangamik ngang natapan kekekawanu waapata Anutue wesimu take kuwik.

Siwan Noata Anutue natapan kekekakutde ita wamu Anututa inike meya takngatu masan aawikge iniwan natapan siakan sikut. Ngan. Wamu waakngata buya dua aakut komune Noata Anutue gwauke itane wam gwaamuke ita siu buyambam siknga gwendu tasikut. Tasiwan puyuwan iat gatu ina paandakan siu wagwene koke takekan yuking. Sike ita unzing tasikut takngata aminu sip gwene kopnangge apbitakingu wa kuupbamdane waiakngana papan tapbing. Siwan Noata Anutue natapan kekekawan puya waaknga tasikutde Anututa ie natapan amin noman sikut.

Wamu Ebrahamde yakut.

Siwan Ebrahamda Anutue natapan kekekawan Anututa yatawake keu komdu ie imik komune initewan kuwikge inikut. Iniwan natake Ebrahamda undang kukut. Ngan. Anututane gen gwaamuke ita inane dak kep teke keu komdune kukut. Ita kepiapane kusika keu Anututa nae namunangge yakut komu zandang yuak ngangu dua natake kukut. Kuke ita keu Anututa ie imunangge yakut komune yuke apmea Anututa keu aomu nae atnamik ngang natapan kekekakut. Sike ita keu wa komune aminu pakapuyut amin binga dakngake yukut. Yuke ita you sel dakandakata mitake iat gatu waaknga Aisak gatu Aisakgane waaknga Jekop ngangga yuking. Sike waaknga bapuna waapaau inandek inandek Anututa yanike keu wa komban yamunangge yakut. 10 Siwan Ebrahamda you sel daka dakatakan mitapbuu wa ita yot bamu gapmandue natanggamatake tasikut. Ngan. Yot bam gapma Anututa ina mitake tapan kekekanggau wa gapmane kunangge natanggamatakut.

11 Siwan Serata tapduknga engang tangaitnanga komu wena gwa sikut. Siwan ngana Anututa i gatangamunangge iniwan natake ita wamu waakngae natapan siakan sikut. Siwan Anututa kekekangaman engang tangaikut. 12 Unzingge Ebrahamu aminuake sike kumnanga dapaknga gwa sikut ngana Anututa gatangaman ita waak zak tasiwan maatna Serata engang tangaikut. Tangaiwan waak zak sitake kuku kwaapzang siknga singgak. Siwan ninda kendetnanga dua. Unzing yekapdaak ba saisai yanggabam gwene nana kendetnanga dua binga ninda aminu Ebrahamdane dongune aakingu kuupbam kendetnanga dua.

13 Siwan aminu waakwau kuupbamda Anutue natapa kekekawan yuke kumbing. Sike dua kumbing komune wa aminda ayuwawa wamu Anututa gatayamunangge yakut takngata buya dua aakut. Aho. Sanga nin gatanimunanga akngata maa yuwan kakengu ninda apbakngakamang. Ina unzakan wa aminda Anututane wamu waakngata buya apmea aawikge natanggamataking. Natanggamatake buya asaawik ngang natapa kekekawan wa aminda anzing yaking, “Ninu kepdakane yuamangu unzing keu komdune nana aminda pakapuyut binga dakngake yuamang,” ngang yaking. 14 Sike wamu aminu waakwakga yakingu wa ninda natake wa aminda inane kepna siknga tanangge yakaing ngang natapnim. 15 Sike wa aminda keu tupa teke apbing kom tanangge dua yaking. Keu waomde yaking gamu wa aminda gatuna une akuwam. 16 Ngana wa aminda keu waom tanangge dua yaking. Aho. Keu waomu take ngana keu take siknga komdu enandang yuakge natake wa aminda musia tewa undang kukut. Unzingge Anututa yot bamu gapmandu wa aminda yutningge gwa tandakngatekut. Tandakngatekutde wa aminda ga nindane Anutunin ngang ininingge Anututa semna dua nataak.

17 Siwan Anututa Ebraham tasiwan siwan ngana Ebrahamda Anutue natapan kekekawan itane gen gwaamukut. Gwaamuke ita inane waaknga Aisak initakuke Anutue imukut. Ngan. Tupa Anututa Aisau waapae natake ita Ebrahamu anzing inikut, “Aisakgane dongata waak zak sitake kuku aminu kwaapzang aatning aminda gatane donggabam daknganing,” ngang yawan kekekakut. Siwan wamu waakngae natapan siakan siwan Ebrahamda Aisakge anzing natapbut. Nata Anututane gen gwaamuke natane waaknga waapa Anutue imunangge atanguwa kupanu undanga. Anututa gatuna i take tangenawan gweake kayuk yuwik ngang natapan kekekakut. Natapan kekekawan Ebrahamu waapa Anututa wamu wa Aisakgane dongae natake iman takut tapata waaknga awia waapakan initakuke Anutue imunangge tuwanguke tasikut. Tasiwan ngana Anututa yawan Ebrahamu waapata Aisau paa tanguwan kumbut takngane sandeke gatu takut.

Wamu Aisak gatu Jekop gatu Josep ngang yaniking.

20 Siwan masana Aisau waapata Anutue natapan kekekawan ita inane waaknga tapaaya Jekop gatu Iso ngangge wam kwikwiu Anututa apmea gatayamikge natake yanike yawan kekekakut.

21 Siwan masana Jekou waapata Anutue natapan kekekawan yuke tapduknga ita akupikge dapaknga siwan ita wam kwikwiu inane bapuna Josepdane waaknga apaatde yamukut. Yamuke ita gusokangan yuke gwetake Anutue inimbakngakut.

22 Siwan masana Joseu waapata Anutue natapan kekekawan tapduknga ita akupikge dapaknga siwan ita wamu masande inane notnabamu Isreltane dongune aaking aminda Isip kep kom teke kuningge natake yakut. Yake ita wamu takngatu wa aminda itane kwatai take apmea tapduu komdubamu yukengaa keu wa kuning komune kwainingge yanikut.

Wamu Mosesde natake yakut.

23 Siwan Mosesdane nana mingata Anutu kakusike yukumayak. Kakusike yuke mingata Moses tangaiwan kawat engangu take siknga apa sikut. Siwan nana mingata i yekau gweaat gwenduat takusopuke wamu tupan tapata yake engangu wawi apaapa zipa kumningge yakut taknga sandetnangge dua gwaukumayak.

24 Siwan Mosesda buyambam takake ita Anutue natapan kekekakut. Sike tupa aminu tupan tapatane yapanata i tapan maya waapatane waaknga binga dakngakut. Ngana Moses waapata aminda ie maya waapatane waaknga ngang ininingge apbitakut. 25 Ngan. Ita maya waapatane waaknga dakngake yukut ngana ita Isip nana amikat gatake yuke sanga wai takngatu takngatue apbakngake tawake tapduknga dapaknga yuke kupikge apbitakut. Apbitake ita Anutu kakusike iat Anututane aminabapat gatake yuke meya takngatu takngatu Isip nana aminda yama paningge dua gwaukut. Wena. 26 Ita Anutu kakusike apmea Anututa na akgatangamik ngang natake Isip nana amindane sangaapana kwaapzang ngana ie natapan sanga moo binga sikut. Siwan sanga panangge bitake ita Anututane aminabamu iwanatane kataune sandewikge maaknga aknga Isip nana aminde kaine tapikge dua gwaukut. Aho. Ita maaknga wa tapik kakngae natapan sanga take siknga binga dakngakut.

27 Ngan. Moses waapata Anutue natapan kekekawan ita enake Isip kep kom teke kuwawan Isip kep komune nana amindane tupan tapata musia toknga natapbut. Ngana Moses waapata Anutu ninda kaininda kananga dua apa kakusike ita tupan aminu waapae dua gwaukut. Dua gwauke ita akekekake kukut. 28 Ngan. Moses waapata Anutue natapan kekekawan ita Anutue gen gwaamuke tapduk takwanu umana Pasova ngang inikamang gwen tangenakut. Tangenake ita wamu Isrel nana kuupbamda kaapdane dak pake yot gwegwendane gwabok gwakgwau kwaimune pasiwa pimaningge yanikut. Yaniwan dak pake pasiwa pimakingu wa angelata wawi tupan aaking kapaapa kukgan zipnangge apuke ngana waapata dau wa kake Isrel nana amin yapbike Isip nana amindekan kuwikge natake tasiking.

29 Siwan Isrel nana kuupbamda Anutue natapa kekekawan wa aminda Isip kep kom teke yanggabam gwenu umana Yangga Gamana Gwen ngang inikamang gwenu banakan dakngake kuwan keu wawaa daka binga siwan kuking. Kuke yangga tang gwekatang pukuke kautdu saak kopbing. Kowawa kake amak aminu Isip nana akwakga apanggaganutnangge isapmake yangga wa gwenu banakan keu wawaa wandakane kuking. Kuwawa ngana yanggata gatu apu usikwatapan wa aminu yangga tangoke apmepmekoke akumbing.

30 Siwan masande Isrel nana aminu waakwakgane zakngita enake wa aminda Anutue natapa kekekakut. Ngan. Wa aminda iwanaat amnangge natake Anutu kakusike ie gen gwaamuking. Gwaamuke tapduu katau kuut musa kautdu gweaya ngangu kepi kuke Jeriko yot gapmae damanu supda tasiking gwenu atakubasiking. Takumbasiwa puyuwana sup damanu wa gwenda ina awaike pimakut.

31 Siwan ngana tupa Isrel nana aminu tapaata you wangapma wepda kanangge kusopuknga kukumayak. Kuwawat maya you wangapmane nana tapatu umana Rehep ngang iniking kapata you gwendu aminu maata apningga petnanga gwen kayukut. Sike waapata Anutu kakusike aminu wa apbumayak kapaat gatayamukut. Unzingge tapduu you wangapmatane daman gwenda waike pimakut gwene Isrel nana aminda akoke aminu yamandet sikingu kuupbam atzipa kumbing. Zipa kungwawa ngana maya waapa gatangama wai dua sikut.

32 Siwan nata wamu zaaknga ngwakngake yawit? Nata wamu aminu Anutu kakusike yukingu kuupbamde yawanu wamu mamaya siknga siwik. Siwan Anututane wam yanikapsa aminu kundu umana Gidion gatu Berek gatu Samson gatu Jefta gatu Devit gatu Samuel ngang yanikingge wamu zaaknga yawit? Ngan. Anutue wam yanikapsa aminu kuupbamde wamu zaaknga yawit? 33 Wa aminda inandek inandek Anutu kakusike aminu buyambam tapaapa kwaapzanggane amak aminu ayaipapaakusiking. Yaipapaakusike wa aminu katak siknga kayuking. Kayuke wa aminda wamu Anututa wa amin gatayamikge yawan kekekakut taknga buya aawan kaking. Siwan kaapzongu buyambamu gwendui umana laion ngang yanikamang gwegwenda wa amin yasinangge tasiwa ngana wa aminda Anutu kakusike yuwawa dua yasiking. 34 Ngan. Wa amikat nana kundu katapbapatang sawa yasiningge tasiwa ngana wa aminda Anutu kakusike yuwawa katapda dua yasikut. Siwan wa amikat nana kundutane iwanata enake zagwa ba paipda zipa kumningge tasiwawa ngana wa aminda Anutu kakusike yuwawa dua zipbing. Tupa wa aminu tuyukngata yuking. Siwan ngana masana wa aminda Anutu kakusike kekekngana kaya dakngake yuking. Ngan. Wa aminda kekekngana kaya dakngake yuwawa iwanata enake amnangge apbing. Apa kake amak aminu waakwau atzipmake yawamba datakuking. 35 Siwan aminu waakwakat nana kunduta akumbing ngana wa kumbing amindane minga ba maatna ba samina ngangga Anutue natapa kekekawan aminu akumbingu gatuna enaking. Siwan iwanata enake aminu waakwakat nana kundutane gupna asiknga pasiwa maiwa wa aminu akumnanga siking. Sike wa aminda masa Anutue imanu iwanata wa aminu asandeke pewa kuning. Ngana wa aminda Anutu kakusike iwanae wamu dua tawaking. Aho. Wa aminda natake ninda Anutue kekeknga yuke kumnanu apmea Anututa ninu gatuna pangenawan ninda take siknga yutnim ngang natake yuwawa zipa kumbing.

36 Ngan. Wa amikat nana kundu iwanata sapduyamuke asipmapa zipbing. Sike kundu panggaganuke sen takngata wambing. Sike kundu kaautde peking. 37 Sike kundu supda zipnangge muyawaking. Sike kundu panggaganuke so aknga pake wa amindane gupna matdakngaking. Sike kundu zagwata zipa kumbing. Siwan wa amikat nana kundue meya takngatu takngatu yamuke sangaapana kaiwa kuwa payamuwawa wa aminda gupdane sanga kuupbamde atdapbing. Atdapmake wa aminda sipsip ba memenggane gupna taukge binga wambing. Wamake kepiapane kuwawa aminda toknga yamuke pasiwa maiking. 38 Ngan. Wa aminda unda undang kuke keu amina wena kopatang kusopuke yuking. Siwan gatu mekngan katang kuke sup gapbat katang yuking. Siwan ninda wa aminde natapna amin gwaang siknga singgak. Siwan wa aminda aminu waiakwakat gatake yuwa take dua siwik ngang nataamang.

39 Ngan. Wa aminu kuupbamda Anutue natapa kekekakutde umana take siknga aknga Anutue kaine taking. Siwan ngana wa aminda kayuk yuke wamu Anututa tupa wa amin gatayamikge yakut takngata buya dua aawan kaking. Aho. 40 Tupa siknga Anututa sanga take siknga ninde tandakngatekut. Sike ita wa aminde natake nikat gatu wa amikat kuut sanga wa tapduu gwendune apmea unekan gatake yuke panimde natapbut. Natake wa aminde tupan gamok dua yaman paking.

Copyright information for `WNC