Hebrews 13

Ninda sangaapae dua geengutnim.

Unzingge ginda gisane notza Jesuat nana aminde musip gwaangu asinggan natayamunong. Natayamuke aminda maata apa kakengu ginda gisane yotzane pakopningge wamu ginda ma botawam. Ginu atnataaing. Tupa angela kunduta apa kake ngana aminu kunduta maata apukaing ngang natake aminu kunduta yotnane pakoke gatayamuking.

Siwan gindane iwanzata enake notza Jesuat nana aminu kundue toknga yamuke kaautde pewa yuaing aminde ginda natapnong. Meya notzata wa pakaingu gikat kuut binga pake natanggamatanong. Ngan. Notza meya takngatu takngatu papa kakengu ginda gisae gupde akgwauke meya wa pakaingu gikat kuut binga pake natanggamatanong.

Sike ginda sanga apna maatna papsa akngae natapa sanga take siknga siyok. Siwan apnaat maatnaatda unekan takekan yutnong. Ginu atnataaing. Sanga yasewa aknga tasining amindane wamu Anututa usanzike ita wa aminde toknga ayamik.

Siwan ginda manie ma geenguwam. Ngan. Sanga ginda pakaingge natake ninda sanga nisaapmang pakamang ngang yanong. Dasingge? Anututa anzingu gwa yakut,

“Nata ga dua gapmambit.
Siakan. Nata gae masa dua gamit. Wena siknga,”
ngang yakut.
Unzingge ninda nisane musipmin tana kekekawan anzing yanim,

“Buyambam tapaninda na akgatangamunggak.
Nata waapa kakusike aminu na tasiwa pimapit aminde na dua gwaumbit. Wena,”
ngang yanim.

Tupa kakusike yuking kakngae tawake tasinim.

Siwan ginda gindane take aminzae natapnong. Tupa wa aminda Anututane wamu ginde danikapbing. Wa aminda Anututane kepi akngane sukuke tasiwa buya aakutde natapnong. Sike wa aminda Anutue natapa kekekakutde natake ginda ina unzakan tasinong. Sike ginda Jesu Kraisde natapnong. Waapata asinggan asinggan yuak. Yuke ita natdetdeu tupa natapbut takngae dua bitatewik. Aho. Tupa gatu apman gatu apmea ngangu waapata natdetdeu takngatukan natake tasinggak.

Unzingge ginda aminu kundu dua kapewa wa aminda mama wamu inata kundu takapuke gindane natdetdetza kaipakuke pasiwan maining. Ngan. Wa aminda mama wamu inane musiaatang natake sanga wa takwan! Ma napam ngang yakaing. Siwan ngana mama wamu wa bingata wa aminu dua gatayamuking. Wena. Siwan wamu Anututa musip kwikwiu ginde natake gin gatandamunangge yakutde natanggamatanong. Sike natdetdeu waakngata ginu take siknga papan kekekaning.

Sanga Anututa take nataak.

10 Siwan aminu Anututane yot takwan gwene pasiya aminda kepi Anututa waiaknga sandetnanga aknga nakan bamu asinggan tasikaing. Tasike wa aminda sanga Anutue imunangge natakengu kaau gwendu tanguwa kupan Anutue imuning. Imuke puya aminu waakwakgane tupan tapata dak pake yot takwan siknga gwene pakopik. Pakoke tasiwan kake Anututa waiakngana sandekngamikge tasiwik. Tasiwan puya aminu kunduta kaau wa dua sake naning. Aho. Wa aminda kaapdane sapbiat gupnaat ngang pake yot gapma teke epu kuke kepmakatang katapda sawa yasikuke muyup daknganing. Siwan aminu kepi waaknga tawake tasikaingu Kraisda wa aminu dua toimbik. Wena. Ngana ita ninde tangge kungwanimuke kepi nindane waiaknganin sandetnanga aknga atasinimukut. Ngana sanga wa ninde tasinimukut taknga wa aminda tananga dua. Wena. 12 Siwan wa aminda kaap pake yot gapma teke epu kuke kepmakatang katapda sawa yasikaking. Ina unzakan aminda Jesu initakuke Jerusalem yot gapma teke epu kuke kepmakatang i tanguwa kumbut. Sike ita kumbuu wa ita inane dak pake kepi ninu kuupbamda Anutue wesim kunanga aknga tasinimunangge tasikut. 13 Unzing tasikutde ninu Isrel nana aminda nisane daman gwen teke epu kuke kepmakatangu Jesue kunim. Siwan Jesu inikwasiwa kepman kuke ita apmaakakut. Ina unzakan ninda ie kuke yutnanu aminda nin ninikwasiwa kuke apmaakanim. Apmaakake ngana ninda ie meya dua natapnim. 14 Ninu atnataamang. Keu ayuamang komune ninda asinggan dua yutnim. Ngan. You ayuamang gapmane ninda asinggan dua yutnim. Aho. Apmea ninda yot bamu gapmandune kuke wangapmane asinggan yutnim. Sike ninda you wa gapmane kunangge natanggamatakamang.

15 Unzingge ninda sanga Jesuta nin gatanimukutde natake Anutue asinggan asinggan inimbakngana ita nindupan take siwik. Ngan. Ninda nisane geninda yake itane umana aknga yakapmake asinggan asinggan tasinim. 16 Tasike ginda wamu amin gatayamunanga aknga ma botawam. Ngan. Gindane sangaapasa dua kotnake notzata sangae atdapa kakengu ginda wa amin gatayamunong. Ginda unzing tasiwa danduke Anututa ginde take siknga natapik.

17 Siwan gindane take aminzata ginde asinggan danduyuaing. Danduyuke ninu masande wamu puya kuupbamu ninda tasikamangge Anutue yakapnim ngang natake kwatan tasikaing. Unzingge ginda wa aminde gepbiatang yuke wa aminde gen gwaamutnong. Sike ginda unzing tasiwanu wa aminda apbakngake puyana gitna taning. Ngan. Wa aminda gin danduyutnangge musia meya dua natapning. Wena. Siwan ginda wa amindane wamu dua gwaamuba kakengu wa aminda gin danduyutnangge musia meya natapning. Natake ginu take yutningge dua tasining.

Anututa wa amin gatayamikge yakut.

18 Sike ginda Anutue tumuk wam iniwa ita na gatangamik. Dasingge? Nata nina natapa natdetdetna kakaa siknga singgak. Siwan nata kepi noman gan tapduk bamu asinggan sukunangge nataat. 19 Natake ginda Anutue tumuk wam iniwa ita na nanitakuwan nata ginde zetgaman apitde musipmaatangu toknga siknga nataat.

20 Siwan Anutu waapa musip kwikwikge yapii. Tupa ita wam kwikwiu nin gatanimikge yakut. Siwan wamu wa yakut taknga tapan kekekawikge Buyambam tapaninu Jesuta ninde tangge kungwanimuke daknga tukngwakut. Daknga tukngwamban ngana Anututa akumbut katangga gatuna tangenakut. Tangenake yawan Jesu waapata ninu Anututane aminabam ninduyuak. Ninduyuwawan ninda ie natapna nindane tupan sikngaapa singgak. 21 Siwan nata tumuk wamu Anutu waapae iniwa ita gin gatandaman ginda itane banip tawake puya nomana tasiwa buyambam siwik. Ngan. Ita sanga ina take nataak kaknga ninu kuupbamde banakan pasiwan buya aatningge natake ininggat. Siwan sanga wa aatninggane yapii Jesu Krais unin. Itane umana aknga ninda asiknga yatangenatna enane siknga asinggan asinggan yuwik. Siakan.

Wamu wenga aknga yakut.

22 Siwan mate notnabam! Wamu nata pas asane matanggat takngata gindane musipza papa kekekawikge ginda maak gwaang pake natapnong. Asikaya nata wamu mamaya pas asane matanggat ba dasing? Wena. Wamu dapakngakan matanggat.

23 Sike nata wamu take takngatu daniwa natapnong. Nindane notninu Timotita kaautde yukut ngana gwa sandetewa yotna kukut ngang kunduta naniwa natapbum. Siwan waapata nae zetgaman apanu nata iniwa nitda ginde kusim.

24 Siwan ginda natane gaak wamu gindane take aminu kuupbam gatu Anututane amina kuupbamde yamunong. Sike Jesue aminabamu keu Itali komune nana nikat gatake yuamang aminda ginde gaak wamu danikaing.

25 Siwan nata tumuk wamu Anutue iniwa ita ginu kuupbamde musiaatang kwikwiknga natandamik. Unukan.

Copyright information for `WNC