Hebrews 3

Jesutane umana akngata ayapbikgak.

Siwan ginu natane Anutue amin notnabam! Anutu enandang yuak kapata ginu yandawamban ie kuking. Ginda Jesue katak siknga natapnong. Waapa Anututa initewan epuke ita Anututane yapii ninde yeutniman kakumang. Kana ita nin ninipakuke Anututane nomune nipmamban gitna yutnimde tasinimukut. Sike ninda natake ita Anututane sanga kuupbam kayuke yuak ngang natake ninda itane umana yanikapmakamang. Ninu atnataamang. Tupa siknga Mosesda Anutue aminabamde banakan yuke ita puya Anututa imukut taknga nomana siknga tasikut. Ina unzakan Jesuta Anutue natanggamatake puya Anututa imukut taknga nomana siknga tasikut. Siwan Anututa Mosesdane umana tangenawan umana buyambam sikut. Siwan ngana Anututa Jesutane umana asiknga yatangenake tasiwan itane umana akngata Mosesdane umana ayapbike buyambam siknga sikut. Dasingge? Ninda you gwendue apbakngakamang ngana aminu you wagwen tasikut tapae bakngake itane umana yatangenakamang. Siwan puya aminda you gwendu gwendu apmitakaing ngana sanga kuupbamdane yapii Anutu unin. Siwan Moses waapata Anututane aminabamde banakan yuke puya nomana siknga tasikut. Ita Anututane puya amina tapatu dakngake wamu Anututa masande nin ninikapnangge yakut takngae natake ita tuwanguke yanikapbut. Siwan ngana Krais Anututane waaknga. Sike ita aminu Anututane aminabam kayuke nomana siknga toikgak. Siwan nindane musipmikatangu ninda iat gatake takekan asinggan yutnimde apbakngake natayuamang. Sike natdetdeu waaknga gitna siknga take ninda asinggan ie kekeknga siknga yutnanu Anututa nindupan ninda itane aminabam daknganim.

Aminu wam sandetning.

Siwan wamu takngatu aminu tapatutane musia Anututane Waung Kapata tangenawan natake Anututane wapatang matakut takngae natake nata ginu daniwa natapnong:

“Apmanu gunziu anggwene ginu natane wama natakengu
ginda yamandeu gindane bapusata dakngaking binga ma dakngawam.
Sike wa aminda keu amina wena komune yuwawa yamandet sisukusika sipdu sipdune na tasiwa sikum.
Tapduu waomune na tasiwa sike nata gatayamuke nakanu 40 duya takngatu takngatu tasiwawa kake
ngana nae masa namuking.
10 Unzingge nata musipma toknga siknga wa aminde natapbum.
Natake nata anzing yakum, ‘Aminu waakwau natane kepi akngae dua natake
musiaatangu natdetdetdeu gutonga natake botasukukaing,’ ngang yakum.
11 Yake nata musipma toknga natayamuke nata anzing yakum,
‘Wa aminda natane daman gwene ayuwa takaningge dua kopning. Wena siknga,’ ngang yawa kekekakut,”
ngangu Anututa unzing yakut.

Anututane wamu dua sandetnim.

12 Siwan mate notnabam! Ginda gisae katak siknga tagwautnong. Aminu gikat nana tapatuta musia tapan tekwamban Anutu kayuu asinggan yuak kapae natapan meya siwan ie masa imuyak. 13 Siwan apmanu tapduu ayuamang komune ginda tapdukbamu asinggan wamu take notzae yanike wa amindane musia pangenatnong. Pangenawa waiakngata ginu kem panziwan aminu gikat nana tapatuta yamandeu dua sike waiakngaatangu dua pimapikge tasinong. 14 Ginu atnataaing. Tupa ninda Kraisde natapna kekekakut. Sike apmanu ninda natdetdeu waaknga gitna siknga take sukunanu Anututa ninde natake ninda sanga Kraisda nin gatanimunangge tasikut takngane sukukamang ngang natapik. Siwan ngana apmea ninda natdetdeu waaknga teke yusika kungwakengu ninda anzing natapnim. Tupa wamu ninda yake Kraisdane kepi akngane sukukamang ngang yakumang kakngata kem siwik. 15 Siakan. Wamu takngatu anzing yuak,

“Apmanu ginda Anututane wam natakengu
ginda yamandeu ma siwam.
Tupa gindane bapusata Anutue masa imuking kaknga ginda ma tawake tasiwam.”
16 Siwan wamu waakngae natake ninda dasing natapnim? Wamu aminu Anututane wamna natake ngana yamandet sike masa ie imuking aminde yakuu wa mamin aminde natake yakut? Wa aminu kuupbam Mosesda yanipakuwan Isip kep kom teke kukingunin. 17 Siwan gatu nakanu 40 wa yuking katangu Anututa musia toknga mamin aminde natayamukut? Ita musia toknga aminu waiaknga keu amina wena wa yuking komune tasike kumbing. Ngan. Anututa wa amindekan musia toknga natayamukut. 18 Siwan gatu Anututa mamin aminde yake wa aminda natane daman gwene ayuwa takaningge dua kopning ngang yawan kekekakut? Ita aminu waakwakgakan itane wamna sandeking aminde natake wamu waaknga yawan kekekakut. Siwan sanga wa sikut takngae natake ninu atnataamang. Wa aminda Anutue baniu dua siking. 19 Siwan Anutue daman gwene dua kopningge yakutdane yapii unin.

Copyright information for `WNC