Hebrews 5

Ninda Anutue nomune gitna yutnim.

Siwan ninu atnataamang. Anututa aminu tapatutane umana yawanu aminabamda aminu waapa tapa ita aminu Anututane yot takwan gwene pasikainggane tupan tapa binga dakngawik. Dakngake ita Anututane puyana tasike inane notnabam gatayamik. Gatayamuke tasiwawan aminu kunduta sanga wai tasiking kakngae meya natake sangaapana pakapuke Anutue imunangge tasining. Tasiwa kake aminu wa tupan tapa dakngakut tapata sanga wa pakapningunin pake Anutue asimik. Asiman Anututa aminu sangaapana pakapbinggane waiakngana asandeyamik. Siwan aminu puya waaknga pasinggak kapaaya kuut atuyukake waiakngane pimananga amin daknganggak. Ita kawawan aminu kunduta apbotasukuke waiakngaatang pimapa kakengu waapata wa aminde musip kwikwik natayamik. Sike ita puyana tasike sanga aminda Anutue imunangge pakapningu wa pake Anutue asimik. Asimuke waapaaya kuut inane waiaknganae meya natake inane sangana tapduk bamu asinggan pakapuke ita Anutue asimik.

Siwan aminu tapatuta puya wa Anututane yot takwan gwene pasiwikge puya ina tananga dua. Aho. Aminu Anututa ina tapik kapatakan puya waaknga tasiwan umana buyambam siwik. Siwan unzingu aminu tapatu umana Eron ngang iniking kapa Anututa yakap siknga tapan ita puya waaknga tupan siknga takut.

Ina unzakan Kraisda puya waaknga ina dua takut. Aho. Anututa anzing inikut,

“Apmanu ga nata tapa aminbamdane kaine gata natane waaknga binga dakngawi
nata gatane nangga binga dakngake yuat,”
ngang inikut.
Sike gatu wamu kautduatangu wamu takngatuat Anututa inikut takngae natake aminu tapatuta anzing matakut,

“Gata puya aminda Anutue kuningge kepi tasike asinggan asinggan yuwiyak.
Unzing tupa siknga aminu tapatu umana Melkisedek ngang iniking kapata puya waakngakan tasikut. Siwan gata wa amindane dongaat nana tapatu binga dakngawiyak,”
ngang matakut.

Siwan tupa Jesuta nisa gup take kepdakane yukut. Sike tapduu waomune ita tumuk wam yake Anutue inindatapbut. Inindatake ita kumzang siknga yanggamatakut. Sike gatu ita kwanamu kumzang sike tumuk wamu Anutu i gatangaman dua kupik kapae yatawakut. Sike ita Anutue gepbiatang yuwan kake Anututa itane tumuk wamna natapbut. Siwan Jesu waapa Anututane waaknga ngana ita meya takngatu takngatu pakut. Sike meya wa pakutda itane natdetdetna kaitakuuwan ita Anututane wamna tawanangge semna dua natapbut. Sike ita natdetdeu waaknga katak siknga take ita nindane waiaknganin sandetnimikge puya tasikut. Tasike ita aminu itane wamna tawamsa aminu kuupbam gatayamuke waiakngane sandewan wa aminda Anutuat gatake takekan asinggan asinggan yutningge puya tasikut. 10 Unzing tasikutde aminu tapatu umana Melkisedek ngang iniking kapa aminda Anutue kuningge kepi tasikainggane tupan tapatane dongaat nana tapatu Jesu waapata dakngawikge natake Anututa yawan dakngakut.

Hibru amindane natdetdetna papan kakaawik.

11 Siwan Jesuta Melkisedekgane dongaat nana tapatu dakngakutdane wamu kwaapzangga yuaing. Sike ngana gindane natdetdetza kekeknga dua singgak ngang natake nata wamu waakngatane yapii yeutdamunangge natapa meya singgak. 12 Siwan ginda wamu asinggan natawawa kuku tapduu kwaapzang kuwan puyuwan gindane natdetdetza kekeknga sikut gamu ginda aminbam yanindamubam. Siwan ngana ginda natdetdetde tawamba aminu tapatuta ginu Anututane wamu tupan takngae yapii take danindamumbik. Siwan ginda engangu katak dua takakut tapa binga dakngake yuaing. Engangga gwa takakengu ngwamde apbitawik. Siwan ngana ginda engangu buyambamu gwa takake ngana asinggan ngwamde yanggak kapa binga dakngake tasikaing. 13 Sike aminu Anututane wamu tupan tuwanguke natapbut takngakan tawakengu wa aminda wamu ninda sanga nomana tasinanga aknga tananga dua. Unzing engangga ngwamban asinggan napiu waapata nanam siknga nananga dua binga gindane natdetdetza kekeknga dua singgak. 14 Siwan aminu tapatuta buyambam takakengu ita nanam siknga atnapik. Ita asinggan nake nanamu kundue take natake napik ngana nanamu kundue apbitake dua napik. Ina unzakan aminu sanga nomana tasinanga aknga take natdetdetna kekeknga siwiu waapata wamu kuupbamda usanzike Anututane wam takngae apbakngake tapik.

Copyright information for `WNC