Hebrews 8

Wamu kayukaknga tapan kekekanggak.

Siwan wamu nata wa yanggatdane yapii buya siknga anzing. Aminu tapatuta Anutu enandang yuak kapae katakngi siyaapa saak pukwike umana buyambam siknga take yuak. Waapata nin gatanimuke kepi ninda Anutue nomune gitna yutnimde tasinimunggak. Waapata enandang Anututane yot takwanu buya gwene puya tasinggak. Siwan you wagwenu aminda dua mitapbing. Aho. Buyambam tapaninu Anututa ina tasike tekut.

Siwan aminu Anutue yot takwan gwene puya pasikainggane tupan tapaapa kuupbamda sanga Anutue imuke Anututa aminbamdane waiakngana sandeyamikge tasikaing. Ina unzakan Jesuta kepi ninu Anutue nomune gitna yutnimde tasike iaya kuut sanga Anutue asimukut. Sike ita kepdakane yuak gamu ita puya waaknga dua tasiwan. Dasingge? Anutue yot takwan gwene puya pasikaing aminda sanga inata inata Mosesda yakut taknga tawake Anutue imukaing. Wa aminda puya wa pasikaingu wa sanga buya siknga dua pasikaing. Aho. Wa amindane puyae natapna uyungakan moo binga singgak. Siwan sanga enandang yuak kakngae tuwanguke tasikaing. Siwan ninu atnataamang. Anututa Moses inike Mosesda yot takwanu gwendu mitapikge yakut. Yake ita anzing inikut, “Gata tawan dakane kopi nata sanga enandang yuak kaknga yeikgama kake gata sanga wa binga tandaike katak siknga tasiyo,” ngang inikut. Iniwan tasiwana puya aminda yot takwanu wagwene puya take tasiking ngana puya waaknga Kraisda puya ninu Anutue kunimde kepi tasinimunggak kakngata asiknga yapbikgak. Ina unzakan wamu Anututa tupa yamukut taknga wamu kayuu ita ninde nimukut takngata asiknga yapbikgak. Dasingge? Jesu waapata wamu kayuu waaknga tapan kekekanggak. Tapan kekekawan buya take siknga asaawik. Ngana wamu Anututa tupa yamukut taknga buya dua aakut.

Wamu tupa yamukut taknga sandetekut.

Sike wamu waaknga buya take siknga aakut gamu Anututa wamu kayuk kaknga tangenatnangge dua natapan. Siakan. Anututa Isrel amindane waiakngana tapan tapikge natake ita yawan aminu tapatuta Anututane wapatang anzing matakut,

“Buyambam tapaninu Anututa anzing yakut,
‘Nata ginu daniwa natapnong!
Masande tapduu komdune nata wamu kayuk kaknga yawa kekekawik.
Wamu waaknga nata ginu Isrel kep komune nana amikat gatu Judia kep komune nana amikat gatandaman
natane gepbiatang koyutningge yawit.
Wamu kayuu nata yawiu wa wamu tupa nata gindane bamsae yamukum taknga binga dua yawit.
Aho. Tupa nata wa amin yanipakuwa wa aminda Isip kep kom teke kuking.
Kuke keu komdune yuwawa nata gatayamunangge yawa kekekawan ninane wama yamukum.
Yama pake ngana wa aminda natane wama dua tawake tasiking.
Dua tawake tasiwa kake nata wa aminde masa yamukum,’
ngangu Buyambam tapata unzing yakut.
10 Yake ita anzing yakut,
‘Masande tapduu komdune nata wamu kayuu takngatu Isrel amin gatayamunangge yawa kekekawik.
Sike wamu waaknga anzing,
Nata ninane wamu waaknga anzing.
Nata ninane wamu kuupbam wa amindane natdetdetnaatang pamumbit.
Ngan. Wa amindane musiaatang pamuba wa aminda natane aminabam dakngake yuwawa
nata wa amindane Anutuna yuwit.
11 Yuwawa aminu wa amikat nana tapatuta notna tapatu inindamuke
gata Buyambam tapa Anutue natdeyo ngangu dua iniwik.
Wena. Tapduu waomune aminu kuupbamu moo amikat gatu tupan amikat kuut
nae katak siknga natdeke yutning.
12 Natdeke yuwawa nata wa aminde musip kwikwik natayamit.
Natayamuke nata wa amindane waiakngana sandeyamuke nata gatuna ie dua natapit. Wena siknga.’
Ngangu Buyambam tapa Anututa unzing yakut,” ngang matakut.

13 Siwan wamu kayuu Anututa wa yakuu ita wamu tupa yawan kekekakut taknga sandeke yakut. Yake ita wamu tupa nana waaknga tanguwan kumbut. Unzing sanga bumi gwa siwan kakengu ninda apmupena kukaing binga ita wamu tupa nana waaknga gwa sandekut.

Copyright information for `WNC