James 4

Aminda Anutue masa imukainggane yapii musia enakgak kaknganin.

Siwan dasing yanim? Ginda ayanganuke amakaing kaknga zaneta apunggak? Asikaya gisane musipza enayaaknga tawake tasikaing kaknganeta dua apunggak ba dasing? Ngan. Uneta apunggak. Sike ginda sangaapae geenguke ngana pananga dua siwan toiknga atzipa kungwakaing. Ngan. Ginda sangaapae geenguke ngana pananga dua siwan toikngaat yanganuke amakaing. Sike ginda sangae dapmakaing kakngae natake Anutue tumuk wam inindatapning gamu ginda apapam. Sike ginda Anutu inindatake ngana dua pakainggane yapii dasing? Asikaya ginda sangaapa pake gisae gupzaapakan toitnangge dua natake inikaing ba dasing? Ngan. Ginda natdetdeu wai waaknga natake iniwa unzingge ita ginde dua damunggak.

Ginu masa Anutue imukaing amin! Anututa sanga kundue masa yamunggakge ginda banip sikengu ginda Anutue iwana daknganing. Asikaya ginu ie dua nataaing ba dasing? Ngan. Aminu tapatuta gupde sanga ba sanga kepdakane nana akngae banip sikengu ita Anututane iwana dakngawik. Siwan wamu ayanikapsa aminu tapatuta tupa siknga matakut taknga asikaya ita moo siknga matakut ba dasing? Aho. Ita siakan wamu takngatu anzing matakut. Waungu Anututa ninde nimukut tapata ninda Anutuekan natanggamatake yutnimde take siknga natake nin papan kekekakamang.

Siakan ngana sanga wa musia enayaaknga kekeknga sikut taknga Anututa akekekake yapbikut. Yapbike nin gatanimunggak. Unzing wamu ayanikapsa aminda matake,

“Anututa yamandet sikaing aminu ayaipapaakusinggak.
Ngana ita aminu ie gepbiatang koyuaing aminu akgatayamunggak,”
ngang matakut taknga binga Anututa atasinggak.

Unzingge ginda Anutue gepbiatang koke yutnong. Koyuke ginda akekekake Setendane sanga akngae apbitatewanu ita gin dapmake atdatakuwik. Ngan. Ginda Anutue kuke kekeknga yutnong. Yuwawa ita gin gatandamik. Ginu waiaknga pasiya amin! Gindane waiakngasa gatukande bitapenong. Siwan ginu natdetdetzaatang takngaayana kaya nataaing amin! Gindane musipzaatang takngaaya wa nataaingu apbitateke takngatukan tawake Anutue natanggamatanong. Ginu musipzaatang waiakngasae butaya siknga natake kwanam sike yutnong. Ngan. Ginu aminu apmanu apbakngake mikaingu ginda sanga apmimza aknga teke musipzaatang meya siknga natake kwanamu kumzang sitnong. 10 Sike ginda unzing tasike Buyambam tapanindane kaine ninu aminu wai amin dakngake yuamang ngang natake tasinong. Tasiwa dandupan take siwan ita gindane umanza yapangenawik.

Notzae sapdut wamu ma yawam.

11 Siwan mate notna! Ginu notza Jesue amina dakngake yuaingge semna natake sapdut wamu ma yawam. Aminu tapatuta inane notna tapatue semna natake sapdut wam yawiu waapata mama wamu notzae musip gwaang natayamunong ngang yakut taknga asandewik. Sandeke mama wamu waaknga usanzike natapan wamu mooi binga siwik. Siwan ita mama wam tawake tasiya aminu dakngananga dua. Aho. Ita mama wamu asandekgak. 12 Siwan aminu mama wamna ninde nimukuu wa Anutu awia tapatukan. Sike ita inatakan nin usanziwik. Ngan. Ita inatakan amin gatayamuke pasiwan amin noman daknganing. Sike inatakan yamandet sikaing amin usanzike pasiwan maining. Unzingge ginu dasing tasining? Asikaya ginda notza usanzike wam temangusipa yawa take siwik ba dasing? Wena siknga.

Tapduknga wena sinim gwende.

13 Siwan aminu kunduta anzing yakaing, “Apman ba kwepna ninda enake you buyambamu gapmandune kunim. Kuke ninda puya mani kaitnangge nakanu gwendunekan tasinim. Tasike ninda mani kwaapzang siknga pake gatunin apnim,” ngang yakaing. Sike nata ginu wamu wa binga yakaing aminde natake anzing daniwa natapnong. 14 Ginu sanga kwepna siwik kakngae dua nataaing. Sike ginu tapduu mateknga kundusim yuke akumning. Unzing minga dakatuta kepdakane epuke tapduu mateknga kundusim yuke wena singgak binga ginda wena sining. 15 Unzingge wamu waaknga ma yawam. Aho. Asingu ginda anzing yanong, “Buyambam tapaninda nin nindupewanu ninda kayuk yuke puya takngatu anzingu apme ba tasinim,” ngang yanong. 16 Siakan ngana ginda yamandet sisukuke sanga gisane musipza enayaaknga tasinangge yakaing. Sike wamu wa yakaing kaknga take dua. 17 Ngan. Aminu tapatuta sanga nomana akngae natake ngana ita bitake dua tasiwiu waapata aminu wai tasinggak kapa dakngawik.

Copyright information for `WNC