John 10

Sipsipde damande yakut.

Siwan Jesuta tuwang wamu takngatu anzing yanikut, “Siakande siknga nata daninggat. Mamin amindaka sipsipde gwabok gwaune kopnangge bitake damanu kautdu saak yatupiu waapata kuka amin. Ngana aminu gwabok gwaune konggau ita sipsipdane toikngaapa unin. Sipsipde gwabok gwaune kayuak kapata sipsipde toikngata apan kake gwabou atzikngamik. Atzikngaman koke sipsipnatane umana yawawan sipsipnata ie wamna atnataaing. Ita sipsipnatane umana yake yayawamban apu masene tawake epu kepman kukaing. Ita inane sipsipna kuupbam kepman epu yanipakukenga tupanu ita gamok kunggak. Ita gamok kuwawan sipsipda ie wamu atnatake i kuku tawakaing. Sike aminu tapatue dua kuku tawakaing. Wena. Toikngin dua ngang natakengu teke atdatakuning. Dasingge? Aminu kundue wamna dua nataaing.” Jesuta tuwang wamu waaknga aminbam yaniwan ngana wamu waakngatane yapiie apbotaking.

Jesuta sipsipde kuyana kapanin.

Wamnatane yapiie apbotake yuwawa Jesuta gatuna anzing yanikut, “Nata ginu siakande siknga daninggat. Nata nina siknga sipsipde gwabok gwak binga yuat. Aminu kuupbam nae tupan apbingu wa kuka amin siwan sangaapa kaiwa kukaing binga aminu unin. Siwan ngana sipsipda wa aminde wamu dua natapbing. Nata nina gwabok gwak binga yuat. Sike aminu tapatuta Anututane daman katang kopnangge natake nae apanu nata gatangama koke kayuk yutnanga aknga pake noman siknga yuwik. Yusika kungapuke sanga tapatue dua dapik. 10 Kuka aminu apu sipsiu kukae pake zipa kupa pasiwan mainingge apik. Sanga waakngaekan natake apik. Ngana na. Nata kayuk yutning kaknga paningge apbum. Kayuk yutning kaknga kwaapzang pake yutningge apbum.

11 “Sipsip toiu tapatuta sipsipna katak siknga toike yuke kawawan kaap zongu gwenduta apan kawik. Kake musiaatang kupsat ngang dua natake kaau toknga wagwen tanguke tawamban datakuwik. Siwan ita musiaatang unzing natake tasiwik kaknga binga tasinggat. 12 Siwan ngana sipsip toikgane puya aminda kayuke kawawan kaau toknga gwenduta apan kawik. Kake sipsiu natane dua. Akumningge undanga ngang natake peke atdatakuwik. Datakuwana kaau toknga wagwenda apu sipsip zipik. Zipmawawan kunduta inana datakuwawa kundu zipan kumning.

14 “Siwan na sipsipna katak siknga toikgak kapata binga tasinggat. Tasiwawa Anututa nae atnataak. Siwan nata ie atnataat. Ina unzakan aminu nata toikgat takwakge nata atnatapa aminu waakwakga nae kuut atnataaing. Siwan nata kungayamitde dua bitake 16 apme aminu kundu kaipakapa damanaatang kopa toiba nae gen gwaamutning. Gwaamusika donga takngaaya dua dakngake toiknga tapaae gena dua gwaamutning. Natane aminda donga takngatukan yuke toiknga tapatue wamban gwaamutning. 17 Nata kungwakenga gatuna enawitde natake nata kapewa aminbamda atnuwa kupit takngae natake Nanata nae banip gwaang natangamunggak. 18 Na nina natake kapewa atnuwa kupit. Aminu tapatuta ina banipda siwan dua nuwan kupit. Wena. Natane Nanata naniwan natake nata kapewa atnuwa kungwake gatuna enawit,” ngang yanikut.

19 Judia nana aminda wamu waaknga natake dongu takngaaya gatu dakngake yuking. 20 Aminu kwaapzangga anzing yaking, “Waung waita tapan ita datdaptake yanggak. Dasingge ginu ie wamu nataaing,” ngang sapduke yaking.

21 Siwan kunduta anzing yaking, “Wamu waaknga waung waita tapan datdaptanggak kapatane dua. Asikaya waung waita aminu kai akusiya pasiyaman take apme sining ba dasing,” ngang yaking.

Judia nana aminda Jesue iwana dakngaking.

22 Siwan Jerusalem gapmane tapduk takwan gwenu asikut. Tapduu wagwenu tupa Anutue yot takwan gwende gwabok gatu zikingge natake tasikainggane tapduk gwen. Tapduk wagwene got tapduk. 23 Siwan Jesuta Anutue yot takwan gwenu yoakatang palanda tupa Solomonda mitapbut tapane kepi sukukut. 24 Kepi sukuwawan Judia nana aminu kunduta apu ie yupbasike anzing iniking, “Ga mamin ngang nangaakan natake asinggan yuwatna asikaya gata anggamanu dua niniya? Ga Anututa tapan Krais gatanimuyaapa kakengu gata ninu anggaman niniyo,” ngang iniking.

25 Iniwa yake anzing yanikut, “Nata ginu gwa daniwa ngana ginu siakan ngang dua nataing. Puya kuupbam nata tasinggau Nanda naniwan tasinggat takngata nae yapii anggaman yeutdaman 26 ngana ginu natane sipsip takwakat nana dua dakngake baniu dua sikaing. 27 Natane sipsipma ninae wamu atnataaing. Siwan nata ie atnataat. Siwan aminu waakwau na nawaba 28 nata kayuk yutnanga aknga yama pake kayuk asinggan asinggan yutning kakngana wena dua siwik. Wena siknga. Aminu tapatuta aminu waakwau kaiwan kunanga dua. 29 Nanata nandutewan nata aminu waakwau papa natane aminabam dakngake yuaing. Siwan Nanda kekeknga siknga yuke sanga kuupbam ayapbike aminu waakwau toiban aminu tapatuta waakwau kaiwan kunanga dua. 30 Naat Nankau niu sanga tapatukan binga dakngake yuamak,” ngang yanikut.

31 Unzing yaniwan Judia nana aminda supda tanguwa kupikge natake sup pake yuking. 32 Sup pake yuwawa ngana Jesuta anzing yanikut, “Natane Nanata naniwan puya take siknga kwaapzang pasiwawa ginda gwa kaing. Ginu puya zaakngae natake na supda nuwa kupitde tasikaing,” ngang yanikut.

33 Ngang yaniwan yake anzing iniking, “Ninu puya take takngatue natake dua ninda ga supda gutnangge tasikamang. Wena. Ga Anutu dua. Ga amin sikngaapa! Ngana gata na Anutu ngang gandupnimde nininggayak. Unzing nininggayak kakngae natake gae Anututane umana yaitapaakusike tasinggak ngang natake ga gutnangge tasikamang,” ngang iniking.

34 Iniwa yake anzing yanikut, “Yakapsa aminu tapatuta wamu tupa siknga Anututa amin usanziya aminde yanikut taknga anzing matakut, ‘Nata anzing gwa yakum. Ginu kekekngasa kaya amin Anutu binga dakngake yuaing ngang gwa yakum,’ ngang matakut. 35 Siwan Anutue wapatang mataking kaknga siakan siwan ie ma sapduwam. 36 Tupa Anututa wamna yamukut takwau ginu kekekngasa kayaakwak Anutu binga ngang yanikut. Wamu wa yanikut takngae natake daninggat. Na Anututa take nanitewan kepdakane epbum tapata yake na Anutue waak ngang yakum. Wamu wa yakum takngae ma sapduwam. Ginda unzing yake gata Anutue umana yaitapakusinggayakge gutna ngang ma yawam. 37 Sike na Nandane puya dua pasiwa kakengu ginda nae wamu siakan ngang ma natapam. 38 Ngana na itane puya atasinggat. Atasiwawa ginu nae wamu siakan ngang dua natakengu ginu puya nata tasinggat takngae natapa siakan siyok. Unzingge ginda natdetdet pake katak siknga anzing natdetnong. Nanda naat gatake yuke gatangaman nitda unekan sukukamak,” ngang yanikut. 39 Wamu waaknga ngang yaniwana kaautde tenangge tasiwa ngana ita ayapbike kukut.

40 Ayapbike kuke yangga Jodan tapa yaikut. Yaike kuku keu Jonda tupa aminu yangga sauyamukut komune kuke undang yuakat. 41 Siwan aminbamda ie apuke anzing yaking, “Siakan. Jonda duya takngatu dua tasikut. Ngana wamu kuupbam Jonda aminu aapae yakuu wa siakan siknga,” ngang yaking. 42 Yake ugwak saau aminu buyambamda ie natake Anututa initewan gatanimuyaapa dakngake apbut ngang natapa kekekakut.

Copyright information for `WNC