John 11

Lasarasda akumbut.

Siwan aminu maitna kaya tapatu umana Lasaras ngang iniking. Betani yot gapmane nanaapa. Itane samina tapaaya umana Maria gatu Mata ngang yaniking. Iat gatake yuke Betani yot gapmane yuking. Siwan Maria waapa masande yangga kapanga take siknga aknga pake Jesutane kepine saukngamukut tapanin. Saukngamuke inane gwapak danggamnata pasiwa kuwa kupia sikut. Itane nokgana Lasarasda mait sikut. Siwan maiu buyambam siwan saminata wamu takngatu Jesue tewat kuwan anzing inikumayak, “Aanit. Nokganiu gata banip gwaang natangamunggayak kapata mait singgak.”

Ngang wamu waaknga tewat kuwan Jesuta natake anzing yakut, “Ita akupikge maiu waakngata dua tapan mainggak. Anututane umana akngata asenawikge waapa tapan mainggak. Na Anutue waaknga yuat tapae umana akngata kuut ina unzakan asenawik,” ngang yakut. Sike Jesuta wa yakut taknga aminu waapa mait sike akumbut katanga gatu tangenawan kake itane umana yatangenawa buyambam siwikge natake yakut. Siwan Jesuta Mataat itane uyapnaat gatu waapaatdane nokgana Lasaraskatde banip gwaang natayamukut. Siwan ngana wamu waaknga natakenga ita gunziu gweaat gwenduat keu wa yukut komune yukut.

Yukenga ita yake ninu pandetna, “Judia kep komune gatunin kuna,” ngang ninikut.

Ngang niniwan, “Aanin. Judia nana aminda akgutnangge tupa dua tasiking ge gatuka kunangge yanggayak,” ngang inikumang.

Inina ita kayuk yuak kakngae natake kwakngaomde tuwanguke anzing ninikut, “Tapduu gwendu kukgwen kakaa yuwik. Aminu tapatuta kakaa akngane sukukengu sanga gupna tasiwan mainanga kake ayapbimbik. 10 Siwan ngana zikaa dakane sukukengu gupnatane kakaa akngana wena siwanu akezake pimapik,” ngang ninikut.

11 Unzing ninikenga tuwang wamu takngatu anzing yakut, “Lasaras notninda dapuna gwa pekgak ngana nata kuke tanguwa enawik,” ngang ninikut.

12 Unzing niniwan yake anzing inikumang, “Aanin. Ita dapuna pek gamu take siwan,” ngang inikumang. 13 Siwan ngana Jesuta tuwang wam yake Lasarasda akumbutde natake yakut ngana ninu, “Dapuna moo pekgakge yanggak,” ngang natapbumang.

14 Unzingge Jesuta anggaman anzing ninikut, “Lasarasda gwa kumbut. 15 Sike na ginde natake na tapduu waomune iat dua yukumde apbaknganggat. Unzingge na kuke tasiwa kake ginu nae natake Anututa tapan pasinggak ngang nataaing kakngata kekeknga siknga siwik,” ngang ninikut. Ninike, “Ginu enawa ie kuna,” ngang ninikut.

16 Unzing yawan Tomas umana takngatu Didimas ngang inikumang. Umana wa tana tekwamban bokngan aakumayakat nana tapatu. Sike aminu waapata ninu anzing ninikut, “Ayok. Ninu iat gatake kuwatna nisipa kumna,” ngang yakut.

Aminu akungwake gatu enake kayuk asinggan asinggan yuwikgane yapii Jesu.

17 Siwan Jesuta teke kepiapane kusika you wanggapmane kundoke natawawan Lasaras matmat katangu gwa kwaiwa tapduu gweaat gweaat ngang gwa yuak ngang yawa natapbut. 18 Sike Betani yot gapma Jerusalemu wesim binga yuak. 19 Siwan Judia nana aminbamda Mataat Mariatde kuke waapaatda nokganae butaya natayuwawat musia pasiwa wikasande kuking. 20 Siwan Jesuta kepiapane apuwawan kunduta kake yawa Matata natapbut. Natake ita ie kuwawan ngana Mariata yot gwenekan yukut.

21 Siwan Matata Jesue kundoke anzing inikut, “Aana. Ga ane yukuyak gamu nitdane nokganitda dua kupan 22 ngana gata Anutu sanga takngatu tasiwikge iniwinu atasiwik ngang nataat,” ngang inikut.

23 Iniwan yake, “Nokgasata gatuna enawik,” ngang inikut. Ngang iniwan yake anzing inikut, 24 “Tapduknga sandewik gwekatang aminu kuupbapat iat gatake enatning ngang atnataat,” ngang inikut.

25 Iniwan anzing inikut, “Asenake kayuk gatu yutning kakngae yapii na. Mamin amindaka nae natake Anututa tapan pasinggak ngang natapa kekekawiu akungwakengu gatuna enake kayuk asinggan asinggan yuwik. 26 Siwan mamin amindaka kayuk yusika nae natapa kekekawiu gatukande kumnanga dua. Wamu waaknga yawa natapi siakan dua ba singgak,” ngang inikut.

27 Iniwan ita yake anzing inikut, “Aana. Natapa siakan singgak. Ga Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake Anutue waaknga kepdakane epikge yakapsa aminda tupa siknga ngang yaking kapa ga unin,” ngang inikut.

Jesuta kwanam sikut.

28 Matata unzing yake kuku uyapna Maria yatawakut. Yatawamban apan wamu wepda anzing inikut, “Ayanindamumsaapa gwa apuke gae yanggawanggak,” ngang inikut. 29 Iniwan natake ita zetgaman enake Jesue kukut. 30 Jesuta yot gapmane dua apbut. Ita tupanu Matata kakut komune yuwawan undang kukut. 31 Sike Judia nana aminu Mariaat gatake itane yotnaatang yuke itane musia tasiwa wikawikge tasike kawawa ita zetgaman enake epu kepman kuwan kaking. Kake maya waapata matmat gwene kuke kwanam sitnangge ba kunggak ngang natake tawatakuking.

32 Tawatakuwawa Mariata Jesuta yukut komune apu Jesu kake kepine gwetake anzing inikut, “Buyambam tapa! Gata ane yukuyak gamu nokganata dua kupan,” ngang inikut.

33 Ngang iniwan Jesuta kawan ita kwanam siwan kake Judia nana aminu iat gatake apbing amin kaya kwanamu asiwawa kakut. Kake ita musiaatang butaya siknga natapan guyakngi gekapan 34 butaya wam yayuk, “Zandang teking,” ngang yaniwan, “Buyambamtapa! Gata apu kayo,” ngang iniking.

35 Unzing iniwa natake Jesuta kwanamu asikut.

36 Kwanamu asiwawan kake wa yukingga anzing yaking, “Ita musip gwaangu kumzang natangamunggakge kwanamu singgak,” ngang yaking.

37 Siwan ngana kunduta anzing yaking, “Ita aminu kai akusikingu pasiwa take siking kapanin. Asikaya ita aminu aapa akgatangamukut gamu dua kupan,” ngang sapduke yaking.

Jesuta Lasaras gatu tangenakut.

38 Siwan Jesuta musiane gatu butaya wam yake matmat gapmane kukut. Sike matmau supgapbau dakatu gwa kupsa aminu undang tenangge kwaikinggane ganangi umukusinangge suu buyambam gwen ikoba apu umukusikut. 39 Siwan Jesuta yake, “Ginda suu anggwenu ikotakwenong,” ngang yanikut. Yaniwan Matata anzing inikut, “Buyambam tapa! Ita kupan tapduu gweaat gweaat gwa yuke kapanga wai siknga gwa sik ngana apbotake unzingu yanggayak,” ngang inikut.

40 Iniwan yake anzing inikut, “Dasing? Tupanu nata ga ganike gata nae natake Anututa tapan pasinggak ngang natapi kekeknga siwanu gata kawawi Anututane umana akngata asenawan kawiyak ngang gwa ganit ngana apbotake unzingu yanggayak,” ngang inikut.

41 Siwan sup gwenu ikotakweking. Ikotakwewana Jesuta enandang kake tumuk wamu anzing yakut, “Nan! Gata natane tumuk wamu gwa natayakge ganimbaknganggat. 42 Gata natane tumuk wama asinggan nataayak ngangu atnataat. Ngana na aminu ayuaingga nae natake gata nanitewi apbum ngang natapa siakan siwikge natake nata wamu waaknga yanggat,” ngang yakut.

43 Ita unzing yakenga apaa anzing yakut, “Lasaras! Enake epso,” ngang yawan 44 aminu wa akupsa sikut tapata enake kepman epbut. Kepiat katakngiat banis takngata wamakusiking buyak epbut. Nomna tauk kakngata basingamuking buyak epbut. Unzing epan Jesuta yake, “Tauk kaknga waike tewa kunggawan,” ngang yaniwan unzing tasiking.

Jesu tanguwa kupikge wam yawa kekekakut.

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Siwan Judia nana buyambamu Mariae apbing aminda sanga wa kake Anututa tapan gatanimuyaapa dakngake apu pasinggak ngang natapa kekekakut. 46 Siwan ngana kunduta Ferisi aminde kuke sanga Jesuta wa tasikutde yaniking.

47 Yaniwa natake Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu Ferisi amikatda sios kaunsil takwau yayawamba apa anzing yaniking, “Ninda dasing tasinim? Aminu waapata duya kwaapzang pasinggak. 48 Sike ninda katena ita unzakan tasiwanu aminu kuupbamda ie natake Anututa initewan apu gatanimunggakapa unin ngang natapa kekeknga siwik. Siwan Rom nana aminda nipbitnang ngang natake enake nindane yot takwan gwen tasiwa maiwan nikatnana amin zipmake kepminu gatukande pake yutning,” ngang yaking.

49 Yawa ngana wa amikat nana tapatu umana Kaiafas ngang iniking. Ita nakanu wagwene Anututane yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapa dakngake yukut. Ita anzing yanikut, “Ginu sanga tapatue dua nataaing. 50 Aminu tapatutakan aminbamde tangge kungwayamanu ginda take yutning. Ngana unzing dua kupanu iwaninda nikatnana zipa kupa ginda wai yutning ngangu ginu dua nataaing,” ngang yanikut.

51 Ita unzingu ina banipda siwan dua yakut. Aho. Ita nakanu wagwene Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapa yuwan Waungga bania tangenawan ayanikapsa wamu Jesuta kungwake Judia nana amin gatayamikge yakut. 52 Yake ita paku kungwake Judia nanakan gatayamikge dua yakut. Aho. Ita kungwake aminu Anututane waaknga dakngake kepna kepna yutakuningu dongu takngatukan daknganingge gatayamuke tasiwikge yakut. 53 Siwan wa aminu tapduu wagwene tuwanguke wamu Jesu tanguwa kupikge yaking.

54 Unzingge Jesuta anggamanu Judia nana aminde banakanu gatu kepi dua sukukut. Ita you wanggapma teke keu amina wena komdu Efraim yot gapma wesim yuak gapmane kukut. Undang kuke ita you wanggapmane ninu pandetnaat yukumang.

55 Siwan Judia nana aminda yuwatakak tapduk takwanu Pasova ngang yakaing gwenu akaningge atdapakakut. Tapduknga wagwenu atdapakawan aminbamu yotna yotna nana aminda Jerusalem koke kepi sukuking kakngana nomana siyamikge tandaknganangge kopbing. 56 Jerusalem koke Jesue katakuke Anutue yot takwan gwende yoakatang yuke ina anzing yaking, “Ginu dasing nataaing? Asikaya ita tapduk takwanu anggwenu dua ba apu kawik,” ngang yaking. 57 Sike Anutue yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakat gatu Ferisi amikatda anzingu gwa yaking, “Aminu tapatuta ie zandangga yuwan kakengu apu niniwan kuke tanggaganuke kaautde tenim,” ngang yaking.

Copyright information for `WNC