John 12

Kepine yangga kapanga take siknga aknga tukwamban pukukut.

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

Siwan tapduu katau kuut musa kautdu gwenduat kana sandewana yuwatakak tapduk Pasova gwen kanim ngang natake Jesuat nikatda Betani yot gapmane kukumang. Tupa wanggapmane nana aminu tapatu umana Lasaras ngang iniking. Jesuta waapasimu akumbut katangga gatu tangenakut. Siwan wanggapmane kuwatna ninduke nanamu buyambam sanimuking. Sanimuke Matata usanzitniman Lasaraskat Jesuta nikatda gatake yuke nanamu wa nakumang. Nawatna Mariata yangga kapanga kaya take siknga takngatu umana nart ngang yanikaingu manina buyambam sikngata usikuu tekngatusim takapu Jesue kepine tukngwamban pukukut. Tukngwamban pukuwan Mariata gwapak danggamnata pasiwa kuking. Siwan yangga waakngatane kapanga take siknga akngata you wagwene tawamban sandekut.

Tawamban sandewan natake Jesue pandetna tapatu umana Judas Iskeriot yot gapmane nanaapa ngang inikumang. Ita Jesu iwan aminde yaman tanggaganutningge natayuak kapata kapanga waaknga natake anzing yakut, “Yangga waaknga aminde yaman usiwa buyana 300 Kina pake usanzike sangaapana wena aminde yamuk gamun,” ngang yakut. Unzing yake ngana ita baniaatang sangaapana wena akwakge butaya dua natayumuke yakut. Aho. Jesuat pandetnaatdane manina yakgwende kayuakapa yuke undang pamukaing kaknga asinggan kuka panangge tasinggakge yakut.

Yawan Jesuta yake anzing inikut, “Gata maya waapa kateyo. Tapduk nata kupa kwaining gwende natake yangga aaknga tekut. Siwan sangaapana wena aminu gaat gatake yutning. Unzingge tapduk bamu gata gatayamunanggengu take tasiya. Ngana na. Na gaat gatake asinggan dua yutzim,” ngang inikut.

Lasaras tangutnangge wam yawa kekekakut.

Siwan Judia nana aminu buyambamda natake Jesuta you anggapmane yuak ngang natake ie apbing. Apu Jesukan kanangge dua apbing. Aho. Tupa Jesuta Lasaras matmat gapmaneta tangenakut tapae natake iat kuut kanangge apbing. 10 Apu kake aminu buyambamda Jesue gatanimuya apanin ngang natapa kekekawan takeakwakngae apbitaking. Apbitake tasiwa Anutue yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakga natake Lasaras kaya tanguwa kupikge wam yawa kekekakut.

Jesuta Jerusalem gapmane kopbut.

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Siwan kwepna aminu buyambamda apu yuwatakak tapduk takwanu pasova gwen kanangge Jerusalem yot gapmane kopbingga natake Jesuta asapunggak ngang natapbing. 13 Wamu waaknga natake buyambam tapata apan gaak wam inikaing binga aknga Jesu ininangge tasiking. Tasike zagwatatak deke gwaamupake kuking. Kusika musiaatang iaknga siknga natake anzing yanggamataking,

“Anutu nindane Buyambam tapaninda initewan apu ninu Isrel nana amindane tupan tapa dakngake apunggak kapae inimbaknganong,”
ngang yaking.
14 Unzing yanggamatawawa Jesuta dongki mateu gwendu take masene koyuke kukut. Sike tupa siknga aminu tapatuta Anutue wamu takngatu Jerusalem gapmane nana aminde natake anzing matakut,

15 “O Saion nana! Ginu ma gwaubam!
Tupan tapasata ginde asapunggak!
Dongki mateu gwendu take masene koyuke ginde asapunggak,”
ngang matakut.

16 Siwan Jesuta kuwawan ninu pandetnata wamu wa matakut taknga buya unin aakgak ngang dua natapbumang. Dua natake yuwatna Jesuta kungwake gatuna enake enane kopana wamu waaknga natdekumang. Natdeke aminbamda zagwa tatak deke wamu yanggamatake tasiking kakngae gatunin natdekumang.

17 Siwan aminbamu Jesuta Lasaras yatawake kumbut katangga gatuna tangenawan kaking aminda sanga wa kaking kakngae yaniking. 18 Aminbam yaniwawa ita duya wa tasikut takngae natake Jesue apbakngake ie kuking. 19 Kuke zagwatatak deke yanggamatake tasiwawa Ferisi aminda kake ina anzing yaking, “Tangutna kupikge tasikamang kakngata gwa pimanggak. Aminu kuupbamda ie masene tawakaing,” ngang yaking.

Aminu kunduta Jesu kanangge natapbing.

20 Siwan yuwatakak tapduk takwanu wagwenu kake Anutu inimbaknganangge natake aminu Grik kep komune nana kunduta apu Jerusalem gapmane yuking. 21 Apu yusika Filip kake iniking. Filip waapa Betsaida yot gapma Galili kep komu yuaune nanaapa. Ie kuke, “Jesu kanangge nataamang,” ngang iniking. 22 Iniwa natake ita kuku Endru wamu waaknga ngang inikut. Iniwan aminu waapaatda kuku Jesu inikumayak.

23 Iniwat natake ngana anzing yakut, “Tapduknga gwa singgak. Na aminbamde notnaapa dakngake yuat tapa umana buyambamu kayaapa dakngawit gwenu gwa singgak. 24 Siakande siknga daninggat. Nanam zau gwendu kepatang yapuban kepda tanguwan baptake zuna akopan buyana buyambamu asaawik. Siwan ngana dua yapuban baptawanu moo yuke buyana aatnanga dua. 25 Ina unzakan aminu tapatuta gupnae sanga take siknga yuke dua maiwikge iaknga siknga natake tasiwanu sangana apmaiwik. Ngana gupnae sangae unzingu dua natanggamatawanu sangana dua maiwan aminu waapata kayuk asinggan asinggan yuwik. 26 Siwan aminu tapatuta natane puyana tasinangge take natakengu iat naat ukgatap sukusim. Unzing tasikengu keu nata yuwit komune aminu wa natane puyana pasingamunggak kapaat naat unekan gatake yutzim. Unekan gatake yuwatda Nanata aminu waapatane umana yatangenawik,” ngang yakut.

Aminbamde notna dakngake yuak kapa amin saamdakane tanguke tangenatning.

27 “Na nangaakan natake yuat. Siwan nata dasing yawit? Asikaya nata anzing yawit, ‘Nana! Gata meya takngatu nae apikge wa singgau sandekngamuyo,’ ngang yawit ba dasing? Wena. Nata unzing dua yawit. Na meya waaknga kawitde natake apbum. 28 Nan! Gata take tasiwi gatane umanda buyambam siyok!” Jesuta unzing yawan wamu takngatu enandang yuakapata anzing yakut, “Nata natane umana tasiwa buyambamu gwa sikut. Siwan nata gatu tasiwa buyambam siknga siwik,” ngang yakut. 29 Yawan aminbamu inengan yukingga wamu waaknga natake anzing yaking, “Gakngau gwenduta yanggak ngang yawa kunduta angela tapatuta ininggak,” ngang yaking.

30 Unzing yawawa Jesuta yake anzing yanikut, “Wamu aaknga na gatangamikge dua yanggak. Wena. Waaknga yanggau gin gatandamikge yanggak. 31 Tapduknga Anututa aminbamu keu andakane nana usanziwik gwenu gwa singgak. Siwan Anututa aminbam usanzike aminu tapatu keu andakane nanata ie wam natake ie gen gwaamukaing kapa yapbike inikwasiwan kuwik. 32 Masande na nuke tangenawana nata aminu kuupbamu ninae kaipakapit,” ngang yakut. 33 Ita unzingu wa yakuu amin saamdakane tanguwa akupikge tuwanguke yakut.

34 Unzing yawan aminbampat yanganuke anzing iniking, “Ninu wamu takngatu Anututane wapatangu anzing nininggak. Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apik kapata asinggan asinggan yuwik. Siwan ngana ga dasingge gata anzingu yanggayak? Aminda aminbamde notnaapa dakngake yuak kapa tanguke tangenatning ngang yanggayak. Aminbamde notna wa dakngake yuak kapa mamin,” ngang iniking.

35 Iniwa ita anzing yanikut, “Tapduu mateknga siknga kakaa akngata gikat gatake yutning. Apmanu kakaa akngata gikat gatake yuaing gwekatang ginda kakaa akngane kepi sukunong. Zikaatdamuyak. Aminu zikaandakane sukukengu ita zaneka kunggakge dua nataak. 36 Apmanu kakaa akngata gikat gatake yuaing gwekatang ginda kakaa waaknga damunggak kapae natapa kekeknga siyok. Natapa kekekawan ginu kakaa akngane sukukaing amin daknganing,” ngang yanikut. Siwan Jesuta wamu waaknga ngang yakenga ita wa amin peke kuke kusopukut.

Jesue natake Anututa initewan apbut tapanin ngang dua natapbing.

37 Wa aminda kawawa ita duya kwaapzang pasiwawan kake ngana ie natake Anututa tapan pasinggak ngang natapa siakan dua sikut. 38 Unzingge ayanikapsa aminu Aisaiata wamu takngatu tupa siknga matakut taknga buya unin aakut. Aisaiata anzing matakut,

“Buyambam tapa! Maminda nindane wamde baniu sikut? Wena.
Buyambam tapata kekekngana maminde yeukngaman kaking? Wena,”
ngang matakut.

39 Siwan aminbamda natapa siakan dua siwan wamu wa Aisaiata matakut taknga buya unin aakut. Sike ita wamu takngatuat anzing matakut,

40 “Ita tasiyaman kai kusiya amin dakngaking.
Ita tasiyaman yamandet siya amin dakngaking.
Kainata sanga katak kake musiane anggaman natdeke musia tapa tekwambanu maminda take tasiyamik? Gata yamunanga wena.”
Wamu wa matakut taknga buya unin aakut.
41 Aisaiata baniaatang natake Jesuta aminu umana buyambamu kayaapa dakngake yuwik kakngae natake wamu waaknga ie yakut.

42 Unzing matakut taknga buya aawan aminu buyambamda Jesue natapa siakan sikut. Siwan Judia nana amindane take amikatnana aminu buyambamda ie natapa siakan sikut. Siwan ngana wa aminu Ferisi aminde akgwauke miti yot gwene ninikwasitnang ngang natake Jesue natapa siakan sikut takngana atakusopuking. 43 Wa aminu Anututa umana pangenawikge asiknga dua bakngaking. Wena. Aminda umana pangenatningge asiknga bakngake baniaatang wa Jesue natapbing kaknga dua yakapbing.

Jesuta ninu usanziwik.

44 Siwan Jesuta apaa yake aminbamu anzing yanikut, “Aminu tapatu nae natake Anututa initewan apu pasinggak ngang natapan siakan siwiu ita naekan dua nataak. Aho. Ita na nanitewan apbum tapae natapan kekekanggak kapanin. 45 Sike na nanduau waapata aminu na nanitewan apbum tapa kuut akaak kapanin. 46 Mamin amindaka nae natapa siakan siwiu wa aminda zikaa aknga teke kakaa akngaatang yutningge natake na kepdakane epbum.

47 “Aminu tapatuta nae wamu baakngita natake ngana dua gwaamumbiu nata dua usanzike inikwasiwa kuwik. Wena. Aminbam usanzike yanikwasiwa kuningge dua natake na kepdakane epbum. Aho. Akgatayamunangge epbum. 48 Mamin amindaka nae masa namuke nae wamde apbitawiu usanziwik kakngata undang yukngamunggak. Wamu nina banipda siwan dua daninggat. Aho. Nanda nanitewan epbum tapata naniwan natapbum takngakan daninggat. Sike wamu waaknga daniwa yamandet sining kakngata tapduknga sandewik gwene ginu usanzike danikwasiwan kuning. 50 Siwan keune nana aminda kayuk asinggan asinggan yutning kakngae yapii wamu wa Nanata atnaninggak kaknga unin ngang natapa siakan singgak. Unzing natapa siakan siwan na Nanata atnaninggak kakngakan daninggat,” ngang yanikut.

Copyright information for `WNC