John 14

Ninipake kuwan kuke Nande kunim.

Siwan Jesuta gatuna anzing ninikut, “Musipzaatang nangaakan ma natapam. Ginu Anutue natapa siakan singgak. Siwan ina unzakan nae kuut natapnong. Nanatane yot gwekatang you kwaapzang siknga gwendu gwenduta yuaing. Unzing wena gamu nata dua daniwam. Nata undang koke ginde tandakngakenga gatuna asepit. Epuke ginu danipakopa naat gatake asinggan asinggan yutnim. Sike nata keu akuwit komde kepi gisa atnataaing,” ngang ninikut.

Ngang niniwan Tomasda yake anzing inikut, “Aanin. Ninu buyami natake gata keu kuwiyak komde dua nataamang. Sike nisa undang kunimde kepi tawana maiwik,” ngang inikut.

Iniwan yake anzing inikut, “Nata ginu danipakuwa kuke undang kunim. Sike siakan wamde yapii na. Siwan ginu kayuk yutning kaknga atdama kayuk asinggan yutning. Siwan nata aminu tapatu dua initakuwanu ita kuke Nande dua kuwik. Ita inatakan undang kunanga dua. Sike ginu nae katak natapbing gamu ginu natane Nanae kuut atnatapam. Ginu apman tuwanguke ie atnataaing. Siwan ginda Nana gwa kaking,” ngang ninikut.

Unzing niniwan Filipda yake anzing inikut, “Aana. Gata Nangga ninde yeutnimi kake sanga tapatuatde dua ganinim,” ngang inikut.

Ngang iniwan yake anzing inikut, “Filip. Tapduk mamaya na gikat gatake gwa yuamang. Siwan ga nae katak natapbuyak gamu unzingu dua yawim. Aminu na nanduak kapata Nana gwa kakut. Dasingge gata, ‘Nangga ninde yeutnimi kanim,’ ngang naninggayak? 10 Asikaya ga nae natake iat Nankat unekan gatake yuamayak ngang dua ba nataayak? Wamu nata ginde damunggat taknga nata nina banipda natake dua daninggat. Aho. Nana naat unekan gatake yuamak kapata nae banip tangenawan nata wamu yake itane puyana pasinggat. 11 Naat Nankat unekan gatake yuamak ngang daninggat taknga natake ginu siakan ngang natapnong. Sike wena kakengu ginda puya takngatu takngatu nata pasinggatde natake wamu wa daninggat takngae siakan ngang natapnong. 12 Siakande siknga daninggat. Aminu nae natake Anututa tapan pasinggak ngang natapan siakan siwiu waapata puya nangaakanu nata pasinggau itaaya unzakan pasiwik. Siwan nata Nanae kuke yuwawa ginda nae natake iat Anutuat unekan gatake yuamayak ngang natapa siakan siwanu sanga kuupbamde tumuk wam yaningu nata atasindamit. Atasindama ginu puya pasinggat taknga atnapbitning. Unzing tasiwa kake aminbamda Nanatane umana aknga yatangenatning. 14 Sike ginda naekan natanggamatake sanga takngatue naniwanu nata atasindamit,” ngang ninikut.

Waung Kapa initewan apikge yakut.

15 “Ginda nae banip gwaang natangamukengu natane gena akgwaamutning. 16 Sike siakan wam takngatane yapii Anututane Waung Kapa unin. Ita gatandamuyaapa dakngake asinggan yuwik. Siwan na dapmake kuke Nana iniwa ita Waungu wa gatandamuyaapa initewan ginde asapik. Initewan apuke gikat gatake asinggan asinggan yutning. Unekan gatake yuwawa ngana aminu Anutue natapa siakan dua singgak aminda Waung waapae dua natake kainata dua kake ie natapa siakan dua siwik. Siakan dua siwan ngana Waungu waapata gikat gatake unekan yuwawa ginda ie atnataaing. Atnatake yuwawa iat gikat asinggan unekan gatake sukuning. 18 Nata ginu dapmake kuwawa ginda toitoitda binga dua yutning. Wena. Ginu dapmake kuke gatuna ginde asapit. 19 Mateknga kundusim yukenga na dapmake kuwawa aminu Anutue natapa siakan dua singgak aminda gatuna dua nandupning. Aminu waakwakatnana aminda na dua nanduke yuwawa ngana ginda atnandupning. Ginda atnandupa nata kayuk yuke ginda kayuk yutning kaknga atdama kayuk asinggan asinggan yutning. 20 Siwan tapduknga Waung Kapata ginde apik gwekatang ginu nae atnatdetning. Naat Nanaatda buyakan taknga yuamak ngang anggaman siwan ginda kaning. Kake naat gikat gatake unekan sukukamang ngang natdetning. 21 Ge aminu tapatuta nae banip gwaang natangamukengu natane genu akgwaamumbik. Akgwaamuban kake naat Nanaatda aminu waapae banip gwaang natangamusim. Natangamuke nata anggaman apa atnandupik,” ngang ninikut.

22 Jesuta unzing niniwan aminu nikatnana tapatu umana Judas ngang inikumang. Judas Iskeriot yot gapmane nana apatane tange tapatu. Ita Jesu anzing inikut, “Aana. Dasingge gata ninde apnangge nataayak ngana gata anggamanu gae natapa siakan dua singgak aminde dua apsa,” ngang inikwaikut.

23 Inikwaiwan yake anzing inikut, “Aminu nae musip gwaang natakengu ita natane gena katak siknga gwaamumbik. Gena gwaamuban kake natane Nanata aminu waapae musip gwaang natangamik. Siwan naat Nanaatda ie apda iat gatake asinggan asinggan yutnim. 24 Aminu nae musip gwaangu dua natapiu ita natane gena dua gwaamumbik. Siwan wamu wa daniwa ginda nataaing kaknga wa nata ninane dua. Wamu waaknga Nana na atnanitewan apbum tapatane,” ngang ninikut.

25 “Na gikat gatake yuyuk nata ginu unzingu danit. 26 Ngana nata Nana iniwa ita inane Waung Kapa gin gatandamik kapa initewan ginde asapik. Initewan apuke danindamuke ginde natdetdetza pangenawan ginda wamu kuupbam nata daniwa yusika apbotaningu gatusa natdetning. 27 Nata ginu atdapmambitde natake gatandama ginu nangaakan dua natapning. Gatandama ginu nata musipma gitna nataat takngakan natapnong. Aminu Anutue baniu dua siking aminda unzingu gatandamunanga dua. Ginda musipzaatang nangaakan ma natapam. Siwan ginu ma gwaubam,” ngang ninikut.

28 “Ginu wamu nata anzing gwa daniwa nataing, ‘Nata gin dapmake akuwit. Kuke na gatuna ginde asapit,’ ngang gwa daniwa nataing. Sike ginda nae musip gwaang natapbing gamu ginu nata Nanae kuwitde apbakngawam. Dasingge? Nanata buyambam tapa sike na atnapbike yuak. 29 Siwan nata ginu dua dapmake kuke apman unekan gatake yuamang komune wamu waaknga gwa danit. Unzingu gwa danit taknga masande buya aawan kake ginda natapa siakan siwik. 30 Nata wamu buyambamu gikat dua yanim. Dasingge? Sanga keu andakane nana akngatane tupan tapata asapunggak. Ita sanga takngatu nae tasinanga dua. 31 Ngana ita na tasiwan siwan aminbamda kake nata Nande musip gwaang natake Nanda atnaninggak kakngakan tasinggat ngang anggaman natdetning,” ngang ninike, “Ginu enawa kuna,” ngang ninikut.

Copyright information for `WNC