John 17

Jesuta tumuk wamu yakut.

Jesuta unzing niniwan puyuwan ita enandang kake anzing yakut, “Nana. Tapduu gwan singgak. Gata aminu kuupbamde tupan tapa napmambi yuke umanda enane siknga yatangenake gata aminu kaipakapi nae apbing aminde nata sanga kayuk yutning kaknga yamit. Unzing yama pake asinggan asinggan yutning. Ga awiaapa ga Anutu siknga. Siwan na Jesu. Gata na nanitewi apuke Krais aminbam gatayamuyaapa dakngake yuat. Siwan aminu nitde katak nataaing amindakan kayuk yutnanga aknga pake asinggan asinggan yutning aminu unin. Nata puya nae nami tasiwitde namukuyak kaknga gwan tasiwa puyuwan na gatane umanda aknga unin tangenakum.

“O nan. Tupa kepdaka dua aawawan naat gaat unekan gatake yuwatda natane umana aknganata buyambam sike yukut. Sike apmanu naat gaat gatake unekan gatunit yutzim. Unzing yuwatda gata umana akngana gatuka tangenawi buyambam siyok. Unzing tupa sikut binga.

“Siwan nata gatane yapii aminu gika kaipakapi aminu gae masa gamukaing amin notna peke nae apbing aminde gwa yanikapbum. Aminu waakwau gikane. Siwan gata wa aminu kaipakapi nae gwa apbing. Nae apuke gae wamu katak siknga tawakaing. Gatane genda unzing gwaamuke gata na napmambi nata umana kayaapa dakngake pasinggat taknga kake sanga wa kuupbam gatane akngata apan pasinggatde pandetnata atnataaing.

“Dasingge? Wamu kuupbam gata namukuyak kaknga nata yama pake siakande siknga anzing nataaing. Tupa na gaat yusika na apbum. Siwan gata na nanitewi apbumde natapa siakan singgak. Nata tumuk wamu wa amin gatayamunangge ganinggat. Nata tumuk wamu aminu gae masa gamukaikat nana aminu gatayamunangge dua ganinggat. Aho. Nata tumuk wamu aminu wa gika kaipakapi nae apbing amin gatayamunangge ganinggat. Dasingge? Wa aminu gikane.

10 “Siwan natane amina kuupbamda gatane aminda dakngake yuaing. Siwan gatane aminda kuupbam wa natane. Siwan wa aminda natane umana yatangenakaing. 11 Siwan na apmanu kepdaka teke gae kuwawa ngana aminu waakwau ane yutning. O Nan. Noman sikngaapa. Gata wa aminu gatane kekeknga akngakata toimso. Naat gaat musipmiu takngatukan natake yuamak. Ina unzakan aminu waakwau musia takngatukan natake yutningge gatane kekeknga akngaka nae yeukngami kakum takngata toimso. 12 Tapduknga na wa amikat yuamangu na gatane kekeknga akngakata toikgat. Nata katak siknga kayuwawa aminu tapatu wena dua sikut. Pandetna tapatu wena sinanga tapatakan napmake wena siwikge gwa dapakanggak. Wa gatane wamu yakapsa aminda tupa siknga mataking kaknga buyana unin aawikge dapakanggak.

13 “Siwan apmanu na gae kunggat. Siwan nata kepdakane yuat komune wamu waaknga ngang yake nata apbaknganggat takngae natake wa aminda ina unzakan asiknga baknganingge yanggat. 14 Gatane wamu nata wa aminde yama gitna pake aminu gae masa gamukaing amin notna peke yuaing. Na kuut nata gae masa gamukaikat nana tapatu dua yuat. Unzingge aminu wa gae semna nataikat nana aminda natane aminabamu waakwakge semna nataaing. 15 Nata tumuk wamu gata natane aminabam keu andakane sandeke papiakge dua yanggat. Aho. Nata tumuk wamu gata toimbi aminu waiapata dua pasiwan mainingge yanggat. 16 Wa aminu gae semna nataaikat nana aminda dua yuaing. Sike na kuut. Unzing natanggamukaing amikatnana dua. 17 Gatane wamu siakan yanggayak kaknga kuupbam wa aminde asinggan yami pake gatane amindabam daknganong. 18 Tupa gata na nanitewi nata apuke aminbamde banakan yuat. Ina unzakan. Nata aminabamu yanipewa kuke aminbamde banakan yutning. 19 Siwan nata natane aminabam gatayamunangge natake nata gae amin siknga dakngake yuwitde yanggat. Unzing yake aminu waakwakga gatane siakan wam gwaamuke, wa aminu kuut gae amin siknga daknganingge natake yanggat.

20 “Ngana na tumuk wamu aminu waakwakgan gatayamunangge dua yat. Aho. Nata tumuk wamu yake aminda wa aminde wam natake Anututa tapan pasinggak kapa unin ngang nae natapa siakan siwik amikat kuut gatayamunangge yanggat. 21 Nata aminu wa kuupbam musia takngatukan natake yutningge nataat. O Nana. Gata naatang yuwi naat gatake unekan sukukamak. Ina unzakan. Nata wa aminu nikat gatake unekan sukunimde nataat. Unzing sukuwatna aminu gae masa gamukaing aminda natake gata na nanitewi apbumde natapa siakan siwik. 22 Siwan gaat naat musipmiu takngatukan natake yuamak. Sike natane aminabamu nitda musipmiu takngatukan natayuamak binga natayutningge nataat. Unzing natake gata nae umana buyambamu wa atnamukuyak kaknga wa aminde gwa yeuyamukum. Yeuyama kake musia takngatukan natayutning. 23 Nata wa amikat yutna gata na ataang yuwi wa aminu musia takngatukan siknga natake yutningge nataat. Musia takngatukan natake yuwawa kake aminu gae semna nataaing aminda natake gata na nanitewi apbumde natapa siakan siwik. Siwan gata natane aminabamde musip gwaang nataayak ngang natapa siakan siwikge nataat.

24 “O Nan. Nata aminu gata kaipakapi nae apbing aminu naat keu nata yuwit komune yutnimde nataat. Nata wa aminu natane umana buyambam gata wa namukuyak kaknga natapningge nataat. Tupa keu dua aawawan tapduu waomune gata nae musip gwaang natangamuke umana buyambamu waaknga nae namukuyak.

25 “O Nana. Noman sikngaapa. Aminu kuupbamda gae dua nataaing. Ngana nata gae atnataat. Siwan aminabamu aakwak kaya atnataaing. Gata na nanitewi apbumden. 26 Nata gatane yapii wa aminde gwa yanikapbum. Siwan wa aminda ga nae musip gwaang natangamunggayak kakngae baniaatang natake yuwawa naat wa amikat gatake unekan yutnimde natake nata gatuna gatane yapii yanikapit.” Ngang Jesuta tumuk wamu waaknga ngang yakut.

Copyright information for `WNC