John 19

Unzing yanggamatawa Pailatda amak amina yaniwan Jesu take ipmapa tanguking. Tanguke nau bobingga gwasike gwapakngane tupan tapatane kupna binga gwapungamuking. Gwapungamuke tauu gamana sandu buyambam tapatane binga tasingamuking. Tasingamuke ie apu kem tanziyuk gaak wam inike, “Judia amindane buyambam tapanin,” ngang iniyuk amna wesiking.

Unzing tasiwawa Pailatda gatuna epu kepman kuke anzing yanikut, “Nata natapa ita wai takngatu dua tasikut ngang nataat takngae ginda natdetningge nata kepman takepa kanong,” ngang yaniwana Jesuta kepman epuke bobingga gwasike tasingamukingu wa gwapakngane yuwawan tauu gamana wa sakaya unzing yuwawan epbut. Epana Pailatda yake, “Aminu aapae kanong,” ngang yanikut.

Jesuta unzing kepman epan kake yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakat gatu akayuya amikatda kake yanggamatake amin saamdakane tanguyo! Amin saamdakane tanguyo ngang yaking. Yawawa Pailatda yake anzing yanikut, “Ginda gisa take amin saamdakane tangutnong. Nata itane gutongana takngatu kawa wena singgakge nata dua tanguwit,” ngang yanikut.

Yaniwan ngana yake anzing iniking, “Nindane mama wamu takngatu kaya. Sike mama wamu waakngata anzing yanggak, ‘Aminu waapata yake na Anututane waaknga siknga ngang yakutde asiknga tangutna kupik,’ ngang yanggak,” ngang iniking.

Iniwa wamu waaknga natake asiknga gwaukut. Asiknga gwauke gavman yot gwekatang gatuna koke ita Jesu inike, “Ga zane nana apata apuyak,” ngang inikwaikut. Siwan ngana Jesuta wamu yake dua inikut. 10 Dua iniwan kake ita anzing inikut, “Dasingge? Gata nae wamu dua naniya? Na kekekngana kayaapa. Ge ga akgapmaba kuwiyakge bitakengu amin saamdakane akgutnanga. Asikaya gata ie dua natake wamu takngatu yake dua naninggayak,” ngang inikut.

11 Iniwan yake anzing inikut, “Anutu enandang nana apata gae kekeknga dua gamanu ga kekekngaka wena siwan gata nae sanga tapatu tasingamunanga dua. Unzingge aminu na gae kataune tekut tapatane waiaknganata gatane waiakngaka ayapbike buyambam siknga singgak,” ngang inikut.

12 Iniwan wamu waaknga natake ita kepie tawake sandetewan kuwikge asiknga tasikut. Siwan ngana Judia aminda anzing yanggamataking, “Gata aminu waapa asandetewi kuwanu gata Sisatane notna dua, gan! Aminda inae buyambam tapa ngang yakengu ita Sisatane iwana dakngawik,” ngang yaking.

13 Yawa natake ita Jesu kepman gatuna takepbut. Takepuke buka supda temake tasiking komu umana Hibru wam tangan Gabata ngang inikaingu waomune wam usanzikgak gakane siandakane pukwikut. 14 Tapduk wa gwenu Pasova tapduk takwan gwendane sanga tandakngaking. Sike kepmaomu atdapakawan Pailatda Jesu takepuke pukwikut. Judia aminu anzing yanikut, “Gindane buyambam tapasa kanong,” ngang yaniwan ngana 15 yake anzing yanggamataking, “Atanguyo! Atanguyo! Amin saamdakane tanguyo,” ngang yaking.

Yawawa yake anzing yanikut, “Gindane buyambam tapasa ngana ginu nata amin saamdakane tanguwitde nataaing?”

Ngang yaniwan Anutue yot takwan gwene pasikaing aminde takeakwakga anzing yaking, “Ninu buyambaminu tapatu wena! Sisa awia waapakan,” ngang yawa
16 Pailatda Jesu amin saamdakane tangutningge yawan kekekakut.

Jesu amin saamdakane tanguking.

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17 Unzingge amak aminda Jesu tapa ita inane amin saamdaka gwaamukut. Gwaamutakuke yot gapma teke keu komdu umana gwapak gwikgwit ngang inikaing komune kukut. Sike Hibru wam tanganu Golgota ngang inikaing. 18 Sike keu waomune i amin saamdakane tanguking. Siwan wawi tapaaya kuut iat gatake kaukaut zipbing. Siwan Jesu banakan tanguking.

19 Siwan Pailatda wamu takngatu anzing matakut, “Jesu Nasaret nanaapa. Judia amindane buyambam tapa,” ngang matakut. Matake Hibru wam tangan gatu Rom nanatane wam tangan gatu Grik wam tangan matakut. Wamu wa matakut san take amin saamdakane tanguwan gatapbut. Sike keu wa Jesu tanguking komu you Jerusalem gapma wesim. Unzingge Judia aminu buyambamda wamu waaknga kendeking. 21 Kendeke Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakga kuke Pailat anzing iniking, “Gata wamu wa matake ‘Judia amindane buyambam tapa,’ ngang matayak kaknga dotdonguke wamu takngatu anzing matayo, ‘Aminu aapata na Judia amindane buyambam tapa ngang yakut tapa anin,’ ngang matayo,” ngang iniking. 22 Iniwa yake anzing yanikut, “Wamu nata gwa matat taknga unzing yuwik,” ngang yaniwan kekekakut.

23 Siwan amak aminu tapaat tapaatda Jesu take amin saamdakane tangukenga itane tauknga panangge natake usanzike sandu sandu ba gomdu gomdu paking. Sike itane siotna kuut paking. Siwan ngana siotna kukgom mamaya aknga apmapa pukunanga gom kake wesinangge apbitaking. 24 Apbitake anzing yaking, “Ninda anggomu dua wesinim. Aho. Ninda kat binga tasike nikat nana tapatutakan tapikge tasinim,” ngang yake unzing tasiking siwan Anututane wamu takngatu yakapsa aminu tapatuta tupa siknga ie anzing matakut,

“Wa aminda natane tauknga usanzike pake
kat binga tasike aminu tapatuta natane siotna takut,”
ngang matakut taknga unin tasiwa buya aakut.

25 Siwan Jesu tangukingu amin saamdaka wesimu Jesutane mingata une yukut. Iat maya tapaat tapatuatda unekan gatake yuking. Wa yukingu Mariatane uyapna gatu paanatane tange tapatu umana Maria ngang iniking. Ita wawi tapatu umana Klopas ngang inikinggane maatna. Siwan maya tapatu Magdala yot gapmane nanaapa umana Maria ngang iniking kapaaya kuut unekan gatake yuking. Maya waakwau Jesutane amin saamdakane wesim yuking. 26 Yuwawa Jesuta kawawan mingaat pandetna tapatu ie take siknga nataak kapaatda wesim yukumayak. Wesim yuwawat kake Jesuta minga anzing inikut, “Ming! Wawi waapa gata waakgae tapso,” ngang inike 27 ita pandetna waapa inike, “Natane minga gata minggae tapso,” ngang inikut. Siwan wa inikut tapa na unin. Siwan tapduu wagwene nata Maria take yotnane takuke kayukum.

Jesuta akumbut.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Siwana Jesuta anzingu atnatapbut. Itane puyana kuupbam gwa tasiwan puyukgak ngangun. Siwan Anututane wamu matakingu buyana asaawikge ita anzing yakut, “Na yanggae nataat,” ngang yawan 29 dopangu gwendu wain yangga kapanga gwa sikut taknga atdopan teking. Siwan wa aminda yanggabam gwene nana misa musatu take yangga waakngane tewa dopbut. Siwan pitamu tapatune ukgaoke Jesutane genane tewa kopbut. 30 Tewa kopan Jesuta yangga waaknga bupbuyake tangokenga, “Gwan tasiwa puyukgak,” ngang yakut. Ita unzing yake akgwetawan weenata asakowan akumbut.

Ngikngiknga saak gwawayata making.

31 Sike tapduu wagwenu Pasova yuwatakak tapduk takwan gwende sangaapa tandakngaking. Siwan yuwatakau wagwenu buyambam siknga gwen ngang natake Judia amindane takeakwakga akupsatane gupna yuwatakak tapduu wagwene amin saamdakane yutningge apbitaking. Apbitake Pailat inike kepi zipmapuke gupna sandetningge iniking. 32 Iniwa ita yanipewan amak aminda kuke aminu Jesuat zipbing kapaatdane kepi zipbuking. 33 Zipbukenga Jesue kuke ngana gwa kumbutna kake Jesutane kepi dua zipmapuking. 34 Siwan ngana amak aminu tapatuta ngikngiknga saak gwawayata makut. Mapan zetgaman dakaat yanggaatda epbing. 35 Siwan na wamu aaknga matanggat tapata unin kainata kakum taknga matawa siakan singgak. Siwan siakan wamu waaknga kendeke ginda Jesue natake Anututa tapan akgatanimuyaapa dakngake yuak ngang natapa kekeknga siwikge matanggat. 36 Siwan Anututane wamu takngatu tupa siknga ayanikapsa apata anzing matakut, “Aminda itane kwatai tapatu dua zipmaputning,” ngang matakut taknga buyana unin aakut. 37 Siwan wamu takngatuat anzing, “Aminda aminu wa making kapa katasining,” ngang matakut takngaau buyana unin aakut.

Jesutane gupna supgapbat katang teking.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Siwana aminu tapatu umana Josep ngang iniking. Ita Arimatia yot gapmane nanaapa. Siwan ita Pailatde kuke Jesutane gupnasan tapikge natake inikut. Josep waapa Jesutane wamna atnatapbikat nana tapatu ngana ita Judia amindane takeakwakge akgwauke Jesue banip singgak kaknga atakusopukut. Sike Pailatda katewan ita kuku Jesutane gupnasan sandeke takepbut. 39 Iat Nikodimas aminu tupa zikaane ita Jesue apbut tapaatda sandeke takepbumayak. Siwan Nikodimas waapata katau dakaaya umana mel gatu alo ngang yanikainggane inuknga kupiawan pekingu pake aiwa pimapa undanggan kwaidotdonguke Jesue gupnane pasiwat kapanga take siwikge pakapbut. Itane meyana 75 ngang buyambam. 40 Siwan aminu waapaatda Jesutane gupna sandeke takepuke sanga wa kapanga take siknga akngata gupnane dotdonguke taukga tapat kopbut. Unzing Judia nana aminda amin kwainangge tasikaing binga. 41 Sike keu Jesu amin saamdakane tanguking komune zonga zonga tapuya take siknga kwaike kayuaing komu wesim yuak. Siwan keu wakomune tupa supgapbau dakatu akupsa aminu undang teningge kwaiking. Siwan ngana supgapbau wandakane aminu tapatu undangu dua teking. 42 Siwan tapduu wagwenu Judia nana aminu Pasova tapduk takwan gwende tandakngaking. Unzingge aminu waapaatda gupnasanu supgapbau wesimu wandakaatang tekumayak.

Copyright information for `WNC