John 21

Pandetnata Jesu kaking.

Siwan masande Jesuta yangga gapanu Taibrias gwende apuke gatuna anggaman siwan kakumang kakngae wamu anzing. Saimon Pita gatu Tomas sike itane umana takngatu bokngan aakumayakat nana tapatu siwan Nataniel you gapmandu Kena Galili kep komune yuak gapmane nana siwan naat paanaat nitdane naniu tapatukan umana Sebedi ngang inikamang. Sike nikat gatu Jesutane pandetna tapaaya ngangga unekan gatake yukumang. Yusika Saimon Pitata yake, “Na kuke pis kaiwit,” ngang yawan, “Nikaa gaat kuut kunim,” ngang yakumang. Unzing yake ninu kuke dopangbam gwene koke ngana zikaa wagwene pis dakatusimpaa dua kaikumang.

Dua kaike yuwatna gunzitda akopnangge siwawan Jesuta pakapu yangga gapan gwene kwaim tapane yukut. Yuwawan kake ngana ninu wa Jesu ngang dua natapbumang.

Siwan Jesuta yake, “Waaknga! Asikaya ginu pis kundu apaing,” ngang ninikwaiwan yake, “Wena,” ngang inikumang.

Inina ita anzing ninikut, “Ginda yapapza katakza siyaapa saak mutnong. Muke ginda pis kundu apme paning,” ngang niniwan yapapmin mutna pukukut. Mutna pukuwan pis dakandaka kwaapzang siknga pake yapapminu kaitakakopnanga dua sikut.

Sike nata kake, “Waapa Aanin,” ngang Pita iniwa natake ita Jesue zetgaman kunangge natake tauknga ateke puya tasikutsan wamake yanggaatang paapukukut. Paapukuke kuwawan yangga gapande kwaim tapa maa siknga dua siwan ninu dopangbam gwene yukumangu piskat yapapat unzing buyak kaipakapbumang. Kaipakapuke kusika yangga kwaimune kundoke kawatna ita katap sake yuwawan kakumang. Kawatna piskat poyakat katap gwene yuwa kakumang.

10 Kawatna Jesuta anzing ninikut, “Pis apmanu ginda paingu wa kundu pakapnong,” ngang niniwan 11 Saimon Pitata dopangbam gwene koke yapap gwenu yangga gapanu kwaim tapane kaitakapbut. Sike pis buyambamu yapap gwene puku dopbingu wa unzing 153. Wa kwaapzang siknga siwan ngana yapap gwenu dua sipdakut. 12 Siwan Jesuta yake, “Ginu apu nanamu nanong,” ngang ninikut. Niniwan ninda, “Aminu waapa Aanin,” ngang anggaman natapbumang. Unzingge nikat nana tapatuta ga mamin ngang dua ininangge natapbut. 13 Siwan Jesuta apu poyakat piskat pake niman pake nakumang. 14 Siwan Jesu matmat gapmaneta enake sipmaya anggaman siwan gwa kakumang. Siwan apmanu gatunin kana sipmaat sipduat sikut.

Nanamu natane sipsipmae yamuyo.

15 Siwan ninu nanamu nana puyuwana Jesuta Saimon Pita anzing inikut, “Saimon! Jondane waaknga! Asikaya gata aminu aakwau ayapbike gata nae musip gwaangu buyambam siknga nataayak ba dasing,” ngang inikwaiwan yake anzing inikut, “Ngan. Aana. Na gae take nataat taknga gata atnataayak,” ngang inikut.

Iniwan yake anzing inikut, “Toikngata nanamu sipsipnae yamukaing binga gata aminu nae banip sikaing amin toimso,” ngang inikut.

16 Siwan sipduat gatu anzing inikut, “Saimon. Jondane waaknga! Asikaya ga nae musip gwaang nataayak ba wena,” ngang inikwaiwan yake anzing inikut, “Ngan. Aana. Na gae take nataat taknga gata atnataayak,” ngang iniwan yake anzing inikut, “Gata aminu nae banip sikaing amin kayuyo,” ngang inikut.

17 Siwan sipduat iniwan sipmaat sipduat dakngawan anzing inikwaikut, “Saimon. Jondane waaknga! Asikaya ga nae take nataayak,” ngang iniwan Pitata musia meya sipduat asikaya ga nae take nataayak ngang iniwan sipmaat sipduat dakngawan meya natake anzing inikut, “Aana. Gata sangabamde atnataayak. Na gae take nataat taknga gata atnataayak,” ngang iniwan yake anzing inikut, “Gata natane aminabam toimso,” ngang inikenga anzing inikut, 18 “Siakande siknga nata ga ganinggat. Tupa ga wawi matek yuke gata simbuka gika wamake gata keu gika kunangge natapbuyak komune kukuyak. Ngana masande ga aminuake sike gata katakga tangenawi aminu tapatuta simbuka wamake ita take keu gata dua kunangge natapiyak komune takuwik,” ngang inikut. 19 Jesuta unzing inikut takngae yapii anzing. Masande Pita akupikge aminu Jesue semna nataaing aminda tanggaganuke tanguwa kupik kakngae yakut. Pitata unzingu wa Jesue umana akngae tanguwa kumbut takngae natake Anutue umana yatangenatning. Unzingge Jesuta ie natake tuwanguke wamu waaknga ngang yakut. Ita unzing yake, “Gata na nawamso,” ngang Pita inikut.

Jesuta pandetna take siknga natangamunggak kapae yakut.

20 Wamu waaknga Jesuta iniwawan Pitata tapan tekwamban nata masa masa kuke yuwawa nandupbut. Na pandetna Jesuta take siknga natangamunggak kapa na nandupbut. Sike tupa nanam nake nata Jesu wesim yuke inike, “Aana. Maminda ga iwande yeuyamik,” ngang inikwaikum.

21 Siwan Pitata nanduke Jesu anzing inikwaikut, “Aminu aapae sanga dasing kaknga singamik,” ngang iniwan 22 yake anzing inikut, “Nata natapanu ita kayuk yuwawan nata kuke gatu apitde take natapanu asikaya wa gae sanga? Ga na nawamso,” ngang inikut. 23 Unzingge wamu takngatu yatakuwawan Jesutane aminabamda anzing natapbing. Pandetna aapata dua kupik. Siwan ngana wamu Jesuta dua kupikge natake dua inikut. Aho. Ita anzing yakut, “Nata take natapanu ita kayuk yuwawan nata kuke gatu apitde take natapanu asikaya wa gae sanga,” nganggan yakut.

24 Sike pandetna waapa na unin. Sike apmanu nata wamu waaknga ngang yakapmake matanggat. Siwan wamu nata yakapmanggat taknga natapna siakan singgak.

25 Sike sanga kunduaya buyambam Jesuta tasikut. Sike aminda wa kuupbam takngatu takngatu mataning gamu buu wa mataningu kwaapzang siknga siwan unekan pakapu pena keu kuupbam akgitnawan ngang nataat. Unukan.

Copyright information for `WNC