John 4

Jesuta maya Sameria nanaapaat wam yakumayak.

Siwan tapduu waomune Ferisi aminda wamu takngatu anzing natapbing. Jesuta pake yangga aminu kwaapzang sauyamuke ita Jonu ayapbikgak ngang natapbing. Siwan ngana Jesuta ina dua yangga sauyamukut. Ninu itane pandetnatakan yangga sauyamukumang. Siwan Jesuta unzing tasiwan Ferisi aminda gwa nataaing ngang natake ita Judia kep teke Galili kep komune gatuna kukut.

Siwan kepi ita wa kukut tapa Sameria kep komde banakan kukut. Siwan kepi waapane kuku you Sameria kep komune yuau gapmandune kundopbut. Sike you wanggapmatane umana Saika ngang inikaing. You wanggapma keu wesim Jekopda waaknga Josepde tupa siknga imukut komune yuak. Sike yangga zitnangge gapma tupa Jekopda tasikuu wa keu wa komune yuak. Siwan Jesuta kusika gatok natake yangga gapma wandakane wesim pukwikut. Wa unzing kepmaom gunzitapane yukut.

Siwan pandetnata you wanggapmane nanam usinangge kuwatna maya Sameria nana tapatu yangga zitnangge apbut. Apana Jesuta anzing inikut, “Yangga nami tangopa,” ngang inikut.

Iniwan ngana maya Sameria nana waapata yake anzing inikut, “Ga Judia nana amin. Siwan maya naapa Sameria nana. Dasingge gata yangga nami tangopa ngang naninggayak,” ngang inikut. Dasingge? Judia nana aminu Sameria nanaau unekan dua sukukaing. 10 Siwan Jesuta yake anzing inikut, “Ga sanga Anututa gamunangge nataak kakngae atnatayak gamu unzingu dua naniwim,” ngang inikut. Inike tuwang wamu takngatu anzing inikut, “‘Yangga nami tangopa,’ ngang ganiwa gata nae atnatayak gamu sanga wa Anututa gamunangge nataak kaknga nata gae gamitde namuyo ngangu atnaniwim. Unzing naniyak gamu nata yangga yangakoke zimanggak kapane nana zike gae akgamam,” ngang inikut.

11 Iniwan mayata yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Ga baketda wena siwan yangga gapma andaka gapma siknga. Siwan gata dasing tasike yangga gapmandakane yangakoke doke yuak gakane zike namuya. 12 Nisane bapuninu Jekopda yangga gapma andaka tupa siknga kwaike ina gatu itane waaknga gatu ikwawa gaman gatu sipsip ngangga anggwene tangopbing. Siwan apmanu ninu itane dongune aakumang aminu kuutda atangokamang. Sike gata Jekop ayapbike yangga yangakonggak gwene nana atnamuya ba dasing,” ngang inikut.

13 Iniwan Jesuta yake anzing inikut, “Aminbamu yangga andakane tangopningu gatuna yanggae natapning. 14 Sike ngana aminu tapatu nata yangga wa imit taknga tangopiu tapduk bamu masande ita gatu yanggae dua natapik. Wena. Sike yangga nata wa imit taknga tangopanu yangga dapunda yangakonggak binga itane musiaatang tasiwan ita kayuk yuwik kaknga pake asinggan asinggan yuwik,” ngang inikut.

15 Ngang iniwan mayata yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Gata yangga waaknga nae nami tangoke masande na yanggae dua natapit. Siwan na gatu ane yangga zitnangge dua apit,” ngang inikut.

16 Iniwan Jesuta yake anzing inikut, “Gata kuku apbae yatawakenga ga gatuka ane apso,” ngang iniwan, 17 “Na apma wena,” ngang yawan Jesuta inikut, “Gata na apma wena ngang siakande siknga yanggayak. 18 Dasingge? Tupa ga apbae wawi katau kautdu musakan gwa pakuyak. Siwan apmanu gaat wawi tapatuatda yasewa akngaekan tasike yuamayak. Waapa gatane apba siknga dua. Gatane wamu waaknga siakan,” ngang inikut.

19 Iniwan yake anzing inikut, “Buyambam tapa! Ga ayanikapsa amin tapa ngang gwa nataat. 20 Sike ninu Sameria nana amindane bapuninu tawanu andakane koke yuke Anutue gwetake nanamu ie sangamukaking. Ngana ginu Judia nana aminda yake keu aminda Anutue gwetake nanamu ie sangamunanga komu Jerusalem yot gapmanekan yuak ngang yakaing,” ngang inikut.

21 Ngang iniwan yake anzing inikut, “Mayapa. Ganiwa natapi siakan siyok. Masande ginda tawanu andakaat Jerusalem yot gapmaneat ngangu dua koke sanga Anutue sangamuning. Wena. 22 Ginu asinimbakngakaing kapae katak gua nataaing. Siwan ngana ninu asinimbakngakamang kapae atnataamang. Dasingge? Anututa aminbam gatayaman sanga kayuk yutnanga aknga paning kaknga ninu Judia nana aminda tangenatnim. 23 Ngana masande aminbamda baniaatangu Nanin Anutue siakande siknga ngang inimbaknganing. Ngan. Tapduknga unzing inimbaknganing gwenu gwa apunggak ngang inikut. Aminu unzing inimbaknganingu Naninda yawake kanangge pasinggak. 24 Aminda Anutu kananga dua. Siwan gatu tananga dua. Sanga got takngata binga yuakge aminu ie inimbakngananggengu baniaatang siakande siknga ngang inimbakngayok,” ngang inikut.

25 Ngang iniwan mayata yake anzing inikut, “Na atnataat. Anututa tapan Mesaia gatanimuya apata asapik. Aminu kunduta Grik wam tangan ie Krais ngang inikaing. Sike tapduknga asapik gwene ita sanga kuupbamde ninikapik,” ngang inikut.

26 Iniwan ita yake, “Aminu waapa na unin. Gaat wamu yakamak,” ngang inikut.

27 Ita unzing yayuwawan ninu pandetnata gatu apbumang. Apu kawatna wamu iat maya waapaat yawawat kake nangaakan natapbumang. Siwan ngana aminu nikatnana tapatuta, “Gata mina binga tanangge natake ininggayak,” ngang maya waapae dua inikut. Ba “Dasingge ga iat yakamayak,” ngang dua Jesue inikut. Wena.

28 Siwan maya waapata itane yangga gapma gwena undang teke gatuna yot gapmane kuke anzing yanikut, 29 “Ginu apu aminu tapatu kanong. Ita nata sanga kuupbamu tupa tasikumde nanik. 30 Waapa Anututa tapan Krais gatanimuyaapa ba,” ngang yaniwan natake you wanggapma teke Jesue kuking.

31 Kepiapane apuwawa ninu pandetnata Jesu anzing inikumang, “Yanindamumsaapa. Ga nanamba napso,” ngang inina 32 ngana ita yake anzing ninikut, “Natane nanama ginda dua kaaingu kundu kaya,” ngang ninikut.

33 Niniwan pandetnata nisa anzing yakumang, “Aminu tapatuta ba nanamu pakapu iman nakge yanggak ba dasing,” ngang yakumang.

34 Yana Jesuta tuwang wamu takngatu anzing ninikut, “Na atnanitewan apbum tapae banip tawanggat takngata nanam napa gupmasan tapan kekekangamunggak binga singamunggak. Singaman nata itane puya tasiwa puyuwik,” ngang ninikut. 35 “Ginu anzing yakaing, ‘Yekau gweaat gweaat kana sandewana tapduknga nanamu buya detnanga siwik,’ ngang yakaing. Siwan ngana ginda kumbasike puya angaangae kanong. Buya atdetnanga gwa sikaing. 36 Aminu buya detnangge pasiwiu ita manina apapik. Nanamu buya deke pakapu unekan pening binga aminbam yanipakapa natane pandetna dakngake kayuk yutning kaknga pake asinggan asinggan yutning. Unzingge aminu nanam kwaiwik kapaat gatu nanamu buya dewik kapau kuut tapaatda apbakngasan. 37 Unzingge wamu asinggan yakamang kaknga siakan singgak, ‘Aminu tapatuta puya pasike kwaiwan ngana aminu tapatuta buya dewik,’ ngang yakamang. 38 Puya amina kunduta aminbamu gwa yaniwa natapbing. Siwan ginu aminu wa gwa yaniwa natapbikatnana kundu natane aminabam daknganingge danipewa kuku kwatan dua tasike yanipakapning,” ngang ninikut.

39 Wamu waaknga ngang niniyuwawan maya waapatane wam natake aminu wanggapmane nana aminda Jesue natake Anututa initewan apbut tapa unin ngang natapa kekekakut. 40 Jesue natapa kekekawan ie kuke anzing iniking, “Ga ma kuwim. Nikat yutnim,” ngang iniking. Iniwa ita tapduu gweaya you wanggapmane yukut. 41 Yuke aminbam yaniwawan natake aminu kunduat ie natapa kekeknga sikut.

42 Siwan wa aminda maya waapa anzing iniking, “Tupanu ninu gae wamban natake ninu aminu waapae natapna kekeknga sikut. Siwan ngana apmanu nisa siknga ie wam natake ninu atnataamang. Aminu waapatakan aminbamu keune nana kuupbam ita gatayaman kayuk yutning kaknga taning kapanin,” ngang iniking.

Jesuta gavmandane puya aminde waaknga take tasingamukut.

43 Siwan tapduu wa gweaya yuwan sandewana Jesuta you wanggapma teke Galili kep komune kunangge natake 44 Jesuta wamu ina anzing yakut, “Ayanikapsa amintapa kepna siknga komune umana wena,” ngang yake undang kukut. 45 Kepiapane kusika Galili kep komune kundopan unenana aminda kake ie apbakngaking. Dasingge? Wa amin kaya yuwatakak tapduk takwanu Pasova gwende Jerusalem kuke ita sangabamu tapduk wagwene tasiwawan akaking.

46 Siwan Galili kep komu banakan kusika Jesuta Kena yot gapmane kundopbut. Sike you wanggapmane ita tupa duya takngatu tasiwan yangga akngata wain tupunde yangga dakngawan kaking. Siwan you wanggapmane gatuna kuke yuwawan aminu gavmandane puya amina tapatu Kapaneam yot gapmane yukut tapatane waaknga mait sikut. 47 Siwan aminu waapata nataawan Jesuta Judia kep komuneta apu Galili kep komune gwa apan natapbut. Siwan waakngata kumnangge dapaknga siwan kake aminu waapata Kena yot gapmane koke Jesue kukut. Jesue kuke, “Ga waakngatane maitna sandekngamuyo,” ngang inikut.

48 Iniwan ngana yake anzing inikut, “Ginu duya takngatu takngatu dua kakengu Anututa gatangaman pasinggat takngae siakan ngang dua natapning,” ngang inikut.

49 Iniwan yake, “Gata epso. Waakngata kupsak,” ngang inikut.

50 Iniwan yake, “Nata maitna gwa sandekngama take singgakge kunggayo,” ngang inikut.

Iniwan aminu waapata natapan siakan siwan yotna gatu kukut.
51 Kepiapane kuwawan itane puya aminata ininangge apbing. Apuke, “Waatdakakata take gwa singgak,” ngang iniking. 52 Iniwa yake, “Zaapduk ita take sikut,” ngang yanikwaiwan, “Kweu kepmaom,” ngang iniking.

53 Iniwa natake baniaatang anzing natapbut, “Wa tapduknga waomzimune Jesuta yake, ‘Waakgata take siwik,’ ngang nanikut,” ngang natapbut. Natake ita Jesue natake Anututa initewan apbut tapa unin ngang natapan siakan sikut. Siwan itane dongata unzakan natapbing.

54 Siwan Jesuta Judia kep komuneta Galili kep komune apbut gwekatang duya waaknga tasiwan takngaaya dakngakut. Tupa duya takngatu keu wakomunekan tasikut.

Copyright information for `WNC