John 7

Uyapnabamda Jesue semna natapbing.

Siwan masande Judia nana amindane takeakwau atanguwa kupikge tasiwawa Jesuta Judia kep komune kunangge apbitakut. Undang kunangge apbitake ita Galili kep komu banakan sukukut. Siwan tapduk takwanu Judia nana aminda tupa bapuninda yotna gepa binga mitake yuaking ngang ie natake tapduk takwanu gwendu Jerusalem gapmane kaningge atdapakakut. Atdapakawan natake uyapnata anzing iniking, “Gata you anggapma teke Judia kep komune kuke pandetda bamda gandupa duya takngatu takngatu pasiwi kaning. Aminu tapatu amin bamda kaningge natakengu ita sanga kusopukngaatang dua tasinggak. Sike gata sanga unin tasinanggengu aminu kuupbamde kaine anggaman yuke tasiyo,” ngang iniking. Sike itane uyapnata ie natake Anututa tapan pasinggak ngang natapa siakan dua siwan unzingu yaking.

Unzing iniwa ita yake anzing yanikut, “Tapduknga nata unzing tasiwitde dua dapakak. Ngana tapduknga ginu apasikaing gwenu wena sinanga dua. Sike kepdakane nana aminda ginde iwanza dua daknganing. Ngana nata sanga waiaknga tasikaingge yaniwawa iwana dakngake yuaing. Gisa kuke tapduk takwanu wagwenu kanong. Ngang apmanu na tapduk takwanu wagwende dua kuwit. Natane tapduknga dua dapakak,” ngang yanikut. Ita uyapna unzing yanikenga Galili kep komune yukut.

Jesuta tapduk takwan gwenu kakut.

10 Siwan uyapnata tapduk takwan kanangge natake Jerusalem yot gapmane kopana masande iyaa koke ngana anggaman dua kopbut. Ita apbinga kusopuke kopan 11 Judia nana aminda tapduk takwanu wagwene Jesue tawatakuke aminu waapa zandang yuak ngang yaking.

12 Siwan aminbamda ie numunumu sisip yake aminu kunduta, “Ita aminu noman tapa,” ngang yawa kunduta, “Aho. Ita aminbam panzikgak,” ngang yaking. 13 Unzing yawawa ngana Judia nana amindane takeakwakge akgwauke aminu tapatuta ie wamu anggaman dua yakut.

14 Siwan tapduk takwanu wa yuking gwenu banakan kopatang Jesuta Anututane yot takwan gwene koke aminbam yanindamukut. 15 Yanindamuwawan Judia nana aminda nangaakan natake anzing yaking, “Dasing aminu aapata buu kendekgak? Ita papia you dua tasikut nganan,” ngang yaking.

16 Unzing yawa Jesuta yake anzing yanikut, “Wamu nata wa daninggat taknga nata ninane dua. Aho. Wamu waaknga na atnanitewan apbum tapatane. 17 Sike aminu tapatuta Anutue gen gwaamutnangge natapiu waapata wamu nata ayanggat takngae natake wam waaknga Anututa yanggak ngang anggaman natapik. Jesuta inae natdendetnata siwan yanggak ngang dua natapik. 18 Aminu ina banipda natake yawiu waapata inane umana buyambam siwikge take nataak kapanin. Ngana aminu tapatuta aminu asinitewan apbut tapae umana yatangenawiu waapata aminu noman siknga. Wai takngatu dua tasiwik. 19 Tupa siknga Mosesda ginde bamzae mama wam yamukut. Ngana gikat nana tapatuta mama wamu waaknga dua tawake tasike ginda na atnuwa kupitde tasikaing,” ngang yanikut.

20 Yaniwan yake anzing iniking, “Waung wai tapatuta ga tapan datdaptake unzingu yanggayak. Maminda ga gutnangge tasinggak? Wena,” ngang iniwa yake anzing yanikut, 21 “Nata duya takngatu yuwatakak tapduk gwene tasikumde ginu kuupbamda nangaakan nataaing. 22 Mosesda ginde gupza mataningge yakut taknga Mosesda tupan dua tangenakut. Wena. Sanga waaknga bamzata tupa siknga tangenaking. Ngana ginda waakzatane gupna yuwatakak tapduk gwene matakaing. 23 Ginu Mosesdane mama wamu sandetnam ngang yake ginda waakzatane gupna yuwatakak tapduk gwene matakaing. Ngana nata yuwatakak tapduk gwene aminu tapatutane gupna take tasingama kake ginu mama wam sandeyaapa ngang nanduke nae musipza toknga unzingu wai nataing. 24 Yapii katak dua natakengu yumdekan ma usanzike yawam. Ginda sangabamu kepi noman takngane usanzitnong,” ngang yanikut.

Aminu aapa Krais gatanimuyaapanin ba?

25 Siwan Jerusalem nana kunduta anzing yaking, “Dasingge? Aminu aapa atanguwa kupikapanin. 26 Ita dua kusopuke wamu aminbam yaniwawan ngana aminu tapatuta sapdut wamu takngatu ie dua ininggak ngang yaking. Take aminda atnatake Anututa tapan Krais gatanimuyaapa unin ngang natapa siakan singgak gamu dua inindakngawam. 27 Ngana ninu aminu waapatane yotnae atnataamang. Siwan ngana Anututa tapan Krais dakngake apik kapata asapan kake aminu tapatuta itane yotnae dua natapik,” ngang yaking.

28 Siwan Jesuta Anututane yot takwan gwene yuke aminbam yanindamuke anzing yanggamatakut, “Ginu nae atnataaing. Siwan ginu natane yotnae atnataaing! Ngana ninae banipda natake dua apbum. Wena. Atnanitewan apbum tapata siakande yuak. Siwan ngana ginu ie dua nataaing. 29 Nata ninatakan ie atnataat. Dasingge? Na iat gatake yusika ita na nanitewan apbum,” ngang yanggamatakut.

30 Unzing yanggamatawan natake kaautde tenangge tasike ngana itane tapduknga dua sikutde tanggaganutnangge apmeptaking. 31 Tanggaganutnangge tasiwawa ngana aminu buyambamda ie natapa kekekawan anzing yaking, “Aminu Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apu duya kwaapzang tasike aminu aapa dua yapbimbik,” ngang yaking.

Aminu kundu Jesu tanggaganutningge yanipewa kuking.

32 Siwan Ferisi aminu kunduta nataawa aminbamda numunumu yake sisip tangan wamu waaknga Jesue yawa natapbing. Natake Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu Ferisi amikatda puya amina yanipewa kuku i kaautde teningge kuking.

33 Kuke kundopa kake Jesuta anzing yakut, “Tapduu mateknga siknga na gikat yuke na gatuna aminu wa atnanitewan apbum tapae kuwit. 34 Undang kuke yuwawa ginda nae nawaba maiwik. Keu nata kuke ayuwit komune ginda kunanga dua,” ngang yakut.

35 Yawan Judia nana aminda ina anzing sapduke yaking, “Ita zagwak kuwan ninda dua kanim? Asikaya nindane notninbamu maa siknga Grik aminde kep komune yuaing aminde kuke Grik amin yanindamutnangge yanggak ba dasing. 36 Ita anzing ninikut, ‘Ginda nae nawaba maiwik,’ ngang yakut. Yake gatu anzing ninikut, ‘Ginu keu nata kuke yuwit komune kunanga dua,’ ngang wamu wa yakut takngatane yapii dasing,” ngang yaking.

Yangga ayangakoke zipmanggakapa.

37 Siwan tapduk takwanu wa gwendane wenga gwenu wa tapduk takwanu buyambam gwen. Sike tapduu wagwene Jesuta dandam tangan yuke tuwang wamu takngatu apaa anzing yakut, “Aminu tapatu yanggae natakengu nae apuke yangga tangopsok. 38 Wa Anutue wapatang tupa siknga tuwang wamu takngatu anzing mataking, ‘Mamin amindaka nae natake Anututa tapan gatanimuyaapa dakngake apbut ngang natapa kekekawanu yangga buyambam tapaapata binga itane musiaatang yangakoke zipmake kuning,’ ngang mataking,” ngang yanggamatakut. 39 Ita wamu wa yakut taknga Waung Kapae natake yakut. Waungu waapa aminu Jesue natake Anututa tapan gatanimuyaapa dakngake apbut ngang nataaing aminde Anututa apmea yamik kapanin. Sike Jesuta dua kungwake gatu gweake enane kopbutde Waung Kapa yamikge tapduknga dua dapakakut.

Dongu takngaaya dakngaking.

40 Siwan aminu kunduta wamu waaknga natake anzing yaking, “Siakande siknga. Aminu aapa ayanikapsa aminu tapatu. Ita gamok apana Krais akgatanimuya apata masan apik kapanin,” ngang yaking.

41 Siwan kunduta anzing yaking, “Aminu waapa Anututa tapan Krais dakngake apik kapanin,” ngang yaking.

Siwan ngana kunduta anzing yaking, “Krais gatanimuyaapa Galili kep komuneta apikge ayakapsa aminda dua natake yaking. Wena.
42 Krais waapa dongu Devitkat nana. Siwan ita Betlehem yot gapma Judia kep komune yuak gapmane aawik. You wa gapma tupa Devitda une yukut. Yakapsa aminda unzing mataking,” ngang yaking. 43 Unzingge Jesue natake dongu takngaaya dakngake 44 aminu kunduta kaautde i tenangge tasiking. Tasike tanggaganutnangge natapbing ngana kekekngana wena siwan tanangge apmeptaking.

Gatanimuyaapa unin ngang dua natapbing.

45 Tanangge apmeptake puya aminu waakwakga gatuna ayanipewa kuking aminde kuking. Kuke kundopa Anutue yot takwan gwene pasiya amindane take aminu waakwakat gatu Ferisi amikatda anzing yaniking, “Dasingge ginda i dua takapukaing,” ngang yanikwaiwa 46 yake anzing yaniking, “Tupa aminu tapatuta wamu aminu waapata yanggak binga dua yakut,” ngang yaniking.

47 Yaniwana Ferisi aminda yake anzing yaniking, “Ita gikaa panzike atdaniwan natake unzingu ninikaing. 48 Sike ninu take amikat gatu Ferisi amikatnana tapatuta Jesue natapan siakan dua singgak. Wena. 49 Ngana aminbamu waakwau Mosesde mama wamde katak dua natake aminu waapae tawakaingu Anutue kaine wai gwa sike yuaing,” ngang sapduke yaking.

50 Siwan aminu waakwakat nana tapatu umana Nikodimas ngang iniking kapata tupa Jesue kukut tapata anzing yanikut, 51 “Nindane mama wamda aminu yumdekan usanzitnimde dua yanggak. Wena. Ninda ie wamu natakenga ninda sanga ita tasikutde katak siknga natakenga usanzitnim,” ngang yanikut.

52 Siwan wa aminda yake tapatekwa wamu anzing iniking, “Gakaa Galili nana aminu tapatu ba ge unzingu yanggayak? Anututane wamu katak siknga kendeke ayanikapsa tapatuta Galili kep komuneta apikge mataking kaknga tawambi maiwik. Unzingu wena. Dua mataking,” ngang iniking.

53 Siwan aminu kuupbam yotna yotna kuking.

Copyright information for `WNC