John 9

Kai kusikut tapa take tasingamukut.

Siwan Jesuta akusika ita aminu kai kusiya tapatu kakut. Mingata kai akusiyaapa tangaikut. Siwan ninu Jesutane pandetnata anzing inikwaikumang, “Yanindamumsaapa. Maminda waiaknga tasiwan mingata kai akusiyaapa tangaikut? Aminu aapata waiaknga ina tasikut takngata tanguwan unzing aakut? Ba itane nana mingata waiaknga tasikumayak kakngata tanguwan kai kusiyaapa tangaikut ba dasing,” ngang inikumang.

Inikwaitna ita yake anzing ninikut, “Aminu aapata waiaknga tasikut ba nana mingata waiaknga tasikumayak kakngata tanguwan kai kusiyaapa dakngake aakut ngangu yananga dua. Sanga wa sikuu Anututa kekeknga aknganata aminu aapa gatangamik kaknga anggaman kaningge unzingu sikut. Ninu kayuk yusika Anutu na nanitewan apbum tapatane puyana pasike yutnim. Sike na akungwakengu unzingu tasinanga dua siwik. Tapduknga nata kepdakane yuat kopatangu nata kakaa aknga kepdakane nana aminde ayamunggat,” ngang ninikut.

Ita unzing yake baapna kepdakane suke baapna kaikat undanggan tasike kaiu wa musa aminu waapae kaine dotdongukut. Dotdonguke, “Ga kuke yangga gapanu Siloam gwene sauyo,” ngang inikut. Siwan ninda umana waaknga tana tekwamban. Initewan kukut gwen ngang yakamang. Siwan ita kuke saukut. Sauke gatuna kaina akake apbut.

Siwan aminu yotna nanaat aminu kunduatda aminu waapa tupa kawawa ita aminbamu manie yayawakut tapa kake anzing yaking, “Dasing? Asikaya aminu aapa yuke aminu mani imuningge yayawanggak kapanin,” ngang yaking. Yawa kunduta anzing yaking, “Ngan. Aminu waapanin,” ngang yawa kunduta, “Aho. Ita aminu waapa binga. Ngana aapa inata tapatu,” ngang yaking.

Siwan aminu waapata yake, “Na waapanin,” ngang yakut.

10 Yawan natake anzing inikwaiking, “Dasing sike gatane kaika take simayak,” ngang iniking.

11 Iniwa ita yake anzing yanikut, “Aminu tapatu umana Jesu ngang inikaing. Ita kaiu yanggaat kwaidotdonguke natane kainane pasingamuke anzing nanik. Ga yangga gapanu Siloam gwene kuke sauyo ngang nanik. Unzing naniwan na kuke asaut. Sauwana natane kaina kukgweat take siwat nata gatuna akaat,” ngang yanikut.

12 Yaniwan yake anzing inikwaiking, “Aminu waapa zandang yuak,” ngang iniwa ita yake, “Na dua nataat,” ngang yanikut.

13 Unzing yaniwan aminu waapa take Ferisi aminde takuking. 14 Sike tapduu wagwenu yuwatakak tapduk gwene Jesuta kaiu nguyuknga musa tasike aminu waapatane kaina take tasingamukut. 15 Unzingge Ferisi aminda gatu inikwaiking, “Dasingge kaika kukgweat take singgamumayak,” ngang inikwaiwa ita anzing yanikut, “Ita kaiu nguyuknga musa kainane tasingaman na kuke yangga sauwa natane kaina take siwat akat,” ngang yanikut.

16 Unzing yaniwan Ferisi aminu waakwakatnana kunduta ina anzing yaking, “Anututa dua aminu waapa initewan apbut. Ita yuwatakak tapduk gwende mama wamu dua tawanggak,” ngang yaking.

Siwan ngana kunduta anzing yaking, “Aminu waiakngana kayata duya inata inata unzingu dua tasiwik,” ngang yaking. Siwan wa aminda yanganuke dongu takngaaya dakngaking.

17 Dongu takngaaya dakngake aminu waapa gatu anzing inikwaiking, “Aminu waapa gatane kaika take tasinggamuk kapa gata ie dasing nataayak,” ngang inikwaiwa ita yake, “Aayanikapsaapa ngang nataat,” ngang yanikut.

18 Siakan tupa aminu waapa kai akusiya ngana apmanu kaina akaak. Siwan ngana Judia nana amindane take waakwau baniu dua sike aminu kaina akakuu waapatane nana minga yayawamba apbumayak. 19 Yayawamba apatna anzing yanikwaiking, “Asikaya aminu aapa gitdane waakza ba dasing,” ngang yanikwaiking. “Mingata kai kusiya buyak tangaikut ngang yasan ba dasing,” ngang yanikwaiking. “Dasingge ita apmanu kaina gatuna kaak,” ngang yanikwaiwa 20 nana mingata yake anzing yakumayak, “Aminu aapa nitdane waakngit. Siwan mingata tangaiwan kai akusiyaapa aakut. Ie niu atnataamak. 21 Ngana apmanu kaina dasingga siwan kaakge niu dua nataamak. Siwan maminda kaina take tasingamuk ie aya niu dua natamak. Ginda ina inikwaitnong. Ita buyambamu gwa takanggak. Ita inane wamu apme daniwik,” ngang yanikumayak. 22 Itane nana mingata Judia nana amindane takeakwakge akgwauke unzingu yakumayak. Sike aminu take waakwau wamu takngatu anzing gwa yawa kekekakut. Aminu tapatuta Jesue yake Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake apbut ngang yakapanu miti yot gwene inikwasitna kepman kuwik ngang yawa kekekakut. 23 Wamu wa yawa kekekakutde natake nana mingata akwauke, “Ita buyambamu gwa takakut. Gisa ina inikwaitnong,” ngang yanikumayak.

24 Siwan aminu kai tasingaman gatu kakuu waapata gatuna apikge yatawaba apan anzing iniking, “Siakande siknga ngang niniyo. Anututa toknga aknga gamuyak. Aminu waapa waiaknga tasiyaapa ngang anggaman gwa kaamang. Ita gatanggamunanga akngana wena,” ngang iniking.

25 Iniwa ita yake anzing yanikut, “Ita waiaknga tasiyaapa ba yuak ba dasingga yuak. Ie nata dua nataat. Siwan ngana kaina akusiya tasingaman kainata take gwa sikamayak nganggekan atnataat,” ngang yanikut.

26 Yaniwan yake anzing inikwaiking, “Dasing tasinggaman kaikata take simayak,” ngang iniwa 27 ita yake anzing yanikut, “Gwa daniwa natake ngana siakan ngang dua nataing. Dasingge gatusa natapnangge nanikaing? Asikaya gatuna daniwa natake itane pandetna daknganangge nanikaing,” ngang yanikut.

28 Yaniwan natake sapdukngamuke anzing iniking, “Gata itane pandetna ngana ninu Mosesdane pandetna. 29 Anututa Moses asinikut ngang atnataamang ngana aminu waapa maminda initewan apbut? Ita zandangga apbut? Ninu ie dua nataamang,” ngang iniking.

30 Iniwa ita yake anzing yanikut, “Wamu aaknga ngang naniwa natapa inata kundu singgak. Ginu itane yotna dua nataaing ngana ita tasingaman kainata take simayak. 31 Waiaknga tasiya apata iniwanu Anututa dua gatangaman duya takngatu tasinanga dua siwik ngang atnataamang ngana aminu tapatuta Anutue banip sike ie gen gwaamumbik. Unzing tasikengu tumuk wam iniwanu Anututa natake gatangamik ngangu atnataamang. 32 Siwan kai kusiyaapa tangaikuu tasingaman kaina take sikumayak ngangu dua natapbumang. Tupa sanga waaknga dua aawan kaking ngana apman gan kaamang. 33 Aminu waapa Anututa dua initewan apbut gamu sanga tapatu dua tasiwan,” ngang yanikut.

34 Yaniwan yake anzing inisapduking, “Ga minggata waiaknga tasike tangaiwan aakuyak ngana gata kepi noman ninindamutnangge yanggayak,” ngang iniking. Inikenga aminu waapa inikwasiwa epu kepman kukut.

Yamandet siya amin.

35 Inikwasiwa epu kepman gwa kukut ngang Jesuta natake aminu waapa tawataku kake kusopuknga wam yake anzing inikwaikut, “Ga aminu aminbamde notnaapa dakngake yuak kapae natapi kekeknga singgak ba dasing,” ngang inikwaikut.

36 Inikwaiwan yake anzing inikut, “Aminu waapa mamin? Gata naniwinu na atnatapa kekekawik,” ngang inikut.

37 Iniwan yake, “Aminu waapa gwa kayak. Waapa akganinggak kapanin,” ngang inikut.

38 Iniwan, “Buyambam tapa! Gae natapa siakan singgak,” ngang yake inimbakngake tasikut.

39 Siwan Jesuta anzing yakut, “Aminbam usanzitnangge kepdakane epbum. Epuke aminu kai kusiya take tasiyama kaning. Sike kaininu take ngang yaya aminda masa namuke zikaa akngaatang kai kusiya amin binga daknganingge epbum,” ngang yakut.

40 Unzing yawan Ferisi aminu kundu wesim yukingga wamu waaknga natake, “Dasingge kaininde wai ngang nininggayak,” ngang inikwaiking.

41 Inikwaiwa yake anzing yanikut, “Kaisata wai sikaing gamu ginu meya buyak dua yuwam ngana ninu take akaamang ngang yakaingge meyasa buyak yuaing,” ngang yanikut.

Copyright information for `WNC