Luke 10

Pandetna 70 yanipewan kuking.

Siwan masande Jesuta pandetna kunduat 70 pakut. Pake you ita masande kunangge natapbut gapma gapmane yanipewan kuking. Yanipewan kuningge tasike tuwang wamu takngatu anzing yanikut, “Nanamu buyambam siknga puyaangaatang gwa yukaing ngana puya aminu apananga mateknga siknga. Unzingge ginda gwa yukawa papsa amindane toiknga tumuk wam iniwa natake puya amina kunduat yanipewan kuke nanamu pake unekan pengamuning,” ngang yanikut. “Ginda undang kunong. Nata danipewa kuke sipsip matekga binga kamunu tokngae banakan katang yutning,” ngang yanikut. “Sike ginda manisaat yakzaat dua pake kepi taukza gomayana kaya dua pake kusika kepiapane aminu kundu kake gaak wam mamaya ma yanike zetzet kunong,” ngang yanikut.

“Sike aminu tapatuta yotnaatang gin pakopanu tupanu gaak wamu anzing yaninong. Anututa ginde musip kwikwik natandamunggak ngang yanike kopnong,” ngang yanikut. “Sike aminu tapatuta you wagwene musip kwikwik wa yanining kaknga natake apbakngakengu wam kwikwiu waaknga musiaatang natake yuwik. Sike ngana aminu musip kwikwiu waakngae bitake yuwanu ginda wam kwikwiu wa yanining kaknga gisatakan natake kunong,” ngang yanikut. “Sike ginu yotnaatang pakopanu you wagwenekan yuke nanamu wa aminda damuninggan nake tangopnong. Dasingge? Puya aminu buyana apananga ngang yakamang. Siwan ginu you inandekganu ma kongepam,” ngang yanikut.

“Siwan ginu you gapmandune kuwawa une nanata ginu yotnaatang pakopanu ginda nanamu wa aminda usanzitdamuninggan nanong,” ngang yanikut. “Sike ginda aminu maitna kaya you wanggapmane nana maitna sandeyamuke ginda anzing yaninong, ‘Anututa amin panangge tasinggak kakngata ginde apnangge dapaknga gwa singgak,’ ngang yaninong,” ngang yanikut. 10 “Sike ginda you gapmandune kuwa unenana aminda apu ginu yotnaatang dua danipakopanu ginu you wanggapmatane kepiapane yuke ginda anzing yaninong, 11 ‘Dapandapa you anggapmasatane yeminine gatakuingu ninda yemi kaikngin zipna pimapa kake ginda katak siknga natapnong. Anututa amin panangge tasinggak kakngata paya gatandaman itane gepbiatang koyuaing,’ ngang yaninong,” ngang yanikut. 12 “Nata daniwa natapnong. Masande tapdukga sandewik gwekatangu Sodom nana aminda meya buyambamu takngatu kaning ngana you wa gapmane nana aminda meya wa kaning binga dua kaning,” ngang yanikut.

Musia dua tapa tekwanggutde yakut.

(Mat 11:20-24)

13 “Masande Anututa ginu Korasinnana amikat Betsaindanana amikatde toknga damik ngang natake butaya siknga natandamunggat. Dasingge? Nata duya takngatu takngatu yotza tasikum binga tupa siknga ngang yakapsa aminu tapatuta Taia yot gapmane gatu Saidon yot gapmane ngang tasikut gamu you wa gapmaaune nana aminu gawaknga siknga ngana zetgaman musia tapa tekwamban. Muyupda gupnane dotdonguke pukwike tasiwawa musia tapa tekwanggut takngata anggaman siwan kanam,” ngang yanikut. 14 “Tapduknga Anututa aminbam usanziwik gwekatangu meya Taiaat Saidon nanaatda paning binga dua unenana aminda paning,” ngang yanikut. 15 “Siwan Kapaneam nana aminda inane umana yatangenawa enane siknga kopik ba dasing? Wena. Anututa you wanggapmane nana aminu kaipakapan katap bapatang apukuning,” ngang yanikut.

16 Yanikenga pandetna anzing yanikut, “Aminu tapatuta ginde wam natapan kake aminu waapata nae wama atnataak kapa unin ngang natangamit. Sike aminu tapatuta ginde wamu dua natake masa daman kake nae masa namunggak kapa unin ngang natangamit. Siwan aminu tapatuta nae masa naman kake atnanitewan apbum tapae masa imunggak kapa unin ngang natapit,” ngang yanikut.

Aminu 70 kukingu gatuna apbing.

17 Masande aminu 70 yanipewan kukingu gatuna apuke apbakngake anzing iniking, “Buyambam tapanin! Ninda gatane umandae yanikwasitna waung waiakwakga ninde wam atnatake kuking,” ngang iniking.

18 Iniwa yake anzing yanikut, “Ginda waung waiakwak yanikwasiwa kuwa Seten yapbike itane kekeknga akngana tasiwa maiwan kawawa enandangga pupzang gaman pimake epuwawan kakum,” ngang yanikut. 19 “Natapnong. Nata kekeknga akngana ginde gwa damukumde ginda apme gomou amin yasikapaat tung sakat yaipapaakusike tasikengu dua maike iwanza kekekngana kaya kuut yapbitning,” ngang yanikut. 20 “Sike ginda, ‘Waung waita ninde wam natake akgwaamukaing,’ ngang natake ginu ma bakngawam. Wena. Anututa umanza enandang gwa matakut ngang natake apbaknganong,” ngang yanikut.

Jesuta Nanin Anutue inimbakngakut.

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21 Tapduk waomune Waung Kapata Jesue musip tangenawan apbakngake Jesuta Anutu anzing inikut, “O Nan. Ga kepat enandangkatdane buyambam tapa. Nata ga ganimbaknganggat. Pandetnata kekeknga akngakae pasikaingge yapii natdetdetninu kaya ngang yaya aminde gata takusopuke natdetdetninu mateknga ngang yaya aminde yeuyamunggayak. Ngan Nana. Gata take natake unzing tasinggayakge ganimbaknganggat,” ngang inikut.

22 Inikenga aminbamu anzing yanikut, “Natane Nanata naniwan nata sanga kuupbamde toiknga dakngake yuat. Siwan aminu tapatuta na Anutue waak ngang nae yapii dua nataak. Nanatakan ie atnataak. Siwan aminu tapatuta Nanatane yapii dua nataak. Na itane waakngatakan nataat. Siwan aminu na itane waakngata Nanatane yapii yeuyama kake wa amin kaya anggaman atnataing,” ngang yanikut.

23 Ngang yaniwana Jesuat pandetnaatdakan yuke tapan tekwamban anzing yanikut, “Daniwa natapnong. Tupa siknga aminu ayanikapsa amikat gatu aminu buyambam tapaapa kwaapzangga sanga ginda apmanu akaaingu akanangge tasike ngana dua kaking. Siwan wamu apmanu ginda atnataing kaknga natapnangge tasike ngana dua natapbing. Ngang unzingge daniwa natapnong. Aminda sanga ginda akaaingu aminu kunduta kakengu apbaknganing,” ngang yanikut.

Aminu moo aminu tapatuta tasikut taknga

25 Siwan Mosesde mama wam yanindamumsa aminu tapatuta dandam tangan enake yukut. Yuke Jesu tasiwa siwik ngang natake Jesu anzing inikwaikut, “Aanin. Dasing tasiwa Anututa nanduke tasingaman kekeknga gatukande yuwawit,” ngang inikwaikut.

26 Inikwaiwan Jesuta yake anzing inikwaikut, “Mosesde mama wapatang dasing kendekuyak,” ngang inikwaikut.

27 Inikwaiwan yake inikut, “Mosesde mama wapatang anzing kendekum, ‘Kuyasa Anutue banipzaatang gwaam siknga natake musipzaatang ie take siknga natake kekeknga akngasa kuupbam ie imuke natdetdetzaatang asinggan asinggan natanggamatanong. Gatusa banipzaatang gisae musip gwaang nataaing kaknga binga mamin aminda ginde wesim yuaing takwakge musip gwaang natayamunong.’ Ngangu Mosesdane mama wapatang unzing kendekum,” ngang inikut.

28 Iniwan Jesuta yake anzing inikut, “Noman siknga yanggayak. Unzakan tasike yusikangu gatukande kekeknga yuwiyak,” ngang inikut.

29 Iniwan waapata mama wamu waaknga katak dua tawanggakge umanata pimapsak ngang natake gatu inikwaikut, “Nae wesim yuaing takwau mamin,” ngang inikwaikut.

30 Inikwaiwan Jesuta tuwang wamu takngatu yake anzing inikut, “Judia nana aminu tapatuta Jeriko yot gapmane pukunangge natake Jerusalem yot gapma teke pukukut. Kepiapane pukuwawan kuka aminu kunduta apu tanguke itane sangaapana kuupbam pangamuking. Tanguke pangamuke kuwana waapata kumnangge dapaknga sikut. 31 Siwawan Judia nana Anutue yot takwan gwene pasiya aminu tapatuta kepiapane kusika aminu waapa kawawan kumnangge dapaknga singgawan kakut. Kake ngana kwaim saak yapbike kukut. 32 Yapbike kuwawana Liwaitane dongane aakut tapatu miti puya pasinggak aminu tapatuta kepiapane kusika waapa kakut. Kake inenan kuke waapa kake kwaim saak yapbike kukut. Anutue yot takwan gwene pasiya aminu gwa yapbike kuwawan waapaya kuke ina unzakan yapbike kukut. 33 Yapbike kuwawana aminu tapatu iwan nana aminu tapatu Sameria kep komune nana waapata kepiapane kukut. Kusika waapa kake baniaatang butaya siknga natapbut. 34 Butaya natake inengan kuke marasin tukngwamban pukuwan watana wamangamukut. Watana wamangamuke ikwawa gamandane masene takweke tapan kusika pakapuyut you gwendu kake undang kopbumayak. Undang koke Sameria nana aminda katak kayuwawan kepda 35 kwakawan enake yot toikge mani saaya imukut. Imuke anzing inikut, ‘Aminu aapa toimso. Ita take yuwikge toisika sanga usingamunangge natake buyaka mumsa. Ge apmea nata gatu apuke yake akgamit,’ ngang inikut.

36 “Ge tuwang wamu waaknga natake ga dasing nataayak,” ngang Jesuta inikwaikut. “Aminu tapaat tapatuat wa kukinggane mamin tapata aminu waiakwakga tanguteking kapa kake nata ie inengan yuatapa ngang natapbut,” ngang inikwaikut. 37 Inikwaiwan yake anzing inikut, “Butaya natake gatangamukut tapanin,” ngang inikut. Iniwan yake anzing inikut, “Siakan. Ga kaya kuke unzakan tasiyo. Tasikengu kayuk asinggan yuwiyak,” ngang inikut.

Mataat Mariaatda tasikumayak.

38 Siwan kepiapane kusika Jesuat pandetnaatda you gapmandune kopbing. Kopa maya tapatu umana Mata ngang iniking. Ita kake papan yotnaatang kopbing. 39 Koke waapatane uyapna umana Maria ngang iniking. Ita apu Jesue wam katak siknga natapnangge natake kepine pukwike natayukut. 40 Natayuwawan ngana paana Matata nanamde sangae natayuk puya pasiyuk musiaatang nangaakan natapbut. Natake Jesue kuku anzing inikut, “Uyapmata napmake dua gatangaman natakan nanamu tandakngawa take singgak ba dasing? Iniwi apu gatangaman,” ngang inikut.

41 Iniwan ngana Jesuta yake anzing inikut, “Mata. Mata. Ga mina sangabamde nangaakan natapi ganduat. 42 Puya takngatuekan nataayak gamu take siwan. Uyapbata puya waakngae natake yuwawan teng ngang ininanga dua siwik,” ngang inikut.

Copyright information for `WNC