Luke 11

Tumuk wamde yakut.

(Mat 6:9-13; 7:7-11)

Siwan tapduu gwendune keu komduatang yuke Jesuta tumuk wam yawan puyuwana pandetna tapatuta anzing inikut, “Aana. Gata ninu tumuk wam yanimde ninindamumso. Unzing tupa Jonda pandetna yanindamukut binga nikaya ninindamumso,” ngang inikut. Iniwan ita anzing yanikut, “Ginda tumuk wam yananggengu anzing yanong,

‘Nanin. Gatane umanda asinggan tangenatna enane siknga yuwawan
tapduknga gata amin panangge tasinggayak gwenda apsok.
Toike ninda nanamu dapmakamangu tapduk tapduk asinggan nimuyo.
Ninda waiaknga pasinimukaing amindane waiakngana sandeyamukamang binga
ninda waiaknga tasikamang kaknganinu sandetnimuyo.
Gata dua nindupewi iwaninda ninu pasiwa sining,’
ngang yanong,”
ngang yanikut.

Yanikenga tuwang wamu takngatu anzing yanikut, “Aminu gikatnana tapatu notna kaya ngang petakumat dakane kuke notna waapa anzing inikut, ‘Notna. Nanamu gomaat gomduat namuyo,’ ngang inikut. ‘Natane notna tapatu nae apan nanamu ita nananga wena siwan apunggat,’ ngang inikut.

“Iniwan notna waapata yoakatangga yake anzing inikut, ‘Gata kwatanu ma naniwim. Gwabou gitna gwa yapuke naat waakngaatda dapuninu gwa pemangge nata enake sanga gamunanga dua,’ ngang inikut. Inikutde ginda natapa dasing singgak? Nata daniwa natapnong. Ita aminu waapae notna ngang natake ngana dua enake imik. Aho. Aminu waapata sangae gatu gatu ininggamatanggawan natake ita enake sanga kuupbam aminu waapata dapiu asimik.

“Siwan nata daniwa natapnong. Ginda Anutu iniwa ita sanga ginda dapmakaingu atdamik. Ginda sangae yawakengu ginda dapmakaingu akaing. Ginda kepman yuke yoakatang kopnangge wam yawanu Anututa ginde gwabou atzitdamik,” ngang yanikut. 10 “Mamin amindaka Anutu inikaingu wa aminu sanga apaning. Siwan mamin amindaka sangae yawakaingu wa aminu akaning. Siwan mamin amindaka yoakatang kopnangge wam yakaing aminde atziyamik.

11 “Sike gikatnana tapatutane waakngata nana pis gomdu imikge iniwanu nanata gomou wai takngatu imik ba dasing? Wena. 12 Sike waakngata nanae taak musip gwendu imikge iniwanu nanata tungu tokngaapatu imik ba dasing? Iaya wena. 13 Ginda wai pasiya amin dakngake yuaing ngana waatdakasae sanga take aknga ayamukaing. Siwan mamin aminda Naninde inane Waung Kapa yamikge iniwanu yamunangge apmeptawik ba dasing? Wena,” ngang yanikut.

Jesue sapduking.

14 Siwan waung wai tapatuta wawi tapatu tapan datdaptake wamu yananga dua siwan Jesuta waung wai waapa sandetewan kukut. Sandetewan kuwana wawi waapata wamu take yakut. Wamu yawan aminbamda kake asatnaking. 15 Kake satnake aminu kunduta anzing yaking, “Waung wai takwakgane buyambam tapa Bielsebulkat Jesuat gatake yuke Jesuta waung waiakwak sandepewan kukaing,” ngang yaking. 16 Ngang yawa aminu kunduta Jesu tasina siwik ngang baniaatang natake, “Gata duya takngatu tasiwi kake gaat Bielsebulkat dua gatake yuke pasikamayak ngang natapnim,” ngang iniking.

17 Iniwa natake wamu musiaatang natapbing kakngae Jesuta natake anzing yanikut, “Take tapatutane waatdakanata banakan matake kaut kaut yuke asamapanu take waapatane umana apimapan kekeknga yutnanga dua siwik. 18 Siwan ina unzakan Setendane waatdakanata banakan matake kaut kaut yuke asamapanu Setenda dasing tasike kekeknga asinggan asinggan yuwik? Aho. Kekeknga yutnanga dua. 19 Siwan naat Bielsebulkatda gatake yuke waung waiakwak sandepeta kukaing gamu gindane waatdakasaat Anutuat gatake yuke waung waiakwak sandepewa kukaing ngangu dua yawam. 20 Siwan nata Anututane kekeknga aknganata waung waiakwak sandepewa kukaingge anzing natapnong. Tapduknga Anututa amin panangge tasinggak gwenda gwa apunggak ngang unzing banipzaatang natapnong.

21 “Siwan aminu kekeknga apata amakge sanga pake yotnane wamayuwik. Yotnane awamayuwawan itane sanga kuupbam takekan yutning. 22 Yuwawa ngana aminu tapatu kekeknga siknga apata apu tanguke ayapbimbik. Siwan awamayukut tapata amakge sanganae natdeke yuwawan kekeknga siknga waapata ayapbike amakge sangana kuupbam pake waapatane sangaapana buyambam pake notnae yamik.

23 “Siwan mamin amindaka naat dua gatake panangge tasikengu wa amin takwak yanikwasiwa kuning binga naat dua gatake yuke pasikengu waakwakga natane iwana daknganing.

24 “Siwan waung waita aminu tapatu teke kuke ita keu yanggana wena komune kuke yuwatakananga komde tawamban maiwik. Tawamban maiwana, ‘Aminu wa teke kukut tapae tangane gatuna kuwit,’ ngang natapik. 25 Ngang natake kuke aminu waapata nomana gwa siwan yuak ngang kawik. 26 Kake gatuna kuke waung wai siknga takwak katau kuut musa kautdu tapaat kake papan apuke aminu waapa gatu taning. Siwan aminu waapata tupa wai yukut ngana waung wai waakwakga gatu tapa wai siknga yuwik.” Ngang Jesuta wamu waaknga yaniwan natapbing.

Banip gwaang natapsa aknga kepi.

27 Yaniwan natake maya tapatuta aminbamde banakan yuke wamu apaa yake anzing inikut, “Maya ga bokngike ngwamna gamukut tapae natapa take siknga singgak,” ngang inikut.

28 Iniwan natake ngana Jesuta yake anzing inikut, “Unzing gua. Anutue wam maakngita natake take gwaamumsa aminu amin gwaangu unin ngang natapnangge,” ngang inikut.

Jesuta duya takngatu tasiwan kanangge

(Mat 12:38-42)

29 Siwan aminbamda unekan apuke gitna gitnauke yuwawa Jesuta anzing yanikut, “Aminu tapduk ayuamang komune nana kunduta aminu wai amin dakngake yuaing. Yuke Anututa tuwangu yeutniman kake ita gatanggaman tasinggayak ngang anggaman siwan kanim ngang nanikaing ngana tuwangu takngatu dua yeuyama kaning. Ayanikapsa Jona ngang iniking kapata tuwang tupa siknga tasikut takngakan kaning,” ngang yanikut. 30 “Tupa siknga Jonata tasiwan Nineva yot gapmane nana aminda kake Anututa tasiyamukutdane tuwangu unin kaking. Ina unzakan na aminbamdane notnaapa dakngake tasiwa aminu tapduk ayuamang komune nana kuupbamda nanduke Anututa tasiyamukutdane tuwangu unin kaning,” ngang yanikut. 31 “Siwan tupa siknga maya tapatu keu maa siknga komune nanatane buyambam tapa dakngake yukut. Dakngake yuke Solomonda natdetdetna take siknga aknga yawan natapnangge natake keu maa siknga ayukut komuneta kwatan siknga apbut ngana apmanu sanga Solomondane natdetdetna yapbikuu andang yuakge ginda masa imuwawa kake masande Anututa aminbam usanziwan maya waapata noman siwan ngana ginu aminu tapduk ayuamang komune nana usanziwan toknga paning,” ngang yanikut. 32 “Tapduknga Anututa aminbam usanziwik gwekatangu aminu Nineva nana usanziwan take siwa ngana aminu tapduk ayuamang komune nana usanziwan toknga paning. Dasingge? Nineva nana aminda wamu Jonata yakapbut takngae natake musia tapa tekwanggut ngana apmanu ginda sanga Jona yapikutde masa imukaing,” ngang yanikut.

Kakaa akngane yutnimde yakut.

(Mat 5:15; 6:22-23)

33 “Aminda aakatau gatake gapma dakaatang tamunanga dua ba dopangga usikwatapnanga dua. Wena. Anggaman tewa aminu yoakatang akoke kakaa waaknga akaning. 34 Gatane kaika gupbatane kakaa sike kaika gatane take siknga kakengu kakaa akngane yuke take kuya. Sike kaikata wai siwanu zikaa dakatang wasiyawake yuya. 35 Unzingge katak siknga gwaumso. Kakaa gaatangu wa yuak kakngata zikaa singgamuyak. 36 Sike gatane gupba kakaa kuupbam take siwan gupba kautdu mateknga zikaa dua siwanu gupba kakaa kuupbam yukgamik. Unzing aakatapdane kakaata isikopan kakaakgak binga,” ngang yanikut.

Waiaknga tasiking kakngae yakut.

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)

37 Jesuta wamu waaknga yawan puyuwana Ferisi aminu tapatuta yatawamban apan nanamu iat gatake nasande iniwan yoakatang koke pukwikumayak. 38 Pukwiwawat Ferisi aminu waapata kawawan Jesuta nanam nanangge ngana katakngi yangga dua sauke napan kake mitie kepi takngatu unin sandekgak ngang kake nangaakan natapbut.

39 Natapan ngana Jesuta anzing inikut, “Ginu Ferisi aminu kapza gatu dopangza ngangu kepman gan saukaing binga ginda sangasa pasiwawa kana take singgak ngana musipzaatang kait pasikaing kakngasatakan doke yuak,” ngang inikut. 40 “Ginu katum amin. Anututa sanga gupminu engetanganu tapan takawan ngana banipmikatangu dua tapan takanggak ngang nataaing ba dasing? 41 Sike sangaapae atdapmakaingge banip siyamuke gatayamunong. Ginda unzing tasiwanu gupzatane sanga engatangan dudumna siwik,” ngang inikut.

42 “Ngana ginu Ferisi aminu tagwautnong. Ginda kasamu katau kuut musaat pake usanzike gomdu Anutue imukaing. Imuke sanga kunduat gwapda tapun ba kutan ba tabapmensam ngang pake usanzike unzakan imukaing ngana ginu kepi nomana siknga aknga ayapbike gatu Anutue musip gwaang dua nataing. Sike ginda sangasa Anutue imukaing kaknga dua teke aminde musip gwaang natake wamna nomana siknga usanziyamunong,” ngang inikut.

43 “Anututa masande ginu Ferisi aminde toknga damik. Dasingge? Ginda aminde nomune miti yot katang yutnangge nataing. Sike gatusa aminbamda paut gwene gaak wam danike umanza tangenatningge nataing,” ngang inikut.

44 “Anututa toknga aknga atdamik. Dasingge? Matmat gapma kepganang katang kusopuke yuwan kananga dua siwan ginda kapanga aknga andangu wena ngang natake kepisa engatangan yainggamuke kukaing binga ginda matmat wa gapma binga yuaing,” ngang inikut.

45 Iniwan natake mama wam yanindamumsa aminu tapatuta anzing inikut, “Ninindamumsaapa. Gata unzing yake wamu waaknga ninde kuut sapdut nimunggayak,” ngang inikut.

46 Iniwan yake anzing inikut, “Masande Anututa Ferisi amikat ginu mama wam yanindamumsa amikatde toknga atdamik. Dasingge? Ginda mama wamu nangaakan aminbamde peyamuwawa kwatan siknga gwaamukaing. Siwan ngana gisa katakza boopmi tapatu undang dua teke meya wa pakaingge dua gatayamukaing,” ngang inikut.

47 “Anututa toknga aknga atdamik. Dasingge? Tupa siknga gindane bapusata ayanikapsa aminu zipa kupa ginda suut gapmane tanomanuyamukaing. 48 Sanga waakngae ginda bapusatane wai waaknganae yakapmake gindane musipza take gawaknga waaknganae natayamukaing. Bapusata ayanikapsa aminu zipa kupa ginda suut gapmana mina mina tanomanuyamukaing ngang inikut. 49 Unzingge Anututa natdetdetna nomana pake anzing gwa yakut, ‘Nata ayanikapsa amikat kwiikngaat yanipewa ie kuwa aminda enake wa aminu toknga yamunangge yawamba datakuwawa kundu atzipa kumning,’ ngang yakut. 50 Ayanikapsa aminu tupa sikngata zipmanggawa apu tapduk ayuamang kopatang apunggak,” ngang inikut. 51 “Tupa Ebel tanguwa kupan uneta apu Sekaraiata yukut komune apan iaya atanguwa kumbut. Ita Anututane yot takwan gwekat gatu Anutue sanga imukaking kopatda kaukaut yuwat kekep komune banakan yuwan tanguwa kumbut. Siwan meya wa kuupbam aminu tapduk ayuamang komune nanae yuyamik. Ngan nata gin daninggat. Wai waaknga kuupbam aminu apman ayuamang komune nanae yuyamik,” ngang inikut.

52 “Anututa ginu mama wam yanindamumsa aminde toknga aknga atdamik. Dasingge? Ginda gwabok ziu Anututane kepie natdetnanga daka gwa mukingge gisa gwabou zike kopnanga dua. Siwan ginda aminu kundue kepi akopnanga asumuyamukaing,” ngang inikut.

53 Sike Jesuta you wagwen teke epu kepman kuwawan mama wam yanindamumsa amikat Ferisi amikatda kem wam Jesue yanangge kekeknga tasike wamu inata inata ie yake tasiwa siwikge paut tasike yuking. 54 Yusika katak siknga kayuwawa wamu takngatu inae genaneta yawan natake wamu waaknganeta kem yake tangutnangge tasiking.

Copyright information for `WNC